1.6.1 Prosjektbeskrivelser

Oppvekst – skoler

1. Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole

Status: IK, Forventet ferdigstilt til desember 2015

Skolebygget har tilstrekkelig bygningsareal for 196 nye elevplasser på barnetrinnet, men for at dette skal være egnet til formålet er det nødvendig å gjennomføre mindre bygningsmessige tilpasninger. Prosjektet tilrettelegger også for at skolen skal være funksjonell som ren barneskole. Rådmannen viderefører budsjettet til prosjektet, justert for prisstigning og endret framdrift, i samsvar med gjeldende økonomiplan. Prosjektet er betydelig forsinket som følge av forsinkelse i byggeprosjektet for Bogafjell idretthall, der elevene skal ha gymnastikk i byggeperioden. Bygging av idrettshallen forventes nå igangsatt medio 2014. Opprinnelig planlagt ferdigstillelse av utbyggingen av Bogafjell skole var desember 2014. Ny forventet ferdigstillelse er desember 2015.

2. Figgjo skole, sanering og nybygg

Status: IK, Forventet ferdigstilt august 2018

I gjeldende økonomiplan er det avsatt midler til å starte arbeidet med en bygningsmessig tilpasning for å oppnå modernisering og mer effektiv arealbruk i skolebygget. En totalvurdering av skolebygget har imidlertid vist behov for sanering av eksisterende bygg og bygging av ny skole. Oppstart av byggeprosjektet er satt til 2016, ferdigstillelse til august 2018.

3. Iglemyr skole, utvidelse med en ny parallell

Status: KII, Forventet ferdigstilt juli 2014

I gjeldende økonomiplan er det avsatt midler til utvidelse av Iglemyr skole med 196 elevplasser (1 parallell). Dette er prioritert i forhold til kapasitetsdekning i denne delen av Sandnes. Ferdigstillelse var opprinnelig planlagt i august 2012. Grunnet forsinkelser i forbindelse med overtakelse av Sandnes sykleklubb sin eiendom, og prosjektutvikling i henhold til vedtatte byggerutiner, planlegges det med ferdigstillelse av prosjektet i juli 2014. Sak om byggeprogram ble vedtatt av formannskapet 11.09.2012 i fsak 141/12. Nybygget vil ligge innenfor dagens skoletomt. Tapt uteareal kompenseres dels gjennom mulighet for disponering av grusbanen i nærheten, dels ved utnyttelse av arealet som kommunen har ervervet fra Sandnes sykleklubb og dels ved utnyttelse av friområder knyttet opp mot skoletomten. Rådmannen viderefører bevilgningen til prosjektet, justert for utsatt framdrift.

4. Sørbø skole, utvidelse med to nye paralleller

Status: KII, Forventet ferdigstilt september 2014

I gjeldende økonomiplan er det avsatt midler til byggetrinn 2 på Sørbø skole, prosjektert til kr 115 millioner. Byggetrinn 2 vil gi 392 nye elevplasser og skolen vil totalt ha plass til 588 elever (3 paralleller). Tomten for Sørbø skole er regulert til skoleformål. Utbyggingen i området rundt Sørbø skole har vært stor de siste årene. I skoleåret 2013/2014 har skolen 257 elever. Dette er 61 elever flere enn skolen er bygget for. På flere av trinnene er det ikke mulig å ta inn flere elever. Sørbø skole låner 2 klasserom i paviljong på Lundehaugen ungdomsskole. Sørbø skole kan låne klasserom på Lundehaugen ungdomsskole ut skoleåret 2013-2014. Sak om godkjenning av byggeprogram og prosjektutvikling i totalentreprise ble framlagt for formannskapet 16.10.2012. Rådmannen viderefører midlene til prosjektet, justert for prisstigning.

5. Rehabilitering / utbedring skolebygg

Status: Periodisk bevilgning

Tilstandsrapporter fra konsulentfirma og hos eiendom viser akutte behov ved bygg og tekniske anlegg. Dette gjelder i første rekke Skeiane ungdomsskole og Sviland skole. Rådmannen tilrår at det avsettes kr 25,2 million i 2014 til formålet.

6. Skoler, utendørsanlegg

Status: Rullering – årsbevilgning

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak, samt forvaltning av lekeutstyr i samsvar med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Stab eiendom innehar bestillerfunksjonen og utformer i samarbeid med oppvekst skole årlige prioriteringer. Sandnes bydrift, ved idrett og landskapsdrift, er utførende enhet. Politisk tilligger det utvalg for tekniske saker å prioritere tiltak i henhold til årsbevilgningen. På grunn av stort vedlikeholdsetterslep er det behov for en økning i den årlige bevilgningen fra kr 400 000 til kr 800 000. Rådmannen tilrår å styrke budsjettet til kr 800 000 per år for perioden 2014-2017.

7 og 8. Ganddal skole, ny dobbel gymsal

Status: KI, Forventet ferdigstilt august 2015

I gjeldende økonomiplan er det avsatt midler til å utvide Ganddal skole med inntil 100 nye plasser. Utvidelsen forventes ferdigstilt til august 2015. Skolen har i dag ikke gymsal som vil kunne dekke behovet til barneskolen etter utvidelsen er ferdigstilt i 2014. Det har vært et ønske i bydelen å bygge ny idrettshall i stedet for gymsal. Saken har vært utredet og politisk behandlet i bsak 89/13. Det ble i saken fattet vedtak om bygging av dobbel gymsal. Det ble i bsak 89/13 satt av kr 51 millioner til byggeprosjektet. Bygging av dobbel gymsal vil gi tilskudd av tippemidler med kr 4 millioner. Kostnader og tilskudd er innarbeidet i økonomiplanen.

9. Uteområde Bogafjell skole, universell utforming

Status: periodisk bevilgning

I følge Teknisk forskrift, Tek10, samt standarder utarbeidet med henblikk på Diskrimineringsloven, presenteres skjerpede krav til utforming av uteområder for skoler og barnehager. Det vil være nødvendig med oppgradering av flere uteområder ved flere av kommunens skoler og barnehager. Prosjektet ved Bogafjell skole vil danne grunnlag for kalkulering av tilsvarende prosjekter i framtiden.

10. Giske ungdomsskole, utvidelse

Status: IK, Forventet ferdigstillelse til august 2016

Skolebyggprogrammet for 2014-2017 viser behov for fire nye klasserom og 112 elevplasser ved skolen. Kalkylen for prosjektet er basert på modulbygg. Det er ikke behov for kjøp av mer tomteareal for utbyggingen. Skolen bruker i dag brakkebygg for å ha rom for alle elevene. Brakkebyggene er dårlige og har til dels store bygningsmessige problemer. Plassforholdene ved skolen anses per i dag som kritiske.

11. Buggeland skole, utvidelse

Status: IK, Forventet ferdigstillelse august 2017

Skolebyggprogrammet for 2014-2017 viser behov for utvidelse med inntil 7 klasserom og 196 nye elevplasser innen skoleåret 2017, for å møte pågående og fremtidig utbygging. Det er ikke behov for kjøp av mer tomteareal for utbyggingen. Skolen vil i 2015 ikke ha rom til å ta imot alle elevene som per i dag er født i 2009 og bosatt i nærskoleområdet til Buggeland.

12. Hana skole, utvidelse

Status: IK, Forventet ferdigstillelse august 2018

Skolebyggprogrammet for 2014-2017 viser behov for utvidelse av Hana skole med 7 klasserom og 196 elevplasser. Areal for ny gymsal er ikke med i planene. Det er ikke behov for kjøp av mer tomteareal for utbyggingen. Totalkalkyle for prosjektet er beregnet til kr 84 millioner. I denne planperioden er det lagt inn kostnader med kr 5 millioner i 2016 og 40 millioner i 2017. Rest til neste planperiode er 39 millioner.

13. Bogafjell ungdomsskole

Status: IK, Forventet ferdigstillelse august 2018

Skolebyggprogrammet for 2014-2017 viser behov for ny ungdomsskole sør i Sandnes. Med dagens elevtall vil det være behov for 6 klasser per trinn fra og med 2018-2020. Fra 2021 vil det være behov for 7 klasser per trinn. Dette betyr at klassetallet vil stige fra 18 klasser i 2018 til 21 klasser i 2023. Det foregår fremdeles utbygging i Bogafjell/Buggeland og Figgjo-området. Da undersøkelser viser at elever fra Figgjo ønsker å sokne til Øygard ungdomsskole, kan det tilrås å bygge en U-18 skole med ferdigstillelse til august 2018. Elever fra Bogafjell/Buggeland går i dag på Lundehaugen ungdomsskole. Det er vurdert utvidelse av Lundehaugen for å ta i mot den økte elevmengden, men på grunn av utbygging i Ganddal bydel, er ikke dette funnet å være en mulig løsning. Det planlegges to års byggetid. Arbeidet med prosjektet vil ha oppstart august 2015. Total kalkyle er 308 millioner. I denne planperioden er det lagt inn kostnader med kr 5 millioner i 2015, 80 millioner i 2016, 150 millioner i 2017. Rest til neste planperiode er 73 millioner,

14. Skaarlia skole

Status: IK, Forventet ferdigstillelse august 2018

Skolebyggprogrammet viser behov for ny B-14 skole. Elever fra Skaarlia går i dag på Iglemyr skole. Iglemyr skole har i dag ledig kapasitet, men det er utfordringer knyttet til at elevtallet fordeler seg ulikt på de ulike trinn. Det pågår fremdeles utbygging i Skaarlia og ut fra prognoser for elevtall er det behov for at Skaarlia skole står ferdig til skolestart 2018. Skolen er kalkulert til å koste kr 242 millioner. Rådmannen har innarbeidet kr 202 millioner i kommene planperiode, rest kr 40 millioner må bevilges i neste planperiode.

15. Hommersåk skole, utvidelse

Status: IK, Forventet ferdigstillelse august 2018

Hommersåk skole fortsetter som en B-7 skole fram til ny barneskole står klar i Riska bydel. Dagens skolebygg inneholder rom som ikke gir plass til en ordinær klasse. Skolen har få rom til mindre grupper. Skolebyggene har utilstrekkelig med personal- og arbeidsrom for de ansatte. Et nytt bygg må gi plass til 2 klasserom med tilhørende grupperom og mer tilfredsstillende personal- og arbeidsrom. Det kan tenkes løsninger med flere klasserom mot at klasserom i hovedbyggene omgjøres til rom for personalet.

16. Sandved skole, utvidelse

Status: IK, Forventet ferdigstillelse august 2015

Skolebyggprogrammet for 2014-2017 viser behov for utvidelse av Sandved skole med 112 nye elevplasser før skolestart 2015. Ombygging av gymsalen ble vurdert, men ikke funnet hensiktsmessig. Det er ikke behov for kjøp av mer tomteareal for utbyggingen.

Oppvekst barn og unge

17. Hommersåk barnehager, rehabilitering og utvidelse

Status: IK, Forventet ferdigstillelse august 2017

Det er påkrevd med utbedringer av Hommersåk barnehage. Omfanget av utberdringene er imidlertid usikkert og full gjennomgang av prosjektet og omfanget er nødvendig. Det er nødvendig å ta samme gjennomgang av tomt og lokaler som ble gjort i forbindelse med Asperholen barnehage. Samtidig må det vurderes om det kan reguleres tilleggsareal slik at barnehagen utvides med en eller to avdelinger. Arbeidet med prosjektet er i gang og rådmannen tilrår at bevilgede midler videreføres som vedtatt i gjeldende økonomiplan, med forskyvning av kr 3,7 millioner fra 2013 til 2014 og kr 2 millioner i 2016. Forventet ferdigstillelse august 2017.

18. Asperholen barnehage, riving/nybygg

Status: IK, Forventet ferdig til desember 2015

Asperholen barnehage var i utgangspunktet budsjettert med en rehabilitering og utvidelse på totalt 10 småbarnsplasser, jfr. økonomiplan 2013-2016. Etter en gjennomgang av tomt og bygg, er Asperholen barnehage vedtatt revet og det planlegges bygging av en ny seksavdelings barnehage på tomten (jfr bsak 70/13). Dette forutsette full regulering, da det er nødvendig å regulere tilleggsareal for å få stort nok lekeareal ute. Det er også nødvendig å utbedre trafikkforholdene. Når Asperholen barnehage rives og gjenoppbygges vil barnehagedriften flytte over til midlertidige lokaler ved Vatne gamle skole.

