Høringene i forbindelse med utarbeidelsen av Kommuneplan 2011 - 2025

Bystyret vedtok den 25. januar 2011 å legge forslagene til revidert Kommuneplan, Miljøplan og kommundelplan for Sandnes sentrum 2011-2025 ut til offentlig ettersyn. Høringen ble avsluttet 15. mars.

Rådmannen har behandlet mottatte innspill, innsigelser og faglige råd fra overordnete myndigheter og innstillingen ble behandlet av Kommuneplankomiteen den 9. mai.

Kommuneplankomiteen vedtok at det gjennomføres en ny begrenset høring av de endringer som loven krever skal høres. Det gjelder både kommuneplanen og kommunedelplan for sentrum.
Høringsfristen var 3. juni 2011 og for de helt nye forslagene 23. juni.

Høringene er nå avsluttet. To meklingsmøter om innsigelser med myndighetsinstanser er avholdt. Pressemelding fra Meklingsutvalget 23. juni d.å finner du her.

Innkomne uttalelser blir behandlet og sammen med resultater av mekling med myndighetsinstansene, legges forslaget til revidert kommuneplan frem for Kommuneplankomiteen den 29. august og Bystyret den 6. september for endelig godkjenning.


 

Til ny begrenset høring forelå følgende:

  1. Meldingsbrev
  2. Leserveiledning
  3. Protokoll Komplankomiteen 9. mai
  4. Til høring vedlegg 41 og 51 Endring arealkart komplan og KDP sentrum
  5. Til høring vedlegg 42 Endring komplan Bestmmelser og retnlinjer
  6. Til høring vedlegg 44 Justering av Parkeringsbestemmelser KP og KDPs
  7. Til høring vedlegg 45 Justering av bestemmelser Skilt og reklame
  8. Til høring vedlegg 52 KDP Sentrum endring Bestemmelser og retningslinjer

 

Følgende underlagsmateriale følger:

 

Under finner du samtlige dokumenter fra høringer som har vært i pdf format:

Høringsdokumentene er også tilgjengelige på Servicekontoret, Sandnes bibliotek og filialene Høle og Riska.


'

Del artikkelen