Økonomiplan 2016-2019

Andre inntekter

Det budsjetteres med vesentlige inntekter fra utbytte og ansvarlig lån fra Lyse energi AS og Sandnes tomteselskap KF. Det budsjetteres også med mindre beløp fra Forus næringspark AS (omtalt nedenfor), SF kino Stavanger/Sandnes AS og Renovasjonen IKS.

Avkastning fra Lyse energi AS

Sandnes kommune eier 19,53 prosent av Lyse energi AS. Kommunen mottar utbytte, renter og avdrag på ansvarlig lån fra Lyse som omtalt i driftstiltak I10, driftstiltak I12 og investeringstiltak S5.

Ansvarlig lån

Hovedstolen på det ansvarlige lånet var opprinnelig kr 585,9 millioner. Renten er fastsatt til 3 måneders Nibor, med et tillegg på 2 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå.

Utbytte

Det er forutsatt et utbytte til alle eierkommunene fra Lyse på kr 425 millioner i 2016, økende til kr 550 millioner i 2019. I 2015 var utbytte fra Lyse på totalt kr 432 millioner.

Av styrets melding framkommer det at utbytte fra Lyse ventes å ligge på kr 425 millioner i 2016.

De budsjetterte inntektene fra Lyse energi AS i planperioden:      

Tusen kroner

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA LYSE ENERGI AS  2016 2017 2018 2019
Avdrag i 30 år fra 2009 (føres i investering) 19 530 19 530 19 530 19 530
Rente 3 mndr. NIBOR + 2 (føres i drift) 12 885 12 319 12 968 14 589
Utbytte (føres i drift) 83 007 84 960 97 655 107 421
Totalsum overføring fra Lyse energi AS 115 422 116 808 130 153 141 539
Rente 2,90 % 2,90 % 3,20 % 3,60 %
Utbytte til alle eierkommunene 425 000 435 000 500 000 550 000

Avkastning fra Sandnes tomteselskap KF

Ansvarlig lån fra Sandnes kommune til Sandnes tomteselskap KF er på til sammen kr 130 millioner. Foretaket betaler rente på disse lånene tilsvarende 3 måneders Nibor, med et tillegg på 3 prosentpoeng. Avdragstiden er 30 år. Renteinntektene er omtalt i driftstiltak I17 og avdragene i investeringstiltak S5. Det budsjetteres også med overføring fra tomteselskapet som omtalt i driftstiltak I16.

De budsjetterte inntektene fra Sandnes tomteselskap KF i planperioden:

Tusen kroner

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA SANDNES TOMTESELSKAP KF  2016 2017 2018 2019
Ansvarlig lån
130 000
       
Avdrag i 30 år (føres i investering) 4 333 4 333 4 333 4 333
Rente 3 mndr. NIBOR + 3 (føres i drift)  4 394
4 225
4 368
4 585
Extraordinær overføring   15 000 25 000 5 000
Totalsum overføring fra Sandnes tomteselskap KF 8 727
23 558
33 701
13 918
Rente 3,90 % 3,90 % 4,20 % 4,60 %

Avkastning fra Forus næringspark AS

Omgjøring av egenkapital

Det ble i fsak 71/14 foreslått å omgjøre inntil kr 250 millioner av Forus næringspark AS sin egenkapital til ansvarlig lån. I tråd med selskapets nåværende likviditet og økonomiske situasjon er det kun grunnlag for å omgjøre kr 80 millioner til ansvarlig lån i 2015. Rådmannen har lagt inn en årlig opptrapping av lånet med kr 10 millioner per år. Dette er i tråd med bystyrets forventning om økte inntekter fra Forus næringspark AS. Sandnes kommune sin andel av lånet er 40 prosent.

Renter og avdrag

Årlige avdrag betales av selskapet og føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Renten på det ansvarlige lånet er foreslått fastsatt til 3 måneders Nibor, med et tillegg på 2 prosentpoeng. Renteforutsetningene er gjengitt i avsnitt om lønns- og prisvekst samt rentenivå. Renteinntektene er omtalt i driftstiltak I11 og avdragene i investeringstiltak S5.

De budsjetterte inntektene fra Forus Næringspark AS i planperioden:

Tusen kroner

PROGNOSE - OVERFØRINGER FRA FORUS NÆRINGSPARK AS 2016 2017 2018 2019
Totalt ansvarlig lån Forus næringspark AS 90 000 100 000 110 000 110 000
Sandnes kommunes andel av ansvarlig lån (40%) 36 000 40 000 44 000 44 000
Avdrag i 30 år (føres i investering) 1 200
1 333
1 467
1 467
Rente 3 mndr. NIBOR + 2 (føres i drift) 1 013
1 094
1 293
1 402
Totalsum overføring fra Forus næringspark AS 2 213 2 428
2 759
2 868
Rente 2,90 % 2,90 % 3,20 % 3,60 %