5.5.3 Bymiljø

Bymiljø har ansvar for forvaltning, plan, investeringer, drift og vedlikehold av kommunale veier, trafikksikkerhet, idrettshaller og idrettsanlegg, gravlunder samt parker og friområder. Den selvfinansierende delen omfatter vann, avløp og renovasjon (selvkost). Områdene styres av følgende planer: hovedplan vann, hovedplan vei, hovedplan avfall, gravlundsmeldingen (6 MB) og plandokumentet ”Aktive Sandnes”.

Sandnes skal framstå som ren, velstelt og innbydende for byens innbyggere, næringsdrivende og besøkende. Med tanke på positive opplevelser og helsegevinst legger kommunen til rette for friluftsliv, idrett og gode rekreasjonsmuligheter gjennom idrettsanlegg, friluftsområder, parker og grønne områder med god tilgjengelighet. Alle skal i sin hverdag ha muligheter til å utøve friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet.

Rent vann og gode avløpsordninger er helt fundamentale for innbyggernes helse, livskvalitet og arbeidsvilkår. Det legges derfor stor vekt på at drikkevannsforsyningen og avløpsordningene følger en tilfredsstillende hygienisk standard fordi det ellers vil kunne medføre en hurtig spredning av sykdommer i forsyningsområdet og fare for forurensing av miljøet.

Status og utviklingstrekk 2009-2013

Bymiljø som organisasjon er i full drift etter etableringen 1. november 2011. Arbeidsoppgavene krever medarbeidere med høy kompetanse, noe det fortsatt er vanskelig å rekruttere innenfor de fleste fagfeltene.  Enheten forventer stor pågang av tekniske planer som skal kontrolleres også i kommende periode. Bemanningen er økt innfor området og enheten tilstreber kort saksbehandlingstid. Sandnes kommune har påtatt seg ansvaret for flere prosjekt gjennom utbyggingsavtaler. De største i kommende periode vil være bygging av vei og rundkjøring i Hoveveien og rundkjøring ved Torger Karlsens gate. Samtidig pågår flere mindre prosjekt der kommunen går inn og oppgraderer og overtar private veier og VA-anlegg.

Rådmannen har i 2013 gjennomført en organisasjonsendring hvor bymiljø og Sandnes bydrift ble sammenslått for å avvikle bestiller-utførermodellen og å for å redusere de interne transaksjonskostnadene på dette området.

Meldingssystemet ”Meld Feil” der publikum kan varsle om feil, mangler eller lignende via en nettbasert tjeneste, ble startet opp i 2013.

I utbyggingsavtaler inngått etter 1. januar 2000 blir investeringer til gatelys inkludert i refusjonsgrunnlaget på lik linje med andre kommunaltekniske anlegg. Gatelysnettet eldes og behovet for utskifting av armaturer og stolper er økende. I 2013 ble arbeidet med en lysplan for sentrumsområdene startet opp. Denne skal ha som mål å redusere energikostnadene og øke levetiden på infrastrukturen, samtidig som det skapes et trygt og vakkert miljø.

Veier, gang- og sykkelstier og gatelys

Tilveksten innenfor vei, gang og sykkelstier avhenger av byggeaktiviteten i kommunen. Et vedvarende høyt utbyggingstempo i kommunen gir økt antall kilometer kommunale veier og dermed også en økning i behovet for vedlikehold. Den vedvarende salderingen av kommunale veier medfører at gapet mellom reelt vedlikeholdte veier og behov for vedlikehold av veier er økende.

Det blir hvert år søkt fylkeskommunen om midler til trafikksikkerhetsprosjekter i forbindelse med skoleveier. Dette er et spleiselag der fylkeskommunen bidrar med betydelige midler. Kommunen planlegger og gjennomfører prosjektene. I 2012 ble det gjennomført 7 slike prosjekter med en totalkostnad på kr 2,3 millioner, hvorav kommunalt bidrag var på kr 500 000.

