5.5.2 Kultur

Innledning

Kultur er en viktig arena for meningsdannelse og refleksjon og har derfor en sentral funksjon i samfunnsutviklingen. Kulturlova stiller krav til kommunen om å legge til rette for opplevelse og deltagelse, og det er derfor viktig å stimulere både amatører og profesjonelle kulturaktører. Kulturtilbudene skal være åpne for alle uavhengig av alder, kjønn, økonomisk evne og kulturell eller religiøs bakgrunn. Innflyttere fra andre deler av verden skal oppmuntres til å bidra i byens kulturliv og synliggjøres på egne kulturelle premisser.

Kommunens virkemidler på kulturområdet er resultatenheten kultur og fritid, Sandnes bibliotek, Sandnes kulturskole og kulturinstitusjonen Sandnes kunst- og kulturhus KF. Også regionale samarbeid (Jærmuseet-Vitenfabrikken) og Vågen videregående skole er viktige kanaler for kulturtilbud i kommunen.

Status og utviklingstrekk 2009-2013

Satsingen på kultur i Sandnes har i hovedsak dreid seg om et idrettsløft, kulturhusetablering,  nye lokaler til kulturskolen og satsing på festivaler, men ikke et løft av den kulturelle grunnmuren i det lokale kulturlivet.

Den viktigste utfordringen på kulturområdet, som på alle andre områder av kommunens arbeid, er befolkningsveksten. Sandnes har en stor vekst i den yngre befolkning og økt andel innvandrere. Kulturmeldingen peker på at befolkningsveksten vil stille krav både til kvantitet og til kvalitet og innhold i kulturtilbudet. En vil spesielt trekke fram de utfordringene som følger av den store tilflyttingen til kommunen. Kulturarbeid i nærmiljøet er et viktig virkemiddel for å etablere gode nærmiljøer og for å gi nye innbyggere en tilhørighet og en identitet i kommunen. Det stiller krav til kommunens virkemidler overfor de tilbud som tilrettelegges for voksne, barn og unge gjennom resultatenhet for kultur, Sandnes bibliotek, Sandnes kulturskole og virksomhetene til kommunens kulturinstitusjoner.

Rådmannen har gjennomført en prosess hvor sammenslåing av resultatenhetene fritid og kultur er utredet. Sammenslåingen ønskes gjennomført for å oppnå større synergier ved å samle små enkeltmiljø til større enheter, og for å kunne arbeide mer målrettet med å utvikle potensialet som finnes i nyskapende samhandling med frivillige lag og foreninger og andre kulturaktører. 

Tilskudd til frivillig kulturliv, frilansaktører og profesjonelle aktører

Deltagelse i frivillig kulturaktivitet skal brukes til involvering og nettverksbygging for alle innflyttere i Sandnes, ikke minst barn og unge, men dette er en utfordring når andelen av barn og unge som er medlemmer i kulturorganisasjoner er synkende.

Medlemstall i barne- og ungdomsorganisasjoner *Medlemstall i barne- og ungdomsorganisasjoner som mottar driftstilskudd og deres andel av den totale befolkningen i alderen 6 - 24. Kilde: Søknader om driftstilskudd og KOSTRA

Tilskudd er det viktigste virkemiddelet kommunen kan bruke for å stimulere til kulturaktiviteter utenfor institusjonene. Av budsjettsalderingshensyn ble det i økonomiplanen for 2012-2015 lagt inn et generelt kutt i budsjettet til resultatenhet kultur. Dette ble i budsjettet for 2012 imøtegått med overføring fra det fondet som ble etablert med overskuddet etter kulturhovedstadsåret. Fondet rommer midler til å dekke inn innsparingskravet for 2013 også, men kultur har hatt en realnedgang i tilskuddsmidler til rådighet for så vel det frivillige kulturlivet, frilansaktører og de profesjonelle siden 2000. Denne utviklingen må snus, da frie midler er et av de viktigste virkemidlene i kulturpolitikken.