19. Utendørsanlegg, barnehager

Status: Rullering - årsbevilgning

Budsjettposten disponeres til opprustning av eldre barnehageanlegg, samt opprustning av lekeutstyr for å tilfredsstille forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Bestilleransvaret for utendørsanlegg barnehager er lagt til stab eiendom, som utformer dette i samarbeid med oppvekst barn og unge. Politisk tilligger det utvalg for tekniske saker å prioritere tiltak i henhold til årsbevilgningen. Flere barnehager har uteområder som er preget av stor slitasje etter mange år med manglende vedlikehold/oppgraderinger. De siste årene er det satt av begrensede midler til formålet. Rådmannen tilrår at bevilgningen til oppgradering av uteområdene videreføres i samsvar med gjeldende økonomiplan.

20. Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med 2 avdelinger

Status: IK, Forventet ferdig desember 2014

For at kommunen skal kunne tilby søkere som har barnehagerett plass i barnehage fra 2013 ble det i plan for barnehageutbygging foreslått at utvidelsen av Figgjo barnehage med 2 avdelinger ble framskyndet og planlagt ferdigstilt til august 2013. Prosjektet har imidlertid blitt utsatt som følge av for ambisiøs framdriftsplan samt bemanningsutfordringer hos eiendom. Rådmannen viderefører bevilgningen til prosjektet, justert for prisstigning og forskyvning i ferdigstillelse til desember 2014.

21.Sørbø I, ny barnehage med 6 avdelinger

Status: KII, Forventet ferdig august 2014

I 2014 er det lagt inn en barnehage på Sørbø med 6 avdelinger. Barnehagen skal stå ferdig august 2014. Barnehagen åpner 5 av avdelingene i 2014, den siste avdelingen åpnes i 2015.

22. Vatne, ny barnehage med 6 avdelinger

Status: IK, Forventet ferdig august 2017

Skolebygget på Vatne er vurdert for barnehageformål, og en finner at det er marginale kostnadsforskjeller mellom å ombygge, eller bygge ny barnehage. På bakgrunn av tilstanden til eksisterende bygg synes det mest hensiktsmessig å bygge en ny 6 avdelings barnehage. Dersom skolen ombygges for å gi plass til en barnehage med 4 avdelinger vil en også måtte etablere flere barnehageplasser et annet sted for å oppfylle barnehageretten. En barnehage med 6 avdelinger gir erfaringsmessig også en kostnadseffektiv drift. Rådmannen tilrår videreføring av prosjektet med prisjustering og ny framdriftsplan.

23. Kleivane, ny barnehage med 6 avdelinger

Status: IK, Forventet ferdig august 2016

For at kommunen skal kunne tilby søkere som har barnehagerett plass i barnehage fra 2016 er det i plan for barnehageutbygging foreslått at en ny barnehage med 6 avdelinger på Kleivane ferdigstilles til august 2016. I gjeldende økonomiplan var prosjektet opprinnelig planlagt ferdigstilt til august 2015. Prosjektet er opprinnelig kalkulert til kr 72 millioner, redusert til kr 68 millioner i bystyrets behandling av økonomiplan 2013-2016. Rådmannen har innarbeidet midler til oppstart av prosjektet fra 2014.

24. Sørbø II, ny barnehage med 6 avdelinger

Status: IK, Forventet ferdig august 2015

For at kommunen skal kunne tilby søkere som har barnehagerett plass i barnehage fra 2015, er det også nødvendig å ferdigstille ny barnehage på Sørbø med 5 avdelinger til august 2015. Den siste avdelingen åpnes i 2016. Prosjektet er kalkulert til kr 44 millioner. Rådmannen har i gjeldende økonomiplan innarbeidet midler til oppstart av prosjektet fra 2015. Rådmannen tilrår igangsetting av prosjektet i 2014, med videreføring av prisjustert bevilgning.

25. Regulering og tilpasning av Vatne skole til barnehage

Status: Periodisk bevilgning: Forventet ferdigstillelse 2014

Som følge av riving og gjenoppbygging av Asperholen barnehage, er det behov for midlertidige lokaler til barnehagebarna fra Asperholen. Det er søkt om midlertidig brukstillatelse for Vatne skole. Det må også gjøres tilpassninger av innvendig i lokalene og på uteområdene når skolen skal brukes til barnehageformål. Det er lagt inn kostnader med kr 4 millioner i 2014.

26. Vatne barnehage, utelys

Status: Periodisk bevilgning: ferdigstilles 2014

Barnehagen mangler utelys. En mørklagt parkeringsplass ved en barnehage innebærer betydelig risiko ved henting og bringing av barna. Eiendom har anslått kostnadene ved å få belysning på plassen til kr 300 000. Rådmannen foreslår at midlene bevilges for 2014.

27. Hana barnehage, regulering og uteområde

Status: Periodisk bevilgning, ferdigstillelse 2014

Det er igangsatt prosess for å regulere Hana barnehage (gamle Hana skole) til permanent barnehageformål. Innlagt kostnad, kr 4 millioner gjelder reguleringskostnad og oppgradering av uteområdet.

28. Varatun barnehage, avdeling Varatun gård, bygning og uteområde

Status: Periodisk bevilgning – Forventet ferdigstillelse 2014

Barnehagen har behov for oppgradering. Blant annet er store deler av uteområdet flatt og asfaltert og, det er ønskelig å gjøre dette mer grønt og kupert. I tillegg er det behov for ny matbod, forbedringer i inneklima, samt å kle inn trapper. Muticonsult har vurdert kostnadene for oppgradering av bygning og uteområder og estimert dette til kr 1,9 millioner. Rådmannen har innarbeidet kostnader til tiltaket i 2014.

29. Sandvedhaugen barnehage, regulering og uteområde

Status: Periodisk bevilgning: Forventes ferdigstillelse 2014

Barnehagen har behov for oppgradering av uteområdet med lekeutstyr og innkledning av trappehus, i tillegg til bedring av soveskur. Kostnadene er grovt kalkulert til kr 3 millioner og rådmannen har innarbeidet beløpet i 2014.

30. Kjøp av to nye barnehagetomter

Status: Periodisk bevilgning

For å bygge nødvendig antall barnehager er det behov for kjøp av tomter til formålet. Kommunen har per i dag behov for kjøp av to tomter, den ene er til bygging av Kleivane barnehage.

Levekår

31. og 32 Sandnes helsesenter - 40 nye sykehjemsplasser

Status: KII, Forventet ferdig august 2014

Prosjektet ”Sandnes helsesenter” omfatter etablering av korttidsplasser for rehabilitering, medisinsk observasjon, vedlikeholdstrening og andre korttidsopphold. Sandnes helsesenter planlegges som et senter der tjenestene skal tilrettelegges i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. Heldøgnsplassene skal brukes til korttidsopphold. Helsesenteret skal også være ”navet” i en frisklivssentral.

Som følge av frostperiode ble det utsettelser i en del av arbeidene med prosjektet i henhold til gjeldende framdriftsplan. Byggestart var desember 2012. Ferdigstillelse er nå planlagt til august 2014. Rådmannen har innarbeidet midler til fullfinansiering av prosjektet. Prosjektet er i KII kalkulert til kr 144,2 millioner. Dette inkluderer prisstigning. Tilskudd per boenhet er innarbeidet i henhold til gjeldende satser regulert i Statsbudsjettet for 2014 med kr 1,12 millioner per sykehjemsplass.

33. og 34. Påbygg Riska BOAS, 29 plasser

Status: KI, forventet ferdig 4. kvartal 2015

I økonomiplan 2013-2016 ble det avsatt investeringsmidler til 90 nye sykehjemsplasser. I bsak 82/13 ble det besluttet utbygging av Riska BOAS for å få plass til 29 av disse plassene. De resterende 61 plassene realiseres i annet prosjektet. Alternativet som er valgt for utbygging, gir ett påbygg i to etasjer, med 15 sykehjemsplasser i hver etasje. I tillegg legges det til rette for parkeringskjeller som vil gi nødvendig parkeringsdekning sammen med utendørs parkeringsanlegg på egen tomt. For å erstatte en eksisterende bofellesskapsleilighet, som må inngå i forbindelsen mellom gammelt og nytt bygg, må det bygges 30 nye sykehjemsplasser. Kalkulerte kostnader er kr 105 millioner. Husbankens investeringstilskudd for 30 sykehjemsplasser vil utgjøre kr 33,6 millioner og er innarbeidet i økonomiplanen.

T2. Påbygg Riska BOAS, 29 plasser, tilskudd fra Husbanken

Regjeringen Solberg foreslår å øke den statlige tilskuddsandelen for sykehjemsplasser med kr 660 000 per plass. Dette medfører økt tilskudd på kr 19,8 millioner til Påbygg Riska BOAS i 2016.

35. og 36. Nytt BOAS, 61 plasser

Status: KI, Forventet ferdig 4. kvartal 2016

I økonomiplan 2013-2016 ble det avsatt investeringsmidler til 90 nye sykehjemsplasser. I bsak 81/13 ble det besluttet å bygge nytt BOAS for å få plass til 61 av disse plassene. De resterende 29 plassene realiseres i annet prosjektet. Kalkulerte kostnader kr 199 millioner og tilskudd fra Husbanken for 61 plasser, kr 70,394 millioner, er innarbeidet i økonomiplanen. Oppstart for bygging planlegges i løpet av 2014, med ferdigstillelse 4. kvartal 2016.

T3. Nytt BOAS 61 plasser

Forhandlinger i anskaffelsesprosessen til nytt bo- og aktivitetssenter, 61 plasser er nå gjennomført. Prosjektet blir noe dyrere enn opprinnelig lagt inn i økonomiplanforslaget. Det foreslås å øke kostnadsrammen for prosjektet med kr 31 millioner, fordelt med kr 10 millioner i 2014 og 2015 og kr 11 millioner i 2016.

T4. Nytt BOAS 61 plasser, tilskudd fra Husbanken

Regjeringen Solberg foreslår å øke den statlige tilskuddsandelen for sykehjemsplasser med kr 660 000 per plass. Dette medfører økt tilskudd på kr 40,2 millioner til nytt BOAS 61 plasser i 2017.

37. Omgjøring av kjøkken på Åse BOAS til sykehjemsplasser

Status: IK, forventet ferdigstillelse 2017

Dersom kjøkkenenheten ved Åse BOAS legges ned og flyttes til nytt produksjonskjøkken på Vatne, vil det være mulig å omgjøre nåværende kjøkken til sykehjemsplasser. Prosjektet er kun grovkalkulert og kostnaden er beregnet til 5 millioner og lagt inn i økonomiplanen i 2017.

38. Nytt avlastningssenter med barnebolig

Status: IK, Forventet ferdig 4. kvartal 2017

I behandling av gjeldende økonomiplan ble det i bsak 172/12 vedtatt å framskynde bygging av nytt avlastningssenter med barnebolig med to år i forhold til opprinnelig plan. Avlastningsenheten er prosjektert med om lag 27 plasser, inkludert 5 plasser i barnebolig. Det arbeides med ulike lokaliseringsmuligheter. God tilgang til grøntarealer og turstier, samt adkomst og trafikkavvikling er kriterier som vektlegges i arbeidet med lokalisering. Da det per i dag ikke er funnet egnet tomt for prosjektet, vil ikke prosjektet få oppstart før 2014. Prosjektet er kalkulert til kr 115 millioner.

39. til 41. Kleivane, nytt botilbud for funksjonshemmede

Status: K0, forventet ferdigstillelse mars 2015

Foreldreinitiativet har resultert i et pilotprosjekt med avsatte midler til 7 boliger og personalbase, hvor boligene skal selges til beboerne ved ferdigstillelse. Prinsipp om likebehandling, investeringstilskudd fra Husbanken, merverdiavgiftskompensasjon, samt opplegg for medvirkning er sentrale tema i prosjektet. Kalkyle er oppdatert i forhold til Husbankens sats for investeringstilskudd i 2013. Framdrift har vært noe utsatt grunnet øvrig utvikling av byggefeltet. Anbudskonkurranse pågår høsten 2013, og boligene forventes innflyttingsklare mars 2015. Det er budsjettert med utgifter på 13,5 millioner, kr 4 millioner i tilskudd og kr 8,4 millioner i salgsinntekter fra beboerne. 

