Økonomiplan 2015-2018

Budsjettskjema 2A, Investeringsbudsjettet

Vedtatt i B/sak 175/14

 Tusen kroner

  Oppr budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
1 Investeringer i anleggsmidler 920262 1415423 1311573 754205 445351
2 Utlån og forskutteringer 175000 175000 175000 175000 175000
3 Kjøp av aksjer og andeler   11000      
4 Avdrag på lån 100000 110000 120000 130000 140000
5 Avsetninger          
6 Årets finansieringsbehov 1195262 1711423 1606573 1059205 760351
7 Finansiert slik:     
8 Bruk av lånemidler 876848 1271544 1238647 695763 369954
9 Inntekter fra salg av anleggsmidler  -2000        
10 Tilskudd til investeringer 91947 33824 5750   2875
11 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 188109 343355 333421 314970 267830
12 Andre inntekter          
13 Sum ekstern finansiering 1154904 1648723 1577818 1010733 640659
14 Overført fra driftsbudsjettet 40358 61200 28755 48472 119692
15 Bruk av udisp. i inv. regnskapet          
16 Bruk av avsetninger 0 1500      
17 Sum finansiering 1195262 1711423 1606573 1059205 760351
18 Udekket /udisponert = 0 0 0 0 0 0