Økonomiplan 2015-2018

Rådmannens stabsenheter

Forberedelse til parlamentarisk styreform, kommunestrukturreformen og styrket eierstyring er sentrale arbeidsområder i perioden. Utfordringer med vekst i tjenestebehov og samfunnsutvikling krever at kommunen engasjerer seg aktivt i lokal- og regional utvikling og i forhold til nasjonal politikkutforming. Å kunne påvirke kommunens rammebetingelser framover krever målrettet ressursbruk og innsats.

Samfunnsutvikling, prognoser 2015-2018

Kommuneadvokaten

Kommuneadvokaten sitt hovedarbeidsområde i perioden er


     • prosedering av kommunale rettssaker for barnevernstjenesten
     • saker fra andre tjenesteområder
     • saker etter plan- og bygningsloven
     • utredninger av juridiske forhold, råd og veiledning om juridiske forhold både for rådmannen og de folkevalgte

Parlamentarisme

Forberedelse til og gjennomføring av parlamentarisme etter kommunestyrevalget 2015 krever ressurser hos kommuneadvokaten. Rådmannen har videreført bevilgning fra gjeldende økonomiplan på kr 350 000 ut 2015 til dette formålet. 

Kommunereform

Kommunereformen som er satt i gang er også et arbeidsfelt som vil kreve betydelig juridisk kapasitet fremover. På kort sikt gjelder dette utredningsarbeid knyttet til et beslutningsunderlag for Jærkommunene. Rådmannen legger til grunn at arbeidet i 2015 kan løses innenfor tilgjengelige rammer og engangstilskudd som staten yter.

Kommunikasjon

Kommunikasjon vil

 • ivareta system- og redaksjonsansvaret for kommunens hjemmeside og intranettportal
 • gi veiledning i mediehåndtering overfor tjenesteområdene

Videreutvikling av mediehåndtering og kommunens grafiske profil er ikke prioritert. Rådmannen vurderer hvilke grep som bør foretas med hensyn til rekruttering av ny kommunikasjonssjef, utvikling av kommunens profilbygging og kommunikasjonsområdet generelt.

Næringssjefen

Engasjementet til næringssjefen er rettet både mot lokale og regionale aktører:

Greater Stavanger AS

I 2015 vil det fremmes sak om ny partnerskapsperiode for næringslivstjenester fra Greater Stavanger AS til kommunene. Gjeldende 4-årsperiode går ut neste år. I sak om eierstrategi for Forus Næringspark AS (bsak 141/14) foreslår rådmennene at tjenestekjøpet i større grad knyttes til gjennomføring av strategisk næringsplan for Stavangerregionen, i tillegg til at partnerne deltar mer aktivt i prioriteringen av arbeidsprogrammet for året. Rådmannen har videreført tilskuddet for en ny 4-årsperiode på dagens nivå i påvente av evaluering og ny politisk behandling.

Øvrig næringsutviklingssamarbeid

Rådmannen viderefører det regionale næringsutviklingssamarbeidet og veiledningsarbeidet gjennom Jæren Produktutvikling og Skape.no. Arbeid med Sandnes som attraktiv forretningsadresse skal også prioriteres.

Rådmannens nærstab

Følgende oppgaver vil få økt prioritet framover:

 • forberedelse til innføring av parlamentarisme
 • arbeidet med kommunereformen
 • eierstrategiske oppgaver
 • oppfølging og styring av konsernprosjektene

Oppfølging av Sandnes som konsern

Sandnes kommune har nå en konsernmodell hvor mange vesentlige oppgaver er lagt utenom linjeorganisasjonen. Det er derfor nødvendig å prioritere innsats i utforming av oppdragene og oppfølging for å sikre nødvendig effektivitet og resultatoppnåelse. Med dagens ressursrammer er kapasiteten begrenset.

Ytre rammebetingelser

Rådmannen ser behov for å styrke innsatsen i det statlige, regionale og kommuneovergripende analyse- og utredningsarbeidet. Slik kan kommunen i økt grad være med å påvirke ytre rammebetingelser.