42. til 44. Foreldreinitiativet II

Status: IK, foreløpig antatt ferdigstillelse 2016

Tiltaket fikk avsatte midler i økonomiplanen for 2013-2016, med driftsmidler fra 2016. Da prosjektet fordrer delevaluering av pilotprosjektet til foreldreinitiativet, er det vanskelig å fastsette mer detaljert framdriftsplan på nåværende tidspunkt. I forbindelse med pilotprosjektet, er det særlig spørsmål vedrørende merverdiavgiftskompensasjon og investeringstilskudd som vil være av avgjørende betydning for om et tilsvarende prosjekt vil la seg gjennomføre. I tillegg vil pågående anbudskonkurranse for pilotprosjektet gi et viktig beregningsgrunnlag for om et slikt byggeprosjekt vil la seg realisere innenfor de økonomiske forutsetningene den enkelte har for å eie sin egen bolig. Kalkyle er oppdatert med Husbankens sats for investeringstilskudd i 2014.

 

45. Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser

Status: IK, forventet ferdigstillelse 2017

Jamfør boligsosial handlingsplan har Sandnes et stort etterslep på framskaffelse av omsorgsboliger med heldøgnsbemanning til utviklingshemmede. For å håndtere veksten i ventelisten ble et nytt tiltak med om lag 9 boliger og personalbase vedtatt i økonomiplan 2013-2016. Forventet ferdigstillelse ved årsskiftet 2016/2017 forutsetter avsetning av midler til drift. Foreløpig er kostnadskalkyle for tilsvarende boliger i Maudlandslia lagt til grunn for tiltaket, med oppdatert sats for beregning av Husbankens investeringstilskudd pr 2014.

46. og 47. Smørbukkveien 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser

Status: IK, forventet ferdigstillelse 2016

Tiltak som foreslås endret fra påbygg og rehabilitering av 5 boliger og personalbase (sak om årsoppgjør for 2011), til nybygg med 4-5 nye boenheter etter eiendomsfaglig vurdering (høsten 2013). Smørbukkveien 13 er den eldste boligen for utviklingshemmede, og oppfyller ikke lenger dagens krav til denne type bolig og arbeidsplass. Det vil være viktig for beboere og personell å få avklart framtidig utvikling av Smørbukkveien, da dette har vært usikkert i noe lengre tid. Forprosjektet er foreløpig kalkulert til 48 million kr. Husbankens sats for investeringstilskudd i 2014 er lagt til grunn ved beregning av tilskudd.

T6. Smørbukkveien 13, boliger for funksjonshemmede, tilskudd fra Husbanken

Regjeringen Solberg foreslår å øke den statlige tilskuddsandelen for boliger til kr 1 485 000 per plass. Dette medfører økt tilskudd på kr 6,2 millioner til Smørbukkveien i 2015.

48. Lindeveien 17, utbygging og oppgradering

Status: Periodisk bevilgning

Det er behov for utbygging og oppgraderinger knyttet til kommunens omsorgsbygg i Lindeveien 17. Lindeveien 17 er en eldre bolig for mennesker med funksjonshemming som ikke er tilrettelagt for personalet. Boligen har sovende nattevakt som sover på personalets kontor. Det må derfor bygges og innredes rom for nattevakt og personalbasen. Behovene har blitt påpekt under HMS-runder de siste årene. Rådmannen tilrår å videreføre bevilgningen fra gjeldende økonomiplan med kr 655 000 i 2014 til prosjektet i Lindeveien 17.

49. og 50. Maudlandslia, omsorgsboliger for utviklingshemmede

Status: KI, forventet ferdigstillelse 2015

Tiltak med 9 boenheter tilknyttet heldøgnsbemanning for utviklingshemmede ligger inne som tiltak i økonomiplan fra tidligere år. Kartlegging viser behov for 6 nye boliger per år. Driftsmidler for tiltaket ligger inne fra 2015. Reguleringsplan er godkjent, og formannskapet har godkjent byggeprogram i fsak 1/12. Det legges opp til igangsettelse av byggeprosjekt (anbudskonkurranse) ved årsskiftet 2013/2014. Totalkyle er oppdatert i forhold til Husbankens sats for investeringstilskudd i 2014.

T5. Maudlandslia, omsorgsboliger for funksjonshemmede, tilskudd fra Husbanken

Regjeringen Solberg foreslår å øke den statlige tilskuddsandelen for omsorgsboliger til kr 1 485 000 per plass. Dette medfører økt tilskudd på kr 5,6 millioner til Maudlandslia i 2015.

51. og 52. Boliger til brukere med store særskilte behov

Status: KII, forventet ferdigstillelse årsskiftet 2013/2014

Botilbudet er omtalt som ”Mini-institusjonen” og planlegges plassert i søndre ende av Sandnes driftstasjon sitt område på Vatne. Plasseringen er hensiktsmessig da bygget blir liggende i randsonen til ordinær bebyggelse. Institusjonen skal brukes til 4 personer med hoveddiagnoser innen psykiatri, der rusproblematikk kan inngå i problemstillingen. Beboerne har behov for tett bemanningsgrad, og det er tilknyttet om lag 23 årsverk til botilbudet. Det stilles store krav til bygningens robusthet og det er lagt opp til gode og trygge arbeidsforhold for personalet samt at beboerne skal få et stabilt og godt boforhold. Området er regulert til offentlig formål og det er søkt om mindre vesentlig reguleringsendring for å omfatte dette formålet. De nærmeste naboene har vært invitert til et informasjonsmøte i midten av august for å informere om tiltaket. Naboer har også fått skriftlig orientering med mulighet for å fremme uttalelser i forbindelse med reguleringsendringen. KII med ramme på 20 million kr ble godkjent i fsak 86/13. Dersom planlagt framdrift holdes, kan ”Mini-instiusjonen” tas i bruk ved årsskiftet 2013/2014.

T7. Boliger til brukere med store særskilte behov, tilskudd fra Husbanken

Regjeringen Solberg foreslår å øke den statlige tilskuddsandelen for slike boliger til kr 1 485 000 per plass. Dette medfører økt tilskudd på kr 2,5 millioner i 2014.

53. Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg

Status: K0, Forventet ferdig 4. kvartal 2016

Regulering av området har i en periode stått i bero, da kommunen har forsøkt å erverve deler av tilgrensende tomt regulert til offentlig/privat tjenesteyting uten at man har kommet til noen løsning med dagens eiere. Dermed har en måtte justere plassering av bygg noe. Det har heller ikke latt seg gjøre å finne midlertidig lokalisering for tiltaket i byggeperioden. Dagens bygg er i dårlig forfatning og når nybygg er på plass, vil eksisterende bygg saneres. Det vurderes å bygges ny institusjon ved siden av den eksisterende. Denne løsningen forutsetter at en må benytte et areal som ligger mellom dagens institusjon og Sandnesvegen. Dette arealet er disponert til grønnstruktur i kommuneplan. Endring av arealformål (grønnstruktur i kommuneplanen) er meldt inn til kommuneplanprosessen, og detaljreguleringsarbeid foregår parallelt med dette. Nytt bygg vil ikke medføre endringer i bemanningsressurser.

54. og 55. Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 enkeltvise boenheter per år

Status: Rullering, årsbevilgning, utvidelse av eksisterende tiltak

Som oppfølging av vedtatt boligsosial handlingsplan har det årlig vært bevilget en investeringsramme for kjøp av 10 utleieboliger for vanskeligstilte. I lys av utfordringene kommunen har vedrørende høy andel bostedsløshet, ser rådmannen at det er hensiktsmessig å gjøre en ytterligere innsats for å øke volumet på ordinære kommunale utleieboliger. Det foreslås å øke til kjøp av 20 boenheter årlig, og samtidig øke prisen per boenhet til kr 2,6 millioner.

For 14 av boligene legges det til grunn et tilskudd fra Husbanken til utleiebolig på 20 prosent, mens anslagsvis 6 av boligene vil kvalifisere for inntil 40prosent i tilskudd. Prosentsatsen kan være inntil 40 prosent når det gis tilskudd til utleieboliger til flyktninger, barnefamilier og andre prioriterte grupper. Tiltaket vil bidra til reduksjon av utgifter til midlertidig overnatting, se driftstiltak 92.

56 og 57. Boligtiltak med inntil 20 boenheter

Status: IK, ferdigstillelse i 2015

Sett i sammenheng med utfordringene kommunen har med høy andel bostedsløshet, ser rådmannen at det er hensiktsmessig å gjøre en ytterligere innsats for å øke volumet på ordinære kommunale utleieboliger. Det foreslås øremerkede investeringsmidler til et nytt botiltak tilsvarende boligblokken i Kanalgata, dog av noe mindre størrelse (anslagsvis inntil 20 boenheter. Kanalgata har 27 boenheter). Sandnes har svært gode erfaringer med sine samlokaliserte boliger, senest boligblokken i Kanalgata (høsten 2011).

Det legges til grunn prosjektkostnad tilsvarende Kanalgata, da grunnerverv også må inkluderes.kr 65 million, med kr 15 million i 2014 til erverv av tomt og oppstart av prosjektering. For 14 av boligene legges det til grunn et tilskudd fra Husbanken til utleiebolig på 20 prosent, mens anslagsvis 6 av boligene vil kvalifisere for inntil 40 prosent i tilskudd. Tiltaket vil bidra til reduksjon av utgifter til midlertidig overnatting, se driftstiltak 92 .

58. Avsetning til oppgradering av boligmassen

Status: Rullering – årsbevilgning, utvidelse av eksisterende tiltak

De siste årene har det vært avsatt kr 2 millioner til oppgradering av kommunale utleieboliger. Beregnet vedlikeholdsetterslep er ut fra tilstandskartlegginger kr 22 millioner. I tillegg kommer ordinært vedlikehold, som med kr 150 per kvadratmeter, vil utgjøre kr 3,2 millioner årlig. Med mål om å lukke vedlikeholdsetterslepet over 5 år, settes det av kr 8 millioner årlig ut perioden. Midlene gjør det mulig å utføre nødvendig oppgradering slik at boligene holder en standard som tillater videre utleie.

59. Laboratorieutstyr

Status: Periodisk bevilgning

Samhandlingsreformen medfører at det er nødvendig at kommunens laboratorieutstyr blir oppgradert. Dette gjelder utstyr som for eksempel brukes til oksygenmåling og EKG. I følge kommunelegen er ikke tidligere bevilgning nok til å dekke behovet. Rådmannen har innarbeidet økning kr 250 000 i 2013 og kr 250 000 i 2014 til kr 750 000 for hvert år i perioden 2014-2017 til formålet.

60. Utskiftning utstyr omsorg

Status: Rullering årsbevilgning

Med utstyr til omsorg menes her løftehjelpemidler, behandlingsutstyr og andre fysiske pleiehjelpemidler som koster over kr 100000 ved innkjøp. Mye av utstyret i omsorg er gammelt og slitt. Det er stor fare for at utstyr slutter å fungere. Distriktene har ikke midler til å erstatte dette innenfor egne rammer. Rådmannen foreslår økt budsjett fra kr 100 000 til kr 200 000 årlig i perioden 2014-2017 til formålet.

Kultur og byutvikling

61. og 62. Bogafjell idrettshall

Status: IK, Planlagt ferdigstilt 4. kvartal 2015

Byggeprogramfase pågår og forventet ferdigstillelse er nå forskjøvet til 2015. Idrettshallbygget er en ordinær hall, og inkluderer små tilpasninger slik at fritidstilbud til barn og unge kan tilbys i enkle lokaler utstyrt til formålet, samt garderober for kunstgressbanene. Hele tomtekostnaden for de to idrettsfunksjonene og infrastruktur/parkering er inkludert. Det antas at en vil kunne få om lag kr 10 millioner i spillemidler, forutsatt at klatrevegg og sosialt rom er med i prosjektet. Rådmannen har innarbeidet midler til fullfinansiering av prosjektet i samsvar med gjeldende økonomiplan, justert for forskyvning i prosjektet.

