Økonomiplan 2015-2018

Byutvikling

Type betalingssats Vedtatt sats for 2014 Vedtatt sats for 2015 Endring i beløp Endring i % Merknader
1. Plansaker
1.1 Detaljregulering
1.1.1 For arealer til og med 2 000 m² 60785 62608 1824 3,0 %  
1.1.2 For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m² 76936 79244 2308 3,0 %  
1.1.3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 91229 93966 2737 3,0 %  
1.1.4 For arealer over 10 000 m² til og med 20 000 m² 121621 125270 3649 3,0 %  
1.1.5 For arealer over 20 000 m² et tillegg per påbegynte 1 000 m² 1507 1552 45 3,0 %  
1.1.6 Tilleggsgebyr for bebyggelse pr 100 m2 BRA. Bruksarealet (BRA) beregnes i tråd med NS 3940. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebygggelse regnes med. Arealer som ligger under terreng regnes også med. Gebyret regnes ut fra den maksimale utnyttelsen som planen gir mulighet for.  789 813 24 3,0 %  
1.1.7 Tilleggsgebyr når forslagstiller fremmer endringsforslag underveis. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart. 30 % av gebyr 30 % av gebyr 0 0,0 %  
1.1.8 Forhåndsvurderinger. Ved forelegging av reguleringsspørsmålet for utvalget med saksbehandling etter plan- og bygningslovens § 12-8 (prinsippsak). Innbetalt gebyr kommer til fratrekk i en eventuell reguleringsak. 25 % av gebyr 25 % av gebyr 0 0,0 %  
1.1.9 Regulerinsplaner for masseuttak og massefyllinger 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 %  
           
  Type betalingssats Vedtatt sats for 2014 Vedtatt sats for 2015 Endring i beløp Endring i % Merknader
1.2 Mindre reguleringsendringer
1.2.1 For arealer til og med 2 000 m2 22818 23502 685 3,0 %  
1.2.2 For arealer over 2 000 m² til og med    5 000 m² 37988 39128 1140 3,0 %  
1.2.3 For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m² 60805 62630 1824 3,0 %  
1.2.4 For arealer over 10 000 m² 75996 78276 2280 3,0 %  
           
1.3 Konsekvensutredninger
1.3.1  Ved behandling av plan med KU beregnes følgende gebyr i tillegg til gebyr for arealplanen 75 % av gebyr 75 % av gebyr 0 0,0 %  
 
1.4 Dispensasjoner
1.4.1 Saker til utvalg for byutvikling 15181 15636 455 3,0 %  
1.4.2 Saker til administrativt vedtak 9092 9365 273 3,0 %  
1.5 Priser på andre tjenester
1.5.1 Situasjonskart 1109 1143 33 3,0 %  
Tilbakebetaling av gebyr: Ved skriftlig  tilbaketrekking av sak før den legges ut til off. ettersyn, eller dersom saken avvises ved 1. gangsbehandling i utvalg for byutvikling 50 % av gebyr 50 % av gebyr 0 0,0 %  
 
1.6 Utbyggingsavtaler
Refusjonsberegning jfr. Plbl. 18-3 - 18-9 850 kr pr time 875 kr pr time 25 2,9 % Refusjonsberegninger som bestilles etter modell av plan og bygningsloven. Gebyrene belastes uavhengig av om beregningen fører til endelig vedtak eller ikke. 
Gebyrsatsene reguleres 1. januar hvert år etter konsumprisindeksen per 15. november foregående år. 
           
