Økonomiplan 2016-2019

Sandnes tomteselskap KF

Om foretaket

Sandnes tomteselskap KF består av 8 faste årsverk. Merkantile tjenester som arkiv, regnskap og IKT kjøpes internt fra kommunen. Administrasjonen i foretaket er lokalisert i leide lokaler i Sandnes Brygge.

Foretakets formål er å bidra til å realisere kommunens utbyggingsvirksomhet gjennom å anskaffe og tilrettelegge arealer og utøve grunneierrollen i sentrumsutviklingen og byomformingsområder. Bystyret kan også tillegge foretaket definerte prosjekter og utviklingsoppgaver knyttet til senterområder og sentrumsutvikling.

Det er et ansvarlig lån i foretaket til bykassen på kr 117 millioner (saldo per 31.12.2014) som nedbetales over 30 år. Det betales et årlig avdrag på kr 4,333 millioner og en rente med 3 måneders NIBOR + 3 prosentpoeng (se avsnitt 3.1 andre inntekter). I 2016 er det budsjettert med renter på kr 4,4 millioner. Det ytes ikke tilskudd fra bykassen. Tomteselskapet har imidlertid mulighet til å benytte kommunens kassakreditt på inntil kr 20 millioner.

Mål i planperioden

Bystyret fastsatte revidert eierstrategi for Sandnes tomteselskap KF etter fusjonen med Sandnes indre havn KF (bsak 185/12). Den ligger til grunn for styrets budsjettforslag. I eierstrategien framgår blant annet resultatmål med hensyn til prisnivå på boliger, krav om aktiv medvirkning i å nå målene i den boligsosiale handlingsplanen, utvikling av prosjektkonkurransekonseptet som virkemiddel for å framskaffe rimelige boliger, og oppnå en markedsandel på minimum 40 prosent av utbudet på tomtearealer til boligformål i Sandnes kommune. Eierstrategien oppstiller også resultatmål knyttet til engasjement i utviklingen av transformasjonsområdene. Foretaket skal være den foretrukne leverandør av ledige næringsarealer i Sandnes kommune generelt og være pådriver for å framskaffe tilgjengelige strategiske regionale næringsarealer i Sandnes spesielt. Videre skal foretaket også være kommunens foretrukne samarbeidspart og pådriver for utviklingen av nye store strategiske utbyggingsområder og prioriterte offentlige utviklingsprosjekter i bysentrum.

Siden fusjonen av Sandnes indre havn KF og Sandnes tomteselskap KF i 2012, har styret utviklet en modell for økonomisk mål- og risikostyring. Ekstern faglig bistand er brukt i arbeidet. Styret har videre besluttet at arbeidet skal videreutvikles, slik at modellen, regnskaps- og budsjettrapportering også foretas på konsernnivå i foretaket. Hensikten er å styrke styringsdata og nøkkeltallsrapportering i datterselskaper og i foretaket konsolidert. Bystyret vedtok styrets forslag til overordnet nøkkeltall og mål i bsak 149/13. Med grunnlag i bystyrets eierstrategikrav overfor foretaket, viser styrets budsjettforslag følgende beregnede måloppnåelse for 2016: 

Eierstrategikrav Nøkkeltall Målsetning Beregnet måloppnåelse 2016
Foretaket skal være kostnadsbevisst og leveringsdyktig aktør Lønnsomhet: resultat i % av salgsinntekter (skal vises med estimat for 4 år) Årlig resultat på minimum 15 % etter finanstransaksjoner 0 %
Foretaket skal være selvfinansierende Likviditet og finansieringsevne: bankinnskudd og 30 % av innbetalinger, fratrukket forventede utbetalinger neste 2 år. (Skal vises med estimat også for 2 år fram). Til enhver tid ha kontantbeholdning som er kr 100 millioner større enn summen av neste 2 års forventede utbetalinger, fratrukket 30% av forventede innbetalinger. Måltallet for perioden er kr 100 millioner. Kr -35 millioner
Styret skal til enhver tid føre tilsyn med at foretaket har en egenkapital som er forsvarlig ut fra den risiko som virksomheten er eksponert for Soliditet: egenkapitalandel (skal vises med estimat også for 4 år fram). Egenkapitalandel på minimum 45 % 71 %

Styret har i sitt budsjettforslag påpekt at foretaket står overfor betydelige oppgaver innenfor alle områdene som er definert i eierstrategien og legger vekt på at disse skal gjennomføres i tråd med eierkravene. Styrets forslag opprettholder forpliktelsen til bykassen når det gjelder ansvarlig lån. De viktigste bidragene som foretaket kan yte i tillegg til bykassen, er å få fram flere rimelige boliger generelt og til gjennomføring av boligsosial handlingsplan spesielt. Enda tidligere bestillinger av tomtebehov sammen med egen videreutvikling av prosjektkonkurransekonseptet, muliggjør leveranse av rimelige boliger og tomter til kommunens behov. Samtidig har styret i sitt budsjettvedtak framholdt at markedet antas å bli vanskeligere i 2016 enn det som oppleves i dag. Trenden av igangsatte boliger første halvår er sterkt redusert. Styret framholder at det er vanskeligere å forutsi hvilke prosjekter foretaket klarer å selge nå. Budsjettet er forsiktig vurdert i et urolig marked. Det er budsjettert med avsetning for prisfallrisiko på kr 15 millioner i tillegg til tidligere avsetninger på kr 4 millioner. Budsjettforslaget 2016 viser et resultat på kr -1 million, som utlignes ved bruk av opptjent egenkapital.