63. og 64. Sandnes idrettspark – Giskehall 2

Status: IK, Planlagt ferdigstilt innen 31.12.2015

Giskehall 2 er prioritert utbygd som en enkel idretts/treningshall som påbygg til Giskehallen, men med enkelte tilpasninger for den videregående skole. Dette har vært idrettsrådets og Sandnes håndballklubbs ønske i tråd med vedtatt plan for Sandnes idrettspark. Giskehallen 2 er en avgjørende del av avtale med Rogaland fylkeskommune om utvikling av undervisningstilbudet på Sandnes videregående skole. Bygget må tilpasses den eksisterende Giskehallen i byggestil og rømningsveier.

Med de allerede eksisterende idrettsfasiliteter i Sandnes idrettspark vil det ligge meget godt til rette for å drive en idrettslinje med fordypning innenfor en rekke idrettsgrener. Prosjektet vil utløse spillemidler, anslagsvis omkring kr 7 millioner. Rådmannen har innarbeidet midler til fullfinansiering av prosjektet i samsvar med gjeldende økonomiplan, justert for prisstigning og ferdigstillelse i løpet av 2015. I tillegg framgår det av avtalen med fylkeskommunen at det skal inngås leieavtale på ordinære vilkår. Det betyr at en betydelig del av finansutgifter og driftsutgifter vil få en delvis dekning i leieinntekter.

65. Riskahallen, rehabilitering

Status IK, Periodisk bevilgning

Riskahallen er tilstandsvurdert av Rambøll og anslag på behov for oppgradering av hele hallen er satt til kr 70 millioner. I denne planperioden har rådmannen funnet rom for kostnader til å ta de mest akutte rehabiliteringsbehovene i dusjanlegg, ventilasjonsanlegg og automatikk, grovt kostnadsestimert til kr 30 millioner.

66. Høyland ungdomsskole, utredning av mulighet for ny idretts- og svømmehall

Status: Periodisk bevilgning

I tilstandsrapporten fra Rambøll AS framkommer det at gymsalen og svømmebassenget på Høyland ungdomsskole må gis full renovering, alternativt rives og erstattes med nybygg. I gjeldende økonomiplan ble det avsatt totalt kr 29 millioner til prosjektet for rehabilitering. Eiendomsfaglige vurderinger viser imidlertid at det ikke er regningssvarende å rehabilitere bygget. I samsvar med Aktive Sandnes er Austrått og Ganddal prioritert for utbygging av neste nye idrettshall etter Bogafjell og Giske 2. Tilsvarende fremkommer av Aktive Sandnes at kommunen har en meget lav dekning av svømmehallkapasitet og grunnskolens behov er ikke dekket. Riving og gjenoppbygging av anlegget på Høyland må vurderes i dette perspektivet når endelig løsning skal velges. Det tilrås at det gjennomføres en vurdering av tomtemessige og bygningsmessige muligheter samt kostnader for bygging av ny idrettshall kombinert med ny svømmehall dimensjonert med 25 meters svømmebasseng. Rådmannen har innarbeidet kr 500 000 til å gjennomføre en slik utredning i 2014 for å få frem et forsvarlig beslutningsunderlag til kommende økonomiplan.

67. til 69. Vitenfabrikken trinn II

Status: IK, Planlagt ferdigstilt til 2017

Bystyret vedtok i økonomiplanen for 2013–2016 å sette av kr 20 millioner til byggetrinn 2 på Vitenfabrikken i 2016. Kulturdepartementet har gitt tilsagn om kr 22 millioner og Rogaland fylkeskommune har signalisert en bevilgning på kr 6 millioner. Byggetrinn 2 består av en renovering av Solaveien 10. Etter renoveringen skal bygget inneholde utstillingslokaler for Sandnes byhistorie og den regionale industri- og håndverkshistorien. Videre skal det etablere administrasjonslokaler, magasiner og verksted. Sandnes kommune er byggherre.

Netto kostnader for kommunen summeres opp til kr 16 millioner. I disse kostnadene ligger det ikke inne rene kommunale kostnader som ikke danner grunnlag for statlig finansiering blant annet knyttet til parkeringskrav. Dette forklarer differansen mellom de kr 20 millioner som ble vedtatt i økonomiplanen for 2013-2016 og de kommunale kostnadene som er knyttet til selve byggeprosjektet og som ligger til grunn for årets økonomiplan. En vil i senere økonomiplaner komme tilbake til de kostnadene som vil komme knyttet til krav som utløses av kommuneplanen.

70. Trafikksikring

Status: Periodisk bevilgning

Det blir lagt opp til å bruke kr 10,8 millioner til større trafikksikringstiltak rundt i kommunen. Det er mange strekk med både dårlige, for smale eller manglende fortau. Stor grad av utbygging og fortetting med økt trafikkmengde medfører behov for å oppgradere og stramme inn flere sterkt trafikkerte kryss og å utbedre mye brukte krysningspunkt. I tillegg preges Sykkelveinettet i Sandnes av slitasje. Det er flere strekninger i kommunen bør oppgraderes for å kunne ha en bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for syklistene. Rådmannen forutsetter at disse midlene skal benyttes rundt i bydelene der en vil oppnå best effekt trafikksikkerhetsmessig.

71. Trafikksikring, aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel

Status: Rullering - årsbevilgning

Bevilgningen omfatter egenandel som kommunen yter i forbindelse med trafikksikringstiltak, hvor fylkeskommunen yter tilskudd i forbindelse med aksjon skolevei. Dette gjelder 40 prosent tilskudd til tiltak på kommunale veier, som søknadsbehandles ved fylkets trafikksikkerhetsutvalg i konkurranse med andre kommuner i Rogaland. Tiltakene dekkes ikke inn under ekstraordinær finansiering. Rådmannen tilrår å videreføre årlig bevilgning med økt nivå fra kr 200 000 til kr 400 000 i gjeldende økonomiplan, for hele planperioden.

72. Trafikksikring eksisterende veinett, strakstiltak

Status: Periodisk bevilgning

Det foreligger behov for å få utført en rekke trafikksikkerhetstiltak på eksiterende veinett. Dette er tiltak til oppfølging av trafikksikringsvedtak i utvalg for byutvikling. Konkret omhandler dette fartsdempende tiltak, krysningstiltak og skiltsaker. Rådmannen tilrår å øke bevilgningen til kr 400 000 i 2014, kr 650 000 i 2015 og 2016 og kr 600 000 i 2017.

73. Avtale med Rogaland fylkeskommune

Status: Periodisk bevilgning

Denne avtalen skal sikre framdriften i utbygging av trafikksikkerhetstiltak og tilbud for gående og syklende samt miljøtiltak i Sandnes kommune. Avtalen er knyttet til oppfølging av handlingsplan i Transportplan for Jæren/Jæren pakke 2. Avtalen omfatter tilskudd fra Sandnes kommune, statlige/fylkeskommunale midler og bompenger. Rådmannen tilrår å videreføre årlig bevilgning for å følge opp avtalen, fram til og med 2016.

74. Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer

Status: Periodisk bevilgning

Kommunen har gjennomført et lovpålagt tilsyn med kommunens broer. Det er i den forbindelse behov for sikringstiltak. Det er behov for tiltak kalkulert til kr 500 000 per år i planperioden 2013-2015. Rådmannen tilrår å videreføre bevilgningen på samme nivå som tidligere vedtatt.

75. Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer

Status: Periodisk bevilgning

Bymiljø har i samarbeid med Diakonhjemmets høgskole startet registreringsarbeidet ved kvartalene i gamle sentrum. En gruppe studenter har fått som prosjektoppgave å lage rapport for ett kvartal i sentrum. Gruppen registrer mangler og foreslår utbedringstiltak. I gjeldende økonomiplan er det avsatt kr 600 000 i 2014, kr 200 000 i 2015 og kr 200 000 i 2016 til tiltak i gamle sentrum og for å lage en komplett handlingsplan for eksisterende gatenett. For kommende økonomiplanperiode tilrår rådmannen at kr 600 000 blir stående for 2014, en oppjustering av beløpet for 2015 til kr 400 000 og videreføring av kr 200 000 i 2016 og 2017.

76. Nyanlegg gatelys

Status: Rullering - årsbevilgning

I utbyggingsavtaler inngått etter 01.01.2000 blir investeringer til gatelys inkludert i refusjonsgrunnlaget på lik linje med andre kommunaltekniske anlegg. Gatelysnettet aldres i akselererende tempo, og behovet for utskifting av armaturer og stolper er økende. Rådmannen tilrår å videreføre, samt styrke, årlig bevilgning til formålet, med kr 1,4 millioner i 2013, kr 1,4 millioner i 2014, kr 1,8 millioner i 2015 og kr 1,6 millioner i 2016 og 2017.

77. Folkvordveien, opparbeidelse av vei

Status: Periodisk bevilgning

Opparbeidelse av Folkvordveien er et rekkefølgekrav i reguleringsplan for Storsteinen. Godkjenning av reguleringsplan, samt forhandlinger om veigrunn har tatt lang tid, og det tilrådes nå at Folkvordveien opparbeides. Opparbeidelse av vei, vann og avløp er kalkulert til kr 20 millioner, herav kr 10 millioner til vei. Formannskapet godkjente i sak 143/12 den 11.09.2012 prosjektoppmeldingen av anlegget. Rådmannen tilrår å videreføre prosjektet med kr 6 millioner for 2014.

78. Sentrumstiltak generelt

Status: Rullering - årsbevilgning

Bevilgningen omfatter mindre tiltak som forbedrer den bruksmessige kvaliteten på gaterommet i sentrum. Utvalg for tekniske saker prioriteringer tiltak. Rådmannen tilrår å videreføre årlig bevilgning på samme nivå som i gjeldende økonomiplan, for hele planperioden.

79. Byutviklingstiltak

Status: Rullering - årsbevilgning

Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. Kommunen er en viktig partner og medspiller i byutvikling, utvikling av sentrumsområdet og konkrete enkeltprosjekter. Særlig aktuelt er kommunalt engasjement i oppgradering av offentlige uterom og plasser. Det er viktig å definere gaterom og møteplasser i området fra Langgaten (historiske Sandnes) og til Vågen. Rådmannen tilrår å videreføre årlig bevilgning på samme nivå som i gjeldende økonomiplan, for hele planperioden.

80. GASS, egenandel

Til dekning av kommunens andel av utbyggingsavtalene i forbindelse med GASS-prosjektene. Ved gjennomføring av prosjekter innen GASS, dekkes 30 prosent av utgiftene fra bykassen.

81. Lysplan

Status: Periodisk bevilgning

Lysplan er et delprosjekt i et designprogram som er et samarbeid mellom byplan og bydrift. Lysplanen skal sikre trygghetsfølelse og estetikk samtidig som mulighet for strømsparing og dermed redusert energiforbruk utredes. Rådmannen har innarbeidet bevilgning med kr 500 000 til prosjektet i 2014.

82. Riska gravlund, ferdigstillelse av byggetrinn III

Status: periodisk bevilgning

I økonomiplan 2010-2013 ble det kostnadsberegnet et prosjekt med kr 7,5 millioner for utvidelse av Riska gravlund. Kostnadsfordelt med kr 4,7 millioner i 2010 og kr 2,7 millioner i 2011. Dette kostnadsestimatet har vist seg ikke å være stort nok, og en tredjedel av den planlagte utvidelsen er ikke gjennomført på grunn av manglende midler. Rådmannen har innarbeidet kr 3 millioner til ferdigstillelse av Riska gravlund i 2014.

83. Gravlunder generelt

Status: Rullering - årsbevilgning

Utvalg for tekniske saker forestår prioritering av tiltak i henhold til årsbevilgningen. Tiltaket gjelder ulike rehabiliteringstiltak på gravlundene i forbindelse med parkeringsplasser, steinmurer, gjerder med mer. Det er meldt inn økende behov for midler og rådmannen tilrår å innarbeide årlig bevilgning med kr 75 000 for 2014, økende til kr 100 000 for 2015-2017.

84. Trær på gravlundene

Status: Periodisk bevilgning

Bioforsk har på oppdrag fra Sandnes kommune gjort en evaluering av sikkerheten knyttet til trærne på gravlundene. I tillegg er behovet for skjøtsel beskrevet. På bakgrunn av denne rapporten tilrådes det at det utarbeides en prioritert handlingsplan, som tar vare på disse gamle ærverdige trærne. Trærne er en av gravlundenes sentrale verdier, og det skal føles godt og trygt å ferdes på våre gravlunder. Anbefalt framdriftsplan strekker seg over 3 år. I år 1, som var 2013, fjernes risiko etter en helhetlig planteplan. I år 2 følges analysen opp med hensyn til skjøtsel ut fra status. I år 3 sikres planting av nye trær. Rådmannen tilrår en videreføring av vedtatte midler på kr 200 000 i 2014 og kr 200 000 i 2015 til formålet.