Biblioteket

Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud som favner både kulturopplevelser og læringsmuligheter. Utviklingen i både besøk og utlån fra år 2000 til 2012 viser klart en negativ utvikling i både besøk og utlånsaktivitet. Besøket viser samme tendens med en nedgang fra 2011 til 2012 på 7 prosent. Denne nedgangen i besøk og utlån har løpt parallelt med reduksjon i mediebudsjettet.

Bibliotek, 2012

Mediebudsjettet til Sandnes bibliotek er blitt sterkt redusert de siste årene. I 2012 hadde Sandnes bibliotek kr 1 078 000 til medieinnkjøp. I 2011 hadde Sandnes et mediebudsjett på kr 1 411 000. Dette utgjør en reduksjon på 23,6 prosent. Sandnes kommune har et mindre mediebudsjett (kjøp av bøker og andre media) enn kommuner Sandnes sammenligner seg med. Tabellen viser også at Sandnes kommune har færre ansatte på biblioteket enn sammenlignbare kommuner.

Kulturskolen

Kulturskolen har lange ventelister. Utfordringene i forhold til dette blir troverdigheten til det å søke på elevplass ved kulturskolen. Når ventelistene blir så lange kan det virke nytteløst å søke på enkelte disipliner. I noen tilfeller kan en risikere å stå i kø til en er for gammel til å tas opp. Dette står i sterk kontrast til den vedtatte utviklingsplan, som sier klart at alle som ønsker det skal få et tilbud.

Kulturskolen

Sandnes kunst- og kulturhus KF

Kulturhuset er i hovedsak en formidlingsarena for det profesjonelle kulturlivet. I denne forbindelse kan en også se en utfordring ved at kulturhuset i mange tilfeller er for dyrt til at det frivillige kulturlivet kan gjøre bruk av dem. Sandnes kunst- og kulturhus KF møter nå også store utfordringer fra Stavanger. Det første halve driftsåret for Stavanger konserthus viser at konkurransen derfra vil bli meget sterk, også på områder hvor Sandnes tradisjonelt har gitt et regionalt tilbud som dans og musikkdramatikk.

Samfunnsutvikling, prognoser for 2014-2017

Kulturmeldingen 2014 (NOU 2013: 4) bruker verdiene demokrati, rettferdighet og mangfold som begrunnelse for at offentlige myndigheter bør yte støtte til kulturlivet. I praksis innebærer det en videreføring av de to etablerte strategiene for å fremme rettferdighet i kulturlivet; (i) å sikre alle adgang til kulturelle fellesgoder som teater, konserter, opera og museer, og (ii) å gi støtte til former for kulturvirksomhet som ulike grupper i befolkningen oppfatter som meningsfulle.

Kommunene er den største kilden til offentlig finansiering av kulturvirksomhet i Norge. Den kommunale kultursektoren er i mindre grad enn andre kommunale sektorer omfattet av nasjonale standarder og rettighetskrav.  Veksten i kommunenes kulturutgifter er hovedsakelig vekst i investeringsutgifter til kulturformål. Budsjettallene viser at en stor del av økningen i kommunenes kulturutgifter har gått til idrettsformål. Budsjettallene tyder også på at mye av utgiftsveksten har gått til festivaler og arrangementer som hører til i den framvoksende begivenhetskulturen i det lokale kulturlivet. Kommunenes utgifter til det utvalget kaller den kulturelle grunnmuren, som folkebibliotek, kulturskoler og fritidsklubber har stagnert i den samme perioden. Denne trenden finner vi også igjen i Sandnes.

Utredningen peker på fem strukturelle utfordringer som gjør seg gjeldende innenfor kulturområdet: mangfoldsutfordringen, digitaliseringsutfordringen, utfordringer knyttet til kostnadsveksten ved kulturinstitusjonene, utfordringer knyttet til kunstneres levekår og utfordringer knyttet til å innlemme kvalitetsvurderinger av kulturvirksomhet i kulturpolitikken

Målsetninger for neste økonomiplanperiode

De viktigste målsetningene for kultur, biblioteket og kulturskolen i økonomiplanperioden 2014-2017 er:

