Foreløpig regnskap 2017: Netto driftsresultat på 255 millioner kroner

Innhold

Foreløpig regnskap 2017: Netto driftsresultat på 255 millioner kroner

Sandnes kommune fikk i 2017 et netto driftsresultat på kr 255 millioner tilsvarende 4,7 prosent av driftsinntektene. God økonomistyring med mindreforbruk i resultatenhetene, høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert samt høyere tilskudd til ressurskrevende brukere er hovedforklaringene på det gode resultatet.

Sandnes kommune fikk i 2017 et netto driftsresultat på kr 255 millioner tilsvarende 4,7 prosent av driftsinntektene. God økonomistyring med mindreforbruk i resultatenhetene, høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert samt høyere tilskudd til ressurskrevende brukere er hovedforklaringene på det gode resultatet.

-Det gode resultat i 2017 kommer som følge av handlingsrommet som ble skapt gjennom omstillings- og effektiviseringsarbeidet i 2016 og god økonomistyring ute i enhetene. Jeg vil spesielt berømme de ansatte for god budsjettdisiplin. Sandnes kommune bruker relativt lite ressurser på de store tjenesteområdene sammenlignet med de ti største kommunene i landet, sier rådmann Bodil Sivertsen.

For 2017 ser det ut til at Sandnes kommune vil få vesentlig mer i refusjon for ressurskrevende tjenester enn tidligere år. Foreløpig prognose tilsier at kommunens krav for 2017 vil være om lag kr 60 millioner høyere enn budsjettert. Økningen i refusjon skyldes omfattende brukerkartlegging basert på tolkning av rundskrivet fra Helsedirektoratet i samråd med de andre ASSS-kommunene.

Hele 97 av 108 resultatenheter gikk i 2017 med mindreforbruk eller i balanse. Etter avsetninger til og bruk av fond er årsresultatet kr 57,7 millioner.

-I 2017 har vi fått full effekt av det gjennomførte omstillings- og effektiviseringsprosjektet i 2016. Dette gir et godt grunnlag for å sette fart på digitaliseringsarbeidet i 2018, sier Bodil Sivertsen.

Ordfører Stanley Wirak gir de ansatte honnør for god økonomistyring, omstillingsvilje- og evne. Dette gir oss gode muligheter for en fortsatt sunn kommuneøkonomi, sier han.

Skatteinntektene for Sandnes var i 2017 på samme nivå som i 2016 (0 prosent skattevekst). Dette er vesentlig lavere enn opprinnelig budsjett. Lavere skatteinntekter gir lavere inntektsutjevning, og sum skatt og rammetilskudd for 2017 er kr 21 millioner høyere enn budsjett. Skatteveksten for landet var 4,5 prosent. Skatt per innbygger i Sandnes i prosent av landsgjennomsnittet er 100,9 prosent. Til sammenligning var skatt per innbygger i Sandnes i prosent av landsgjennomsnittet 116,4 prosent i toppåret 2014. 

Utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift er om lag kr 30 millioner lavere i 2017 sammenlignet med budsjett. Dette skyldes i hovedsak lavere reguleringspremie og premieavvik.

Brutto investeringsutgifter ble i 2017 om lag kr 1,05 milliarder mot et budsjett på kr 1,48 milliarder. Av dette utgjorde større byggeprosjekter innen skole, barnehage, idrett, kultur, helse og omsorg til sammen om lag kr 482 millioner. Utgifter til nytt rådhus utgjorde kr 98 millioner og utgifter til ny brannstasjon med felles øyeblikkelig hjelp og ambulansestasjon utgjorde kr 61 millioner. Investeringene innenfor VAR-området (inkludert avtaler om anleggsbidrag) var i fjor på kr 105 millioner.

Kommunens netto lånegjeld har økt fra om lag kr 3,4 milliarder i 2016 til kr 3,7 milliarder i 2017. Per innbygger har netto lånegjeld økt om lag fra kr 45 000 i 2016 til om lag kr 49 000 i 2017.

Det står totalt kr 557 millioner på disposisjonsfond per 31.12.2017.

Årsregnskap og årsrapport 2016 vil bli behandlet i formannskapet 7. mai og i bystyret 14. mai 2018.

 

Pressekontakter:

Rådmann Bodil Sivertsen, mobil  917 77 403

Fung. budsjettsjef Linn Christin Rustøen, mobil  970 81 006

Publisert: 15.02.2018 15:59
Sist endret: 17.01.2019 11:08