1.5.1 Tiltaksbeskrivelser

Sentrale inntekter og utgifter

1. og 2. Formue- og inntektsskatt, og statlig rammetilskudd inkludert inntektsutjevning

Det budsjetteres med kr 2 140 millioner i formues- og inntektsskatt og kr 1 274 millioner i rammetilskudd inkludert inntektsutjevning i 2014. Beregningene er basert på signaler i statsbudsjett 2014. Nærmere informasjon er gitt i avsnitt 2.4.

T1. Redusert rammetilskudd

Regjeringen Solberg foreslår å redusere rammetilskuddet sammenlignet med regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag. For Sandnes kommune vil dette medføre kr 7,7 millioner lavere rammetilskudd i 2014 og kr 9 millioner lavere rammetilskudd i årene 2015-2017, sammenlignet med rådmannens forslag. Det reduserte rammetilskuddet kan forklares ved at opptrapping til to barnehageopptak i året ikke startes opp i 2014 likevel, skolefruktordningen og kulturskoletilbud i SFO-tiden fjernes og tilskudd til rusarbeid tas ut av rammetilskuddet og gjeninnføres som et øremerket tilskudd.

3. Kompensasjonsordninger sykehjem og omsorgsboliger, reform 97, skolebygg

Staten gir kompensasjonstilskudd for renter og avdrag i forbindelse med eldre- og psykiatriplanen, reform 97 og rentekompensasjon for skolebygg. Renteforutsetningene som er lagt til grunn er vist i avsnitt 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo til investeringsutgiftene til disse formålene er vist i avsnitt 2.6 Utvalgte nøkkeltall.

Tusen kroner        
Kompensasjonsordninger 2014 2015 2016 2017
Eldre- og psykiatriplanen,  kompensasjonstilskudd    -10 848 -11 207 -11 394 -11 104
Skolebygg/svømmehaller - rentekompensasjon -9 292 -9 748 -9 784 -9 784
Tilskudd reform 97, 6 års reformen -2 286 -2 232 -2 156 -2 156
Sum statstilskudd -22 425 -23 188 -23 334 -23 044

T2. Økt rentekompensasjon

Regjeringen Solberg foreslår å øke Husbankens rentemargin. Dette medfører at bevilgningene til rentekompensasjon for investeringer i skoler og kirker økes. Foreløpige anslag tilsier at dette vil utgjøre om lag kr 50 000 i merinntekter for Sandnes.

4. og 5. Integreringstilskudd flyktninger

Kommunene får integreringstilskudd over fem år for hver flyktning og person med opphold på humanitært grunnlag som kommunen bosetter. Tilskuddet skal brukes til å gjennomføre et planmessig og godt bosettings- og integreringsarbeid. Tilskuddet skal også medvirke til rask bosetting av eldre, funksjonshemmede flyktninger og barnefamilier. For 2014 foreslår Regjeringen at tilskuddssatsen økes til kr 717 200 for voksne og kr 647 200 for barn. Det er for perioden forutsatt at 60 flyktninger kommer til og 10 familier gjenforenes i Sandnes kommune per år. Disse forutsetningene gir kr 48,2 millioner i årlige inntekter i perioden.

6. og 7. Rente- og avdragsutgifter på ordinære lån

Det budsjetteres med kr 215 millioner i rente- og avdragsutgifter på ordinære lån i 2014 og beløpet stiger til kr 377,2 millioner i 2017. Dette utgjør en økning på 84,4 prosent fra vedtatt budsjett i 2013, og skyldes det høye investeringsnivået. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå. Lånesaldo framgår av avsnitt 2.6 Utvalgte nøkkeltall. Avdragstiden er 30 år. 

T3. Reduserte renteutgifter

På bakgrunn av endringene som nå foreslås i investeringsbudsjettet, reduseres renteutgiftene med kr 340 000 i 2015, kr 447 000 i 2016 og kr 798 000 i 2017.

T4. Reduserte avdragsutgifter

På bakgrunn av endringene som nå foreslås i investeringsbudsjettet, reduseres avdragsutgiftene med kr 44 000 i 2014, kr 532 000 i 2015, kr 584 000 i 2016 og kr 944 000 i 2017.

8. Renteinntekter av bankinnskudd

Det budsjetteres med kr 27,4 millioner i renteinntekter fra bankinnskudd i 2014 og beløpet stiger til kr 33,5 millioner i 2016 og synker igjen til kr 27,7 millioner i 2017. Renteforutsetningene som er lagt til grunn finnes i avsnitt 2.3. Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig bankinnskudd på kr 450 millioner. I tillegg kommer effekt av årets låneopptak som tas opp i januar i låneopptaksåret.

9. og 10. Startlån, renter

Rentekostnadene på startlånene utgjør kr 21,9 millioner i 2013 og stiger til  kr 40,1 millioner i 2017. Det er lagt inn tilsvarende renteinntekter i forbindelse med startlånene. 

11. til 14. Renter og utbytte fra selskaper

Renter og utbytte fra selskaper er nærmere omtalt i avsnitt 2.5 Andre inntekter. Inntektene gjelder Lyse energi AS og Sandnes tomteselskap KF.

15. Overføring fra Sandnes parkering KF

Det er forutsatt en overføring fra Sandnes parkering KF på kr 1 million årlig i perioden i tråd med vedtak i gjeldende økonomiplan.

16. til 22. Interne finanstransaksjoner

Det henvises til kapittel 2 om utvikling i netto driftsresultat. Ordinær overføring fra drift til investering utgjør kr 47 millioner i 2014. I slutten av perioden reduseres overføringen til kr 27,8 millioner. Dette skyldes først og fremst at rente- og avdragsutgiftene øker med 84,4 prosent i perioden, som nevnt i teksten under tiltak 6 og 7.

Avskrivninger på kommunens bygg og anleggsmidler er kalkulert til kr 150 millioner i 2014 og øker til kr 195 millioner i slutten av perioden.

Kalkulatoriske renter og avskrivninger budsjetteres i henhold til utgifter og investeringsnivå på VAR-området og er et uttrykk for kapitalkostnadene knyttet til tjenestene vann, avløp og renovasjon. De kalkulatoriske rentene og avskrivningene er i 2014 kr 46,5 millioner. 

T5. Endret overføring til investering

På bakgrunn av endringene som herved foreslås i budsjettet, foreslås det å redusere overføringen fra drift til investering med kr 3 millioner i 2014, kr 799 000 i 2015, kr 640 000 i 2016 og øke overføringen fra drift til investering med kr 71 000 i 2017.

Oppvekst skole

23. Økt timetall på ungdomstrinnet, valgfag

Tiltaket er budsjettert med bakgrunn i det beløp som er tilført kommunen gjennom rammetilskuddet fra staten. Beløpet dekker ikke hele kostnaden, da rammetilskuddet tar utgangspunkt i gjennomsnittlig gruppestørrelse, noe skolene i liten grad klarer å gjennomføre. Siden elevgruppene i hovedsak blir mindre, vil kostnadene per gruppe bli høyere. I tillegg kommer kostnader til innkjøp av læremidler og utstyr. De ekstra kostnadene dekkes inn gjennom tiltak 24.

24. Valgfag ungdomsskole, styrking

Tiltaket er en videreføring fra gjeldende økonomiplan 2013-2016, og sees i sammenheng med tiltak om innføring av valgfag på ungdomstrinnet (23). Tiltaket vil kompensere for skolenes merkostnader som ikke dekkes av statlig finansiering.

25. Elevtallsvekst i henhold til prognose

Prognosen bygger på forventet befolkningsvekst som følge av tiltak i vedtatt kommuneplan. Det budsjetteres med forventet elevtallsvekst med fratrekk av 3 prosent, som tilsvarer elevmassen som velger privat skole.

26. Funksjonshemmede elever, vekst i henhold til prognose

Det er estimert en vekst på 1,8 prosent i denne gruppen basert på erfaring. Tiltaket innebærer en delvis kompensasjon for å kunne opprettholde et tilbud til ressurskrevende elever

27. Funksjonshemmede elever SFO, vekst i henhold til prognose

Tiltaket innebærer en delvis kompensasjon for å kunne opprettholde tilbudet til ressurskrevende elever på dagens nivå.

28. Tospråklige assistenter, FBU barnehage

Videreføring fra gjeldende økonomiplan 2013-2016. Tiltaket kompenserer for økt behov for tospråklig assistanse til minoritetsspråklige barn i barnehagene. Dette er en del av kommunens satsing på tidlig innsats.

29. Iglemyr skole, læremiddelpakke, 188 nye elever

I 2014 og 2015 er det innarbeidet læremiddelpakke på kr 850 000. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek som følge av elevtallsveksten.

30. Sørbø skole, læremiddelpakke, 392 nye elever

I 2014 og 2015 er det innarbeidet læremiddelpakke på kr 1,7 millioner. Læremiddelpakken er en startpakke til undervisningsmateriell som lærebøker, læremidler og mediatek som følge av elevtallsveksten.

31. Skoleskyss, økte utgifter

Kommunen har i 2013 fått en økning i kostnadene for skoleskyss, som overstiger de prognoser som ble lagt til grunn i gjeldende økonomiplan  2013-2016. Det er i hovedsak to faktorer som er årsak til dette. I forbindelse med utbygging av nye boligfelt, har antall elever med rett til skoleskyss grunnet trafikkfarlig skolevei økt. Videre har Rogaland Kollektivtrafikk endret sine skyss-satser, noe som medfører økte kostnader for kommunen, tilsvarende kr 1,6 millioner på årsbasis. Endringen ble også varslet i forbindelse med andre perioderapport 2013.

32. Kompensasjon nedsatt leseplikt for senior arbeidstakere

Tiltaket er begrunnet i økning antall seniorarbeidstakere i forhold til 2013. Disse har, i henhold til avtaleverket, rett til redusert arbeidstid ved fylte 55 år (5,8 prosent) og fylte 60 år (12,5 prosent).

33. Leie av rubberhall og personalrom med garderobefasiliteter Ganddal skole

Ekstraordinære kostnader i forbindelse med renovering og utvidelse av Ganddal skole. Hall og personalrom må etableres midlertidig i byggeprosessen.

34. og 35. Økt foreldrebetaling i skolefritidsordning

For skolefritidsordningen gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra 2012, der resultatet ble at foreldrebetalingen ikke dekket alle utgiftene til SFO. På bakgrunn av beregningen, er det behov for å øke foreldrebetalingen med kr 110 per måned fra og med 1. mars. Ny sats per måned blir kr 2 450 (11 måneder). Dette gir en merinntekt på kr 2 millioner i 2014 og 2,5 millioner årlig fra og med 2015. Det økte inntektskravet, medfører at budsjettet til utgifter på SFO må økes med tilsvarende beløp.

36. Reduksjon i rammen til oppvekst skole

Stort mindreforbruk på tjenesteområdet de to siste årene og relativt kraftig vekst i antall ansatte i 2012 tilsier at en reduksjon på kr 11 millioner ikke vil medføre kvalitetsreduksjon fra 2011-nivå. Bystyret vedtok i andre perioderapport 2013 (bsak 102/13) reduksjon på kr 11 millioner. Rådmannen foreslår at reduksjonen blir videreført som et tiltak i økonomiplanen. Konsekvensene for området kan bli en nedjustering av årsverk innenfor kjerneområdene ordinær undervisning og spesialundervisning. I tillegg vil satsingen innenfor kompetanseutvikling og satsingen på kvalitetsutvikling på det spesialpedagogiske feltet reduseres. Skoleområdet har imidlertid gått med store mindreforbruk i 2011, 2012 og vil sannsynligvis gjøre det også i 2013.

T6. Avvikling av skolefruktordningen

Regjeringen Solberg foreslår å avvikle skolefruktordningen fra og med skoleåret 2014/2015. Dette medfører reduserte utgifter på kr 800 000 i 2014 (halvårsvirking) og kr 1,92 millioner fra og med 2015.

37. Redusert ramme, ordinær grunnskoleopplæring

Reduksjon i rammen for ordinær grunnskoleopplæring tilsvarer kr 2,6 millioner i 2014, økende til kr 10,5 millioner i 2015 og ut perioden. Fra 2015 vil dette medføre en nedjustering av årsverk innenfor kjerneområdene ordinær undervisning og spesialundervisning. I tillegg vil satsingen innenfor kompetanseutvikling og satsingen på kvalitetsutvikling på det spesialpedagogiske feltet reduseres.

