6.1 Innledning

De kommunale foretakene er en del av kommunen som konsern (juridisk enhet). Etter innstilling fra foretaksstyrene fastsetter bystyret henholdsvis netto driftsbudsjettramme, investeringsbudsjett og ramme for låneopptak som tas opp i bykassen, for det enkelte kommunale foretak. Det følger av Kommunelovens §45 nr 1 at kommunestyret innehar enekompetansen til å fastsette årsbudsjettet for kommunens virksomhet. Endringer og nye tiltak som ikke kan løses innenfor foretakets egne rammer, herunder bruk av egne disposisjonsfond, utløser behov for økt overførsel av midler fra bykassen. Dette må da innarbeides i konsernets endelige budsjett for 2014 og de påfølgende årene.

Når bystyrets vedtak om rammen for foretakets virksomhet, både drift og investeringer, foreligger, er det styrets ansvar å fastsette det detaljerte årsbudsjettet og utøve  økonomistyring og oppfølging gjennom budsjettåret i samsvar med kommuneloven med forskrifter og det som følger av kommunens økonomireglement.

I kapittel 6 framlegges hovedtallene, mål og prioriteringer slik de framgår av forslagene fra foretaksstyrene. Til hvert av forslagene har rådmannen gitt sine vurderinger og tilrådninger. Der forslag fra foretaksstyrene avviker fra det rådmannen har innarbeidet av endringer i sitt forslag er dette særskilt omtalt og i forslaget til vedtak er disse endringene satt opp punktvis. 

Økonomiplanforslagene til foretaksstyrene følger i sin helhet i vedlegget til økonomiplan 2014-2017 (tidligere svart hefte).


'

Del artikkelen

Dokumenter og Politisk behandling


Politisk behandling:
Administrasjonsutvalget: 26. november
Formannskapet: 26. november
Bystyret: 17. desember