Foreløpig resultat 2019

Innhold

Foreløpig resultat 2019

Sandnes kommune fikk i 2019 et negativt netto driftsresultat på 51 millioner kroner. Resultatet er i stor grad som forventet og som meldt i perioderapportene

Etter avsetninger til fond, overføring fra drift til investering med mer, er årsresultatet kr 0 millioner.

- Resultatet er i stor grad som forventet og som meldt i perioderapportene. Det er god økonomistyring og vi får til mye i Sandnes. Men det er bekymringsfullt at skatteveksten per innbygger fremdeles er negativ. Vi omstiller driften og gjør kontinuerlige endringer for å gi best mulig tjenester innenfor stramme rammer, sier rådmann Bodil Sivertsen.

Statlig tilskudd til ressurskrevende brukere ble betydelig lavere enn budsjettert samtidig som det var overskridelser innenfor barnevernet. Til sammen utgjorde dette omlag 35 millioner kroner.

Formue- og inntektsskatten økte med 4,1 prosent, men ble kr 4,7 millioner lavere enn budsjettert. Skatteveksten for landet var til sammenligning 4,5 prosent.  

Skatt per innbygger i Sandnes ligger noe under landsgjennomsnittet. Skatt per innbygger i Sandnes i prosent av landsgjennomsnittet ble således 98,6 prosent i 2019. Til sammenligning var skatt per innbygger i Sandnes 116,4 prosent av landsgjennomsnittet i toppåret 2014.   

De aller fleste av virksomhetene gikk med mindreforbruk eller i balanse.   

Brutto investeringsutgifter ble i 2019 på om lag kr 1,15 milliarder. Av dette utgjorde investeringer innen skole, barnehage, idrett, kultur, helse og omsorg til sammen om lag kr 704 millioner. Investeringene innenfor Vann og avløp var i 2019 på om lag kr 115 millioner.

Årsregnskap og årsrapport 2019 vil bli behandlet i formannskapet 18. mai og i bystyret 25. mai 2020.

 

Publisert: 14.02.2020 15:46
Sist endret: 17.02.2020 09:33