Voksenopplæring

38. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for voksenopplæring tilsvarer kr 118 000 i 2014, økende til kr 472 000 i 2015 og ut perioden. Konsekvensene for tjenesten er reduserte muligheter til å gi tettere faglig oppfølging av en elevgruppe som ofte har hatt begrenset skolegang fra sitt opprinnelsesland. Innsparingen utgjør om lag 0,8 årsverk fra 2015.

Oppvekst barn og unge

Barnehager

39.- 42. Etablering av nye kommunale barnehageplasser 2014 - 2017

Det foreslås å bygge en ny 6 avdelings barnehage på Sørbø i 2014, men man foreslår å kun åpne 5 avdelinger for å få plass til to stillinger i styrket barnehage. Den siste avdelingen vil da åpne i 2015. Videre foreslås en utvidelse av Figgjo med 2 avdelinger som skal stå ferdig i desember 2014.

I 2015 foreslås det å bygge en ny barnehage med 5 avdelinger på Sørbø II, men det foreslås å åpne 4 avdelinger i 2015, og den siste i 2016. Det foreslås også å bygge en ny barnehage på Kleivane i 2016 med 6 avdelinger. Asperholen barnehage skal rives, og det skal bygges en ny barnehage med 6 avdelinger som skal ferdigstilles i 2016.

I 2017 skal det ferdigstilles en ny barnehage med 6 avdelinger på Vatne, og man vil vurdere en rehabilitering, eventuelt ett nybygg, av Hommersåk barnehage.

43. Etablering av nye private barnehageplasser 2014

Det legges til rette for en ny barnehage med 5 avdelinger på Hove (Kreativ barnehage) fra 2014.

44. Tilskudd til private barnehager

Etter en klage fra PBL på tilskudd til private barnehager i 2013 legges midlene til rekrutteringstjenesten inn i det ordinære tilskuddet. Det legges også inn et anslag for avtalefestet pensjon. Barnehageområdet fikk tilført kr 6,8 millioner i første perioderapport 2013. Anslag for merkostnad i 2014 er kr 3,7 millioner.

T9. Økt nasjonal sats for kapitaltilskudd til private barnehager

Dette tiltaket er ikke en følge av regjeringen Solbergs tilleggsproposisjon, men en følge av nye nasjonale satser. Nasjonal sats for kapitaltilskudd til private barnehager beregnes av Telemarksforskning. Kapitaltilskuddet for 2014 har økt fra kr 7 500 per heltidsplass til kr 9 100 per heltidsplass. Den største årsaken til den kraftige økningen skyldes endring i rentesatsen fra 2,6 prosent til 3,4 prosent (Husbankes 10 års fastrente +0,1 prosentpoeng). I tillegg er det foretatt en antakelse om at alle barnehageprosjekt får full momskompensasjon, samt en antakelse om nyinvesteringer i gamle bygg. Private barnehager i Sandnes kommune har siden innføringen av ny forskrift fått kapitaltilskudd etter nasjonale satser. Økningen vil føre til en merkostnad på om lag kr 4 millioner for 2014, og det foreslås å øke utgiften til kapitaltilskudd med kr 4 millioner årlig.

45. To årsverk til styrket barnehage

Antall barn som får sakkyndig vurdering fra PPT og etter opplæringslovens § 5,7 har rett på spesialpedagogisk hjelp, har økt betydelig i 2013. Både antall barn og antall timer som blir anbefalt fra PPT har økt. Spesialpedagogisk hjelp etter sakkyndig vurdering er lovpålagt. Styrket barnehage fikk tilført to stillinger i andre perioderapport 2013 (bsak 102/13) for å kunne håndtere veksten. Rådmannen foreslår at disse stillingene videreføres i økonomiplanen. Dette er en del av kommunen sin satsing på tidlig innsats.

46. Barnehageplass i annen kommune enn egen bostedskommune

Det er budsjettert med kr 2,11 millioner i inntekter fra andre kommuner som gjelder barn fra andre kommuner som går i barnehage i Sandnes. Kommunen må betale tilsvarende for Sandnesbarn som går i andre kommuner. Foreløpig prognose tyder på at Sandnes vil ha mindreinntekter i forbindelse med barn i andre kommuner. Rådmannen foreslår å redusere inntektskravet med kr 1,9 millioner i  2014.

47. To barnehageopptak i året

Kunnskapsdepartementet har lagt fram et høringsforslag til endring av barnehageloven. Høringsforslaget foreslår å utvide retten til plass i barnehage og utvide antallet opptak i barnehagen til minimum to opptak per år. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 foreslått å øke bevilgningen til kommunene til en utvidelse av retten til barnehageplass. Bevilgningen vil bli gitt med en tredjedelseffekt i 2014, dette skal dekke deler av kostnadene ved å etablere barnehageplasser til barn som fyller ett år i september eller oktober neste år. Det foreslås å legge inn to avdelinger fra høsten 2014.

T8. Ikke opptrapping til to barnehageopptak i året

Regjeringen Solberg foreslår å ikke starte opptrappingen til to barnehageopptaket i året i 2014. Dette medfører at driftstiltak nr 47 i rådmannens forslag kan tas ut i sin helhet. Dette medfører en reduksjon på kr 1,5 millioner, sammenlignet med rådmannens forslag.

48. Økt foreldrebetaling i barnehagene

Maksimalprisen per barnehageplass ble i statsbudsjettet for 2014 økt til 2 360 kr. Rådmannen foreslår å øke foreldrebetalingen med kr 30 fra 1. mars. Dette gir kr 630 000 i ekstra inntekter i 2014, og kr 800 000 fra 2015 og utover.

T7. Økt foreldrebetaling i barnehagene

Maksimalprisen per barnehageplass ble i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett økt til kr 2 360 per måned. Regjeringen Solberg øker denne til kr 2 405 per måned i 2014. Rådmannen foreslår å øke foreldrebetalingen med ytterligere kr 45 fra 1. mars. Dette gir kr 945 000 i ekstra inntekter i 2014, og kr 1,2 millioner fra 2015 og utover.

49. og 50. Innsparing kommunale og private barnehager

Videreføring av innsparing i økonomiplan 2013-2017.

51. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for barnehager tilsvarer kr 1 167 000 i 2014, økende til kr 4 670 000 i 2015 og ut perioden. Barnehagene har gjennomført omfattende effektiviseringstiltak over flere år. Det er ikke rom for å redusere ytterligere i den ordinære driften uten at det går utover kvaliteten på det tilbudet som gis.  Barnehagene i Sandnes ligger lavt på kostnader sammenlignet med andre kommuner. Man har tatt ut alt potensialet i forhold til bemanning, og har en lav voksentetthet i forhold til gjennomsnittet i ASSS-kommunene. I 2014 vil man forsøke å holde igjen antall barnehageplasser i hovedopptaket, og på den måten nå innsparingskravet. Det er stor usikkerhet rundt hvor mange barnehageplasser man trenger for å oppfylle barnehageretten, dette vil blant annet bli påvirket av søknader til barnehageplass og om foreldrene velger å takke ja til barnehagetilbudet.

Framover i perioden vil innsparingen føre til en reduksjon av tilbudet, enten på kvalitet eller på kvantitet. Det må gjøres en grundig analyse for å redegjøre for konsekvensene.

PPT, barnevern, helsestasjonstjenester og fritid

52. Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner (bsak 172/12)

I basisbudsjettet er det innarbeidet kr 1 million til lavterskeltilbudet ”vold i nære relasjoner”. I forbindelse med behandling av økonomiplan 2013-2016 (bsak 172/12) ble det vedtatt en reduksjon på kr 500 000 fra 2015.

53. Lavterskeltilbud, vold i nære relasjoner videreføres

Rådmannen foreslår at reduksjon fra 2013 reverseres.

54. Helsestasjonstjenester, 4 årsverk

Det foreslås å opprette 4 nye årsverk til helsestasjonstjenesten for å kunne opprettholde tilfredsstilende bemanning. Dette er en del av kommunen sin satsing på tidlig innsats.

55.  Økt kommunal egenandel i statlige barnevernsinstitusjoner

De kommunale egenandelene i statlige barnevernsinstitusjoner er varslet økt i statsbudsjettet, Sandnes sin andel av økningen er om lag kr 2 millioner.

56.  Redusert ramme

Reduksjon i rammen for PPT, barnevern, helsestasjonstjenesten og fritid  tilsvarer kr 387 000 i 2014, økende til kr 1,5 millioner i 2015 og ut perioden. Konsekvensene for området er redusert kvalitet på tjenestene.

Levekår

Levekår felles

57. Kommunale boliger, indeksregulering

Bystyret vedtok i økonomiplan 2012-2015 en årlig indeksregulering av husleienivå. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket.

58. Sandnes helsesenter avdeling Stavanger

Samhandlingsreformen innførte kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten. I gjeldende økonomiplan ligger det inne midler til korttidsavdelingen Sandnes helsesenter avdeling Stavanger. Rådmannen har videreført tiltaket med midler til drift av avdelingen frem til avvikling i  august 2014, når Sandnes helsesenter åpner. Avdelingen skal ta imot utskrivingsklare pasienter fra Stavanger universitetssjukehus.

59. Sandnes helsesenter

Sandnes helsesenter planlegges med en oppstart av 40 plasser i august 2014. Senteret skal gi tjenester som tilrettelegges i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. Heldøgnsplassene skal brukes til korttidsopphold. Frisklivssentralen skal ha base i Sandnes helsesenter. Det foreslås også å flytte tilbudene som gis på Riskatun rehabiliteringssenter til Sandnes helsesenter.

60. Riskatun rehabiliteringssenter

Riskatun rehabiliteringssenter med 20 korttidsplasser er en døgnavdeling med vekt på rehabilitering. Senteret tar imot mange pasienter fra sykehuset og gir et godt rehabiliteringstilbud til både yngre og eldre. I forbindelse med oppstarten av Sandnes helsesenter foreslår rådmannen å flytte de 20 plassene samt dagrehabiliteringen fra Riskatun rehabiliteringssenter til Sandnes helsesenter. Riskatun tenkes brukt til alternativ bolig for beboerne i Smørbukkveien 13 i byggeperioden.

61. Drift nye heldøgnsplasser

I økonomiplan 2012-2015 vedtok bystyret oppstart av nytt bo- og aktivitetssenter fra 2015. Vurderinger tilsier at det ikke er mulig å opprettholde ferdigstillelse i 2015, og bygget kan tidligst stå ferdig i siste del av 2016. Nærmere omtale er beskrevet under investeringsavsnittet (tiltak 35 og 36). Rådmannen har derfor utsatt oppstarten av nytt bo- og aktivitetssenter til slutten av 2016. Det er innarbeidet kr 10 millioner i driftsmidler i 2016 slik at det er mulig å starte opp i slutten av året.

62. Utvidelse Riska bo- og aktivitetssenter

Rådmannen foreslår en utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter med 29 nye heldøgnsplasser. Bygget kan tidligst stå ferdig i siste del av 2015 (investeringstiltak 33 og 34). Det er innarbeidet kr 5 millioner i driftsmidler i 2015 slik at det er mulig å starte opp i slutten av året.

63. Funkishuset, tilskudd

Sandnes kommune har i mange år mottatt tilskudd for oppfølging av rusavhengige brukere i mestringsenheten, samt til Funkishuset. I statsbudsjettet er statlige tilskudd til rusområdet lagt inn i rammeoverføringen til kommunene fra 2013. Overføringen er på om lag 60 prosent av tidligere tilskudd. Sandnes kommune har tidligere vært mottaker av kr 2,2 millioner per år til drift av Funkishuset ved Stiftelsen Huset, og overført beløpet direkte til stiftelsen. 60 prosent av brukerne i Funkishuset er hjemmehørende i Sandnes. Rådmannen foreslo i økonomiplan 2013-2016 driftstilskudd til Funkishuset tilsvarende 60 prosent av tidligere statlig driftstilskudd, det vil si kr 1,3 millioner. I vedtatt økonomiplan ble tilskuddet økt med kr 1 million i 2013, redusert med kr 0,5 million i 2014 og ut perioden. Det forutsettes at andre kommuner som har brukere av huset bidrar med sin andel.

64. Omstilling og redusert tjenestetilbud

På grunn av kommunens økonomiske situasjon fant rådmannen det nødvendig å foreslå en ytterligere reduksjon av budsjettene innenfor levekår i økonomiplan 2013-2016. I vedtatt økonomiplan ble innsparingene redusert noe de første årene i perioden, og innsparingskravene ble som følger: kr 5 millioner i 2013, økende til kr 15 millioner i 2014, 25 millioner i 2015 og 35 millioner i 2016. Rådmannen foreslår å videreføre innsparingen. Tjenestenivået må reduseres, og reduksjonen tilsvarer omtrent 70 årsverk i 2016. Prosjektet innovasjon i omsorg har startet opp høsten 2013. Forventet sluttrapport vil foreligge våren 2014.