Kommunen mottar hvert år søknader om trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veinett. Behov kan oppstå på grunn av nye utbyggingsområder, fortetting eller at trafikken øker generelt. Slike tiltak vil ofte være rettet mot boligområder og nærhet til skoler og barnehager, som er områder der mindre barn ferdes. Aktuelle tiltak er redusert fart, humper og innsnevringer. I 2013 ble alle vedtatte trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veinett utført. Ventelista for slike tiltak er dermed borte.  Også i 2013 ble det bevilget penger til feiing av gater og veier. Alle prioritet 1 og prioritet 2 gater var ferdig feid før sommerferien.

Forvaltningsansvaret innenfor VAR omfatter blant annet:

VAR

* Bymiljø har i løpet av 2012 hatt en gjennomgang av sine databaser og revidert antatt regnvannsoverløp. Tallet inkluderer blant annet ikke lenger nødoverløp.

I forbindelse med separering blir regnvannsoverløp overflødig. Årsaken til økningen i 2011 er at flere gamle regnvannsoverløp er oppdaget i forbindelse med kartlegging av nettet.

Sanering av avløp til Stangelandsåna med utløp i Gjestehavna tar mye av ressursene innenfor avløp. Arbeidet fortsetter i tråd med plan vedtatt av Bystyret i februar 2012. Dette medfører flere store anlegg innenfor sentrumsområdet.

I 2013 ble det innført to nye ordninger innenfor husholdningsrenovasjon; henteordning for plastemballasje i hele kommunen og henting av grovavfall for Riska bydel. Dette videreføres og henting av grovavfall utvides til hele kommunen.

Sandnes har opplevd en økning i antall begravelser, og dette har ført til at ressursinnsatsen har blitt økt innen området. Andel bisettelser holder seg på i underkant av 20 prosent av totalt antall, noe som er forholdsvis likt i de omkringliggende kommunene.

ANTALL BEGRAVELSER OG BISETTELSER

Antall begravelser og bisettelser

Antall gravferder/bisettelser øker over tid med svingninger fra år til år. Dette sammen med reduserte budsjetter har medført en økning i antall henvendelser om dårlig vedlikehold på gravlundene. I 2013 ble det gjennomført skjøtsel på en del eldre trær. Gamle greiner som stod i fare for å falle ned ble fjerna og overvokste trær ble beskåret.

Oversikt over parker og friområder

For 2013 vil det være totalt 175 kommunalt eide lekeplasser. Mange av disse er små og kostbare å vedlikeholde. Gjennom et eget prosjekt arbeides det med å registrere tilstand og vurdere nedlegging av lekeplasser. Det ble lagt fram en sak for utvalg for tekniske saker med kriterier for nedlegging og det ble utarbeidet en liste over aktuelle lekeplasser. Målsettingen med prosjektet er å samle fokus om færre, større lekeplasser som er godt tilrettelagt for alle, har høy standard og varierte utfordringer, samtidig som de er kostnadseffektive i drift og ligger godt fordelt i kommunen.

På grunn av svært knappe økonomiske rammer blir friluftsområdene i kommunen ikke lenger regelmessig inspisert, og eventuelt vedlikehold skjer kun etter henvendelser fra publikum. Lysløype Gramstad var siste planlagte tiltak innenfor friluftsliv i planen ”Aktive Sandnes”. Også vedlikeholdet av utendørs idrettsanlegg er sterkt redusert.

Idrettsanlegg

Av de 20 grusbanene er det 10 grusbaner/treningsfelt grus. På disse banene blir det tildelt tid på både til trening og kamper/arrangementer. Klubbene må i hovedsak selv sørge for slodding. Enkelt vedlikehold foretas av kommunen ved behov.

