5.9.2 Eiendom

Innledning

Eiendom ivaretar kommunens behov for lokaler. Hovedaktivitetene er investeringer, forvaltning, leie og avhending av bygg og lokaler, samt kommunale utleieboliger. Porteføljen omfatter forvaltningsansvaret for bygg og lokaler for all kommunal tjenesteyting samt boliger. Eiendomsmassen er i dag på 300 000 m2 BTA. I tillegg kommer innleie av 35 000 m2 BTA. Eiendom forvalter verdier som utgjør i størrelsesorden kr 600 millioner av kommunens årlige kontantstrøm. Dette utgjør 20 prosent av det kommunale budsjett.

Enheten har som oppgave å ivareta eierfunksjonen for kommunale eiendommer som benyttes til formålsbygg og boliger, samt ivareta eiers interesser ved inn- og utleie.

Formålet for enheten er å anskaffe og forvalte hensiktsmessige bygg og lokaler for de tjenester kommunen skal yte for innbyggerne.

Oppfølging av energitiltak er tillagt eiendomsstaben, mens energiutgiftene i kommunens bygg er budsjettert på kommunens fellesområde.

Formannskapet har i møte 01.10.2013 enstemmig anbefalt opprettelse av kommunalt foretak for eiendomsvirksomheten. Foretaket skal være operativt fra 01.01.2014. Saken får sin endelige behandling i bystyret 22.10.2013. Vedtektene til foretaket vil bli styrende for virksomheten fra 01.01.2014.

Status og utviklingstrekk 2009-2013

Nedenfor vises to diagrammer som illustrerer utviklingen innen eiendomsforvaltningen i tidsrommet 2009-2012 som begge er sentrale indikatorer for å måle utviklingen som har vært.  

SAMLET AREAL PÅ UTVALGTE BYGGTYPER SOM KOMMUNEN EIER OG LEIER

Samlet areal på utvalgte byggtyper som kommunen eier og leier

Figuren over viser at Sandnes kommune de fire siste årene har investert mest innen bygging og utvidelser av skolebygg. Samtidig viser figuren hvor stor andel av de samlede byggarealer i kommunen som for eksempel skolebygg utgjør.   

KORRIGERTE BRUTTO DRIFTSUTGIFTER TIL KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING PÅ KVADRATMETER

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter

Figuren over viser utviklingen i brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter eide og leide formålsbygg for årene 2009, 2010, 2011 og 2012. Det framgår av figuren at brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning i 2012 er kr 284 lavere per kvadratmeter i Sandnes, sammenlignet med gjennomsnittet for landet. For forvaltning, drift og vedlikehold samlet, viser tall for 2012 at Sandnes ligger 26 prosent under snittet i ASSS- nettverket. Kommunen ligger også lavt på dette samlet når vi korrigerer for avskrivninger, med 23 prosent lavere utgifter enn gjennomsnittet. Energikostnader per kvm var 10 prosent lavere enn snittet i nettverket i 2012

Eiendomsforvaltningen har i perioden 2009 til 2012 vært preget av lave kommunale bevilgninger til forvaltning, drift og vedlikehold. For å ivareta realverdier i egen bygningsmasse er det behov for årlig tilførsel av kr 50 millioner i form av vedlikehold. Bygningsmassen har for tiden et vurdert vedlikeholdsetterslep i størrelsesorden kr 1 milliard. 

Redusert arealforbruk

Den vesentligste økonomiske faktor for eiendomsvirksomheten er lavt arealforbruk per tjenesteleveranse til innbyggerne. Det arbeides kontinuerlig med arealbesparende tiltak.

Redusert energiforbruk

Sandnes kommune har forpliktet seg til å redusere energiforbruket gjennom deltakelsen i Framtidens byer. Dette gir sentrale føringer for energi og klima både regionalt og nasjonalt. Omlegging til fornybare energikilder er i tråd med vedtatt energi og klimaplan. Det arbeides med utfasing av oljefyrte anlegg. Framtidige anlegg baseres på fornybar energi.

Samfunnsutvikling, prognoser 2014-2017

Befolkningsveksten i kommunen krever en årlig tilførsel av lokaler med gjennomsnittlig 10 000 kvadratmeter. Behovet for tomteareal er i størrelsesorden 50 dekar per år. Således medfører den årlige arealtilveksten økning av driftsutgifter til forvaltning, vedlikehold, renhold og energi med kr 6 millioner per år. I tillegg kommer kapitalkostnader.

Prosjekter som har betydning for eiendomsvirksomheten framover

  • Energimerking av bygg, jfr Forskriften om Energimerking.
  • Tilstandskartlegging av bygningene. Arbeidet er sentralt, og det er også et tema og satsningsområde innen ASSS-samarbeidet. Tilstandskartlegging gjøres for å få et bedre grunnlag for planlagt vedlikehold og holde livssykluskostnader nede. Det legges opp til å ivareta brukernes interesser og optimalisere tjenesteproduksjonen.

Målsetninger for økonomiplanperioden

De viktigste målsetningene for eiendom i neste økonomiplanperiode 2014-2017 er følgende:

Eiendom skal utvikle og forvalte kommunens bygg slik at arealkostnader i et livssyklusperspektiv blir blant de laveste i landet.

  • Utøve eierskap for kommunale eiendommer etter overordnede politiske virksomhetsmål.
  • Det skal utarbeides framtidsrettede eierpremisser – strategi for kommunal eiendomsforvaltning.
  • Stanse forfallet i bygningsmassen.
  • Effektivisere arealbruken per virksomhetsleveranse levert til samfunnet.
  • Tilegne oss tilsvarende kompetanse og kapasitet som ledende private og kommunale eiendomsvirksomheter innehar.

Strategier

Ved opprettelsen av kommunalt foretak vil det bli vektlagt at virksomheten tilføres nødvendig strategisk styringsverktøy for å nå mål som framkommer av eierstrategi og vedtekter.

Økonomi drift - eiendom

Økonomi drift - eiendom


'

Del artikkelen

Dokumenter og Politisk behandling


Politisk behandling:
Administrasjonsutvalget: 26. november
Formannskapet: 26. november
Bystyret: 17. desember