Økonomiplan 2016-2019

Oppvekst barn og unge

Tjenesteområdet skal møte veksten i barnebefolkningen med aktiviteter og tiltak som bidrar til å gi barn og unge gode utviklingsbetingelser. Området prioriterer tidlig innsats i alder og problemutvikling, samt effektiv ressursutnyttelse. 

Organisering av tjenesten

Tjenesteområdet yter tjenester til barn og unge samt helsetilbud til gravide. I tillegg har tjenesteområdet ansvar for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger. Totalt 29 resultatenheter.
     • 25 barnehager(((Per 15. desember 2014 var det 2 339 heltidsplasser i kommunale barnehager)))
     • styrket barnehagetilbud
     • pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
     • helsestasjonstjenester
     • barneverntjenesten
     • samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) organisert inn i dette tjenesteområdet

Det gis også tilskudd til totalt 37 private barnehager og 4 åpne barnehager (private). (((Per 15. desember 2014 var det 2 593 heltidsplasser i private barnehager))) 

Sjumilssteget

Sandnes deltar i en nasjonal satsing i regi av Fylkesmannen. Sjumilssteget for god oppvekst handler om å iverksette FNs barnekonvensjon i kommunene i Norge. Satsingen involverer alle kommunens tjenesteområder.

Tjenesteområdet kjennetegnes av høy brukertilfredshet, effektiv drift, felles forståelse og fokus på tidlig innsats.

Driftsrammer

Tusen kroner

Oppvekst barn og unge Regnskap 2014 Opprinnelig budsjett 2015 Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019
2016 2017 2018 2019
Barnehager 649294 635350 666421 664664 665184 666604
PPT, barnevern og helsestasjonstjenester 156090 160749 164707 164281 163837 163837
Sum netto rammer 805384 796099 831128 828945 829021 830441