Samfunnsutvikling, prognoser for 2014-2017

Klimaendringer og havneområdene

Klimautfordringene tilsier at kommunens arbeid med overvannshåndtering og flomforebygging må prioriteres. Spesielt i sentrum blir dette tydelig der store områder vil stå under vann med dagens gatehøyder dersom prognosene for klimaendringene slår til.  Vanndirektivet legges til grunn for å oppnå vedtatte miljømål for kommunens vassdrag. Arbeidet med forbedring av vannkvaliteten i Gjestehavna er en del av dette arbeidet og prioriteres fortsatt høyt i 2013. Det er i denne økonomiplanen avsatt nok midler til å fullføre arbeidet med kloakksanering innen 2015.

Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer

Både staten, fylkeskommunen og kommunen har hatt universell utforming som satsingsområde de siste årene. Det er felles forståelse for at universell utforming skal være et overordnet prinsipp i all planlegging og tilrettelegging. Det gjelder flere satsingsområder og tiltak i forhold til kollektivtrafikk, offentlige bygg og idrettsanlegg, tilrettelegging av friluftsområder med videre. Ny ”Diskriminering og tilgjengelighetslov”, forplikter alle eiere av utearealer beregnet for allmenn bruk. Innen 2020 er målsettingen i forskrifter at Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder også eldre anlegg.

Det er behov for å starte kartlegging og lage handlingsplan for gjennomføring av  tiltak på eksisterende gatenett og byrom. Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.  Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

Utbyggingstakten i Sandnes

Den store byggeaktiviteten i kommunen gjør at bymiljø får tilsendt for godkjenning svært mange tekniske planer. Varierende kvalitet på innkommende planer i kombinasjon med liten kapasitet til saksbehandling, har til tider medført lang saksbehandlingstid. Byggeaktiviteten medfører også at det til enhver tid er mange anlegg under utførelse som krever tilsyn av bymiljø. I dag har ikke enheten kapasitet til å følge alle disse opp så tett som ønskelig.

Utbyggingstakten og endringer i kroppsøvingsfaget, samt høyere økning i elevtallet enn  tidligere antatt viser gjennom nye beregninger at skolenes behov for svømmehallkapasitet framover har økt betydelig mer enn tidligere forutsatt. Stor byggeaktivitet fører også til en kraftig økning i antallet lekeplasser og grøntområder/parker som kommunen har ansvar for. Det er viktig å starte et arbeid som avstemmer kommunens krav til lekeplasser og grøntområder, med kommunens evne til å utøve forsvarlig eierskap til slike områder.

Målsetninger for neste økonomiplanperiode

De viktigste målsetningene for bymiljø i økonomiplanperioden 2014-2017 er:

  1. Innbyggere og besøkende i Sandnes kommune skal kunne ferdes trygt og med god framkommelighet i byen og på kommunens veier. Sandnes sentrum videreutvikles til et attraktivt og urbant bysentrum.
  2. Parker og grøntområder er viktige for folkehelsen. Det skal legges til rette for sosialt samvær, naturopplevelse og aktiv livsstil.
  3. Sandnes kommune skal legge til rette for idrett for alle byens innbyggere ved å bidra til effektiv drift av eksisterende idrettsanlegg og etablering nye anlegg i samarbeid med idrettsorganisasjonene, andre kommuner og gjennom offentlig, privat samarbeid. Universell utforming skal vektlegges.
  4. Sandnes kommune skal sørge for at innbyggerne og besøkende alltid har rent drikkevann og skal transportere, behandle og rense sitt avløpsvann på en betryggende og sikker måte i henhold til nasjonale miljøkrav. Vannlekkasjer skal dokumenteres og reduseres slik at vannforbruket totalt sett ikke øker selv om antall abonnenter øker.
  5. Sandnes kommune skal sikre brukervennlige og kostnadseffektive ordninger for innsamling og transport av avfall, og minimere avfallets negative effekt på mennesker og miljø.
  6. Gravlundene i Sandnes kommune skal være et godt sted å besøke i forskjellige livssituasjoner, ha god tilgjengelighet og oppleves positivt som en del av kommunens grønne områder.