65. Forskjøvet omstilling

Rådmannen foreslår å redusere innsparingskravet med kr 1,8 millioner i 2014 og kr 10 millioner i 2015. Dette forklares med at det vil ta tid å implementere nye omstillinger. Hovedsakelig med tanke på at reduksjonene må gjennomføres ved å redusere i årsverk, samtidig som at ansatte har faste stillingsforhold i kommunen.

66. Økt refusjon ressurskrevende brukere

Kommunen mottar refusjon fra staten i forbindelse med ressurskrevende brukere. Det ble foretatt en gjennomgang av beregningsgrunnlaget for refusjonskravet i forbindelse med årsoppgjøret for 2012. De nye beregningene viste at budsjettert inntektskrav for refusjonen  kunne økes med  kr 15 millioner.

Tidligere har kommunene blitt kompensert for 80 prosent av egne netto lønnsutgifter utover et innslagspunkt på 975 000 kroner. Kommunene  sin egenandel er 20 prosent for utgifter over innslagspunktet. I framlagt statsbudsjett foreslår regjeringen at kommunene i 2014 skal få kompensert 77,5 prosent av netto lønnsutgifter utover innslagspunktet. For Sandnes er den økonomiske konsekvensen av dette kr 1,7 millioner, og rådmannen foreslår derfor å øke inntektskravet med kr 13,3 millioner hvert år i perioden.

67. Krisesenteret

Sandnes kommune betaler tilskudd til krisesenteret basert på en pris per innbygger. Foreløpig beregnet ny pris gjeldende fra 01.01.2014 blir kr 11,20 per innbygger. Det betyr at Sandnes skal betale vel kr 800 000 i 2014. Dette er kr 300 000 mer enn budsjettert, og rådmannen styrker budsjettposten.

68. Medfinansiering

I forbindelse med Samhandlingsreformen har kommunene fått økonomisk medansvar for innbyggernes medisinske innleggelser og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. Foreløpige beregninger basert på estimater tilsier at beløpet kommunen skal betale i 2014 vil bli omtrent kr 9,0 millioner mer en budsjettert. Rådmannen foreslår en styrking av budsjettposten.

69. Matservice, 1,5 årsverk

Sandnes matservice styrkes med 1,5 årsverk fra høsten 2014 og finansierer dette ved å øke enhetsprisene. Levekår som bestiller styrkes tilsvarende for å kunne håndtere merkostnaden, jfr. tiltak 152 og 153.

70. Effektivisering ved nytt produksjonskjøkken

I investeringsbudsjettet er det lagt inn tiltak om nytt produksjonskjøkken i 2015. Et nytt, effektivt produksjonskjøkken gir muligheten for moderne produksjonsmetoder, og vil også gjøre det mulig å legge ned dagens mottakskjøkken uten at dette forringer sluttproduktet til brukerne. Rådmannen har derfor lagt inn en effektivisering ved nytt produksjonskjøkken på kr 750 000 fra 2015. Effektiviseringen vil medføre en tilsvarende prisreduksjon mot levekår som bestiller, jfr tiltak 150 og 151.

71. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for levekår felles tilsvarer kr 53 000 i 2014, økende til kr 210 000 i 2015 og ut perioden. En reduksjon vil bety mindre mulighet for satsing på velferdsteknologi og anskaffelse av IT-utstyr.

Omsorgstjenester

72. og 73. Botiltak for funksjonshemmede, Kleivane

I økonomiplan 2012-2015 vedtok bystyret oppstart av botiltak for funksjonshemmede med 7 plasser i 2014 (foreldreinitiativet). Ferdigstillelse av bygget i 2014 er usikkert, og rådmannen foreslår at tiltaket starter opp 01.01.2015.

74. og 75. Botiltak for funksjonshemmede, Maudlandslia

Boligsosial handlingsplan viser behov for minst ett nytt botilbud hvert år. I økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt 9 boenheter for funksjonshemmede med oppstart 01.01.2015. Rådmannen anbefaler tilpasning av oppstart til ferdigstillelse av byggeprosjektet, og oppstarten foreslås utsatt til 01.08.2015.

76. Botiltak ”Foreldreinitiativet II”

I økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt oppstart av et nytt privateid botiltak for funksjonshemmede. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket, avhengig av evaluering av Kleivane.

77. Hjemmetjenesten, økning i henhold til befolkningsvekst

I henhold til befolkningsutvikling og prognose for antall nye brukere innenfor hjemmetjenesten, vil det være behov for å styrke tjenesten. Prognosen viser at hjemmetjenesten i snitt kan få 45 nye brukere per år fra 2013 til 2017. Hjelpebehovet til brukerne antas å variere fra hjelp mange ganger i døgnet til besøk enkelte dager i uken. Personellbehovet til 45 nye brukere anslås å være om lag 6 årsverk, tilsvarende kr 3,6 millioner. Rådmannen har funnet rom for å styrke hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2014, kr 5 millioner i 2015, kr 7,5 millioner i 2016 og kr 10 millioner i 2017.

78. Hjemmetjenesten, lavere behov med flere heldøgnsplasser

Rådmannen foreslår en videreføring av vedtatt tiltak fra økonomiplan 2013-2016 om en reduksjon i hjemmetjenestene på kr 1 millioner i 2015 og kr 20 millioner fra 2016 og utover. Tiltaket begrunnes med at det vil bli lavere behov for hjemmetjenester etter oppstart av nye heldøgnsplasser. På grunn av befolkningsveksten i Sandnes ser rådmannen at det kan bli vanskelig å gjennomføre tiltaket. Den store økningen av hjemmetjenestebrukere er hovedsakelig i aldersgruppen 0-66 år, og det er ikke denne aldersgruppen som er målgruppen for de nye heldøgnsplassene.

79-80. Bofellesskap Høle

I gjeldende økonomiplan ble det avsatt midler til et nytt bofellesskap på Høle. Rådmannen viser til AgendaKaupang sin rapport ”Faglig og økonomisk analyse” om pleie og omsorgstjenestene i Sandnes. Rapporten beskriver at små enheter ikke gir stordriftsfordeler, og er dyre å drifte. Et lite bofellesskap er sårbart, og rekruttering kan være vanskelig både med tanke på lite faglig miljø og beliggenhet. Rådmannen ser det nødvendig å foreslå en reversering av tiltaket.

81. Medikamenter lindrende enhet

Pasientene ved lindrende avdeling er ofte  i siste livsfase, og det stilles store krav til omsorg og pleie. Det er hyppig utskiftning i pasientgruppen, og det har vært en stor økning i dødsfall i 2013 i forhold til 2012. Spesialmedisiner ved palliativ behandling er meget kostbare. Medikamentene rekvireres fra spesialavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus, og behandlingen varer som oftest til livets slutt. Rådmannen tilrår å styrke enheten med kr 500 000.

82. Byhagen, utgifter til bygg

Omsorg sentrum har utfordringer i forbindelse med driftsutgifter til bygningene i Byhagen som leies av privat utleier. Dette er utgifter til blant annet kommunale avgifter, energi, felleskostnader og vaktmestertjenester. Utgiftene vil overstige budsjett med kr 1,5 millioner i 2014, og rådmannen anser det nødvendig å styrke budsjettpostene.

83. Brukere med store omsorgsbehov

For å ivareta nødvendig helsehjelp til nye brukere med store omsorgsbehov kreves økt bemanning. Fra omsorgsdistriktene er det meldt om behov i størrelsesorden kr 6,9 millioner i forbindelse med disse. Rådmannen finner kun rom for en styrkning på kr 5,2 millioner.

84. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for omsorgstjenester tilsvarer kr 1,8 millioner i 2014, 2015 og 2016, økende til kr 7,3 millioner i 2017. Omsorg har allerede store innsparingskrav, og konsekvensen av en ytterligere reduksjon vil bli at kvaliteten på tjenestene går ned.

Helse- og rehabiliteringstjenester

85. Dagtilbudtjenesten ved Riskatun rehabiliteringssenter, reduksjon

I gjeldende økonomiplan er dagtilbudet på Riskatun vedtatt avviklet fra 2014. Dette betyr at driften må legges om fra et dagtilbud til et redusert treningstilbud.

86. Fysio- ergoterapi, 1 årsverk

Fysioterapitjenesten rapporterer om press på tjenesten. Det kommer stadig nye oppgaver, kombinert med stor befolkningsvekst, samt lang ventetid på tjenesten. Det er spesielt fysioterapitjenester til barn som er presset. Antall barn øker, og det er lange ventelister på helsestasjonen for å følge opp barn med avvikende utvikling. Det er i tillegg flere barn med sammensatte vansker som overlever og har omfattende behov for intensiv fysioterapibehandling. Rådmannen finner rom til å styrke enheten med 1 nytt årsverk fysioterapeut til barn.

87. Mestringsenheten, 5 årsverk

Mestringsenheten fikk i sak om perioderapport per 31.08.2013 (bsak 102/13) økt bemanningen med 5 årsverk fra og med 15.08.2013. Bofellesskapet fikk en ressurskrevende bruker fra spesialisthelsetjenesten, og for å ivareta sikkerheten til bruker, andre brukere og personale ble enheten nødt til å øke bemanningen med en per skift hele døgnet. Helårsvirkningen vil være kr 3,75 millioner.

T10. Øremerket tilskudd til rusarbeid

Regjeringen Solberg foreslår gjeninnføring av et øremerket tilskudd til rusarbeid i kommunene, finansiert gjennom et tilsvarende uttrekk av kommunenes rammetilskudd. Tilskuddet skal blant annet legge til rette for flere mottakssentre i de større byene, sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering og ettervern fra første dag etter endt avrusing og behandling. Dagens ruspolitikk har etter regjeringens syn for ensidig fokus på korte behandlingsopphold. For å få mangfoldet tilbake i rusbehandlingen utvides tiltaksprofilen på 200 nye behandlingsplasser som skal opprettes i 2014, til også å omfatte langtidsplasser. I og med at Sandnes er en stor by, legges det til grunn at Sandnes kan oppnå minst like høye øremerkede tilskudd, som det beløpet som trekkes ut av rammetilskuddet. Det legges inn et årlig øremerket tilskudd på kr 4 459 000 i budsjettet, men det er likevel noe usikkerhet knyttet til beløpet Sandnes kommune får tildelt.

88. Legetjenester, 0,6 årsverk

Kommuneoverlegen rapporterer om at helsestasjon og  skolehelsetjenesten  mangler legetimer. Basert på forventet befolkningsvekst i Sandnes, spesielt blant de yngre, vil det også bli et ytterligere behov for legetimer. Rådmannen har derfor innarbeidet en styrking av legetjenestene med 0,6 årsverk.

89. Fastleger og fysioterapeuter, økning i tilskudd

Tilskuddene fastsettes i henhold til antall innbyggere samt en fast sats som er statlig regulert. Tilskuddet reguleres 1. juli hvert år. Rådmannen foreslår å øke tilskuddet i henhold til ny statlig sats. For fysio- og ergoterapi foreslås en økning på kr 30 000, da Sandnes har 21 tilskudd til fysioterapeuter og satsen økte med kr 1 440 pr tilskudd. For fastleger økte satsen med kr 7 pr innbygger, og dette utgjør over kr 500 000 for Sandnes.

90. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for helse og rehabiliteringstjenester tilsvarer kr 524 000 i 2014, økende til kr 2,094 millioner i 2015 og ut perioden. Enhetene sine budsjetter består i stor grad av lønn slik at konsekvensene for området er at årsverk må kuttes og tjenestene reduseres. Et resultat av dette vil være lengre ventelister.

Sosiale tjenester

91. Økning i økonomisk sosialhjelp

Utgiftene til økonomisk sosialhjelp er fortsatt store. Per september 2013 er det 100 flere brukere av økonomisk sosialhjelp enn i samme periode i 2012, og det er særlig bidrag til å bo som øker. Mange er henvist til å bo midlertidig. Dette er både kostbart og en dårlig løsning for brukerne. Kostnadene vil heller ikke avta så lenge det er knapphet på kommunale boliger. Brukere med midlertidig eller varig nedsatt inntektsevne klarer kun å dekke deler av egne boutgifter, og det er få rimelige boliger for unge som må få dekket deler av sine boutgifter. Budsjettrammen til økonomisk sosialhjelp foreslås styrket med kr 10 millioner.

