2.1 Innledning

I dette kapittelet redegjøres det for frie inntekter, lønnsvekst, befolkningsvekst, rentenivå, andre sentrale inntekter og utvikling i lånegjeld. Det gis også en beskrivelse av hva veksten koster.

Ved utarbeidelsen av anslag på frie inntekter, har rådmannen lagt til grunn både forslag til statsbudsjett fra Regjeringen Stoltenberg II,  og noen av de signalene som er gitt i regjeringserklæringen fra Regjeringen Solberg.

Regjeringen Solberg har signalisert at det vil bli en del endringer med hensyn til sammensetningen av frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Det framkommer blant annet følgende av  regjeringserklæringen:

”For at kommunene skal kunne ivareta sine oppgaver, er det nødvendig med en robust, forutsigbar og god kommuneøkonomi. Det er behov for en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for fylker og kommuner. Regjeringen vil la den enkelte kommune beholde mer av sine egne skatteinntekter. Blant annet skal kommunene få beholde en del av selskapsskatten der hvor verdiene er skapt. Regjeringen vil styrke økonomien i kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst. Regjeringen vil gjennomføre endringene gradvis og på en forutsigbar måte.”

Det er også grunn til å tro at Sandnes vil tjene på endringene som skisseres i den nye regjeringserklæringen. Om det blir endringer som vil slå positivt ut allerede fra 2014 er for tidlig å si noe om, men det er sannsynlig at det vil bli positive effekter for Sandnes fra 2015.

Det går fremdeles svært godt i vår region. I Faktahefte fra Oljedirektoratet av 26. april 2013, framkommer det at produksjonen av petroleum vil ta seg noe opp i årene som kommer, og at investeringene og driftskostnadene vil ligge på et høyt nivå. Aktiviteten på norsk sokkel vil gi positive bidrag til leverandørindustrien i vår region i mange år framover.

Selv om det i skrivende stund er noe utflating i boligprisene og noe høyere arbeidsledighet, er det underliggende behovet for flere arbeidstakere og flere boliger i vår region fortsatt svært  høyt. Lønnspresset vil derfor vedvare, og det legges til grunn at lønnsveksten vil bli 3,8 prosent i 2014 mot 3,5 prosent på landsbasis. Det er også av denne grunn sannsynlig at skatt per innbygger i Sandnes vil øke mer enn landsgjennomsnittet.


'

Del artikkelen

Dokumenter og Politisk behandling


Politisk behandling:
Administrasjonsutvalget: 26. november
Formannskapet: 26. november
Bystyret: 17. desember