Byutvikling

Befolkningsveksten vil fortsette og kommunen skal

 • tilrettelegge for gode boområder for alle
 • legge til rette for utvikling og etableringer i næringslivet
 • gjennomføre en byutviklingsakse i tråd med areal- og transportplaner

Dette krever at Sandnes engasjerer seg og er en pådriver i samarbeid om løsninger. Slik innsats er nødvendig både administrativt og politisk. I administrasjonen ser rådmannen at oppgavene fortrinnsvis løses gjennom tverrfaglige arbeider og prosjekter.

Målsetninger og strategier for neste økonomiplanperioden

De viktigste målene og strategiene for tjenesten er:

Næringssjefen

Aktiv vertskommune for næringsetablering

Strategier for å nå målet:

 • Skape forutsetninger for Sandnes som attraktiv forretningsadresse. 
 • Fremme sentrum som arena for etablering av kultur- og kunnskapsbaserte
  virksomheter. 

Kommunikasjon

Kommunen skal ha en helhetlig profil og framstå som åpen og tilgjengelig.

 Strategier for å nå målet:

 • Offensiv bruk av kommunikasjon i profilbygging.
 • Tydelig og aktiv bruk av elektronisk kommunikasjon med innbyggere/næringsliv.

Kommuneadvokaten

Kommunens myndighets- og tjenesteutøvelse skal være korrekt og effektiv.

Strategier for å nå målet:

 • Kommunen skal i stor grad være selvforsynt med juridiske tjenester.
 • Tjenesten skal utvikles på bakgrunn av saksomfang, ressursbruk og utfall av sakene.

Rådmannens nærstab

Utøve en aktiv, målrettet og forutsigbar eierpolitikk i selskaper kommunen har

eierandeler i, og styringen overfor kommunale foretak.

Strategier for å nå målet:

 • Forberede prioriterte eierstrategier for selskapene i samsvar med eierpolitisk strategi.
 • Årlig behandling av eierberetning i bystyret om resultatene av eierskapet, med rapportering på blant annet tilskudd, egenkapitalandel, risiko og utbytteforventning de kommende år.
 • Plan for selskaper og foretak som skal presentere seg for formannskapet settes opp for hvert halvår.

Prioritere nasjonale politikkområder for å påvirke sentrale rammebetingelser for framtiden.

Strategier for å nå målet:

 • Kommunen skal være en pådriver i utredningsarbeidet om kommunestruktur lokalt og overfor sentrale myndigheter slik at beslutninger tas på best mulig grunnlag.
 • Bidra til å oppnå bedre rammebetingelser for en sterkere sosial boligpolitikk og spesielt for boligsosialt vanskeligstilte.
 • Være en aktiv medvirknings- og høringspart i sentrale reformsaker, både alene og via KS, ASSS og i samarbeid med nabokommuner.

 Utøve en proaktiv og målrettet bestillerrolle i samsvar med bystyrets fastsatte rammer
 og oppdrag.

Strategier for å nå målet:

 • Oppdragsmøte med de kommunale foretakene om oppdrag gitt i økonomiplan skal være holdt innen utgangen av januar og oppfølgingsmøte innen utgangen av mai.
 • Store konsernprosjekter i byutviklingen skal følges opp med kvartalsvis rapport om status på framdrift, økonomiske rammer og prosjektenes innhold.
 • Opplæring av foretaksstyrenes og styremedlemmene i selskapenes ansvar og roller skal inngå i folkevalgtopplæringen høsten 2015.

Økonomi drift

Tusen kroner

Rådmannens stabsenheter  Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018
2015 2016 2017 2018
Opprinnelig vedtatt budsjett 2014-2017 24140 24140 24140 24140
Lønns- og pensjonsendring 986 986 986 986
Helårseffekt av tiltak  0 0 0 0
Interne endringer mellom enheter  -5019 -5019 -5019 -5019
Øvrige endringer 0 0 0 0
Basisbudsjett 2015 20107 20107 20107 20107
Endring i egenbetalinger  0 0 0 0
Nye driftstiltak 2015-2018 635 485 -515 -515
Innsparing/effektivisering  -208 -208 -416 -555
Driftsrammer 2015-2018 20534 20384 19176 19037