92. Økonomisk sosialhjelp, redusert bruk av hospits

Prioriterte investeringstiltak innenfor boligsosial handlingsplan er kjøp av kommunale utleieboliger. Nærmere omtale er beskrevet under investeringsavsnittet (tiltak 54 til 57). En ytterligere økning i ramme for kjøp av enkeltvise boenheter til 20 boliger per år, samt nytt boligtiltak med inntil 20 boliger i 2015, antas å gi en reduksjon i hospitsbruk på kr 4,8 millioner årlig fra 2016.

93. Mottak av nye flyktninger, økt integreringstilskudd

Mottak av 60 nye flyktninger og 10 familiegjenforente samt økt sats per tilskudd hvert år i fire år, medfører merinntekter fra integreringstilskuddet. Merinntektene fordeles på de resultatenheter som yter hjelp til flyktninger. Disse er NAV med økonomisk sosialhjelp, flyktningenheten, Sandnes læringssenter, PPT, barnevern, helsestasjoner, skole og barnehage.

94. Miljøvaktmester, medfinansiering flyktningenheten

Medfinansiering av miljøvaktmester fører til en reduksjon i rammen til flyktningenheten på kr 200 000, jfr tiltak 149.

95. Miljøvaktmester, medfinansiering boligtjenesten

Medfinansiering av miljøvaktmester fører til en reduksjon i boligtjenesten sin ramme på kr 200 000, jfr tiltak 149.

96. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for Sosiale tjenester tilsvarer kr 138 000 i 2014, økende til kr 555 000 i 2015 og ut perioden. Innsparingen vil bli størst hos NAV, og derfor vil konsekvensene bli størst der. Det betyr at brukerne vil få dårligere oppfølging, med fare for lengre stønadsperiode.

Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester

97. Avlastningsenheten, mer effektiv drift ved ny avlastningsbolig

I økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt at nytt avlastningssenter skal være klart i 2015, og rådmannen la til grunn at en skulle utvide med 5 nye plasser og gi tjenester innenfor samme ramme som i dag. Økonomiplan 2013-2016 ble vedtatt med en ytterligere innsparing på 5 millioner. Rådmannen har videreført innsparingen, men ser at det kan bli vanskelig å både øke antall plasser og redusere utgiftene.

98. Samordningsenheten, aktivitetsøkning

Samordningsenheten  opplever en økning i tildeling av lovpålagte tjenester, hovedsakelig Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) og kjøp av tjenester fra private. Som tidligere år erfarer enheten en økning i brukergrupper/behov, flere som har behov for koordinering på grunn av sammensatte vansker og økning i saker med omfattende behov for bistand i hjemmet. Samordningsenheten har fått tilført midler i perioderapporter i 2013. Rådmannen foreslår en styrking av budsjettrammen på kr 10 millioner fra 2014.

99. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester tilsvarer kr 184 000 i 2014, økende til kr 733 000 i 2015 og ut perioden. Konsekvensene for området vil være færre ansatte som gir brukere et tjenestetilbud som de har krav på.

Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling felles

100. og 101. 2 nye årsverk utbyggingsavtaler

Byutvikling styrkes innenfor området overordnet plan, og vil i perioden prioritere arbeidet med langsiktig planlegging og samordning mellom kommunale enheter for å oppnå økt planberedskap og bedre prosesser i hele linjen fra overordnet planlegging til gjennomføring av utbygging. Som et resultat av denne prioriteringen styrkes utbyggingsavtaler med to nye årsverk. De nye årsverkene finansieres ved økte inntekter.

102. og 103. Økt bruk av konsulenttjenester hos transportplan, finansieres av økt statlig overføring

I sommer ble ”Tilleggsavtale nr 2 om bompengefinansierte engasjementstillinger hos Sandnes kommune”, mellom Sandnes kommune og Statens vegvesen, signert. Avtalen innebærer en økning i tilskudd fra kr 500 000 til kr 1 000 000 årlig. Det forutsettes ikke at det vil være en person som utfører hele ressursen, så kr 1 000 000 legges til grunn som faktureringsgrunnlag. Avtalen gjelder frem til 2016.

104. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for kultur og byutvikling felles tilsvarer kr 29 000 i 2014, økende til kr 117 000  i 2015 og ut perioden. Dette vil føre til reduksjon av enhetenes samlede netto budsjetter, og vil i løpet av perioden måtte møtes med en tilsvarende reduksjon i tjenestetilbudet.

Byutvikling

105. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for byutvikling tilsvarer kr 193 000 i 2014, økende til kr 772 000  i 2015 og ut perioden. Dette vil føre til reduksjon av enhetenes samlede netto budsjetter, og vil i løpet av perioden måtte møtes med en tilsvarende reduksjon i tjenestetilbudet.

Kultur, bibliotek og kulturskole

106. Grunnlovsjubileum 2014

I 2014 feires 200 års-jubileet for grunnloven. Det fordres ekstratiltak for å gi en verdig markering av jubileet. Bystyret vedtok kr 100 000 til feiringen i gjeldende økonomiplan 2013-2016 og rådmannen viderefører dette i 2014.

107. Kulturhuset, reduksjon i tilskudd

Rådmannen foreslo en reduksjon i kommunens tilskudd til Sandnes kulturhus på kr 500 000 fra 2014 i gjeldende økonomiplan 2013-2016. Tiltaket videreføres til 2014. Konsekvensen for tjenesten er redusert tilbud innen kulturhusets produksjon av kulturtjenester som dans, musikk, teater, humor og øvrige tilbud innen det lokale kulturlivet.

108. Omstilling nytt kultur KF

Bystyret vedtok omstilling på kr 1 million fra 2015 i forbindelse med sammenslåing av Sandnes Kulturhus KF og KinoKino KF til nytt Sandnes kunst- og kulturhus KF i bsak 172/12. Rådmannen viderefører dette.

109. Biblioteket, økt inntektskrav finansierer ny inngang

Bystyret godkjente at biblioteket kunne etablere ny inngang i bsak 24/13 og at prosjektet gjennomføres i 2013 innenfor en kostnadsramme på kr 980 000. Prosjektet finansieres gjennom økte leieinntekter i 2013, 2014 og 2015.

110. Styrking av tilskuddsordninger for frivillig og fri profesjonell kulturaktivitet

Frie tilskudd er et av de viktigste virkemidlene i kulturpolitikken. Kultur har fra tidligere økonomiplaner blitt pålagt en innsparing på kr 738 000. Hvis innsparingsvedtaket blir stående vil en måtte ta en vesentlig del av innsparingen på frie tilskuddsmidler. Rådmannen finner plass til reversering av innsparingskravet i økonomiplanen.

T11. Avvikling av kulturskole i SFO

Regjeringen Solberg foreslår å avvikle kulturskoletilbudet i SFO fra og med skoleåret 2014/2015. Dette medfører reduserte utgifter på kr 916 000 i 2014 (halvårsvirking) og kr 2,2 millioner fra og med 2015.

111. Biblioteket, økt mediebudsjett

Mediesamlingen utgjør selve fundamentet for Sandnes bibliotek. Bokstammen til Sandnes bibliotek er i dag gammel og utdatert. Det er nå et problem å holde lovens målsetting om aktualitet. Utfordringen for Sandnes er å ha kapasitet og ressurser til å nå brukergruppen gjennom målrettede tiltak. Rådmannen foreslår å øke mediebudsjettet med kr 400 000.

112. Redusert ramme

Reduksjonen i rammen for kultur, bibliotek og kulturskole tilsvarer kr 152 000 i 2014, økende til kr 604 000 i 2015 og ut perioden. Konsekvensene for kultur vil være en reduksjon i frie tilskuddsmidler, for bibliotek vil det bety en reduksjon i mediebudsjett, og for kulturskole vil det tilsvare om lag 0,5 årsverk fra 2015.

Bymiljø

113. Tilskudd til avløpssanering

I økonomiplanen 2013-2016 ble det satt av kr 640 000 i 2013, kr 620 000 i 2014 og kr 290 000 i 2015 til avløpssanering i Stangelandsåna, Gjestehavnen og Figgjoelva. Tilskudd blir gitt ved sanering av private eiendommer som en insentiv for at private skal sanere avløpet i områder hvor det er fokus på forurensing av vassdrag. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningene med samme nedtrapping som vedtatt i gjeldende økonomiplan.

114. Veivedlikehold

Økningen i rammen for veivedlikehold tilsvarer kr 1 508 000 i 2014 og ut perioden. Dette gir bedre renhold av gatene, og mer reparasjon av deformert veibelegg som huller i veien, krakeleringer og tømming av sandfangkummer.

115. Nye gravlunder, begravelser og drift

Økningen i rammen for nye gravlunder, begravelser og drift tilsvarende kr 125 000 i 2014, økende til 250 000 i 2015 og ut perioden. Økning som følge av at drift og vedlikehold av Soma gravlund overtas av Bymiljø i 2014 og deretter Riska gravlund i 2015.

116. Gravlunder, begravelser og vedlikehold

Økningen i rammen for gravlunder, begravelser og vedlikehold tilsvarer kr 500 000 i 2014 og ut perioden. Dette vil føre til at det generelle vedlikeholdet kan tilgodeses slik at hekker, stier og gressklipping oppgraderes. Dette vil igjen gjøre helhetsinntrykket av gravlundene adskillig bedre.

117. Bogafjell idrettshall, drift og tilrettelegging

Det åpnes ny hall på Bogafjell i 4. kvartal 2015. For 2015 er det beregnet et behov for kr 216 000 til tilsynsverter, administrativ ledelse og utstyr. Bevilgning til renhold, vedlikehold og strøm er innarbeidet som eget tiltak under stabsenheten eiendom.

118. Giskehallen 2, drift og tilrettelegging

Giskehallen planlegges ferdigstilt 31.12.2015. Det er beregnet et årlig behov for kr 650 000 til tilsynsverter, administrativ ledelse og utstyr. Bevilgning til renhold, vedlikehold og strøm er innarbeidet som eget tiltak under stabsenheten eiendom.

119. Grøntområde, innsparing

Reduksjon i rammen til grøntområder videreføres som vedtatt i økonomiplanen for 2013-2016, tilsvarende kr 661 000 i 2014 og økende til kr 647 000 i 2015 og ut perioden og er en videreføring av vedtak i bsak 148/10. Trafikksikkerhet skal prioriteres. Konsekvensene av dette er  at etter et kraftig kutt i 2011 og 2012 vil vedlikeholdet generelt på de grønne områdene bli kuttet kraftig. Vi overtar stadig nye områder og vedlikeholdet blir holdt på et minimum.

120. Bymiljø, redusert bemanning

Videreføring av reduksjon i forbindelse med sammenslåing av de tidligere enhetene Kommunalteknikk og Park og idrett som ble foretatt i 2011.

121. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for nyutvikling tilsvarer kr 127 000 i 2014, økende til kr 507 000  i 2015 og ut perioden. Dette vil føre til reduksjon av enhetenes samlede netto budsjetter, og vil i løpet av perioden måtte møtes med en tilsvarende reduksjon i tjenestetilbudet.

VAR

122. Kjøp av vann fra IVAR

Reduksjon i rammen til kjøp av vann fra IVAR tilsvarer kr 10,2 millioner i 2014 og ut perioden. I gjeldende budsjett ble det tatt høyde for store kostnadsøkninger ved kjøp av vann som følge av økte investeringer fra IVAR i framtiden. Det ble lagt opp til en høyere gjennomføringstakt i investeringene enn det som blir lagt inn i prisen ved kjøp av vann fra IVAR. Lavere kostnader gjenspeiles i reduksjon i gebyrene.

123. VANN, endring indirekte kostnader

De indirekte kostnadene er selvkostområdets betaling for interne stab- og støttetjenester som de mottar, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv- og advokattjenester med mer. De indirekte kostnadene justeres for lønns- og prisvekst.

124. VANN, endring kalkulatoriske avskrivninger

I selvkostregnskapet på vann beregner man en kalkulatorisk rente og avskrivninger på investeringer på vannområdet, og dette belastes abonnementene via vannavgiftene.

125. VANN, reduserte gebyrinntekter

Underskuddet fra tidligere er dekket inn og kostnadene er reduserte sammenlignet med tidligere. Det er dermed rom for å redusere gebyrene på vann.