85. Omregulering av graver

Status: Periodisk bevilgning

Prosjektet omhandler omregulering av graver på eldre gravfelt. Fra eldre tider har graver blitt plassert noe ut av opprinnelig system. Dette kan blant annet skyldes at gravene ble gravet opp med håndmakt, og hvis en traff på større hindringer måtte en "forskyve" graven noe. Slik er det ikke lenger. Ved utvidelser eller opparbeidelse av nye gravlunder blir hver enkelt grav koordinatfestet og derfor lettere å håndtere. Prosjektet med omregulering av gamle felt er nødvendig for å kunne utnytte ledig kapasitet på gravlundene. I sak om dette arbeidet til bystyret 23.10.2012 foreligger det en enstemmig innstilling fra formannskapet. Rådmannen tilrår å videreføre tidligere bevilgninger, kr 695 000 i 2014 og 318 000 i 2015 til formålet.

86. Kunstgressbane, Figgjo

Status: Periodisk bevilgning

I bystyrets behandling av økonomiplanen 2012-2015 (bsak 210/11), vedtok bystyret bevilgning til bygging av nye kunstgressbaner. I økonomiplanen for 2013-2016 videreførte rådmannen avsetningen til formålet i tråd med vedtaket. Kr 3 millioner ble innarbeidet i 2014 og kr 3 millioner i 2015. I bsak 169/12 ble det vedtatt at avsatte midler skal gå til ny kunstgressbane på Figgjo. For å gjennomføre prosjektet må kr 3 millioner som er avsatt til 2015, framskyndes til 2014. I tillegg er det i bsak 73/13 vedtatt forskuttering av spillemidler., kr 3,5 millioner.

87. Kunstgressbane, Ganddal, inntekter/spillemidler

Utbetaling av tippemidler for kunstgressbanen på Ganddal er forventet med kr 1,2 millioner i 2014.

88. Idrettsplasser og løkker

Status: Rullering - årsbevilgning

Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. Tiltaket gjelder opparbeidelse/rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Rådmannen tilrår å videreføre årlig bevilgning på samme nivå som i gjeldende økonomiplan, fram til og med 2016.

89. Kommunale lekeplasser, kartlegging og oppgradering

Status: Periodisk bevilgning

Sandnes kommune har 175 kommunale lekeplasser. På mange plasser er lekeutstyret i en slik forfatning at det må skiftes/fjernes. Det foreligger enstemmig innstilling fra formannskapet til bystyret 23.10.2012 i bsak 139/12 om at det iverksettes et prosjekt der en får kartlagt tilstanden på alle kommunale lekeplasser og vurdert fjerning/sanering eller oppgradering der dette er hensiktsmessig. Rådmannen har innarbeidet årlig kr 600 000 i perioden fram til 2016.

90. Universell utforming ved Sandvedparken lekeplass

Status: Periodisk bevilgning

Sandvedparken lekeplass er en stor lekeplass lokalisert i kommunens største og flotteste parkdrag. Den blir brukt av barnehager, skoleklasser, familier og til forskjellige arrangementer. For at alle innbyggerne skal kunne bruke parken er det nødvendig å omlegge parken i samsvar med prinsippene for universell utforming. Til dette trengs blant annet nytt utstyr. Rådmannen har innarbeidet kr 870 000 i 2016 til formålet.

91. Park og grøntanlegg

Status: Rullering - årsbevilgning

Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. Tiltaket gjelder forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. Rådmannen tilrår å videreføre årlig bevilgning på samme nivå som i gjeldende økonomiplan, for hele planperioden.

92. Friluftsområder

Status: Rullering - årsbevilgning

Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. Tiltaket gjelder opparbeidelse/rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Rådmannen tilrår å videreføre, samt styrke, årlig bevilgning til formålet, med kr 125 000 i 2014, kr 200 000 i 2015 og kr 200 000 i 2016.

93. Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna

Status: Periodisk bevilgning

Det blir utarbeidet en tiltaksplan for å ta vare på og videreutvikle parkdragene langs Storåna, fra Ganddal til Vågen. Parkdraget er komplisert og mange hensyn må tas. Å investere i oppfølgingen av denne planen vil ha betydning for folkehelse, hverdagsglede, flora, fauna, vannkvalitet og myke trafikkanters framkommelighet i Sandnes sitt viktigste parkdrag. Rådmannen viderefører bevilgningen til formålet og utvider perioden til å gjelde hele planperioden.

94. Adkomstvei til Alsvik, ekstraordinær oppgradering

Status: Periodisk bevilgning

Etter en faglig helhetsvurdering foretatt av resultatenheten Bymiljø er veiens beskaffenhet målt mot bruken av friluftsområdet mangelfull. Veien er ikke tilstrekkelig dimensjonert for å håndtere større regnskyll. Det er behov for nye grøfter/stikkledninger. Rådmannen har innarbeidet kr 200 000 i 2014 til formålet.

95. Digitalisering av reguleringsplaner

Status: Periodisk bevilgning

Utvalg for byutvikling vedtok i sak 35/05 å prioritere arbeidet med digitalisering av eldre reguleringsplaner. Bystyret bevilget kr 1,7 millioner i bsak 54/05 til prosjektet. Kr 1,1 millioner av tildelt ramme er allerede brukt, og det er behov for å sikre videreføring av prosjektet gjennom ytterligere bevilgninger. Alle nye reguleringsplaner, og planer vedtatt de siste ti årene, foreligger som digitale vektordata (fulldigitale plandata, hvor det kan knyttes informasjon både til linjer og flater/arealer). Per i dag foreligger alle planer innkommet etter år 2000 i en tilfredsstillende digital kvalitet. Dette utgjør om lag 200 reguleringsplaner. En videreføring av prosjektet er et svært viktig bidrag for å effektivisere planprosessen både for næringslivet og internt i kommunen, og samhandlingen mellom disse. Dette vil også sikre og forbedre en god brukerdialog. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2015. Rådmannen har videreført avsetningen til formålet i samsvar med gjeldende økonomiplan.

96. Sandnes kunst og kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr

Status: Periodisk bevilgning

Det tekniske utstyret i Sandnes kunst og kulturhus hadde ved oppstart en verdi på kr 6 millioner. Utstyret har hele tiden vært i aktivt bruk og godt vedlikeholdt. I perioden 2006-2008 fikk kulturhuset tilført kr 300 000 per år i investeringsmidler til oppgradering og fornyelse av utstyret. Kulturhuset fikk kr 2 millioner i investeringsmidler i 2012 til utskiftning og oppgradering av scenetekniske utstyr. Det er imidlertid behov for ytterligere nødvendige oppgraderinger. Lysbord og bevegelig scenelys må skiftes ut og oppgraderes i løpet av kort tid. Rådmannen tilrår en årlig bevilgning på kr 300 000 i hele planperioden.

97. Sandnes kunst og kulturhus, oppgradering sal 1 KINOKINO trinn II

Status: Periodisk bevilgning

I gjeldende økonomiplan ble det bevilget kr 600 000 til renovering og bygningsmessig oppgradering av sal 1, KINOKINO, i Sandnes kunst og kulturhus. Det er imidlertid behov for ytterligere oppgradering for at salene skal framstå som tiltalende nok til at noen vil ønske å leie den. Det er behov for både nytt gulvteppe og nye seter. Rådmannen har innarbeidet bevilgning med kr 800 000 for årene 2014 og 2015.

98. Avsetning til utsmykking

Status Periodisk bevilgning:

I bsak 75/13 ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Retningslinjene skal medvirke til en helhetlig estetisk utforming av det offentlige rom i Sandnes, og legge til rette for kunstopplevelser for alle innbyggerne i kommunen i deres møte med kommunale bygg og uterom. I retningslinjene heter det at det i forbindelse med behandling av den årlige økonomiplanen skal settes av minimum 0,2 prosent og inntil 0,5 prosent av total brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst i offentlige bygg og uterom. Rådmannen har for kommende økonomiplanperiode beregnet 0,2 prosent av alle investeringsprosjekt med unntak av tiltakene som ligger til VAR-området. Fordelingen mellom de enkelte år er kr 1,7 millioner i 2014, kr 2 millioner i 2015, kr 1,8 millioner i 2016 og kr 1,4 millioner i 2017.

99. Biblioteket - oppgradering av telefonisystemet

Status: Periodisk bevilgning

For å bedre service overfor brukerne og å frigjøre ressurser på biblioteket er det nødvendig å oppgradere telefonisystemet, noe som inkluderer 21 faste telefonapparater med nødvendige lisenser og nettverksutstyr. Det oppgraderte systemet vil blant annet gi mulighet for å koble bibliotekfilialene på Høle og Riska opp mot samme nummerserie som biblioteket. Da kan det ringes gratis mellom Høle/Riska og biblioteket i sentrum. Rådmannen har innarbeidet kr 100 000 til formålet i 2014.

Sandnes Bydrift

100. Utskifting av maskiner/biler til idrett- og landskapsdrift

Status: Periodisk bevilgning

Idrett- og landskapsdrift har i dag en gammel og sliten maskinpark. Dette er en følge av at det ikke har blitt frigjort investeringsmidler til formålet i takt med siste års økning i vedlikehold på utearealer. Det er følgelig risiko for at disse gamle maskinene ikke holder så lenge som ønskelig. Gamle maskiner og biler gir økte driftskostnader knyttet til vedlikehold av disse. Rådmannen viderefører avsetningen til formålet i samsvar med gjeldende økonomiplan, med økning til kr 750 000 per år i hele planperioden.

101. Nytt produksjonskjøkken på Vatne

Status: K0, ferdigstillelse 2014

For å møte veksten internt og eksternt anbefaler Sandnes matservice at det innen 2015 prosjekteres og bygges nytt kjøkken/produksjonsenhet i Sandnes kommune som tar høyde for produksjon av opp mot 1 500 porsjoner daglig. Dette vil kreve et areal på 800-1 000 m2. Et slikt kjøkken vil kunne forsyne kommunens behov for mat og matforsyning til eldreomsorg, barnehager, skoler og intern/ekstern catering. Prosjektet er kalkulert til å koste kr 20 millioner. Rådmannen har innarbeidet finansiering av prosjektet i 2014.

Vann, avløp og renovasjon

102. Hoveveien - opparbeidelse av vann og avløp

Status: Periodisk bevilgning

I forbindelse med utbygging ved feltene Sørbø og Hove var det beregnet å måtte opparbeide vann- og avløpsledninger. Prosjektet var grovkalkulert til totalt kr 30 millioner. Prosjektet har imidlertid endret karakter og er nå redusert i omfang til bare å gjelde deler av Hoveveien. Prosjektkostnadene er nå kalkulert til kr 10 millioner og kostnadene fordeles med kr 5 millioner i henholdsvis 2014 og 2015.

103. Vann, andre prosjekter

Status: Rullering - årsbevilgning

I forbindelse med utbygging av veianlegg, gang- og sykkelveier samt utbedringstiltak er det nødvendig å samordne legging av nye anlegg og utbedring av eksisterende anlegg. Disse vurderes fortløpende. Det er videre behov for utskifting/legging av vannledninger i forbindelse med andre prosjekter. Prosjektene ”Vann - andre prosjekter” og ”Vann - nye trykksoner” er samlet på prosjektet ”Vann - andre prosjekter”. Selv om behovet er stort, har det vist seg å være en begrensning i kapasitet på utførelse av tiltakene. Rådmannen tilrår en reduksjon i avsetning til kr 3 millioner i årlig avsetning for hele planperioden. På grunn av kommunens forpliktelser, jamfør gamle refusjonsavtaler, må tiltaket opprettholdes.

104. Generelle tiltak i henhold til hovedplan vann

Status: Rullering - årsbevilgning

Følgende generelle tiltak i hovedplan vann er prioritert i økonomiplanperioden: Årlig utskifting av grått støpejernsrør og eldre PVC-rør. Utskifting av det enkelte ledningsstrekk sees i sammenheng med bruddfrekvens og forfall på ledningsnettet. Inndeling av vannforsyningssystemet i målesoner for lekkasjekontroll. Fortløpende vurdering av behov for utskifting av eldre vannledninger i forbindelse med kloakksaneringsprosjekter, ledningsbrudd og sikkerhet i vannforsyningen. Rådmannen tilrår å videreføre årlig avsetning med kr 1 million i hele planperioden.