 Type betalingssats  Vedtatt sats for 2014 Vedtatt sats for 2015  Endring i beløp  Endring i %  Merknader
2. Matrikkellov
2.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn* 
Arealer fra 0 - 500 m² 12620 13000 380 3,0 %  
Arealer fra 501 – 2 000 m² 14640 15080 440 3,0 %  
Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000 m² 1010 1040 30 3,0 %  
2.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Arealer fra 0 - 500 m² 12620 13000 380 3,0 %  
Arealer fra 501 – 2 000 m² 14640 15080 440 3,0 %  
Arealer fra 2 001 m² - økning per påbegynte 1 000m² 1010 1040 30 3,0 %  
2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon (pr eierseksjon)
Areal fra 0 – 50 m2 7060 7270 210 3,0 %  
Areal fra 51 – 250 m2 8080 8320 240 3,0 %  
Areal fra 251 – 2 000 m2 9080 9350 270 3,0 %  
Areal fra 2 001 m2 – økning per påbegynt 1 000 m² 1010 1040 30 3,0 %  
2.4 Oppretting av anleggseiendom
Areal fra 0 – 2 000 m² 17160 17670 510 3,0 %  
Areal fra 2001 m²- økning per påbegynt 1 000 m²  1010 1040 30 3,0 %  
2.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, se pkt. 2.14
Maksimalgebyr: 3 x satsen for areal 0 – 500 m²
For eiendom som ikke er selvstendig bruksenhet, beregnes 0,5 gebyr etter dette pkt.
Ved samtidig oppmåling av flere tilgrensende tomter som er rekvirert av samme rekvirent, gis følgende reduksjoner i gebyret (vilkår om standardisert digitalt datagrunnlag):
   ·   6 – 10 tomter:   10 % reduksjon     
   ·   11 – 25 tomter: 15 % reduksjon     
   ·   26 og flere:        20 % reduksjon     
Type betalingssats Vedtatt sats for 2014 Vedtatt sats for 2015 Endring i beløp Endring i % Merknader
2.6 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til 2.1, 2.2, 2.4 og 2.5.  I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.
2.7 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 
Gebyr settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 2.1 til 2.6 for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, må avvises eller av andre grunner ikke kan fullføres.
2.8 Grensejustering
2.8.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie *        
Arealer fra 0 - 250 m² 4540 4680 140 3,1 %  
Arealer fra 251 – 500 m² 6560 6760 200 3,0 %  
2.8.2 Anleggseiendom **     
Arealer fra 0 - 250 m² 6060 6240 180 3,0 %  
Arealer fra 251 – 1 000 m² 8080 8320 240 3,0 %  
* Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.
** For anleggseiendom kan arealet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1 000 m²
2.9 Arealoverføring
2.9.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie*     
Arealer fra 0 - 250 m² 9580 9870 290 3,0 %  
Arealer fra 251 – 500 m² 12120 12480 360 3,0 %  
Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på 1010 1040 30 3,0 %  
2.9.2 Anleggseiendom **     
Arealer fra 0 - 250 m² 12620 13000 380 3,0 %  
Arealer fra 251 – 1 000 m² 15140 15590 450 3,0 %  
Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på 1010 1040 30 3,0 %  
* Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.
** For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Areal kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.
*** For stripeerverv til offentlig veigrunn, skal satser som for grensejustering i pkt. 2.8 brukes. Ved større arealer kan sats gitt i pkt 2.14 anvendes.
2.10 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkt 2020 2080 60 3,0 %  
For overskytende grensepunkter, per punkt 300 310 10 3,3 %  
2.11 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkt 3530 3640 110 3,1 %  
For overskytende grensepunkter, per punkt 2020 2080 60 3,0 %  
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 2.14.
Type betalingssats Vedtatt sats for 2014 Vedtatt sats for 2015 Endring i beløp Endring i % Merknader
2.12 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
2.13 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 180 5 2,9 %  
Matrikkelbrev over 10 sider 350 360 10 2,9 %  
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
2.14 Andre tjenester
Landmåler/ingeniør per time 800 820 20 2,5 %  
For arbeider som ikke er definert i overstående klasser.
2.15 Kostnader for innhenting av grunnbokinformasjon
I en sak der kommunen må innhente informasjon fra grunnboken ved bestilling av slik informasjon, vil slike kostnader bli lagt til de andre gebyrkostnadene (ref. MDs rundskriv T-5/09).
2.16 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
2.17 Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning om vinteren
Den generelle behandlingsfristen for saker etter Matrikkelloven, fastsatt i matrikkelforskriftens § 18, første ledd, løper ikke i perioden 1. desember til 1. mars. Jfr. Matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd.
2.18 Indeksregulering
Gebyrsatsene reguleres 1. januar hvert år etter konsumprisindeksen per 15. november foregående år. Konsumprisindeksen fra september 2011 til september 2012 var 0,5 %, og en har lagt til grunn at dette per oktober 2012 gir et godt anslag hva konsumprisindeksen vil være siste år per 15. november.