Foreløpig regnskap 2020: Netto driftsresultat på 144 millioner

Innhold

Foreløpig regnskap 2020: Netto driftsresultat på 144 millioner

Sandnes kommune fikk i 2020 et positivt netto driftsresultat på 144 millioner kroner tilsvarende 2,3 prosent av driftsinntektene.

Hovedårsakene til det relativt gode resultatet er tilleggsbevilgninger til kommunene som følge av situasjonen med Covid 19, stram styring, mindreforbruk i virksomhetene og lavere lønnsvekst enn forventet.

- 2020 ble et meget spesielt år med nasjonale og lokale tiltak i forbindelse med Covid 19 og stor usikkerhet om hvor mye kommunen ville bli kompensert. Allerede tidlig på året registrerte vi svikt i skatteinngangen og ubalanse i forholdet inntekter/utgifter. Derfor iverksatte vi ulike innsparingstiltak som ansettelse-, konsulent- og reisekontroll. Stram styring har gitt mindreforbruk i tjenesteområdene, sier kommunedirektør Bodil Sivertsen.

Hun ønsker å berømme alle ansatte som har gjort en ekstra innsats i et spesielt krevende år.
- Koronapandemien har vært utfordrende. Ledere, medarbeidere og brukere har vist en fantastisk omstillingsevnene. Egne ressurser i organisasjonen er i stor grad benyttet for å håndtere situasjonen som har ført til at en del utviklingsarbeid og annet planlagt arbeid er blitt utsatt, sier Bodil Sivertsen.

- Dette er et godt resultat med bakgrunn i et svært krevende år. God økonomistyring, mange dyktige medarbeidere og flere tilleggsbevilgninger fra staten mot slutten av året er hovedårsaken til det positive resultatet, uttaler ordfører Stanley Wirak.

Brutto investeringsutgifter ble i 2020 på om lag 1,1 milliarder kroner. Av dette utgjorde investeringer innen skole, barnehage, idrett, kultur, helse og omsorg til sammen om lag 790 millioner kroner. Investeringene innenfor vann og avløp var på 245 millioner kroner. Ungdomsskolene på Bogafjell og Skeiane ble ferdigstilt og tatt i bruk det samme ble Soma skole og ressurssenter. Austrått svømmehall ble åpnet og arbeidet med parken på Ruten holdt god fremdrift i 2020 og var åpen deler av året. 

De økte investeringene har medført at langsiktig lånegjeld (eksklusiv pensjonsforpliktelser) har økt med 646 millioner kroner fra 6,56 milliarder i 2019 til 7,21 milliarder kroner i 2020.

Koronapandemien og økt arbeidsledighet medførte at skatteanslaget i løpet av året ble nedjustert med 192 millioner kroner. Likevel ble de faktiske skatteinntektene 20,8 millioner kroner lavere enn justert budsjett. Samlede skatteinntektene i 2020 ble 28,6 millioner kroner lavere enn året før som tilsvarer en negativ skattevekst på -1,2 prosent. Skatteveksten for landet ble -0,7 prosent. 

Sandnes opplevde en sterk økning i arbeidsledigheten i 2020, med en topp i mars da 10,6 prosent (4 552 personer) var helt uten arbeid. Skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet ble på 98,1 prosent i 2020. Til sammenligning var skatt per innbygger i Sandnes på 117 prosent av landsgjennomsnittet i toppåret 2014.  
  
Sandnes kommune mottok i 2020 til sammen 190 millioner kroner i økte rammetilskudd, skjønnsmidler, ekstra tilskudd eller redusert avgift som følge av koronapandemien.

Årsregnskap og årsrapport 2020 vil bli behandlet i formannskapet 10. mai og i bystyret 31. mai 2021. 

Publisert: 16.02.2021 07:55
Sist endret: 24.02.2021 08:49