105. Sanering gamle vannledninger

Status: Periodisk bevilgning

Prosjektet må ses i sammenheng med generelle tiltak i henhold til hovedplan Vann. Det er nødvendig å avsette kr 5 millioner per år til sanering av gamle vannledninger i 2014-2016 og kr 3 millioner i 2017. Rådmannen tilrår bevilgning til formålet.

106. Høle, vannforsyning, Hommersåk, resterende del

Status: Periodisk bevilgning, ferdig 2016

Det er tidligere etablert overføringsledning mellom Høle og Ims. Første byggetrinn av ny hovedvannledning fra Hommersåk til Høle går fra Ims til Bersagel, ferdigstilt 2012. Prosjektering av videre trasé ble ferdigstilt høst 2012. Det må sees på behov for høydebasseng på strekningen for å sikre vannforsyningen til området. Strandakjelda på Høle vil etter hvert bli nedlagt, mens Hølelia vannverk vil stå som reservevannforsyning for abonnentene i Høle-området. Rådmannen tilrår videreføring av bevilgning til formålet med kr 8 millioner per år for perioden 2014-2015. Planlagt oppstart er vinter 2013. Planlagt ferdigstillelse er i 2016.

107. Avløp/rens andre prosjekter

Status: Rullering – årsbevilgning,

Flere mindre prosjekter som gjelder nye avløpsledninger må gjennomføres i forbindelse med byggeprosjekter, bygging av vei, gang- og sykkelveier med videre. Behovet for utskifting av avløpsledninger i forbindelse med andre prosjekter blir vurdert fortløpende. På grunn av kapasitetsutfordringer i forhold til å utføre arbeidet, tilrår rådmannen reduksjon til kr 3 millioner i årlig avsetning i hele planperioden. Tiltaket må opprettholdes på grunn av kommunens forpliktelser jamfør gamle refusjonsavtaler

108. Generelle tiltak i henhold til hovedplan avløp

Status: Rullering - årsbevilgning

Tiltaket omfatter generelle tiltak som ikke framgår av konkrete prosjekter i tiltaksplan avløp og skal bidra til at alle kommunale utslipp skal oppnå Fylkesmannens krav om godkjent avløpsløsning. I områder hvor det er økonomisk forsvarlig og naturlig å bygge ut det offentlige avløpssystemet vil utbygging av avløpssystemet bli gjennomført. Rådmannen tilrår bevilgning til formålet med kr 1 million årlig i hele planperioden.

109. Avløp Høle/Hommersåk sone 9/10

Status: Periodisk bevilgning

Prosjektet gjelder avløp fra Hommersåk til Ims/Høle. Rådmannen tilrår å videreføre bevilgning til formålet med kr 4 millioner per år for perioden 2014-2015.

110. Avløp Lurabekken sone 1

Status: Periodisk bevilgning

Sandnes kommune har nå fått utslippstillatelsen som omfatter avløpssystemet i hele kommunen. Avløpssystemet er delt inn i 10 soner. Dette tiltaket omfatter avløp Lurabekken, sone 1. Rådmannen tilrår å opprettholde bevilgningen, men å justere de årlige bevilgningene til kr 1 million i 2014, kr 1 million i 2015, 5 millioner i 2016 og kr 8 millioner i 2017.

111. Avløp Stangelandsånå sone 2

Status: Periodisk bevilgning

Dette tiltaket omfatter avløp Stangelandsåna, sone 2. Det er laget en egen tiltaksplan for Stangelandsåna. Saneringsprosjekter i denne sonen for å redusere forurensningen til Indre Vågen er prioriterte tiltak. I forbindelse med gjennomføring av tiltak i sentrum og åpning av Storåna er det prioritert å øke avsetningene til disse tiltakene i perioden. Rådmannen tilrår å videreføre bevilgningen på samme nivå som i gjeldende økonomiplan, kr 8 millioner i 2014, kr 6 millioner i 2015 og 2016 til formålet.

112. Storåna kloakk sone 5

Status: Periodisk bevilgning

Prosjektet er en del av oppryddingen i avløpsforhold som påvirker vannkvaliteten i Indre Havn (gjestehavnen). På grunn av begrenset kapasitet til å utføre tiltaket, tilrår rådmannen å redusere bevilgning til formålet til kr 2 millioner i 2014 og 2015 og 4 millioner i 2016 og 2017.

113. Avløp Hana sone 4

Status: Periodisk bevilgning

Dette tiltaket omfatter avløp Hana, sone 4, og gjelder tiltak som skal sikre at alle kommunale utslipp skal oppnå fylkesmannens krav om godkjent avløpsløsning. Rådmannen tilrår videreføring av bevilgning til formålet med reduksjon til kr 1,5 millioner i 2014, 3,5 millioner i 2015 og 5 millioner i 2016 og 2017.

114. Avløp Sentrum sone 3

Status: Rullering - årsbevilgning

Dette omfatter avløp Sentrum, sone 3, og gjelder tiltak som skal sikre at alle kommunale utslipp skal oppnå fylkesmannens krav om godkjent avløpsløsning. Tiltakene følger tiltaksplan avløp. Anleggene er prioritert for å avslutte tiltakene i sonen og derav høste full effekt av allerede igangsatte tiltak. Rådmannen tilrår viderføring av bevilgning til formålet med kr 7 millioner årlig for planperioden 2014-2017.

115. Kloakkering spredt bebyggelse

Status: Nytt tiltak – periodisk bevilgning

Dette er en del av prosjektet som omfatter ny hovedvannledning og delvis hovedledning for avløp fra Hommersåk til Ims/Høle. Det er behov for opprydning i forhold til forurensning i de største hytteområdene. Rådmannen tilrår videreføring av bevilgning til formålet med kr 2 millioner årlig for planperioden 2014-2017.

116. Avfallsbeholdere / teknisk utstyr inkludert plastinnsamling

Status: Rullering - årsbevilgning

Tiltaket gjelder kjøp av renovasjonsbeholdere. Årlig trenges det fornying og utvidelse av beholdere på grunn av volumvekst. Det kjøpes årlig inn til lager, for å dekke abonnenters behov for beholdere. Arbeidet med utskiftning av utrangerte beholdere videreføres. Det er viktig å ha en aktiv rolle ved vurderinger av nye innsamlingssystem samt tilby nedgravde løsninger der hvor dette er egnet. Rådmannen tilrår bevilgning til formålet med kr 1,9 millioner årlig for planperioden 2014-2017.

117. Etterdrift bossplasser

Status: Periodisk bevilgning

Utslippstillatelsen for etterdrift av Varatun gamle fyllplass setter strenge krav til oppfølging. Avslutningsarbeidene er lagt opp til å tas over tid, ikke minst for å få tilkjørt rimelige overskuddsmasser for tildekning og terrengutforming. Det er behov for investeringer ved Varatun bossplass for å fornye og utbedre eksisterende miljøbrønner for overvåking av sigevannet. Planering av terreng og oppfølging av handlingsplan for utslippstillatelsen er arbeid som pågår. Rådmannen tilrår en videreførig av bevilgning til formålet redusert til kr 1 million per år for hele planperioden.

118. Hytterenovasjon

Status: Rullering - årsbevilgning

Hytterenovasjonsordningen trenger en gjennomgang med hensyn til omlegging til kildesortering, innhentingsrutiner, kapasitet og utstyr. Oppgradering av innsamlingsordning og utstyr vil skje i henhold til strategier og mål i hovedplan avfall 2010-2012. Rådmannen tilrår videreføring av bevilgning til formålet med kr 1 million årlig for planperioden 2014-2017.

119. Miljøstasjoner

Status: Rullering - årsbevilgning

Miljøstasjonene skal sikre tilstrekkelig kildesorteringstilbud til kommunens innbyggere. Antall miljøstasjoner er per i dag for lite til at det gis tilfredsstillende dekning. I tillegg er stasjonene utrangerte og trenger oppgradering av design og funksjonalitet. Tiltaket følger opp mål og strategier i vedtatt hovedplan avfall 2010-2012 samt behovet for å sikre enkelte miljøstasjoner med overvåkningskamera for å hindre misbruk og hærverk. Arbeidet med miljøstasjonene vil ha spesiell vekt på sikkerhet, ny design og funksjonalitet. Rådmannen tilrår å videreføre bevilgningen til formålet med kr 1 million årlig for planperioden 2014-2017

120. Forussletta

Status: Periodisk bevilgning

Prosjektet er et samarbeid med Vegvesenet i forbindelse med etablering av kollektivfelt fra sørsiden av Kvadrat og frem til kommunegrensen til Stavanger. I kollektivfeltet skal det også legges til rette for senere å kunne legge ned skinner. Da jernbaneverket ikke ønsker VA-ledninger under skinnebanen, må disse flyttes. Det blir gjennomført anbudsrunde for prosjektet høsten 2013 og oppstart er beregnet til 1. kvartal 2014. Prosjektet forutsettes gjennomført i 2014. Rådmannen tilrår bevilgning med kr 8,5 millioner til formålet.

121. VA-prosjekt Langgata

Langgata skal oppgraderes og i den forbindelse skal også VA-ledninger skiftes ut.

Kommunens fellesområde

122. Digital strategi

Status: Periodisk bevilgning

IKT er et viktig virkemiddel for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Sandnes kommunes mål er økt produktivitet, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet gjennom riktig utnyttelse av IKT i framtidige løsninger. Bystyret vedtok 16.04.2013 (Bsak 44/13) digital strategi for Sandnes kommune. Strategien er overordnet for hele kommunen og forankret i gjeldende kommuneplan og i tråd med nasjonale føringer. Den angir videre hvilke faktorer som skal være styrende for videre satsing og ressursbruk innen IKT. Strategien viser strategiske veivalg, muligheter for å effektivisere ressursbruk og IT sine forutsetninger for å levere ønskede løsninger. Rådmannen har ikke funnet rom for følge opp Digital strategi med vesentlig økt ressursinnsats. For videre også å sikre at basissystemer og infrastruktur kan bli oppgradert, slik at reell effektivisering kan oppnås viderefører rådmannen styrkingen av bevilgningene til IKT prosjektet med kr 1,3 millioner årlig for perioden 2014-2017.

123. KDP sentrum, sentrumsplan, gjennomføringsstrategi

Status: Periodisk bevilgning

Vedtatt gjennomføringsstrategi til kommunedelplan for Sandnes sentrum omfatter krav om kostnadsbidrag fra utbyggingsaktørene og en kommunal deltakelse for å gjennomføre planens felles rekkefølgebestemmelser §1.4. I tillegg slår plan- og bygningslov (plandelen) inn for fullt når det gjelder områdereguleringsplaner. Av kommunedelplanens 8 definerte delområder er det kun et område som er ferdig områderegulert. Det følger av loven at områderegulering er kommunens plan og kan følgelig ikke gebyrlegges. Selv om kommunen hittil har prioritert samarbeider med utbyggerne i disse sakene, er det behov for vesentlig kommunal ressursinnsats til gjennomføringen av sentrumsplanen. Kommunen må også påregne å inngå både i samarbeider om utviklingsarbeid, delfinansiering og med forskuttering av midler, for å holde fremdrift i de politisk prioriterte tiltakene. Inneværende år er det avsatt kr 2 millioner til utredning, prosjektering og planutvikling av rekkefølgetiltakene. Rådmannen har ikke funnet rom for å styrke avsetning slik det ble redegjort for i fsak 37/13. Det er innarbeidet årlig kr 1 million i perioden. Kvartalsvis rapportering til formannskapet videreføres i 2014. Når det gjelder strategisk grunnerverv/makebytte i forbindelse med kommunens engasjement vedtok bystyret i sak 172/12 at årsbevilgning på kr 5 millioner strykes i bykassens budsjett , midler og utførelse av oppgavene skal skje i regi av Sandnes tomteselskap KF. Det gis egne oppdrag til foretaket om dette arbeidet. Rådmannen legger til grunn at denne ordningen videreføres i planperioden.

