Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Sentrale tema i kommunereformen er:

  1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
  2. Helhetlig og en samordnet samfunnsutvikling
  3. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  4. Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt kommunene sette i gang prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. Jærrådets fem kommuner har bestemt seg for å gjøre dette analysearbeidet sammen. I tillegg ønsker også Randaberg, Sola og Stavanger å delta i prosessen.


Foreløpig timeplan for arbeidet framover

Medlemmene av formannskapene i Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger og Time var i desember samlet til et felles møte om kommunereformen. Temaet var styrker og svakheter i dagens kommunestruktur og muligheter og utfordringer ved en eventuell kommunesammenslåing.

Når regjeringa i mars 2015 legger fram stortingsmelding om nye oppgaver til robuste kommuner, blir denne meldingen en del av grunnlaget for kommunene sin vurdering av behovet og mulighetene for endringer.

Etter analysearbeid og folkehøring skal hver enkel kommune fatte vedtak om kor de meiner kommunegrensene bør gå.

Høsten 2016 skal fylkesmannen oppsummere prosessene lokalt.

Våren 2017 vil regjeringen legge fram en stortingsproposisjon om nye oppgaver og en proposisjon om ny kommunestruktur.

Eventuelle sammenslåinger skal iverksettes innen 1. januar 2020.


'

Del artikkelen