Økonomiplan 2016-2019

Voksenopplæring

Sandnes læringssenter er kommunens ressurssenter for voksenopplæringen og bistår øvrige kommunale enheter med tjenester og kompetanse knyttet til integrering av flyktninger og innvandrere.

Samfunnsutvikling, prognoser for 2016-2019

Sandnes læringssenter gir tilbud om:

 • norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 • grunnskole for voksne
 • basiskompetanse (grunnleggende lese- og skriveopplæring, IKT og matematikk)
 • spesialundervisning
 • logopedi
 • synspedagogikk

Oppgavene er regulert i:

Over 95 prosent av deltakerne i det ordinære opplæringstilbudet ved Sandnes læringssenter har flerspråklig bakgrunn. Den flerspråklige andelen av befolkningen i Sandnes har økt sterkt de siste årene fra 6,3 prosent i 2000 til 17,8 prosent i 2013. I 2013 stod innvandrere for over to tredjedeler av befolkningsveksten.

De siste årene har det også blitt et økt fokus på voksnes rettigheter til grunnskoleopplæring, samtidig som en større andel av flyktningene som kommer til landet har mangelfull skolegang fra hjemlandet. Dette har ført til økt etterspørsel etter grunnskoletjenester, både blant kommunens egne innbyggere og fra nabokommunene våre. Det siste året har antall deltagere fra andre kommuner mer enn doblet seg fra om lag 30 deltagere i 2014 til 64 deltagere nå i høst.

Det er naturlig å anta at økningen i antall asylsøkere, og det økte bosettingsbehovet som dette krever, vil føre til økt behov for læringssenterets tjenester i årene fremover. På bakgrunn av dette legger Sandnes læringssenter følgende til grunn for oppgavene framover:

 • Antall flerspråklige voksne i Sandnes vil øke framover.
 • Antall deltakere med behov for grunnskoleopplæring og norskopplæring ved Sandnes læringssenter vil øke.
 • Innvandringen til kommunen styres i stor grad av asylpolitikken og det er derfor vanskelig å gi eksakte prognoser.
 • Nasjonale føringer for voksenopplæring signaliserer at det skal legges sterkere vekt på grunnleggende ferdigheter innen lesing, regning og skriving.

Sandnes læringssenter er med sine utvidede lokaler godt rustet til å ta imot den forventede økningen i antall deltagere.

Sandnes læringssenter tilbyr i dag følgende lovpålagte tjenester:

 • Grunnskoleopplæring for voksne (herunder opplæring i grunnleggende ferdigheter) i et treårig løp basert på Kunnskapsløftet og opplæringslovens kapittel 4A.
 • Spesialundervisning for voksne (logopedi, synspedagogikk, alternativ supplerende kommunikasjon, herunder opplæring i tekniske hjelpemidler) med utgangspunkt i kapittel 4A i opplæringsloven.
 • Norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap for innbyggere i kommunen med rett og/eller plikt til norskopplæring med utgangspunkt i introduksjonsloven.
 • Introkurs til bosatte flyktninger og innvandrere i Sandnes kommune som har krav på introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven.

Sandnes læringssenter har i en lengre periode opplevd en økning i elevtallet ved skolen. De siste to årene har det vært en gjennomsnittlig økning i antall elever per klasse på om lag 20 prosent. En stor andel av våre deltagere har mangelfull eller svært mangelfull skolebakgrunn fra sine hjemland. De skal i utgangspunkt både lære seg norsk og gjennomføre grunnskoleopplæring i løpet av tre år. Om lag 10 prosent av timeressursene våre (4 årsverk) brukes i dag til ulike tiltak for elever som har behov for ekstra oppfølging(((uttaletrening, lese- og skrivekurs, regnekurs))) både i norskopplæringen og på grunnskolen.Innsparing vil medføre reduserte muligheter til å gi ekstra oppfølging til elever som har behov for det. Det vil også i perioder kunne føre til at læringssenteret vil ha utfordringer med å innfri 3 månederskravet(((krav om at elever skal få opplæringstilbud innen 3 måneder etter at de har meldt seg på hos Sandnes læringssenter))) knyttet til norskopplæring for innbyggere med rett og plikt til norskopplæring.

Sandnes læringssenter finansierer i dag over 2/3 av sin drift med eksterne midler knyttet til blant annet norskopplæring og salg av grunnskoleplasser til andre kommuner. Det jobbes også med å få på plass et fullverdig grunnskoletilbud for voksne på Bryne og dersom dette blir en realitet vil en stor del av dette inntektspotensialet kunne falle bort.