126. og 127. VANN, avsetning til og bruk av selvkostfond

Vann er et selvkostområde. Det medfører at gebyrinntekter som gjelder vann kun kan brukes til utgifter på området vann. Dersom inntektene på området er høyere enn utgiftene, skal kommunen sette av overskuddet til selvkostfond. I år med underskudd skal kommunen bruke av selvkostfondet. Eventuelle avsetninger til selvkostfondet må brukes opp innen 5 år i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mest mulig stabile, samtidig som en sikrer at gebyrene ikke brukes til noe utenfor selvkostområdet. På selvkostområdet vann vil det i 2014 bli overskudd og det budsjetteres med underskudd i 2015-2017, budsjetteres det med avsetning til fond på kr 3,9 millioner i 2014 og bruk av selvkostfond med kr 1,6 millioner i 2015, økende til kr 4,4 millioner i 2017.

128. Kjøp av avløpshåndtering fra IVAR

Reduksjon i kjøp av avløpshåndtering fra IVAR tilsvarer kr 4 467 000 i 2014 og ut perioden. I gjeldende budsjett var det tatt høyde for store kostnadsøkninger ved kjøp av  avløp som følge økte investeringer fra IVAR i framtiden. Det ble lagt opp til en høyere gjennomføringstakt i investeringene enn det som blir lagt inn i prisen kjøp av avløpshåndtering fra IVAR.

129. AVLØP, endring indirekte kostnader

De indirekte kostnadene er selvkostområdets betaling for interne stab- og støttetjenester som de mottar, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv- og advokattjenester med mer. De indirekte kostnadene justeres for lønns- og prisvekst.

130. AVLØP, endring kalkulatoriske avskrivinger

I selvkostregnskapet på avløp beregner man en kalkulatorisk rente og avskrivninger på investeringer på avløpsområdet og dette belastes abonnementene via avløpsavgiftene.

131. Avløp, tilskudd til separering

Økning i tilskudd til separering tilsvarer kr 4,5 millioner i 2014 og ut perioden gir refusjon til huseierne, slik at utførelsen kan skje i henhold til krav. I sammenheng med pågående og gjennomførte saneringsprosjekter blir tilstøtende boliger med kombinertsystem fulgt opp med pålegg om tilsvarende sanering. Dette er et omfattende arbeid som vil pågå kontinuerlig. Pålegg i forbindelse med vedtatte saneringsprosjekter og gjeldende regelverk følges opp.

132. Avløp, endring gebyrinntekter

Tidligere underskudd på selvkostområdet er dekket inn. Sammen med reduserte kostnader gir dette rom for å redusere gebyrinntektene.

133. Avløp, bruk av selvkostfond

Avløp er et selvkostområde. Det medfører at gebyrinntekter som gjelder avløp kun kan brukes til utgifter på området avløp. Dersom inntektene på området er høyere enn utgiftene, skal kommunen sette av overskuddet til selvkostfond. I år med underskudd på selvkostområdet skal kommunen bruke av selvkostfondet. Eventuelle avsetninger til selvkostfondet må brukes opp innen 5 år i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mest mulig stabile, samtidig som en sikrer at gebyrene ikke brukes til noe utenfor selvkostområdet. På selvkostområdet avløp budsjetteres det med underskudd og bruk av selvkostfond i alle årene i perioden. Rådmannen foreslår bruk av selvkostfond på kr 400 000 i 2014, kr 4 millioner i 2015, kr 7,5 millioner i 2016 og kr 4 millioner i 2017. Dette vil redusere selvkostfondet på avløp.

134. Renovasjon, endring indirekte kostnader

De indirekte kostnadene er selvkostområdets betaling for interne stab- og støttetjenester som de mottar, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv- og advokattjenester med mer. De indirekte kostnadene justeres for lønns- og prisvekst.

135. Renovasjon, endring kalkulatoriske avskrivinger

I selvkostregnskapet på renovasjon beregner man en kalkulatorisk rente og avskrivninger på investeringene som er gjort på renovasjon og dette belastes abonnementene via renovasjonsavgiftene.

136. Renovasjon, kjøp av bioposer

Tiltaket gjelder kostnader til innkjøp av bioposer som benyttes ved kasting av organisk avfall i husstandene.

137. Renovasjon, økt kostnad tømming av nedgravde beholdere

Økning i rammen for nedgravde beholdere tilsvarer kr 4,6 millioner i 2014 og ut perioden. Dette er grunnet kostnader vedrørende tømming og sluttbehandling av avfall i nedgravde beholdere i Sandnes Kommune. Kostnadene faktureres av Stavanger kommune som igjen overfører til IVAR. Det har vært stor vekst i antall nedgravde beholdere.

138. Renovasjon, økt kostnad miljøstasjoner og hytterenovasjon

Økning i rammen for kjøp av tjenester AKS er satt til  kr 500 000 i 2014 og ut perioden. Dette som følge av at tjenester av AKS meldes inn som eget tiltak. AKS benyttes til rydding og vedlikehold av miljøstasjoner og anlegg for hytterenovasjon samt andre mindre tjenester.

139. Renovasjon, økt øytransportkostnad ved henting av avfall

Økning i rammen for øytransport avfall tilsvarer kr 500 000 i 2014 og ut perioden. Dette er grunnet at øytransport av avfall meldes inn som eget tiltak. Det benyttes private aktører ved innsamling av avfall fra øyer i Sandnes Kommune.

140. Renovasjon, økte gebyrinntekter

Økte kostnader til renovasjon medfører høyere gebyrer til renovasjon.

141. Renovasjon, bruk av selvkostfond

Renovasjon er et selvkostområde. Det medfører at gebyrinntekter som gjelder renovasjon kun kan brukes til utgifter på området renovasjon. Dersom inntektene på området er høyere enn utgiftene, skal kommunen sette av overskuddet til selvkostfond. I år med underskudd skal kommunen bruke av selvkostfondet. Eventuelle avsetninger til selvkostfondet må brukes opp innen 5 år i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mest mulig stabile, samtidig som en sikrer at gebyrene ikke brukes til noe utenfor selvkostområdet. På selvkostområdet renovasjon budsjetteres det med underskudd og bruk av selvkostfond på om lag kr 800 000 i alle årene i perioden. Dette vil redusere selvkostfondet for renovasjon.

142. og 143. Fortsette sortering av grovavfall for Riska og utvidelse av ordningen til hele kommunen

Fortsette sortering av grovavfall for Riska og utvidelse av ordning til hele kommunen fra og med august. Forslag lagt fram til Utvalg for tekniske saker i sak 36/13 og i fsak 107/13.

144.og 145. SLAM, endring indirekte kostnader

 De indirekte kostnadene er selvkostområdets betaling for interne stab- og støttetjenester som de mottar, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv- og advokattjenester med mer. De indirekte kostnadene justeres for lønns- og prisvekst, og det kan derfor legges inn en tilsvarende endring i gebyrinntektene.

146. SLAM, inndekning av tidligere års merforbruk på selvkostområdet

Slam er et selvkostområde. Dette medfører at gebyrinntekter som gjelder slam kun kan brukes til utgifter på området slam. Dersom utgiftene på området er høyere enn inntektene, skal kommunen bruke av selvkostfondet, men dersom det ikke eksisterer noe selvkostfond på området må kommunen dekke underskuddet, mot at selvkostområdet tilbakefører dette til kommunekassen senere.  På selvkostområdet slam har kommunekassen tidligere måttet dekke underskudd på området Derfor settes gebyrene opp, og det budsjetteres med at området i årene 2014-2017 skal dekke inn det tidligere merforbruket på området med kr 568 000 i 2014, kr 798 000 i 2015, kr 46 000 i 2016 og kr 4 000 i 2017.

Sandnes Bydrift KB

147. og 148. Byggteknisk vakt

I sak om perioderapport per 30.04.2013 (bsak 68/13) meldte byggdrift om utfordringer med å overholde budsjettet knyttet til vaktordning for teknisk byggvakt. Enheten foreslo i 2007 en vaktordning for kommunens bygg etter arbeidstid og i helgene, og kostnaden for vaktordningen ble stipulert til kr 400 000 per år inklusiv vaktbil. Ordningen ble gjort permanent i forbindelse med økonomiplan 2009-2012. Beløpet er fremdeles på kr 400 000 og dette er ikke lenger nok til å dekke lønnsutgifter og leasing av vaktbil. Budsjettet til byggteknisk vakt økes med kr 250 000, med et tilsvarende inntektskrav. Byggdrift er en utførerenhet med nullbudsjett og beløpet legges dermed som en kostnad på eiendom. 

149. Miljøvaktmester

I gjeldende økonomiplan 2013-2016 ble det lagt inn en prøveordning med stilling som miljøvaktmester for oppfølging av utsatte beboere og deres boliger. Prøveordningen ble lagt inn med varighet på ett år. Det er gjort en foreløpig vurdering av ordningen med involverte resultatenheter, og det er ønskelig å videreføre stillingen som miljøvaktmester, da ordningen fungerer svært godt. Byggdrift vil fra og med 2014 bli styrket med kr 600 000 per år, finansiert av boligtjenesten og flyktningenheten med kr 200 000 hver. Kr 200 000 av avsatt bevilgning på kommunens fellesområde til branntilsyn blir også disponert til medfinansiering.

150. og 151. Effektivisering og prisreduksjon ved nytt produksjonskjøkken

I investeringsbudsjettet er det lagt inn tiltak om nytt produksjonskjøkken i 2015. Produksjonskjøkkenet vil være dimensjonert til å møte framtidig vekst i kommunen, hovedsakelig i eldreomsorgen, men vil også kunne levere mat til barnehager, skoler og intern catering til møter, kurs og overtid. Ved å utnytte eventuell ledig kapasitet vil en også være i stand til å levere tjenester på tvers av kommunegrensene og samarbeide om matleveranser til nærliggende kommuner i regionen. Et nytt, effektivt produksjonskjøkken gir muligheten for moderne produksjonsmetoder, og vil også gjøre det mulig å legge ned dagens mottakskjøkken uten at dette reduserer kvaliteten på sluttproduktet til brukerne. Rådmannen har derfor lagt inn en effektivisering ved nytt produksjonskjøkken på kr 750 000 fra 2015. Effektiviseringen vil medføre en tilsvarende prisreduksjon mot bestiller (levekår).

152. og 153. Sandnes matservice, 1,5 årsverk

Sandnes matservice har samme bemanning i dag som i 2009. I denne perioden har det vært en stor økning i matproduksjonen. Fra oktober 2012 økte leveringen med 5 475 døgnporsjoner i forbindelse med Sandnes helsesenter avdeling Stavanger. Ved åpning av Sandnes helsesenter i 2014 vil det leveres om lag 16 500 nye middagsporsjoner årlig. Sandnes matservice styrkes derfor med 1,5 årsverk fra høsten 2014 og finansierer dette ved å øke prisene. Bestiller (levekår) styrkes tilsvarende for å kunne håndtere merkostnaden.

154. og 155. VA-drift, endring kalkulatoriske renter og avskrivinger 

Det er reberegnet kalkulatorisk rente og avskrivninger på investeringene som er gjort på VA-drift. Endringen medfører endret inntekt som overføres fra Bymiljø.

156. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for Sandnes bydrift KB tilsvarer kr 270 000 i 2014, økende til kr 1,1 millioner i 2015 og ut perioden. Reduksjonen vil få konsekvenser for de fleste områder av Sandnes bydrift KB sin virksomhet, og vil bli fordelt på resultatenhetene når ny organisering av det nye tjenesteområdet er endelig konkretisert. Reduksjonen vil bli dekket inn ved å spare utgifter på de områder og aktiviteter der det er mulig, eller øke inntektene ved å ta høyere pris for tjenestene som ytes.

Økonomi

157. og 158 Datasystemer

Det foreslås å styrke regnskap og lønn sitt driftsbudsjett med kr 375 000 til utvikling av kommunens økonomi-, HRM- og innfordringssystemer. Dette vil dekke økte årlige lisenser til nødvendige tilleggsmoduler for å oppfylle offentlige krav til elektronisk samhandling og forbedre arbeidsflyten. Det er helt nødvendig å utvikle systemene slik at vi henger med i den rivende teknologiske utviklingen på dette området. Denne bevilgningen vil gjøre det mulig for regnskap og lønn å ta unna stadig større mengder på alle områder, uten å øke bemanningen tilsvarende. Tiltaket omfatter blant annet aksesspunkt for inngående og utgående elektroniske fakturaer, integrasjon mellom kommunens innfordringssystem og kommunens arkivsystem og elektronisk samhandling med namsfogden i innfordringssaker. Rådmannen foreslår at tiltaket finansieres ved bruk av avdelingens disposisjonsfond i 2014 og 2015.

159. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for Økonomi  tilsvarer kr 133 000 i 2014, økende til kr 529 000 i 2015 og ut perioden. Konsekvensene for området er en ytterligere reduksjon i bruk av vikar ved sykefravær samt at ledige stillinger må holdes vakante over lengre tid.