  1. Sandnes kommunes satsing på kultur skal bidra til å skape et bedre liv for innbyggerne gjennom opplevelse og deltakelse.  Deltagelse i frivillig kulturaktivitet skal brukes som aktivt middel til involvering og nettverksbygging for alle innflyttere og innbyggere i Sandnes.
  2. Det profesjonelle kulturlivet skal stimuleres og videreutvikles. Kommunen skal tilrettelegge til at kunstneriske prosjekter og arrangementer av høy kvalitet innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, scenekunst/dans og tverrfaglige prosjekt. Kommunen skal innta en regional og nasjonal sterk posisjon innenfor dans, musikkteater, film-, bildende og digital kunst ved å innta en viktig rolle i det regionale samarbeid på kulturfeltet, ikke minst gjennom Sandnes kunst- og kulturhus KF.
  3. Sandnes bibliotek skal fremme og berike det demokratiske, kulturelle, utdannings- og økonomiske mangfold i Sandnes kommune ved aktiv formidling, gode møteplasser og fri tilgang til deltakelse, kunnskap og informasjon.
  4. Sandnes kulturskole er kommunens senter for estetisk undervisning, aktivitet og opplevelse for barn og unge og et faglig ressurssenter for kulturlivet i Sandnes. Skolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det.

 

Strategier

Kulturutredningen (NOU 2013:4) peker på at det er viktig å opprettholde og styrke den kulturelle infrastrukturen som en forutsetning for et levende demokrati. Utredningen konkluderer med at den kulturelle grunnmuren må styrkes; biblioteket, kulturskolen, kunst- og kulturfag i opplæringen, kommunalt og frivillig fritidstilbud og lokalsamfunnets kulturelle arenaer. I løpet av 2014 skal det legges fram en egen kulturarenaplan for å vurdere kulturlivets bruk av og behov for lokaler og arenaer.

Tilskudd til frivillig kulturliv, frilansaktører og profesjonelle aktører

Frie midler er et av de viktigste virkemidlene i kulturpolitikken. Kultur har fra tidligere økonomiplaner blitt pålagt en innsparing på kr 738 000. Hvis innsparingsvedtaket blir stående vil en måtte ta en vesentlig del av innsparingen på frie tilskuddsmidler. Rådmannen finner plass til reversering av innsparingskravet i økonomiplanen.

Kommunen har i kommunedelplanen for kultur 2011-2020 lagt vekt på å utvikle arrangementer i byen, ikke minst om sommeren. Det skal i økonomiplanperioden utredes i hvor høy grad kommunen selv ønsker å stå som arrangør framover, eller om kommunen skal arbeide for å finne eksterne samarbeidspartnere og heller finne økte tilskuddsmidler.

Sandnes bibliotek vil i samarbeid med andre kulturaktører i Sandnes bidra til et aktivt og attraktivt sentrum ved å etablere en årlig bakgårdsfestival. Årlig kostnad for biblioteket til dette er kr 100 000. Det hadde vært en styrke for arbeidet å øke arrangementsbudsjettet og styrke kultur sitt arbeid med å sikre ekstern finansiering, blant annet gjennom tilskuddsportalen. Det er ikke funnet plass til tiltakene i økonomiplanperioden.

Biblioteket

Samfunnsendringer og kundenes behov gjør at bibliotek i dag har fått en aktiv rolle i formidling av kultur. I ny lov for folkebibliotek vedtatt i Stortinget 17. juni 2013 gis bibliotek et styrket mandat som møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Målet er å understøtte samfunnets behov for selvstendige borgere som kan løse hverdagsproblem og delta i samfunnet. En fri og ubegrenset tilgang til kunnskap, kultur og informasjon er forutsetninger for deltakelser og demokratiutvikling. Andelen innvandrere øker i Sandnes og kommunen særpreges også av en ung befolkning.