Sandnes læringssenter tilbyr i dag følgende tjenester som ikke er lovpålagt:

 1. BKA-opplæring(((opplæring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter, IKT og regning samt muntlig arbeidsrelatert opplæring for flerspråklige)))

  BKA-opplæringen som tilbys dekkes per i dag av eksterne øremerkede midler fra Vox(((Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet.))) som dekker læringssenterets kostnader til gjennomføring av hver enkelt kurs. Å kutte i dette tilbudet vil dermed ikke føre til noen innsparinger.

  Sandnes læringssenter har søkt om å bli sertifisert tilbyder av BKA, og fått signaler om at det kun gjenstår formaliteter før denne sertifiseringen er på plass. Dette vil kunne frigjøre årlige rammetilskudd på inntil kr 1 million til opplæring i grunnleggende ferdigheter.  Dette vil skape økt forutsigbar og større mulighet til å tilby opplæring i grunnleggende ferdigheter også for kommunens ansatte i tråd med det som foreslås i den politiske saken om språkkrav til kommunens ansatte.

 2. Betalingskurs i norsk for deltagere uten rett og/eller plikt til norskopplæring i henhold til  introduksjonsloven.

  Disse kursene gis primært på kveldstid og kostnaden til disse finansieres gjennom deltagerbetaling. Dersom disse kursene kuttes vil det ikke medføre innsparinger.

 3. Norskopplæring på internett både for betalingsdeltagere, men også deltagere med rett og plikt til norskopplæring.

  Dette tilbudet er et godt supplement til deltagere som av ulike årsaker ikke har mulighet til å følge ordinære norskkurs på dag eller kveldstid gjennom et helt semester. Kurset gir en viktig fleksibilitet som trengs for å kunne innfri introduksjonslovens krav om at Sandnes kommune skal tilby norskopplæring innen tre måneder til alle innbyggere med rett og plikt til norskopplæring. Den totale kostnaden for dette tilbudet beløper seg til om lag kr 700 000, hvorav om lag kr 400 000 dekkes inn i form av kursavgifter.

Målsetting og strategier for økonomiplanperioden 2016–2019

Individuell og kollektiv kompetanse er den viktigste ressursen ved Sandnes læringssenter. Fortsatt satsing på kompetanseutvikling er avgjørende for å opprettholde og forbedre kvaliteten på opplæringstilbudet.

De viktigste målsetningene og strategiene for tjenesten er:

Sikre et opplæringstilbud i tråd med kommunale og statlige kvalitetskrav

Strategier for å nå målet:

 • Styrke kompetansen til de ansatte gjennom målrettet etter- og videreutdanning.
 • Stimulere til utviklingsarbeid og nytenkning.
 • Sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.
 • Videreutvikle interkommunalt samarbeid i forhold til grunnskoleopplæring for voksne og norskopplæring.

Forbedre kvaliteten i opplæringen og styrke de faglige resultatene

Strategier for å nå målet:

 • Fokusere på læringsledelse og klassemiljø.
 • Utvikle en felles praksis knyttet til leseopplæring av voksne.
 • Mer praktisk tilnærming til norskopplæringen på de laveste nivåene.

Styrke fokuset på de grunnleggende ferdighetene

Strategier for å nå målet:

 • Utvide satsingen på basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i samarbeid med lokale og regionale bedrifter både i privat og offentlig sektor.
 • Utvikle samarbeidet med Vox(((Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet.)))
 • Bedre beskrivelser av kurs på enheten sine hjemmesider og bedre markedsføring av enhetens søknadshjelp knyttet til BKA.
 • Videreføre satsing på muntlige ferdigheter.

Økonomi drift

Tusen kroner

Voksenopplæring  Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019
2016 2017 2018 2019
Opprinnelig vedtatt budsjett 2015-2018 13 946 13 946 13 946 13 946
Lønns- og pensjonsendring 1 123 1 123 1 123 1 123
Helårseffekt av tiltak  -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Interne endringer mellom enheter  618 618 618 618
Øvrige endringer 0 0 0 0
Basisbudsjett 2016 14 687 14 687 14 687 14 687
Endring i egenbetalinger  0 0 0 0
Nye driftstiltak 2016-2019 0 0 0 0
Innsparing/effektivisering  -334 -480 -480 -480
Driftsrammer 2016-2019 14 353 14 207 14 207 14 207