 

Strategier

Bymiljø arbeider i stor grad for å ta vare på og vedlikeholde alle aspekt ved miljøet i Sandnes kommune. Tilrettelegging av gode nærmiljø, trygge og gode veier, gode idrettstilbud og mulighet for lek og rekreasjon.

Med den store utbyggingstakten forventes det en stor pågang av tekniske planer som skal kontrolleres også i kommende periode. Bemanningen er økt innenfor området og rådmannen tilstreber kort saksbehandlingstid. Forutsatt bystyrets godkjenning av ny organisering av bymiljø og Sandnes bydrift må mye av 2014 brukes til å få på plass ny organisasjon der målet er å redusere de interne transaksjonskostnadene. 2014 blir første ordinære driftsår for meldingstjenesten ”Meld feil”. Dette verktøyet vil synliggjøre type meldinger fra publikum, eventuelt endringer i type og antall og være en hjelp til å sette inn ressursene på rett sted.

Sandnes kommune har påtatt seg ansvaret for flere prosjekt gjennom utbyggingsavtaler. De største i kommende periode vil være bygging av vei og rundkjøring i Hoveveien og rundkjøring ved Torger Karlsens gate. Samtidig pågår flere mindre prosjekt der kommunen går inn og oppgraderer og overtar private veier og VA-anlegg.

Trafikksikkerhet og kommunale veier

Universell utforming inngår som en naturlig del av alle prosjekt som oppgraderer vei og andre offentlige areal. Tilpassa høyde på fortauskanter, ledelinjer, belysning og trinnløs adkomst er alltid moment som i størst mulig grad blir tatt hensyn til. Rådmannen har i tillegg funnet plass til å begynne å gjennomføre handlingsplanen for universell utforming.

Miljøverndepartementet har pålagt fire storbyregioner å foreta en komplett støykartlegging. I vår region gjelder dette kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Dette arbeidet er nå ferdigstillet. Som konsekvens av støykartleggingen er de fire kommunene hver for seg pålagt å lage en kommunal handlingsplan med tiltak for alle støykilder. Kommunal handlingsplan for støytiltak ble ferdigstilt i 2013. Utfordringen framover blir å finne resurser til å gjennomføre nødvendige tiltak.

Godt vintervedlikehold og påfølgende feiing av gater og veier er trafikksikkerhet i praksis. Det gode vintervedlikeholdet bør videreføres i perioden for å sikre god og trygg framkommelig for kjørende, men det må også prioriteres slik at myke trafikkanter sikres i perioder med redusert framkommelighet.  Å feie bort vinterens strøsand trygger både gående og syklende ved å redusere faren for fall og skrens. Det legges opp til å videreføre de siste års ordning med å feie alle gater og veier som får vintervedlikehold.

Økende trafikkmengde medfører økt slitasje på det kommunale veinettet. Samtidig får kommunen årlig ansvar for drift og vedlikehold av stadig flere kilometer vei. Økt slitasje reduserer trafikksikkerheten ved at det oftere oppstår hull og dårlige kanter. Det legges derfor opp til en økning i reasfaltering for fortsatt å kunne ha sikker og trygg framkommelighet.  Oppgradering av Folkvordveien startet opp i 2013 og vil fortsette i 2014. I 2014 starter også oppgradering av Langgata med ny utforming inklusiv nytt gatedekke og ny belysning. I forbindelse med oppgradering av vann- og avløpsanlegget i Storgata, vil også selve gata bli oppgradert med ny standard på fortau og belysning.

Park, grønt og lek

Det arbeides videre med tiltaksplan for Storånavassdraget. Det er store utfordringer knyttet til graving langs elvekantene. Mange tilfeller av høy vannstand gjør at det mange steder er behov for å heve veien for å unngå utvasking og farlige situasjoner. Det vil bli vurdert om det er områder som har potensial for videre utvikling og tilrettelegging for alle.

