Økonomiplan 2016-2019

Helsestasjonstjenester, PPT og barnevern

Resultatenhetene yter tjenester til barn og unge samt helsetilbud til gravide. I tillegg har tjenesteområdet ansvar for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger. Sammenlignet med landets 10 største kommuner har disse enhetene et generelt høyt aktivitetsnivå og yter kostnadseffektive tjenester.

Samfunnsutvikling, prognoser for 2016-2019

BEFOLKNINGSUTVIKLING I BARNEBEFOLKNINGEN (0-19 ÅR)

Befolkningsveksten vil bety en fortsatt økning i henvendelser og aktivitet.

Sentrale statlige føringer som har betydning for disse tre resultatenhetenes arbeid i planperioden

Tidlig innsats er, har vært og vil være et fokusområde. I Folkehelsemeldingen, Stortingsmelding 19 ( 2014-2015), « Mestring og muligheter», stadfester regjeringen at psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet. For å lykkes med dette framheves det i folkehelsemeldingen at blikket også må løftes utover helsetjenestene mot blant annet barnehage. Regjeringen la våren 2015 fram en strategi mot barnefattigdom som vil ha betydning for enhetenes arbeid

For helsestasjonstjenester er det klare statlige føringer om satsing på tidlig innsats. Regjeringen framhever nå helsesøsters betydning for å forebygge og avhjelpe ungdoms psykiske vansker i en tidlig fase. I statsbudsjettet legges det opp til at rammetilskuddet økes for å tilrettelegge for en slik styrking. For Sandnes tilsvarer dette 3,5 årsverk.

PPT arbeider videre med å gi en større del av innsatsen som systemarbeid for barnehager og skoler. På den måten ser en at effekten kan bli en reduksjon av behov for individuelle utredninger og tiltak overfor barn og elever.

Helsestasjonstjenester

Det er hele årskull som mottar tjenester fra helsestasjonstjenesten. Økning i befolkningsvekst gir enheten økt antall konsultasjoner og arbeidsmengde.

TJENESTEPROFIL HELSESTASJONSTJENESTER      

Sammenlignet med de andre kommunene i ASSS har Sandnes noe lavere bemanning i helsestasjonstjenesten (0-5 år), mens søylen «målt produksjon 0-5 år» viser at tjenesten drives meget effektivt.

Gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet har det vært mulig å styrke helsesøsterressurs i videregående skole, dette er en tilskuddsordning hvor direktoratets intensjon er at kommunen selv, over en tre års periode, overtar finansiering.

Antall årsverk i skolehelsetjenesten (6-15 år) ligger noe over snittet. Dette skyldes at Sandnes sammenlignet med de andre ASSS-kommunene har flere skoler med færre elever noe som gir utfordringer med tanke på effektiv organisering av tjenesten.

I 2013 kom det nye retningslinjer for barselomsorgen som blant annet gir tjenesten et krav om at jordmødre skal på hjemmebesøk rett etter fødsel. Dette er ikke mulig å følge opp uten tilførsel av ressurser. At dette ikke lar seg gjøre står i motsetning til tjenesteområdets prioritering av tidlig innsats.

Dersom antall flyktninger som bosettes i kommunen øker vesentlig, vil det være behov for en økning i antall årsverk til helsetjenesten.

Resultatvurdering, helsestasjonstjenester 2014

Pedagogisk psykologisk tjeneste, PPT

Tabellen under viser utvikling i antall saker i PPT fordelt på aldersgrupper.

Alder 2010 2011 2012 2013 2014
I førskolealder 205
270 318
351 352
Skolealder 951
1122
1153 1154 1186
Over grunnskolealder 150 196 164 203
154
Sum 1306 1588 1635 1708 1692

Størst økning i nye henvendelser til og med 2013 har vært i gruppen 0-5 år. Dette er en ønsket utvikling. Det har i 2014 vært en svak nedgang i nyhenviste barnehagebarn og elever (om lag 10 prosent). Reduksjonen er jevnt fordelt på aldersgruppen førskolebarn og grunnskoleelever.

Andelen elever med spesialundervisning er mer enn dobbelt så høy på 8.–10. trinn som på 1.–4. trinn. I tråd med målet om tidlig innsats, jobber kommunen for å snu utviklingen og rette en større andel av ressursene inn på tidligere trinn og PPT vil være involvert i utarbeidelse av og aktiviteter knyttet til strategiplan for tidlig innsats i hele opplæringsløpet, jamfør vedtak i bystyret.

Resultatvurdering, PPT 2014

Barnevern

Figuren under viser at Sandnes har en produksjon av barneverntjenester i 2014 som ligger 17 prosent over snittet til ASSS kommunene. Se ASSS-rapport for mer informasjon.

Selv om barnevern har høy produksjon er kostnadene lave, både sammenlignet med beregnet utgiftsbehov og de andre kommunene i ASSS. Tabellen under viser at utgifter til barnevern i 2014 var kr 359 lavere per innbygger enn beregnet utgiftsbehov, dette tilsvarer om lag kr 26 millioner.

