Økonomiplan 2016-2019

Kultur og byutvikling

Byutviklingen skjer i et samspill mellom mange aktører, og er avhengig av godt samspill mellom offentlig og privat sektor. Kultur er en viktig arena for meningsdannelse og refleksjon og har derfor en sentral funksjon i samfunnsutviklingen.

Tjenestebeskrivelse

Tjenesteområdet kultur og byutvikling omfatter resultatenhetene kultur, bibliotek, kulturskole, kultur og byutvikling felles, samfunnsplan, plan, geodata, byggesak og landbruk. 

Driftsrammer

Tusen kroner

Kultur og byutvikling  Regnskap 2014
Opprinnelig budsjett 2015 Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019
2016 2017 2018 2019
Kultur og byutvikling felles 3 429
2 018
18 415
16 632
17 332 16 632
Byutvikling 28 864
36 346
35 593
34 343
34 203
33 843
Kultur og fritid, bibliotek og kulturskole 79 469
76 670
61 959
61 959
61 959
61 959
Sum netto rammer 111 762
115 034
115 967
112 934
113 494
112 434

Økonomi drift – kultur og byutvikling felles

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Tusen kroner

Kultur og byutvikling felles Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019
2016 2017 2018 2019
Opprinnelig vedtatt budsjett 2015-2018 2018 2018 2018 2018
Lønns- og pensjonsendring -297 -297 -297 -297
Helårseffekt av tiltak  0 0 0 0
Interne endringer mellom enheter  16022 16022 16022 16022
Øvrige endringer 385 385 385 385
Basisbudsjett 2016 18128 18128 18128 18128
Endring i egenbetalinger  0 0 0 0
Nye driftstiltak 2016-2019 700 0 700 0
Innsparing/effektivisering  -413 -1496 -1496 -1496
Driftsrammer 2016-2019 18415 16632 17332 16632