Organisasjon

160. Datasikkerhet, drift av verktøy for datasikkerhet

Driftsdel av investeringstiltak 130 i gjeldende økonomiplan 2013-2016.

161. Videreutvikling av Public 360

Kommunen har nå fått på plass et basissystem – en grunnstamme som er vel tilrettelagt til å kunne håndtere ny og moderne funksjonalitet.  Elektronisk skjema for selvbetjeningsløsninger for publikum samt internt i kommunen vil effektivisere interne prosesser i kommunen og gi besparelser. Kommunen skal videreutvikle/bygge på basissystemet.  Kommer det oppdateringer/nyutviklinger som kan medvirke til mer effektive prosesser i tekniske saker og andre saker så er det viktig å få disse på plass. Det igjen fører til smidigere saksbehandling.

162. 1 nytt årsverk IT

Mobile enheter og nye komplekse IT-løsninger har økt kraftig. Dette gjelder blant annet papirløs politiker, Public 360, byggetjenester, kartløsninger, mobil omsorg, økt trafikk på grunn av digitale tjenester som går igjennom brannmur mv. God oppetid og stabil drift på IT-systemene er avgjørende for driften hos resultatenhetene. IT-enheten har derfor meldt behov for en ny stilling. Stillingen finansieres ved omdisponering av midlene til digital strategi i investeringsbudsjettet.

163. Økt tillitsvalgtressurs

Som følge av vedtak i henhold til Hovedtariffavtalen er frikjøp av hovedtillitsvalgte økt med 0,1 årsverk.

164. GAT, lisenskostnad

Lisensutgiftene til time- og turnusprogrammet GAT har økt med kr 175 000. Budsjett til Gat ble overført til personal fra levekår fra og med 01.01.13, fordi det ble besluttet at alle enheter skal benytte Gat til turnus, stempling og elektroniske timelister. Budsjett som ble overført var kr 360 000. Som følge av at budsjettet var for lite ved overføring, og beslutning om kjøp av nye moduler som MinGat(stempling) er kostnaden økt til kr 535 300 per år. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 176 000 i perioden.

165. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for Organisasjon  tilsvarer kr 199 000 i 2014, økende til kr 795 000 i 2015 og ut perioden. Konsekvensene for området er en ytterligere reduksjon i bruk av vikar ved sykefravær samt at ledige stillinger må holdes vakante over lengre tid.

Rådmannens stabsenheter/samfunnsutvikling

166. Kommuneplan, planstrategi og revisjon i ny valgperiode

I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 vedtok bystyret i oktober 2012 planstrategien for sin 4-årsperiode. Bystyret har vedtatt at den skal ajourføres årlig, og det er utført i 2013. Formannskapene i Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg har samarbeidet om et felles kapittel, ”Storbyområdets utfordringer”, som alle kommunene har tatt inn i sin planstrategi. Det er flere større felles utredningsoppgaver som skal utføres i perioden. Innskjerpede lovkrav om konsekvensutredninger og ROS-analyse medfører at det må kjøpes inn ekstern faglig bistand. Kommunen besitter ikke tilstrekkelig fagkompetanse og analyseverktøy til å utføre dette selv. I gjeldende økonomiplan er det avsatt kr 800 000 i 2013 og utgjør basisbudsjettet for 2014. Rådmannen viderefører bevilgningen  i planperioden som gjeldende økonomiplan. Bevilgningen utgjør kr 800 000 i 2014 for å håndtere kommuneplanrevisjonen og reduseres deretter til kr 400 000 i 2015 og kr 500 000 i 2016 og 2017.

167. Kommunedelplan Sandnes øst, ekstern bistand

I gjeldende økonomiplan 2013-2016 ble det avsatt kr 500 000 i 2013 og 2014 til kjøp av ekstern bistand i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan Sandnes øst. Innsatsen om utredning og analysearbeid blir gjennomført i 2013 og det ble således vedtatt i sak om perioderapport per 30.04.2013 (bsak 68/13) å overføre  hele bevilgningen til 2013. Avsatte midler i 2014 ble tilleggsbevilget i 2013. Tiltaket skal dermed utgå fra og med 2014.

168. Greater Stavanger AS, tilskudd

Sandnes bystyre har vedtatt å inngå ny 4-årig avtale fra og med 2012 med Greater Stavanger AS om næringsutviklingstjenester. Det betales et årlig tilskudd på kr 30 per innbygger. Tiltaket videreføres fra gjeldende økonomiplan 2013-2016.

169 og 170. Tilskudd Greater Stavanger AS, Region Stavanger BA og Skape

Avtaleregulerte tilskudd som Sandnes kommune yter til Greater Stavanger AS, Region Stavanger BA og Skape justeres årlig i henhold til innbyggertall. Nye befolkningsprognoser tilsier en ytterligere økning i tilskudd på totalt kr 70 000 i 2014, stigende til kr 198 000 i 2017. Rådmannen legger til grunn at økningen håndteres innenfor rammen til rådmannens staber.

171. Omstilling og aktivitetsendringer

I gjeldende økonomiplan 2013-2016 er det innarbeidet en innsparing gjennom omstilling og aktivitetsendring innenfor rådmannens stabsenheter tilsvarende kr 1,2 millioner i 2013. Det er videre forutsatt ytterligere innsparing fra 2014 med kr 1,3 millioner økende til kr 2,4 millioner i 2015 og kr 3,0 millioner i 2016. Rådmannen har videreført tiltaket. Innsparingen må løses gjennom naturlig avgang og ved at det ikke rekrutteres nytt personell i vakante stillinger. Alle driftsutgifter innenfor rådmannen og stabsenheters ramme må ytterligere reduseres for å nå budsjettmålet. Konsekvensene over tid er at kapasiteten til utrednings- og saksbehandlingsarbeid reduseres og oppgaveløsninger må påregnes å ta lengre tid. Det vil være marginale disponible midler til kjøp av ekstern bistand. Oppgaver må primært løses ved disponering av egen fagkompetanse. Gjennomføring av større prosjektoppgaver fordrer at det prioriteres midler til prosjektbudsjett i framtiden.

172. Sandnes Sentrum, redusert tilskudd

Sandnes kommune har hatt en avtaleforpliktelse knyttet til tilskuddet til Sandnes Sentrum ut 2012 med årlig kr 500 000. Bystyret vedtok i gjeldende økonomiplan 2013-2016 at tilskuddet skal trappes ned til kr 300 000. Det ble følgelig fastsatt et tilskudd på kr 400 000 i 2013 og kr 300 000 fra og med 2014. Rådmannen viderefører tiltaket. Avsetningen i 2014 reduseres dermed med kr 100 000.

173. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for rådmannens staber tilsvarer kr 69 000 i 2014, økende til kr 277 000 i 2015 og ut perioden. Konsekvensene for området er at driftsmidlene må reduseres. Budsjettområdet for rådmannen og stabsenheter vil etter dette ikke ha disponible driftsmidler utover det som følger av faste avtaler og inngåtte forpliktelser.

Eiendom

174. DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nye skoler

Utvidelsen av Ganddal skole ferdigstilles til 1. kvartal 2014. Iglemyr skole ferdigstilles til august 2014. Utvidelsen av Sørbø skole ferdigstilles til august 2014. Utvidelsen av Giske ungdomskole skal være ferdig til august 2016. Utvidelsen av Buggeland skole skal være ferdig til august 2017. Utgiftene til byggdrift, slik som renhold, vedlikehold  og strøm på disse bygg, øker som følge av arealutvidelsene og nybygg. Rådmannen har innarbeidet endret avsetning til formålet i planperioden i samsvar med planlagt ferdigstillelse og helårsvirkningen påfølgende år.

175. DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til nye barnehager

Ny barnehage på Figgjo er planlagt ferdigstilt desember 2014. I ny barnehage på Sørbø planlegges oppstart januar 2015. Utvidelse av Asperholen barnehage ferdigstilles til august 2015. Ny barnehage på Kleivane og Sørbø II ferdigstilles til august 2016. Ny barnehage på Vatne ferdigstilles august 2017. Utgiftene til byggdrift, slik som renhold, vedlikehold (justert etter byggekostnadsindeksen)  og strøm på disse byggene, øker som følge av arealutvidelsene og nybygg. Rådmannen har innarbeidet  avsetning til formålet i planperioden i samsvar med planlagt ferdigstillelse og helårsvirkningen påfølgende år.

176. DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til Bogafjell idrettshall

Bogafjell idrettshall planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2015. I gjeldende økonomiplan var det forutsatt at idrettshallen skulle bli ferdigstilt i 2014. Ferdigstillelsen er nå forskjøvet til 2015 og tilhørende midler til vedlikehold, renhold og strøm tas følgelig ut for 2014, men legges inn igjen fra 4. kvartal 2015. Rådmannen har innarbeidet endret avsetning til formålet i planperioden i samsvar med planlagt ferdigstillelse og helårsvirkningen påfølgende år.

177. DKI - Renhold/vedlikehold/strøm til ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark

Ny idrettshall i Sandnes idrettspark planlegges ferdigstilt til 31.12.2015. Rådmannen har innarbeidet avsetning til dekning av utgiftene til renhold, vedlikehold og strøm på bygget i samsvar med planlagt ferdigstillelse og helårsvirkningen påfølgende år.

178. DKI - Vedlikehold til nye bygg innen levekår

Det anskaffes årlig boliger til vanskeligstilte i henhold til Boligsosial handlingsplan. Etter at denne type bygg er ferdigstilt, må kommunen dekke utgifter til løpende bygningsvedlikehold. Rådmannen har innarbeidet økt avsetning til formålet i planperioden i samsvar med planlagt ferdigstillelse og helårsvirkningen påfølgende år. Sats til vedlikehold er oppjustert i henhold til byggekostnadsindeksen.

179.  DKI - Vedlikehold og strøm ved Sandnes helsesenter

Videreføring av tiltak 194 og 195 fra ØP 2013-2016. Rådmannen har innarbeidet avsetning til løpende vedlikehold og strøm fra og med august 2014.

180.  DKI – Renhold/vedlikehold/strøm til nytt BOAS, 61 plasser

Nytt BOAS med 61 plasser er planlagt ferdigstilt 4. kvartal 2016. Utgiftene til byggdrift, slik som renhold, vedlikehold  og strøm på dette bygget, øker som følge av arealutvidelsene og nybygg. Rådmannen har innarbeidet endret avsetning til formålet i planperioden i samsvar med planlagt ferdigstillelse og helårsvirkningen påfølgende år.

181. DKI – Renhold/vedlikehold/strøm til utvidelse av Riska BOAS, 29 plasser

Utvidelse av Riska BOAS med 29 plasser er planlagt ferdigstilt 4. kvartal 2016. Utgiftene til byggdrift, slik som renhold, vedlikehold  og strøm på dette bygget, øker som følge av arealutvidelsene og nybygg. Rådmannen har innarbeidet endret avsetning til formålet i planperioden i samsvar med planlagt ferdigstillelse og helårsvirkningen påfølgende år.

182.  DKI – Renhold/vedlikehold/strøm til nytt avlastningssenter med barneboliger

Nytt avlastningssenter skal stå ferdig 1. kvartal 2014. Utgiftene til byggdrift, slik som renhold, vedlikehold  og strøm på disse bygg, øker som følge av arealutvidelsene og nybygg. Rådmannen har innarbeidet endret avsetning til formålet i planperioden i samsvar med planlagt ferdigstillelse og helårsvirkningen påfølgende år.

183. DKI – Renhold/vedlikehold/strøm til Smørbukkveien 13

Nybygg i Smørbukkveien 13 forventes ferdigstilt juli 2016. Utgiftene til byggdrift, slik som renhold, vedlikehold  og strøm på dette bygget, øker som følge av arealutvidelsene og nybygg. Rådmannen har innarbeidet endret avsetning til formålet i planperioden i samsvar med planlagt ferdigstillelse og helårsvirkningen påfølgende år.

184.  DKI – Renhold/vedlikehold/strøm til  boliger til brukere med særlige behov

Boligene forventes ferdigstilt 1. kvartal 2014. Utgiftene til byggdrift, slik som renhold, vedlikehold og strøm på disse boligene, øker som følge av arealutvidelsene og nybygg. Rådmannen har innarbeidet endret avsetning til formålet i planperioden i samsvar med planlagt ferdigstillelse og helårsvirkningen påfølgende år.