Aktivitetsnivået i 2014 viser fortsatt økning i antall meldinger uten en tilsvarende økning i barn og familier med bistand fra barnevernet. Det ble i 2014 foretatt en forvaltningsrevisjon for blant annet å se nærmere på hvorvidt enhetens effektivitet gikk på bekostning av lovkrav og kvalitet i tiltakene. Revisjonen avdekket ikke et slikt forhold, men påpekte sårbarheten mellom effektivitet og kvalitet.

Bystyret har søkt om deltakelse i et forsøksprosjekt om å overta det statlige barnevernsansvaret. Det vil bli gitt en økning i kommunens rammetilskudd for tilrettelegging og drift dersom søknad innvilges og enhetens mandat utvides. Tjenesten har over flere år bygget opp kompetanse og spisskompetanse for de aller yngste barna og etablerte høsten 2014 et eget foreldre- og barneteam.

Justisdepartementet har implementert alternativ straff for ungdom, og politiet har styrket sin innsats i arbeidet med ungdom og ungdomskriminalitet. Økt aktivitet og økt fokus fra rettsvesen og politi gir økt press på barneverntjenesten.

Resultatvurdering for barneverntjenesten, 2014

Lovpålagte oppgaver

Helsestasjonstjenester: Kommunen skal ha et helsestasjonstilbud, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. I Sandnes har enheten helsestasjonstjenester også ansvar for helsetilbud til asylsøkere og innvandrere.

Ressursteam gir tiltak etter lov om helse og sosialtjenester.

PPT: Det er et lovkrav at kommunen har en pedagogisk-psykologisk tjeneste, hovedoppgaven er sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.  I tillegg til å utarbeide sakkyndige vurderinger, driver tjenesten veiledning til foreldre og ansatte i barnehage og skole, inklusiv systemveiledning.

Barnevern: Kommunen skal ha en barnevernstjeneste som utfører arbeid i samsvar med barnevernslovgivningen

Ikke lovpålagte oppgaver

Helsestasjonstjenester: Ressurshelsestasjon er ikke lovpålagt, men utfører hjelp som ellers måtte bli gitt av andre. 

En konsekvens ved å legge ned ikke lovpålagte tjenester som denne vil føre til behov for flere ressurser til andre enheter innen oppvekst barn og unge.

Konsekvenser av reduksjoner og stramme økonomiske rammer

Det er vedtatt innsparing for disse tjenestene på kr 1,2 millioner fra 2016 økende til kr 2,7 millioner i 2017. Barnevern er skjermet fra innsparingen på kr 1,2 millioner. Det medfører at enhetene, i tillegg til å legge til rette for å håndtere vekst uten kompensasjon ressursmessig, får en reduksjon i rammen. Sammenligningstall for andre kommuner viser at disse enhetene allerede driver kostnadseffektive tjenester. Et krav til ytterligere effektivitet vil kunne medføre økt sårbarhet for at barn med hjelpebehov ikke fanges opp og ikke får nødvendig hjelp. Det er forventet at sammenslåing av ansatte i barnevernets tiltaksavdeling, ressurshelsestasjon samt tidlig innsatsveiledere i PPT vil kunne medføre en effektiviseringsgevinst.

Målsettinger og strategier for helsestasjonstjenesten, PPT og barnevern

De viktigste målsetningene og strategiene for tjenesten er:

Effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser på tvers av bestående resultatenheter

Strategier for å nå dette målet er:

  • Samorganisering av ansatte i barnevernets tiltaksavdeling, ressurshelsesestasjon ressursteam samt tidlig innsatsveiledere i PPT samorganiseres med felles leder.
  • Tidlig innsats skal ivaretas særskilt.
  • Psykisk helsearbeid tydeliggjøres.

Yte tjenester av god kvalitet slik at lovkrav oppfylles

Strategier for å nå dette målet er:

  • Sikre nødvendig kompetanse i PPT for å tilrettelegge for ytterligere vridning over til systemoppfølging sammen med barnehager og skoler.
  • Økt innsats og tilgjengelighet overfor barnehager og skoler.
  • Særlig ivaretakelse av barn under omsorg.

Tidlig innsats skal prioriteres slik at barn som trenger det får hjelp så tidlig som mulig i alder og problemutvikling

Strategier for å nå dette målet er:

  • Styrke aktivitet knyttet til de minste barna, barn plassert utenfor hjemmet og barn i omsorgssviktsituasjoner.
  • PPT, helsestasjonstjenester og barnevern involveres i det langsiktige kompetanseløftet som iverksettes i barnehagene.
  • Samorganisering av hjelpetiltak tilrettelegger for en ytterligere vridning fra tunge tiltak til tidlig innsats.

Økonomi drift

Tusen kroner

Helsestasjonstjenester, PPT og barnevern   Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019
2016 2017 2018 2019
Opprinnelig vedtatt budsjett 2015-2018 160 749
160 749
160 749
160 749
Lønns- og pensjonsendring 3 240
3 240
3 240
3 240
Helårseffekt av tiltak  -250
-250 -250 -250
Interne endringer mellom enheter  -307 -307 -307 -307
Øvrige endringer 0 0
0 0
Basisbudsjett 2016 163 432
163 432
163 432
163 432
Endring i egenbetalinger  0 0 0 0
Nye driftstiltak 2016-2019 2 540
3 540
3 096
3 096
Innsparing/effektivisering  -1 265
-2 691
-2 691
-2 691
Driftsrammer 2016-2019 164 707
164 281
163 837
163 837