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2016-2019

Styret sitt forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegg til økonomiplan 2016-2019. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets budsjett – styrets forslag

Tusen kroner


2016 2017 2018 2019
Driftsinntekter/dekningsbidrag -166000 -428000
-305000 -163000
Driftsutgifter 172000 381000 276000 156000
Brutto driftsresultat 6000 -47000 -29000 -7000
Finansposter -5000 -5000 -5000 -5000
Netto driftsresultat 1000 -52000 -34000 -12000
Disponeringer (((Kostnader overført prosjekter)))
Årsresultat 1000 -52000 -34000 -12000

I styrets forslag er forpliktelsen om å yte kommunens tilskudd til Blink-festivalen 2016 videreført i samsvar med bystyrets oppdrag. Tilskuddet utgjør kr 2,5 millioner. Utgifter til administrasjon er innarbeidet med en reduksjon på kr 1,3 millioner. Dette gjelder blant annet utgifter til reklame, konsulenttjenester og annonsering. I tillegg er det lagt til grunn en lønnsvekst på 1 prosent i 2016, etter forslag fra administrasjonen.

For boligområdet framholder foretaket at markedet er preget av usikkerhet. Det er derfor lagt til grunn en forsiktig budsjettprofil. Feltene som er lagt inn i budsjett 2016 er basert på områder som det antas at utbyggerne vil vurdere som attraktive. Kleivane og Sørbø/Hove har full produksjon og er et populært boområde. Den samme vurderingen gjelder også Bogafjell. På næringsområdet av budsjettet er det i 2016 lagt til grunn  området Foss Eikeland og Stangeland KA-1. Havneparken vil bli betydelig bidragsyter fra 2017. Innenfor budsjettområdet offentlig er omfanget  i 2016 lavere enn tidligere år. Ruten er videreført som tidligere som kostnadsbidrag. I arbeidet med Skeiane er det forutsatt at det vil foreligge en kostnadsdekning for arbeidet tomteselskapet besørger på oppdrag for kommunen. Det er ikke budsjettert med gevinst ved salg av Rådhusmarka som ligger i balansen til foretaket. Med den usikkerheten som gjør seg gjeldende er det gjort avsetninger for prisrisiko for 2016. Dette for å kunne møte fremtiden styrket med redusert fallhøyde på prisendringer.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - driftsbudsjettet

Styrets forslag til budsjett vurderes til å være i tråd med resultatmålene i eierstrategien. Det er viktig at Sandnes tomteselskap KF bidrar til rimelige boliger, omforming av sentrumsområder og ulike typer næringsareal. Sandnes tomteselskap KF sitt budsjett er satt opp etter regnskapsloven. For å kunne konsolidere tomteselskapet inn i kommunens konsernbudsjett, er budsjettet justert til kommunal regnskapsforskrift. Dette innebærer å skille mellom investerings- og driftsbudsjett.

Styret har fulgt opp bystyrets vedtatte eierstrategi og modell for  styring av økonomisk risiko gjennom måltall for lønnsomhet, likviditet og soliditet. Modellen  ivaretar 4-års perspektivet. Styret har utviklet modellen til å omfatte foretakets virksomhet sammen med andre utbyggingsselskaper (datterselskaper). Det er et sentralt grep for å ha et solid styringsverktøy med hensyn til økonomisk risiko og som beslutningsunderlag framover. I forhold til vedtatte nøkkeltall ser rådmannen at måltallet for lønnsomhet med 15 prosent ikke nås i perioden. Samtidig viser forslaget at måltallet om likviditet ikke nås i 2016. Begge måltallene viser en forbedring utover i perioden, men rådmannen merker seg at det er knyttet noe usikkerhet til dette. Soliditet på 71 prosent i 2016 holdes stabilt høyt i hele perioden. Resultatoppnåelsen på dette nøkkeltallet er etter rådmannens vurdering sentralt for at foretaket skal kunne gjennomføre de oppgaver og oppdrag som bystyret har gitt. Rådmannen ser at oppgavemengden øker betydelig og kompleksiteten i virksomheten tiltar. Fokus på risiko og økonomistyring vil fortsatt ha høy prioritet i tråd med eierstrategien. Dette er vesentlig for bykassen og for kommunen som konsern. Årsresultatet for 2016 viser et underskudd på kr 1 millioner. Det er første gang siden opprettelsen av foretaket i 2000 at årsprognosen er negativ. Rådmannen forventer en forbedring i de påfølgende årene. Dette fordrer fokus på utvikling av virkemidler som opprettholder boligproduksjonen og begrenser risiko. Rådmannen tilrår at bystyret slutter seg til styrets forslag.

Når det gjelder konsernprosjekter som foretaket utfører, som særskilte oppdrag fra bystyret, foretas netto sluttoppgjør mot bykassen. Med grunnlag i at blant annet oppdraget om områderegulering og salg av kommunenes eiendommer i Skeianeområdet ventes dette fullført i planperioden og er innarbeidet sluttoppgjørsinntekter i 2017, 2018 og 2019 med til sammen kr 45 millioner.

Styret anbefaler at foretaket fortsatt omfattes av kommunens kassakreditt innenfor gjeldende  ramme på kr 20 millioner ved behov, og at rentene betjenes av foretaket selv i henhold til gjeldende avtale. Rådmannen tiltrer styrets forslag.

Forslag til vedtak:

  1. Økonomiplan 2016-2019 for Sandnes tomteselskap KF godkjennes.
  2. Bystyret godkjenner foretakets årsbudsjett for 2016, med et negativt resultat på kr 1 million. Underskuddet finansieres ved bruk av foretakets allerede opptjente midler.
  3. Bystyret godkjenner at Sandnes tomteselskap KF omfattes av kommunens kassakreditt innenfor en ramme på kr 20 millioner, ved behov. Rentene betjenes av foretaket etter gjeldende avtale.

Vedlegg 1: Styrets forslag til økonomiplan 2016-2019, se vedlegg til økonomiplan 2016-2019.