124. ENØK - tiltak kommunale bygg

Status: Periodisk bevilgning

Rullerende årsbevilgning til ENØK-tiltak gir kommunen muligheten til å arbeide med konkrete tiltak for å redusere energiforbruk og slik få mer effektiv drift av byggporteføljen. Mulighetene for å redusere energiforbruket og få en bedre og mer effektiv drift av byggene ligger i å nyttegjøre seg investeringer i energibesparende tiltak. Rådmannen tilrår en videreføring av bevilgning med kr 3 millioner årlig i hele planperioden. Besparelsen som oppnås, innarbeides i driftsbudsjettet

125. ENØK, energimerking av bygg

Status: Periodisk bevilgning

I henhold til myndighetskrav fra 01.07.2010 ble energimerkesystemet grunnlaget for å gjennomføre energimerking av boliger og yrkesbygg. I utgangen av 2011 hadde kommunen energiattest for 20 bygg. Energimerke består av en energikarakter og oppvarmingskarakter. Rådmannen tilrår å videreføre avsetningen til formålet i samsvar med gjeldende økonomiplan med kr 1 millioner i 2014 og kr 1 million i 2015.

126. ENØK, utfasing av oljekjel

Status: Periodisk bevilgning

I henhold til nasjonale føringer og kommunens delmål beskrevet i kommunens miljøplan for 2007-2020, side 72, anbefales det at oljefyring i eksisterende bygg erstattes med mer klimanøytrale energikilder. Rådmannen tilrår å videreføre budsjettet til formålet med kr 1 million årlig i hele planperioden.

127. ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning)

Status: Periodisk bevilgning

For effektiv styring/bruk av tekniske innretninger anbefales Høyland skole, Stangeland skole, Iglemyr skole, Smeaheia skole og Riska BOAS implementert og optimalisert i et SD-anlegg. Ved installasjon av anlegget forventes besparelser i nevnte bygningsmasse å bli 25 -30 prosent. Prosjektet planlegges å bli ferdigstilt i 2015. Rådmannen tilrår å videreføre bevilgningen til formålet i samsvar med gjeldende økonomiplan med kr 3,6 millioner i 2014 og kr 2,4 millioner i 2015.

128. ENØK, SD anlegg barnehager

Status: Periodisk bevilgning

For effektiv styring/bruk av tekniske innretninger anbefales utvalgte barnehager implementert og optimalisert i et SD-anlegg. Rådmannen tilrår å videreføre budsjettmidlene til formålet i samsvar med gjeldende økonomiplan med kr 700 000 i 2014 og kr 600 000 i 2015.

129. ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones

Status: Periodisk bevilgning

Svak infrastruktur for vannbåren varme er et betydelig hinder for å kunne ta i bruk og veksle mellom ulike miljøvennlige energikilder. Eiendom har sett på energiforbruk og i eget handlingsprogram foreslås konvertering for Iglemyr skole, Høle skole og Trones skole nord og sør. Det ses i den sammenheng også på å benytte aktuelle støtteprogram. Rådmannen tilrår å videreføre bevilgningen til formålet, men med justert årlig bevilgning fra kr 10 millioner i 2014 og 2015, til kr 10 millioner i 2014 og kr 5 millioner i 2015 og 2016. Ferdigstillelese påregnes i 2016 som er ett år senere enn først antatt.

130. ENØK, solvarmeenergi

Status: Periodisk bevilgning

Energi fra sol er et innovativt og framtidsrettet prosjekt. Prosjektet anbefales gjennomført på Lunde BOAS, Lundehaugen skole, Sørbøhallen og Sørbø skole. Rådmannen tilrår å videreføre avsetningen til formålet i samsvar med gjeldende økonomiplan ,men med forskyvning et år ut i tid til kr 1,8 millioner i 2015 og kr 1,8 millioner i 2016.

131. ENØK, rørsystem Austrått/Høyland

Status: Periodisk bevilgning

Det anbefales at det etableres infrastruktur for distribusjon av vannbåren varme. Omleggingen vil kunne gi økt bruk av nye fornybare energikilder. Følgende bygg sees i sammenheng: Høyland skole, Austrått boas, Austrått skole, Iglemyr skole og Austrått idrettshall. Rådmannen tilrår å videreføre budsjettet til formålet i samsvar med gjeldende økonomiplan kr 2,2 millioner i 2014.

132. ITV-anlegg (kameraovervåking)

Status: Periodisk bevilgning

Ikke alle skoler har installert overvåkningsutstyr. Overvåkningsutstyr bidrar til å forebygge og redusere omfanget av hærverk. Dersom arbeidet med å komplettere overvåkningsanlegg på skolene skal fortsette må det settes av en årlig bevilgning på kr 1 millioner til formålet. En viser i denne sammenheng også til vedtak i Hana bydelsutvalg fra møte avholdt 01.12.2011, sak 4/12. Rådmannen viderefører bevilgningen med kr 1 million årlig i 2014-2016.

133. Universell utforming

Status: Periodisk bevilgning

I følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven/plan- og bygningsloven skal Norge være universelt utformet innen 2025. Målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor viktige samfunnsområder. For den kommunale bygningsmassen må stab eiendom i første omgang kartlegge eksisterende bygningsmasse og lage plan for tiltak. Rådmannen har opprettholdt bevilgning av kr 1 million i 2014 til utredninger og iverksetting av tiltak.

134. Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering

Status: Periodisk bevilgning

Det er behov for oppgradering av tekniske innretninger og ventilasjonsanlegg i flere av kommunens bygg. For å bedre innemiljøet er det også i flere bygg behov for ny/oppgradert solavskjerming. Flere skoler har hatt målinger av inneklimaet som viser behov for tiltak. Konkret har eiendom gått gjennom 10 bygg som har behov for oppgradering av anleggene. Eiendom har kalkulert at det er behov for oppgradering i disse bygg med totalt kr 5,3 millioner. For øvrige bygg er det grovt kalkulert et behov for oppgradering med totalt kr 15 millioner. Rådmannen har tilrår å videreføre bevilgningen til formålet med kr 5 millioner årlig i hele planperioden.

135. Nytt sekundært serverrom

Status: Periodisk bevilgning

Det er behov for nytt sekundert serverrom for å sikre kapasitet i forhold til kommunens datamengde. Til prosjektet som er kalkulert til kr 1 million har bystyret tidligere bevilget kr 700 000. Rådmannen har innarbeidet kr 300 000 i 2015 til fullføring av formålet.

136. Midler til utredninger/analyser

Status: Periodisk bevilgning

Eiendom får jevnlig henvendelser fra kommunens resultatenheter, kommunaldirektørene og rådmannen knyttet til bruk/omlegging/framtidig bruk og muligheter innen kommunens bygg. Dette krever at eiendom må avsette tid og midler til utredninger og analyser. Eiendom har kalkulert at det er behov for en årlig bevilgning med kr 2 millioner til slikt utredningsarbeid. Rådmannen tilrår å videreføre den gjeldende bevilgningen kr 1 million årlig i 2014-2016 til formålet.

137. Offentlige arealer (alle formål)

Status: Periodisk bevilgning

I økonomiplanperioden er det flere arealer avsatt til offentlig formål i kommuneplanen, som må komme til realisering og utvikles til byggeklar tomtegrunn for å møte kommunens behov. Kommunen (konsernet) må for flere av disse framforhandle avtaler om kjøp av gunn. Selve ervervs- og planprosessene utføres av tomteselskapet som kommunens aktør, men det må følge midler med slike oppdrag. Offentlige områder slik som Sørbø HUP1, Skogsbakken, Skaarlia, Åse gård og områder innenfor Lurabyen er eksempler på arealer som kommer til utvikling. Rådmannen tilrår videreføring av bevilgning til formålet med følgende beløp, kr 10 millioner i 2014, 15 millioner i 2015, 45 millioner i 2016 og 20 millioner i 2017.

138. Økt vedlikehold / oppgradering

Status: Periodisk bevilgning

Multiconsult har gjennomført et prosjekt med å foreta en tilstandsvurdering for 41 kommuner og 5 fylkeskommuner sine vedlikeholdsbehov. Vurderingene er basert på systematikken bak KS-rapporten ”Fra forfall til forbilde” fra 2008. Rapporten til Multiconsult var ferdig i juli 2013 og for Sandnes kommune sin del viser prosjektet et vedlikeholdsetterlep på 1,5 milliarder. Store deler av vedlikeholdsutgiftene vil nå få karakter av oppgradering. Rådmannen tilrår å vidererføre bevilgning vedtatt i bsak 172/12 med kr 4,4 millioner årlig fram til og med 2016.

139 til 146. Nytt Rådhus, kvartalet A4 i Havneparken Sandnes og avhending av eksisterende rådhuseiendom inkludert Jærveien

Status: IK: Forventes ferdigstilt 2017

I sak 188/12 godkjente bystyret inngåelse av avtale om kjøp av kvartalet A4 i Havneparken Sandnes for oppføring av nytt rådhus samt opsjon for kvartalet A7. I samsvar med avtalen har rådmannen innarbeidet sluttoppgjør for tomten i 2015. Fra overtakelse av tomten juli 2015 er kommunen forpliktet til å igangsette byggearbeidene innen 18 måneder det vil si innen 01.12.2016.

I samsvar med områdereguleringsplan for Havneparken og inngått avtale om kjøp av A4, har kommunen ansvaret for detaljregulering av kvartalet. Midlene til dette formålet er innarbeidet i 2015. Utgiftene vil i hovedsak medgå til kjøp av eksterne reguleringsarkitekttjenester, plangebyrer og nødvendige utredninger som skal følge detaljreguleringsplanforslaget.

Til selve byggeprosjektet for kvartal A4 har rådmannen innarbeidet midler i 2014 til programmering, arkitektkonkurranse, og rådgivning relatert til tomtetekniske forhold. Det er videre avsatt kr 55 millioner i 2015, kr 155 millioner i 2016 og kr 160 millioner i 2017 for bygging av parkeringsanlegget og nytt rådhus. Ferdigstillelse er antatt desember 2017. Årlig opsjonspremie for kvartalet A7 er innarbeidet i samsvar med avtalen og fristen for å avgjøre om opsjonen skal tiltres eller ikke er juli 2015. Rådmannen har ikke funnet rom for selve byggingen av A7 i økonomiplanen i denne omgang. Bystyret har forutsatt at delfinansiering skal skje ved avhending etter omregulering av eiendommene Jærveien 33 og 34. Tilsvarende er forutsatt gjennomført for kommunens 2 eiendommer i Haakon VII’sgt. Beslutning om avhending av disse to eiendommene forutsetter at det samlede behovet for kontorarbeidsplasser blir løst. Dette kan løses ved kjøp eller leie av lokaler i et av de andre områdene i sentrum eller at opsjonen for A7 tiltres. Rådmannen har innarbeidet midler til arbeidet med omregulering av kommunens eiendommer på Skeiane/Haakon VII’s gt.

I 2017 er det innarbeidet kr 74 millioner i investeringsinntekter for første del av eiendomssalgene, neste del påregnes å kunne skje i 2019. I driftsbudsjettet er det innarbeidet kutt i leieutgifter for de innleide bygg der det er planlagt overflytting til nytt rådhus i A4. Tilsvarende er energi, og byggdriftsutgifter ved eksisterende rådhus strøket i 2017, og byggdriftsutgifter inkl. energi for nybygget i A4 er lagt inn.

147. Varmeanlegg Vatne driftsstasjon

Status: Periodisk bevilgning

I henhold til nasjonale føringer og kommunens delmål beskrevet i kommunens miljøplan for 2007-2020, side 72, anbefales det at oljefyring i eksisterende bygg erstattes med mer klimanøytrale energikilder. For Vatne driftsstasjon anbefales det å fase ut oljekjel og etablere en felles energisentral hvor biogass benyttes som energikilde. Rådmannen tilrår at det bevilges kr 5 millioner i 2014 til tiltaket.

148. Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier

Status: Periodisk bevilgning

Målinger av skoler og barnehager har vist at verdiene er langt over tiltaksgrensen i flere bygg. Vi plikter å iverksette tiltak i alle bygg med gjennomsnittsmålinger over 100Bq/m3 luft. Det vil i første omgang settes i verk tiltak i åtte bygg med verdier som overstiger 1000 Bq/m3 luft, men flere bygg vil følge på. Eiendom har estimert kostnaden for tiltak på åtte bygg til kr 2,5 millioner. Rådmannen tilrår en årlig bevilgning med kr 2,5 millioner i hele planperioden.