Å ha god leseferdighet og språkkunnskap er en vesentlig forutsetning for å mestre krav i arbeidslivet og for å delta i samfunnslivet generelt. Mediesamlingen utgjør selve fundamentet for Sandnes bibliotek. Bokstammen til Sandnes bibliotek er i dag gammel og utdatert. Det er nå et problem å holde lovens målsetting om aktualitet.  Forskning viser at gutter leser mindre skjønnlitteratur enn jenter og at gutter i alderen 12 -16 i langt mindre grad oppsøker bibliotek. Utfordringen for Sandnes bibliotek er å ha kapasitet og ressurser til å nå denne brukergruppen gjennom målrettede tiltak. Rådmannen finner ikke plass til tiltaket på kr 600 000 til å nå målgruppen, men foreslår å øke mediabudsjettet med kr 400 000. Bibliotek søker også om å få opprettet en ny stilling som skal arbeide med integrering og oppretting av Internasjonalt bibliotek. Rådmannen finner ikke plass til tiltaket (kr 600 000) i økonomiplanen.

Kulturskolen

Nasjonalt er det en målsetting at 30 prosent av grunnskoleelever skal være elever i kulturskolen. I Sandnes har målsettingen vært at kulturskolen skal gi et tilbud til alle barn og unge som ønsker det. Dagens ventelistesituasjon innebærer at man bryter mot begge disse målsettingene. Kulturskolen ønsker å reduserer ventelistene gjennom å øke kapasiteten med 2 stillinger til en nettokostnad på kr 750 000. Rådmannen har ikke funnet plass til tiltaket i økonomiplanen.

Regjeringen har med budsjettforslaget for 2013 lagt opp til at kommunene skal gi et gratis kulturskoletilbud til alle elever som ønsker det, i tilknytning til skole/SFO. Med bevilgningen som er foreslått i statsbudsjettet, vil tilbudet kunne utvikles i alle kommuner og nå fram til alle elever i 1.-4. klasse/SFO. For Sandnes er det lagt inn kr 918 000 i 2013 til dette tiltaket. Med helårsvirkning i 2014 vil dette bli kr 2,2 millioner. For at tilbudet skal få det omfang og den kvaliteten som kulturskolen mener er nødvendig, foreslås det å legge inn kr 600 000, tilsvarende en stilling, til formålet. Rådmannen har ikke funnet plass til tiltaket i økonomiplanen, men ordningen videreføres på nivå med statens overføringer.

Sandnes kunst- og kulturhus KF

Kulturhuset er utformet med tanke på økte krav til profesjonelle scene- og framføringsfasiliteter som gjør seg gjeldende i kulturlivet. Samspillet mellom profesjonelle og frivillige kulturaktører har fått økt betydning i takt med at krav til den uttrykksmessige kvaliteten har blitt høynet. Sandnes kommune har et kulturhus som dekker de økte kvalitetskravene som gjør seg gjeldende for kulturaktivitet. Det er derfor viktig for kommunen at vedlikehold og oppgradering av huset og det scenetekniske utstyret prioriteres. Den senere tid er det foretatt noe oppgradering på salene i Sandnes kunst- og kulturhus KF. For at salene skal framstå tiltalende nok til at noen ønsker å leie dem, er det nødvendig med ytterligere oppgradering. Rådmannen har funnet plass til den årlige bevilgning til utskiftning av sceneteknisk utstyr og oppgradering av salene i Sandnes kunst- og kulturhus KF i økonomiplanen.

Regionalt operaselskap

Bystyret i Sandnes kommune gikk i Bsak 22/12 inn for at det skal etableres et regionalt operaselskap med Stavanger og Sandnes som deltagere. I Fsak 166/13 ber Stavanger formannskap om at rådmannen i sitt økonomiplanforslag for 2014 legger inn en bevilgning på kr 400 000 til formålet. Sandnes bystyre vedtok i økonomiplanen for 2011-2014 et tilskudd til et regionalt operaselskap på kr 476 000.

På bakgrunn av disse vedtakene er det nå satt i gang et arbeid med å lage en felles sak med Stavanger om oppstart av operaselskapet med forslag til selskapsavtale. Formålet med selskapet skal være å arbeide for å gi regionens befolkning et tilbud om profesjonelle opera-, operette- og musikkteaterforestillinger. En tar sikte på å fremme saken for de respektive bystyrene i desember 2013.

Økonomi drift – kultur

Økonomi drift - kultur


'

Del artikkelen

Dokumenter og Politisk behandling


Politisk behandling:
Administrasjonsutvalget: 26. november
Formannskapet: 26. november
Bystyret: 17. desember