Kontrollutvalget 2015 -2019

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet – det vil si både administrasjonen og politikerne.

Kontrollutvalgets mål er derfor å se til at kommunen følger lover og regler, retter seg etter vedtak i bystyret og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere.

Kontrollutvalget handler på vegne av bystyret, og er derfor kun underlagt dette.

Kontrollutvalgets møter holdes i formannskapssalen i Rådhuset, og er åpne for alle.

Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og en egen forskrift. I tillegg har bystyret vedtatt eget reglement for kontrollutvalget, samt reglement for høringer. Bystyret behandler kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak (det vil si saker som angår innbyggernes rettigheter og plikter), men må sende alle saker videre til bystyret for sluttbehandling.

Kontrollutvalget er pålagt å ha en administrasjon som er uavhengig av den kommunale forvaltningen. Dette ivaretas av Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS.

Kontrollutvalget kan kontaktes på epost postmottak.rks@sandnes.kommune.no  eller telefon 51 33 65 90.

Kontrollutvalgets representanter kan også kontaktes direkte, klikk her for oversikt over medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget i Sandnes 2015-2019.

Klikk her for å lese møtedokumenter for kontrollutvalget i Sandnes

Klikk her for kontrollutvalgets rapporter 2012-2015

Klikk her for kontrollutvalgets planer 2012-2015


'

Del artikkelen