149. Porter barnehager

Status: Periodisk bevilgning

De siste vintrene har ført til mye telehiv med den følge at portene i flere barnehager er stengt. Det kreves en storstilt utskiftning. Tiltaket er beregnet til kr 400 000. Rådmannen tilrår bevilgning av kr 400 000 i 2014 til formålet.

150. Utvikling av systemer innen økonomi

Status: Periodisk bevilgning

Nødvendig for å få til utvikling og tilleggsmoduler av kommunens økonomi-, HRM- og innfordringssystemer. Også nødvendig for oppfylle offentlige krav til elektronisk samhandling og forbedre arbeidsflyten. Tiltaket omfatter blant annet integrasjon mellom kommunens innfordringssystem og kommunens arkivsystem og elektronisk samhandling med namsfogden i innfordringssaker.

151. Hoveveien 9, sikring og adgangskontroll

Status: Periodisk bevilgning

Det er foretatt risikovurdering etter at spørsmålet om fysisk sikring av Hoveveien 9 er tatt opp av de ansatte i flere omganger. Det er behov for sikring med adgangskontroll og sikring av ekspedisjonen. Tiltaket er kostnadsberegnet til kr 200 000. Rådmannen tilrår at det settes av kr 200 000 til formålet i 2014.

152. Kompetansetjenester, videokonferanseutstyr

Status: Periodisk bevilgning

Kompetansesenteret opplever økt pågang av henvendelser knyttet til behov for lokaler med videokonferanseutstyr og for leie av mindre møterom. Sett i sammenheng med bystytets vedtak om å redusere kostnader til kurs og reisevirksomhet er det viktig at Sandnes kompetansesenter kan tilby godt og nødvendig utstyr til å kunne gjennomføre møter via videokonferanseutstyr. Rådmannen tilrår at det bevilges kr 150 000 til formålet i 2014.

153. Telefonløsning, forprosjekt kartlegging, IT

Status: Periodisk bevilgning

Telenor har varslet at analog telefon fases ut i 2017. Det er viktig med en kartlegging av hvilke konsekvenser dette har for Sandnes kommune og vurdere nye digitale løsninger. Behov for oppstart i 2014. Rådmannen tilrår å avsette kr 400 000 til tiltaket i 2014.

154. Ti ekstra lisenser i telefonsystemet Trio, servicekontoret

Status: Periodisk bevilgning

Servicekontoret har behov for ti nye lisenser i telefonsystemet. Rådmannen foreslår å sett av kr 110 000 til tiltaket.

155. Public 360 – videreutvikling

Status: Periodisk bevilgning

Det er behov for oppdatering og videreutvikling av kommunens sak og arkivsystem Public 360 for å tilfredsstille føringer fra nasjonalt hold i forhold til digital samhandling med innbyggerne. Det er behov for utvikling av kontaktregister, forbedre/utvikle integrering med andre fagsystemer og nye moduler. Rådmannen tilrår å bevilge kr 500 000 til formålet i 2014.

156. Ny prestebolig på Bogafjell

Status: periodisk bevilgning

Stavanger bispedømme ønsker at kommunen anskaffer ny prestebolig på Bogafjell i 2014. Det følger av Lov om den norske kirke at kommuner er ansvarlige for å framskaffe prestebolig. Eiendom anslår at kjøp av bolig som tilfredsstiller standardkravene for presteboliger, på Bogafjell, vil ha en kostnadsramme på 7 millioner. Det gis statlig tilskudd i form av rentekompensasjon ved anskaffelse av presteboliger. I tillegg dekker staten kostnader til vedlikehold og kommunale avgifter til prestebolig.

157. Trones BOAS nytt ventilasjonsanlegg

Status: Periodisk bevilgning

Med bakgrunn i nye målinger av inneklimaet ved Trones BOAS, er det behov for å skifte ut ventilasjonsanlegget. Anleggene er 30 år gamle og anses som overmodent for utskiftning. Tiltaket er kalkulert til å koste kr 15 millioner og rådmannen tilrår å bevilge midler til formålet i 2015.

158. Riska BOAS, rehabilitering av ventilasjonsanlegget

Status: Periodisk bevilgning

Aggregatet til ventilasjonsanlegget er utslitt. For å få et tilfredsstillende innemiljø, må rehabilitering foretas. Kostnaden for oppgradering av ventilasjonsanlegger er kalkulert til å koste kr 20 millioner. Rådmannen tilrår bevilgning av beløpet fordelt med kr 10 millioner i 2014 og 10 millioner i 2015.

159. Skeianetunet, rehabilitering

Status: Periodisk bevilgning

For at Skeianetunet skal kunne brukes som representasjonslokale, er det nødvendig med rehabilitering. Tiltak omfattes av reglene i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Sandnes. Rehabilitering er kostnadsberegnet til kr 3 millioner og rådmannen tilrår bevilgning i 2014.

160. Iglemyr skole, rehabilitering av ventilasjonsanlegget, underetasjen i byggetrinn I

Status: Periodisk bevilgning

Ventilasjonsanlegget er utslitt og oppfyller ikke lovpålagte krav. Rådmannen tilrår å sette av kr 1,3 millioner til formålet i 2014.

161. Sørbø skole, havarert bygningsautomatikk etter lynskade

Status: Periodisk bevilgning

Det er behov for utskiftning av bygningsautomatikk ved Sørbø skole, etter at denne er ødelagt av lynnedslag tidligere i år.

162. til 166. Ny brannstasjonsstruktur – samlokalisering av ny hovedbrannstasjon, legevakten inkludert øyeblikkelig hjelp tilbud og ambulansesentralen

Status: K0

Resultatene etter analyse, utredning og ekstern kvalitetssikring av ny brannstasjonsstruktur i virkeområdet til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS viser behov for flere endringer og tiltak fremover. Eierkommunene gikk igjennom dette samlet i eiermøtet den 02.10.2013 og rådmennene er gitt i oppdrag å legge frem en felles sak til by-/kommunestyrene på nyåret som redegjør for konsekvenser og tiltak både strukturelle, økonomiske og selskapsrettslige forhold. Forslag til overgangsordning for en fremtidig folketallsbasert eierbrøk i selskapet inngår i oppdraget.

I denne planperioden har oppføring av ny hovedbrannstasjon prioritet. Sandnes kommune har i samråd med eierkommunene og selskapet sikret tomt på Stangeland i Sandnes til formålet.
Hovedbrannstasjonen vil samle administrative og operative dagbaserte virksomheter i selskapet inkludert feiervesenet i tillegg til å være brannstasjon for Sandnes, deler av Sola og Stavanger. Brannstasjon på Sandved er i dag hovedbrannstasjon for selskapet. Den eies av Sandnes kommune og er forutsatt solgt. Samlokaliseringen med ambulansetjenesten (SUS) og legevakten (Jærkommunene og Sandnes) forutsettes videreført med reetablering på Stangeland. Videre har Sandnes og Jærkommunene lagt til grunn at permanent øyeblikkelighjelptilbud etableres sammen med legevakten på Stangeland. Sak om byggeprogram for ny hovedbrannstasjon, reetablering av legevakten og øyeblikkelig hjelp tilbud med 20 plasser samt arealer for ambulansetjenesten ble behandlet av bystyret 22.10.2013 (bsak 106/13). Hele anlegget utgjør ca. 11.500m2 brutto og er grovt kalkulert til brutto kr 520 millioner. Sandnes sin eierandel i brannvesenet er vel 25 prosent mens kommunens andel etter folketall som mulig fordelingsmetode for øvrige funksjoner (eksklusiv ambulansetjenesten) utgjør ca 60 prosent.

Sandnes sine vertskommuneoppgaver knyttet til det samlokaliserte anlegget gjelder på kort sikt gjennomføring av detaljreguleringsplan med tilhørende utredning og tekniske planer, samt prosjektering av bygningsmassen. Rådmannen har innarbeidet kr 4 millioner i 2014 til formålet. Arbeidet må fullføres i løpet av våren, slik at en eventuell anbudskonkurranse og resultater av den kan ligge til grunn for investeringsbeslutning på slutten av 2014. Med en byggestart i årsskiftet 2014/2015 påregnes anlegget å stå ferdig i august 2016. Det er eierkommunene som skal avgjøre spørsmålet om eierskapet til brannstasjonene i saken som behandles vinteren 2014. Rådmannen har følgelig ikke innarbeidet utgifter til byggeprosjektet ny brannstasjon (kr 355 millioner brutto) nå. I samsvar med kommunens forpliktelse om tomt, har rådmannen lagt til grunn at tomtekjøpet som er foretatt tidligere, refunderes i samsvar med eierbrøk ved byggestart og det er innarbeidet investeringsinntekt med kr 24,7 millioner i 2015.

I samsvar med Sandnes sin framtidige vertskommunerolle for reetablering av legevakten og oppføring av nytt øyeblikkelig hjelptilbud har rådmannen innarbeidet kommunens andel (foreløpig beregnet til 60 prosent) av brutto investeringsutgift på kr 126 millioner i perioden. Det er avsatt kr 0,5 million i 2014, kr 30 millioner i 2015 og 2016 og kr 15 millioner i 2017.

167. Vitenfabrikken, taklekkasje Møllermesterboligen

Status: Periodisk bevilgning

Strakstiltak som er kommet inn som søknad fra Jærmuseet om ekstramidler til utbedring av vannlekkasje i Møllermesterboligen. Møllermesterboligen er en del av Vitenfabrikken. Det er konferert med byantikvaren og eiendom i saken og utbedringen er kostnadsberegnet til kr 1,5 millioner. Rådmannen tilrår å bevilge kr 1,5 millioner til formålet i 2014.

168. Nytt orgel i Soma kapell

Status: Periodisk bevilgning

Orgelet i Soma kapell er ødelagt og må byttes ut. Kapellet er livssynsnøytralt og dermed et lokale som er tilgjengelig for hele befolkningen i Sandnes. I tillegg er bruk av Soma kapell av en slik art at det er viktig med utstyr som holder en viss kvalitet. Da kapellet er livssynsnøytralt vil ikke tiltaket utløse økt tilskudd til andre trossamfunn. Sandnes kirkelige fellesråd foreslår finansiering med økt driftstilskudd til nedbetaling av et lån over 20 år. Rådmannen vurderer det mer hensiktsmessig å yte et engangstilskudd på kr 2 millioner i 2014.

169. Forskuttere studentboliger

Status: Periodisk bevilgning

I bsak 39/13 ble det vedtatt at Sandnes kommune skal forskuttere 27 hybelenheter, tilsvarende kr 5,4 millioner. Avtale mellom SiS og Sandnes kommune danner grunnlag for forskutteringen. Rådmannen har innarbeidet tiltaket i kommende økonomiplan, med bevilgning i 2014.

170. Salg av kommunalt eierskap/eiendommer

I fsak 58/ ble det fremlagt en oversikt over kommunens eiendommer og eierandeler som ikke anses å være sentrale for kommunens drift. Antatt salgsinntekt for er lagt inn med kr 10 millioner i 2014, kr 10 millioner i 2015 og kr 15 millioner i 2016.

T8. Endret overføring fra drift

På bakgrunn av endringene som herved foreslås i budsjettet, foreslås det å redusere overføringen fra drift til investering med kr 3 millioner i 2014, kr 799 000 i 2015, kr 640 000 i 2016 og øke overføringen fra drift til investering med kr 71 000 i 2017.

T9. Redusert låneopptak

På bakgrunn av endringene som herved foreslås i budsjettet, foreslås det å redusere overføringen fra drift til investering med kr 15,9 millioner i 2014, kr 967 000 i 2015, kr 8,1 millioner i 2016 og kr 40,3 millioner i 2017.

171. til 178. Finansiering av investeringene

Det henvises til avsnitt 2.6 for informasjon om lånegjelden.

Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse Energi A/S og Sandnes Tomteselskap KF føres etter gjeldende regnskapsregler direkte i investeringsregnskapet. Nærmere informasjon er gitt i avsnitt 2.5.

Momskompensasjon investering regnskapsføres i sin helhet i investeringsregnskapet fra 2014.


'

Del artikkelen