185.  Framtidens byer, engasjement ENØK rådgiver, utgår fra 2015

I vedtatt økonomiplan for 2010-2013 ble det bevilget midler til engasjement av 1 årsverk energirådgiver for perioden 2010-2014. Tiltaket var finansiert gjennom prosjektet framtidens byer for 2010-2014. Årsverket knyttet til dette tiltaket og dets finansiering utgår dermed fra og med 2015. Rådmannen har innarbeidet tiltaket i samsvar med gjeldende økonomiplan.

186. Byggteknisk vakt

I sak om perioderapport per 30.04.2013 (bsak 68/13) meldte byggdrift om utfordringer med å overholde budsjettet knyttet til vaktordning for teknisk byggvakt. Enheten foreslo i 2007 en vaktordning for kommunens bygg etter arbeidstid og i helgene, og kostnaden for vaktordningen ble stipulert til kr 400 000 per år inklusiv vaktbil. Ordningen ble gjort permanent i forbindelse med økonomiplan 2009-2012. Beløpet er fremdeles på kr 400 000 og dette er ikke lenger nok til å dekke lønnsutgifter og leasing av vaktbil. Budsjettet til byggteknisk vakt økes med kr 250 000, med et tilsvarende inntektskrav. Byggdrift er en utførerenhet med nullbudsjett og beløpet legges dermed som en økt kostnad hos eiendom.

187. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for eiendom tilsvarer kr 342 000 i 2014, økende til kr 1,4 millioner i 2015 og ut perioden. Reduksjonen vil få konsekvenser for eiendoms mulighet til å utføre ønsket vedlikehold på kommunens eiendommer. I tillegg vil den reduserte rammen føre til redusert kjøp av tjenester fra Bydrift.

Kommunens fellesområde

188. Justering av lønnsreserve

Budsjettrammen til lønnsreserven justeres i 2014. Lønnsreserven fastsettes ut fra anslag på lønnsveksten i statsbudsjettet for 2014 og helårsvirkning av kjente oppgjør i 2013. Det er tatt høyde for lønnsvekst på 3,8%. Det er videreført kr 88,9 millioner i basisbudsjettet og rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 54 millioner, slik at total lønnsreserve er på kr 142,9 millioner.

189. Pensjon, reguleringspremie, premieavvik, amortisering mv

I basisbudsjettet for 2014 er pensjonskostnadene økt til kr 255,5 millioner. I tiltakslisten har rådmannen lagt inn en ytterligere økning på kr 19,2 millioner som består av økt premie, premieavvik og amortisering. De samlede pensjonskostnadene har dermed økt med kr 64,9 millioner. Arbeidsgiveravgift av dette kommer i tillegg.

Prognosen for kommunens pensjonspremier øker til kr 329 millioner fra 2013 til 2014. Den store økningen skyldes både høye reguleringspremier[1], forventninger om høyere levealder og lavere avkastning[2] av pensjonsmidlene enn tidligere.

Estimert premieavvik[3] for 2014 er, inkludert arbeidsgiveravgift, kr 103,6 millioner. Dette er pensjonsutgifter som Sandnes kommune ”skyver foran seg” og som vil bli utgiftsført (amortisert) med en tiendedel hvert år de nærmeste 10 årene.  Årets estimerte premieavvik burde vært satt av på pensjonsfondet, for å forebygge at økende amortiserting medfører reduksjon i tjenestene i årene framover. Dessverre finner ikke rådmannen rom for en slik avsetning i årets budsjettforslag. Det står nå kr 63,5 millioner på pensjonsfondet (disposisjonsfond). Fondet burde vært på samme nivå som akkumulert premieavvik. Anslag på akkumulert premieavvik per 31.12.2013 er kr 307,9 millioner.

Prognosen for amortisering er i 2014 på kr 34 millioner. Dette er utgiftsføring av tidligere års premieavvik, se fotnote 3 nedenfor.

190. Bybanekontor, tilskudd

Bybanekontoret er avviklet. I samsvar med gjeldende økonomiplan strykes i sin helhet resterende bevilgning på kr 780 000 til formålet fra 2014.

191. Regionale idrettshaller IKS, justert tilskudd

Det er mottatt forslag til økonomiplan for 2014-2017 fra representantskapene i Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS. Forslagene inneholder driftstilskudd samt tilskudd til finansutgifter av godkjente låneopptak. Selskapene redegjør for usikkerheten som knytter seg til inntektsanslagene og foreslår at det avsettes en driftsbuffer. For Sørmarka foreslås kr 3 millioner og i Multihallen og Storhallen kr 2 millioner årlig i perioden. Videre foreslår Sørmarka økt låneopptak på kr 23 millioner i 2014 for investeringer som gjør anlegget mer formålstjenelig for konserter og tilsvarende utleie. Videre i perioden foreslås ytterligere nye investeringer. Multihallen og Storhallen foreslår totalt kr 10 millioner i investeringer som løses ved å låne opp igjen innenfor godkjent låneramme. Deltakerkommunene har samarbeidet om gjennomgangen av forslagene. For Sørmarka er det lagt til grunn et økt låneopptak oppad begrenset til kr 15 millioner i 2014 og en driftsbuffer på kr 1,3 millioner i 2014. For Multihallen og Storhallen støttes forslaget til investeringsplan i perioden. Driftsbuffer i 2014 er innarbeidet med kr 0,5 million. Samlet tilskudd til de to selskapene i 2014 er innarbeidet med kr 12,1 millioner, en økning på kr 1 million fra 2013. Det er lagt opp til nedtrapping av tilskuddet til hallene utover i perioden. 

192. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, endret driftstilskudd

Styret i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har oversendt budsjettforslag for 2014 til deltakerkommunene. Forslaget viser en økning på kr 31 millioner for drift av brannvesenet. I tillegg kommer kr 3,8 millioner i drift av det nye nødnettet og kr 2,8 millioner i husleie- og driftsutgifter for Vagleleieren – senter for samfunnssikkerhet i 2014. Det totale budsjettforslaget fra selskapet er omfattende.

Deltakerkommunene har samarbeidet om gjennomgangen og forslag til løsning. I forslaget til økning av tilskuddet er følgende innarbeidet:

  • kompensasjon for ekstra pensjonskostnader på kr 4 millioner i 2014 og 2015
  • økning som følge av lønnsoppgjør på kr 11 millioner
  • styrking av deltidsstillinger og vaktlag på beredskapsområdet på kr 4,5 millioner
  • styrking av fellesutgifter/administrasjon og forebyggende virksomhet på kr 1,2 millioner
  • økte lisensutgifter til nødnettet med virkning fra august 2014
  • husleieutgiften knyttet til senter for samfunnssikkerhet på kr 2,4 millioner. Det legges til grunn at senteret skal bli selvfinansierende på sikt.

Samlet økning for drift brannvesenet utgjør med dette kr 16,7 millioner for eierkommunene. Rådmannen har innarbeidet en økning i tilskuddet på kr 3,2 millioner i 2014, økende til 4,2 millioner fra 2015. Vedrørende miljørettet helsevern og skjenkekontrollen, samt investeringsbehovet, vises til egne tiltak nedenfor.

193. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, endret tilskudd til miljørettet helsevern og skjenkekontrollen

Deltakerkommunene har samarbeidet om håndteringen av budsjettforslaget fra Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, hvor det foreslås styrking av rammen både med hensyn til stillinger og kontorlokaler.  Driften av miljørettet helsevern og skjenkekontrollen foreslås kompensert for økte utgifter til kontorlokaler. Rådmannen har innarbeidet en økning på kr 700 000 årlig fra 2014. 

194. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS, økt kapitaltilskudd til investering i nødnett og høydemateriell

Forberedelser til etablering av nytt digitalt radiosamband - nødnett i regionene starter i høst. Det nye systemet skal erstatte dagens mobilradiosystemer i politiet, brannvesenet og helsevesenet. For brannvesenet er etableringsutgiftene anslått til å være om lag kr 4-4,5 million, som påløper i 2014. Videre har selskapet behov for utskiftning av høydemateriell, transport- og utrykningsbiler for deltidsmannskaper, mannskapsbil og skifte av utstyr som brukes ved innsats. Deltakerkommunene har kommet fram til at behovet bør løses og styres av selskapet selv gjennom å øke lånerammen i selskapsavtalen fra kr 10 millioner til kr 25 millioner. Selskapet kompenseres for finansutgiftene basert på 15 års avdragstid og 2,5 prosent rente. Kapitaltilskuddet utgjør med dette kr 1,375 millioner i 2014 for deltakerkommunene. Rådmannen har innarbeidet økt tilskudd til brannvesenet i 2014 på kr 335 000.

195. Særskilt tildeling til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Sandnes kommune har i Statsbudsjettet fått en særskilt tildeling i rammetilskuddet på kr 671 000 til å øke utdanningen av deltidsbrannpersonell. Regjeringen har lagt inn disse midlene til vertskommunene, og forutsetter at vertskommunene sørger for at disse midlene kommer alle kommunene i brannsamarbeidet til gode. På bakgrunn av dette foreslår rådmannen å tildele kr 671 000 særskilt til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.

196. Rogaland Arboret, økt tilskudd

Primærkommunene som er medstiftere i stiftelsen Rogaland arboret og styret i stiftelsen avholdt den 12.9.2013 samrådsmøte om framtidsutsiktene for arboretet. Kommunene er enige om at det inngås en 4-årig avtale fra og med 2014 som håndterer driftstilskuddet. Det foreslås at Sandnes yter kr 14 per innbygger, Stavanger kr 5 og øvrige kommuner kr 8. I løpet av avtaleperioden skal det utredes og fremmes forslag til framtidig organisering/eierform for stiftelsen. Den vitenskapelige delen av arboretet må vektlegges og fortsatt frivillig innsats og samarbeid med andre aktører må sikres. Arbeidet ledes av rådmennene. Rådmannen er tilfreds med at det er kommet til en felles løsning om videre håndtering av arboretet. Sandnes som vertskommune har et særlig ansvar i dettet arbeidet. Forslag til 4-årig avtale med stiftelsen fremmes som egen sak til Bystyret. Rådmannen har innarbeidet økt tilskudd fra kr 10 til kr 14 per innbygger fra 2014 som utgjør kr 280 000.

197. Nytt rådhus, bortfall av utgifter til innleide bygg og byggdrift rådhuset

Bystyret vedtok i sak 188/12 å inngå avtale om kjøp av kvartalet A4 Havneparken Sandnes for oppføring av nytt administrasjonsbygg.  Eksisterende rådhus og eiendommen i Jærveien 34 avhendes og innleie av administrasjonslokaler til kjernevirksomheten opphører. I samsvar med vedtaket har rådmannen innarbeidet investeringene i nytt administrasjonsbygg med ferdigstillelse i løpet av 3. kvartal 2017. Utgifter til innleie av bygg og byggdriftsutgifter ved dagens eiendom bortfaller fra og med 4. kvartal 2017 og det er innarbeidet reduserte utgifter på kr 2,5 millioner i 2017. Helårsvirkningen fra og med 2018 utgjør kr 10,1 millioner.

198. Nytt rådhus, utgifter til byggdrift og energi

I samsvar med bystyrets vedtak i sak 188/12 er det innarbeidet investeringer i nytt administrasjonsbygg i kvartal A4, i Havneparken. Bygget ferdigstilles i løpet av 3. kvartal 2017. Byggdriftsutgifter inkludert energi er innarbeidet med kr 1,6 millioner for 4. kvartal 2017. Helårsvirkningen fra og med 2018 er kr 6,5 millioner.

199. Områdereguleringer egenregi og inngåtte avtaler

Vedtatt kommuneplan 2011-2025 og kommunedelplan for Sentrum hjemler krav om områdereguleringsplaner. I sentrum omfatter dette kravet samtlige 8 transformasjonsområder, og av disse er område A Sandnes indre havn utført. Bystyret har i sak 172/12 lagt flere av disse utføreroppgavene til Sandnes tomteselskap KF. Rådmannen viderefører dette i samsvar med gjeldende økonomiplan. Inngåtte forpliktelser overholdes, men det er ikke avsatt midler til oppstart av store nye områdereguleringsplaner i egenregi. Konsekvensene er at gjennomføringen av planleggingen vil strekke seg over lengre tid enn forutsatt. Dette gjelder blant annet Høle, Li og Brueland. Kommunens bidrag til nye prosjekter vil være begrenset til å yte faglig bistand i forberedende arbeider. Rådmannen viderefører tiltaket med reduksjon på kr 1,5 millioner i 2014, økende til kr 2 millioner fra og med 2015.

