Økonomiplan 2015-2018

Kultur og byutvikling

  Vedtatt budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2014 Endring
Tilskudd til barn og ungdom ((( Fordeles etter "Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Sandnes kommune" av utvalg for kultur og oppvekst))) 1141000 1141000 0
Driftstilskudd bydelshus ((( Fordeles etter "Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Sandnes kommune" av utvalg for kultur og oppvekst))) 729000 729000 0
Diverse tilskudd ((( Fordeles etter "Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Sandnes kommune" av utvalg for kultur og oppvekst))) 1417000 1417000 0
Filmfestivalen ((( Fordeles etter "Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak i Sandnes kommune" av utvalg for kultur og oppvekst))) 150000 150000 0
Rogaland Arboret(((Stifterkommunene og styret i Rogaland Arboret har i samrådsmøte 12.9.2013 kommet frem til at det inngås likelydende avtale for 4 år om tilskuddet. Sandnes som vertskommune betaler kr 14, Stavanger kr 5 og de andre kommunene kr 8. Beløpet indeksreguleres. I løpet av perioden skal også fremtidig organisering/eierform utredes.))) 980000 980000 0
Ryfylke friluftsråd((( Justeres årlig for økt folketall og deflator.))) 860000 860000 0
Jæren friluftsråd((( Justeres årlig for økt folketall og deflator.))) 860000 860000 0
Tilskudd til idrettsformål, arrangementer, aktivitet og anlegg 3000000 3000000 0
Sum 9137000 9137000 0
  Vedtatt budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2014 Endring
Ungdomspotten 45000 45000 0
Tilskudd til alkoholfrie arrangement 110000 110000 0
Tilskudd til BUBS 125000 125000 0
Sum  280000 280000 0