Det legges opp til tilsvarende nivå på beplantning i sentrum som de siste år, få ressurskrevende urner og ampler men god standard på parker og beplantning ellers. Også i kommende år vil det bli utført skjøtsel på gamle og store trær på gravlundene. Arbeidet med omregulering av gravlundene Gamle Sandnes og Riska forstetter for fullt i 2014 og 2015. 

Arbeidet med å legge ned og oppgradere lekeplasser slik at en står igjen med færre større og mer robuste lekeplasser, fortsetter for fullt fram til og med 2016.

Idrett og friluftsliv

Kommunedelplan ”Aktive Sandnes” styrer prioritering av utbygging og midler til idrettsformål. Prioriteringene blir gjort i samråd med idrettsrådet. ”Aktive Sandnes” må i økonomiplanperioden rulleres og moderniseres. Det er et mål å starte rullering av ”Aktive Sandnes” i løpet av 2014.  

Sandnes kommune fortsetter sin satsing på breddeidretten ved å fullføre påbegynte haller og anlegg. Bogafjell kunstgressbane ferdigstilles og arbeidet på Figgjo kunstgressbane er godt i gang. Bogafjell Idrettshall fullføres i 2014. Arbeidet med Giskehallen II forventes intensivert utover i 2014 slik at den kan ferdigstilles i 2015.

Beregninger for skolenes behov for svømmehallkapasitet framover viser at behovet har økt betydelig mer enn tidligere forutsatt. Dette henger sammen med endringer i kroppsøvingsfaget, samt høyere økning i elevtallet enn antatt. Kapasiteten for idrett, helse og publikum er i dag svært begrenset. I tillegg kommer at både Riskahallen og Giskehallen står overfor til dels betydelige rehabiliteringsbehov. Det er ikke funnet rom for en kapasitetsøkning innenfor badeanlegg i inneværende økonomiplan.

Vann og avløp

For å være forkant av klimaendringene ble det i 2012 startet et samarbeidsprosjekt ”Vann i by” for å finne løsninger på klimautfordringene i sentrum. ”Vann i by” som prosjekt ferdigstilles i 2013. Forslag til løsninger vil legges til grunn når sentrum fornyes og nye planer lages. Lokal overvannshåndtering må brukes også i etablerte områder i den grad det er mulig å få til. I denne sammenheng jobbes det også med forsøk med grønne tak for å kunne dokumentere effekten av disse i vårt klima. Dette gjøres i samarbeid med ”Framtidens byer” og Bioforsk.

Arbeidet med å fjerne utslipp av spillvann til Gjestehavna fortsetter for fullt i perioden. Samtidig legges det opp til sanering av vannledning i Langgata. Arbeidet med å forbedre vanntilførselen til Høle og omkringliggende hyttefelt vil pågå også i 2014 og 2015.

Separering av private og offentlige avløpsanlegg langs Stangelandsåna og opprydding i private avløpsanlegg langs Figgjoelva er konkrete miljøtiltak som har direkte effekt på belastning av lokale resipienter og er med å fjerne visuell forurensing. Videre framover må lignende tiltak settes i verk langs Lurabekken.

Husholdningsrenovasjon

Ordningen med henting av grovavfall Riska bydel skal evalueres og det er laget en sak om å innføre ordningen for hele kommunen. Det planlegges å utvide ordningen til å gjelde hele kommunen fra august 2014.  IVAR har vedtatt bygging av både biogassanlegg på Grødaland og sentralt sorteringsanlegg på Forus, to prosjekt som vil virke inn på renovasjonsordingene også i Sandnes. Ordningen med henteordning for plastemballasje fortsetter inntil sorteringsanlegget står ferdig.

Etablering av ordning med henting av grovavfall i hele kommunen vil gi et svært godt tilbud til abonnentene samtidig som det forventes å bidra til mindre forsøpling og dermed bedre miljø lokalt.

Økonomi drift – bymiljø

Økonomi drift - bymiljø


'

Del artikkelen

Dokumenter og Politisk behandling


Politisk behandling:
Administrasjonsutvalget: 26. november
Formannskapet: 26. november
Bystyret: 17. desember