200. Bybåndet sør, oppfølging og gjennomføring

Kommunene Time, Klepp og Sandnes har i samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen arbeidet i flere år med interkommunalt planarbeid for bybåndet sør. Resultatene etter meklingen har vært til behandling i kommunene og det har blitt utarbeidet en juridisk interkommunal kommunedelplan, som har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Det pågår nå etterarbeid av høringene og det skal gjennomføres mekling i oktober. Rådmannen legger til grunn at planarbeidet ferdigstilles endelig i løpet av 1. halvår 2014. Rådmannen har opprettholdt kommunens andel av utgiftene på kr 150 000 i 2014, og foreslår at utgiftene på kr 300 000 utgår fra og med 2015.

201. Indirekte administrative kostnader VAR, økte inntekter

I 2012 ble systemet for beregning av indirekte kostnader innen vann, avløp, renovasjon og slam endret. De indirekte kostnadene er selvkostområdets betaling for interne stab- og støttetjenester som de mottar, slik som regnskaps-, budsjett-, service-, arkiv- og advokattjenester med mer. De indirekte kostnadene for perioden 2014-2017 øker noe, sammenlignet med 2013, og kommunens inntekter øker dermed tilsvarende i perioden.

202. Omstilling/reduksjon mellomledere og administrasjon

Under bystyrets behandling av økonomiplan 2013-2016 ble det vedtatt (bsak 172/12) å redusere utgiftene til mellomledere og administrasjon med kr 1,5 millioner i 2013, økende til kr 3 millioner i 2014 og kr 4,5 millioner i 2015. Rådmannen har i bsak 114/13 til bystyret den 22.10.2013 lagt fram resultatene av arbeidet med effektivisering og omstilling. I saken framgår det tiltak som imøtekommer innsparingskravet over tid. Implementering av den foreslåtte endringene er planlagt fra 01.01.2014. Bystyret gjorde vedtak (bsak 114/13) i samsvar med rådmannens anbefaling. I basisbudsjettet er reduksjonen på kr 1,5 millioner fra 2013 innarbeidet. Rådmannen viderefører reduksjonen med ytterligere kr 1,5 millioner i 2014, økende til ytterligere kr 3 millioner fra og med 2015.

203. Overtar Arbeidsfellesskap område B Vågen

Bystyret vedtok i sak 172/12 økonomiplan 2013-2016 at Sandnes tomteselskap KF overtar kommunens forpliktelser om deltakelse i Arbeidsfellesskap område B Vågen. Bykassens budsjetterte utgifter ble tilsvarende redusert med kr 350 000 i 2013 og 2014. Budsjetteknisk må reduksjonen reverseres i 2015, slik at tiltaket i sin helhet nulles ut.

204. Overtar Arbeidsfellesskap Ruten P-anlegg

Bystyret vedtok i sak 172/12 økonomiplan 2013-2016 at Sandnes tomteselskap KF overtar kommunens forpliktelser om deltakelse i Arbeidsfellesskap Ruten parkering. Bykassens budsjetterte utgifter ble tilsvarende redusert med kr 600 000 i 2013 og kr 500 000 2014. Budsjetteknisk må reduksjonen reduseres med kr 100 000 i 2014 og nulles ut i sin helhet i 2015.

205. Overtar Arbeidsfellesskap Norestraen

Bystyret vedtok i sak 172/12 økonomiplan 2013-2016 at Sandnes tomteselskap KF overtar kommunens forpliktelser om deltakelse i Arbeidsfellesskap Norestraen sør. Bykassens budsjetterte utgifter ble tilsvarende redusert med kr 500 000 i 2013 og 2014. Budsjetteknisk må reduksjonen reverseres i 2015, slik at tiltaket i sin helhet nulles ut.

206. Gjør opp Arbeidsfellesskapet Vagle næringspark S

Bystyret vedtok i sak 172/12 økonomiplan 2013-2016 at Sandnes tomteselskap KF overtar kommunens forpliktelser om deltakelse i Vagle Næringspark AS, fase I områderegulering. Bykassens budsjetterte utgifter ble tilsvarende redusert med kr 1 million i 2013 og kr 500 000 2014. Budsjetteknisk må reduksjonen reduseres med kr 500 000 i 2014 og nulles ut i sin helhet i 2015.

207. Medfinansiering miljøvaktmester

Kommunen har hatt god erfaring med prøveordningen med en stilling som miljøvaktmester som ble vedtatt i fsak 41/12. Rådmannen foreslår å videreføre ordningen organisert under byggdrift. Samlet utgift utgjør kr 600 000, og en tredjedel finansieres ved en reduksjon av bevilgningen til branntilsyn på kommune felles. Rådmannen har videreført tiltaket og innarbeidet reduksjon på kr 200 000 til finansiering av miljøvaktmesteren.

208. Innkjøpsinnsparinger

I rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 ble det foreslått å bevilge kr 640 000 til en innkjøpsrådgiverstilling i 2013 og 2014, som skulle finansieres med tilsvarende innkjøpsinnsparinger i 2013 og 2014. I bsak 172/12 vedtok bystyret å kutte rådgiverstillingen, men innkjøpsinnsparingen i 2013 og 2014 ble beholdt. Rådmannen foreslår å reversere innsparingen med kr 640 000 fra og med 2015 i tråd med gjeldende økonomiplan.

209. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for kommunens fellesområde tilsvarer kr 5 000 i 2014, økende til kr 22 000 i 2015 og ut perioden. Konsekvensene for området er håndterbare og søkes løst innenfor rammen.

210. Økt forventet refusjon ressursskrevende brukere

Som omtalt i sak om perioderapport per 30.04.2013 (bsak 69/13) ble det foretatt en gjennomgang av rutinene og beregningsgrunnlaget for refusjonskrav for ressurskrevende brukere i forbindelse med årsoppgjøret for 2012. De nye beregningene viste at refusjonen fra staten kunne økes med kr 15 millioner. De viste også at det er grunnlag for å etterberegne refusjonsbeløpet for 2010 og 2011, noe som mest sannsynlig vil gi en økt utbetaling i 2014 på kr 20 millioner. Rådmannen foreslår å øke inntektene med kr 20 millioner i 2014, men presiserer at de kr 20 millionene fra 2010 og 2011 er et engangsbeløp i 2014.

Energi

211. ENØK-effektivisering, jfr investeringer i ENØK-program (DKI)

Rådmannen har videreført satsningen på investeringer innen energiøkonomisering  i samsvar med gjeldende økonomiplan. Dette er fordelt på flere ENØK-prosjekt. Denne satsningen vil på sikt redusere energiforbruket betydelig. I dette tiltaket er konekvensene av at Bystyret i bsak 210/11 forskjøv bevilgningen til en av ENØK-investeringene innarbeidet med kr 535 000 i redusert innsparing. Det er innarbeidet en effektivisering på ytterligere kr 3,385 millioner i 2014, kr 11,685 millioner i 2015, kr 12,22 millioner i 2016 og kr 12,22 millioner i 2017.

212. Frikraftavtale med Lyse Produksjon AS tas ut som energi

Som meldt i bsak 102/13 om perioderapport per 31.08.2013 har Stavanger, Sandnes, Time og Klepp kommune inngått avtale med Lyse om disponering av frikraft. Den veiledende uttalelsen fra Skatt vest indikerer at salg av frikraft kan medføre en skatteplikt for kommunene, men kommunene vil sannsynligvis ikke være i en skatteposisjon dersom frikraften anvendes til eget forbruk i stedet for salg. Avtalen med Lyse er derfor endret slik at kommunene anvender frikraften selv. Det legges således til grunn at kommunene ikke vil være i en skatteposisjon fra 2014. Fordi kommunen nå skal ta ut frikraften til eget forbruk har rådmannen flyttet frikraftavtalen fra kommunens sentrale inntekter til energiområdet, der dette vil framstå som en innsparing på kr 4 millioner per år.

Politisk virksomhet

213. Kommune- og fylkestingsvalg 2015 og Stortingsvalg 2017

Tiltaket omfatter de samlede utgiftene knyttet til gjennomføring av Kommune- og Fylkestingsvalg i 2015 og Stortingsvalget i 2017. Tiltaket inkluderer utgifter til valgkort, kjøp av vaktmestertjenester og tjenester fra IT-avdelingen, administrativt ansatte sekretærer for stemmestyrene, medlemmer for stemmestyrene samt midler til kurs og opplæring av prosjektgruppen for valgavviklingen. Rådmannen har videreført de to samlede avsetningene på samme nivå som i gjeldende økonomiplan 2013-2016.

214. Folkevalgtopplæring 2015

Høsten 2015 skal nytt bystyre konstitueres etter valget, og kommunen har plikt til å gjennomføre et opplæringsprogram. Det er innarbeidet kr 100 000 i 2015, som dekker leie av lokaler og bevertning. Selve gjennomføringen av opplæringsprogrammet er forutsatt løst ved bruk av fagpersoner internt i administrasjonen. Tiltaket videreføres fra gjeldende økonomiplan 2013-2016.

215. Skyttertingsmiddag i forbindelse med landsskytterstevnet

I 2014 skal det norske Landsskytterstevnet arrangeres i Sandnes. Ved det samme arrangementet i 2004 stilte Sandnes kommune som vertskap for den tradisjonsrike Tingmiddagen. Rådmannen har innarbeidet kr 250 000 i 2014 knyttet til denne vertskapsoppgaven.

216. Avslutning bystyret 2015

Denne valgperioden går fram til valget i september 2015 og det arrangeres da en avslutning for bystyret. Rådmannen har videreført bevilgningen i gjeldende økonomiplan med kr 120 000 i 2015 til avvikling av arrangementet.

217. Formannskapsmøter på dagtid

Bystyret vedtok 16. april 2013 (bsak 46/13) at formannskapets møter fra og med august 2013 skulle avholdes på dagtid. Ordningen medfører økte utgifter til frikjøp for formannskapsmedlemmene og rådmannen har innarbeidet helårsvirkningen i 2014 på kr 813 000.

218. Parlamentarisme fra og med oktober 2015

Den 19.06.2012 behandlet bystyret i sak 70/12 innstillingen fra Parlamentarismeutvalget.  Bystyret vedtok å anbefale at det fra og med neste konstituerende møte i bystyret (høsten 2015) innføres ny styringsmodell i form av kommunal parlamentarisme ut fra parlamentarismeutvalgets anbefalinger i rapport av 1. juni 2012. Rådmannen ble gitt i oppdrag å forberede kommunal parlamentarisme i tråd med utvalgets gjennomgang av gjenstående arbeid og i samråd med nedsatt dialogutvalg. Med grunnlag i bystyrets vedtak har rådmannen innarbeidet kr 2,5 millioner i 2015 med forutsetning om innføring fra oktober. Helårsvirkning utgjør kr 10 millioner årlig fra og med 2016. 

219. Økt budsjett til kontrollutvalgets virksomhet

Kontrollutvalgsforskriften pålegger kontrollutvalget å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Videre følger det av forskriften at kontrollutvalgets budsjettvedtak skal legges fram for bystyret i forbindelse med at kommunens samlede budsjett skal vedtas. Kontrollutvalget skal innstille selv direkte til bystyret. Følgelig har rådmannen innarbeidet endringene som foreslås av kontrollutvalget uten ytterligere vurdering. Kontrollutvalget i Sandnes har i møtet den 06.09.2013 (sak 32/13) enstemmig vedtatt å øke budsjettet til kontrollutvalgets virksomhet med kr 147 000 fra 2014.

220. Redusert ramme

Reduksjon i rammen for kommunens fellesområde tilsvarer kr 1 000 i 2014, økende til kr 2 000 i 2015 og ut perioden. Konsekvensene for området er håndterbare og søkes løst innenfor rammen.

 [1] Kommunens pensjonsordning er ytelsesbasert og garanterer 66 prosent av sluttlønnen. Når ytelsene er basert på sluttlønnsprinsippet, må det innbetales mer av kommunen hver gang lønnen øker for å opprettholde de allerede opptjente rettighetene. Dette kalles reguleringspremie.

[2] Det lave rentenivået nå, gir lavere avkastning av pensjonsmidlene enn tidligere, og det medfører at kommunen må betale mer  i pensjonspremie, som tidligere ble delvis dekket av avkastningen av kapitalen.

[3] Premieavviket defineres som differansen mellom pensjonspremien og netto pensjonskostnad. Premieavviket inntektsføres i inneværende år og utgiftsføres deretter med en tiendedel hvert år de neste 10 årene. Denne utgiftsføringen i årene framover kalles amortisering. Det er nå ute et høringsforslag fra KRD der det foreslås å redusere amortiseringstiden til 5 eller 7 år, så det kan påregnes endret amortiseringstid.


'

Del artikkelen