Økonomiplan 2015-2018

Sandnes kunst- og kulturhus KF

Om foretaket

Sandnes kunst- og kulturhus KF består av 15 faste årsverk per 01.10.2014. I tillegg engasjeres frilansere knyttet til enkeltprosjekter og forestillinger tilsvarende 4 årsverk. Renholdstjenester kjøpes eksternt, for tiden fra teknisk.

Bykassen yter i 2014 et basis driftstilskudd på kr 10,842 millioner til foretaket. I tillegg kommer kompensasjon for lønnsoppgjør i 2014, med helårsvirkning i 2015, som finansieres av kommunens felles lønnsreserve. Det ytes videre et tilskudd på kr 550 000 til Regional Arena for Samtidsdans (RAS) og kr 118 000 til Artist in Residence (AiR). Fylkeskommunens tilskudd til Air på kr 105 000 overføres til foretaket.

Foretakets formål er å drive og utvikle aktiviteten i kulturhuset og KINOKINO, herunder finne sin posisjon og kulturprofil lokalt og regionalt. Hovedtyngden av virksomheten i foretaket er prosjektrelatert i form av oppsetninger, arrangementer og utleie. Bykassen eier bygget slik at bygningsmessige tiltak som gjelder ivaretakelsen av realkapitalen budsjetteres av Sandnes eiendomsselskap KF. Ombygginger og utbedringer som følge av utvikling i kulturhuset sin drift og produksjon, samt større utstyrsmessige anskaffelser, tilligger det foretaksstyret å foreslå. Innvilgede midler føres opp som en utgift i bykassen og inntektsføres i foretakets budsjett.

Det ytes et husleietilskudd fra bykassen på kr 500 000 i 2014 (budsjettområdet kultur og fritid) som skal bidra til at lag/organisasjoner og andre amatører kan leie huset for arrangement og oppsetninger innenfor en moderat utgiftsramme.

Mål i planperioden

Av styrets forslag til økonomiplan 2015-2018 framgår følgende hovedmål for driften:

 1. Tilby innbyggerne et mangfold av profesjonelle kulturytringer på nasjonalt og internasjonalt nivå, med særlig vekt på musikkteater, dans og nyskapende kunstformidling og være en ledende screeningarena og møteplass. Det skal tilbys allsidig utvalg av kunst, film, dans og kulturell aktivitet basert på kvalitetskriterier. Det skal være tilbud rettet mot unge og nyetablerte utøvere.
 2. Drive Sandnes kulturhus og KINOKINO som brukshus for det lokale kulturliv og tilby et bredt publikum både kulturell og sosial møteplass.
 3. Legge vekt på samarbeidsprosjekter, etablere allianser og fellesskap med samarbeidspartnere som har samme eller likeartet målsetning.
 4. For å oppnå et bredere kulturtilbud i Sandnes, kan foretaket engasjere seg i annen virksomhet, enten selv, eller i samarbeid med andre selskaper.
 5. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte.

Forslaget bygger på følgende resultatmål for 2015:

Resultatmål 2015
Samlet besøk 100000
Antall arrangement 300
Brutto inntekter, eksklusiv kommunalt tilskudd 17185000
Driftsresultat 0

Styrets forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2015-2018

Styret sitt samlede forslag til drifts- og investeringsbudsjett framgår av vedlegg til økonomiplan 2015-2018. En oppsummering av dette er gitt i tabellen under.

Nøkkeltall fra foretakets driftsbudsjett – styrets forslag:

  2015 2016 2017 2018
Driftsinntekter -27577 -27577 -27577 -27577
Driftsutgifter 27777 27777 27777 27777
Brutto driftsresultat 200 200 200 200
Finansinntekter -200 -200 -200 -200
Finansutgifter 0 0 0 0
Netto driftsresultat 0 0 0 0
Disponeringer(((Overføring av sponsorinntekter til bundet fond))) 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0

Basisdriften i foretaket hviler på to grunnpilarer: Kommunens rammetilskudd og egne inntekter. Egne inntekter består av leieinntekter, billettinntekter, sponsorinntekter og tilskudd fra andre instanser. Foretakets rammetilskudd har vært regulert i tråd med lønnsvekst, men ikke annen kostnadsvekst. Det betyr at kravet til egeninntjening  i foretaket øker år for år.

I styrets forslag til driftsbudsjett er forslag til rammetilskudd for 2015 i henhold til gjeldende økonomiplan på kr 9,842 millioner. Helårsvirkning av lønnsoppgjør for 2014 samt lønnsoppgjør for 2015 kompenseres over kommunens lønnsreserve etter fremlagt lønnsprotokoll. Kommunal egenandel på kr 550 000 til RAS-prosjektet og kr 118 000 til AiR videreføres. Det gjennomføres en prosess om å overføre AiR til kultur og fritid. Styret foreslår at dette gjennomføres.

Styret i foretaket foreslår to nye tiltak i driftsbudsjettet. Det første gjelder reversering av reduksjon i rammetilskudd på kr 1 million som bystyret vedtok i forbindelse med sammenslåingen av Sandnes kulturhus KF og KINOKINO KF til nytt Sandnes kunst- og kulturhus KF.

Det andre driftstiltaket gjelder tilskudd på kr 700 000 i hvert av årene 2016 og 2018 til musikalproduksjoner. Musikalproduksjonene i kulturhuset har publikumsmessig og kunstnerisk vært store suksesser, men foretaket har vært helt avhengig av økonomisk tilskudd fra øvrig drift for å gjennomføre disse. I en tid med store økonomiske nedskjæringer tillater ikke rammevilkårene egenproduserte musikaler, og et eventuelt tilskudd til egenproduksjoner fra bystyret vil være avgjørende.

Nøkkeltall foretakets investeringsbudsjett - styrets forslag:

  2015 2016 2017 2018
Egne inntekter 0 0 0 0
Utgifter 2700 1100 1100 1100
Årsresultat 2700 1100 1100 1100

I gjeldende økonomiplan 2014-2017 fikk kulturhuset tilført kr 300 000 årlig til oppgradering og fornyelse av utstyr. I tillegg ble det tilført kr 800 000 i årene 2014 og 2015 til oppgradering av salene på KINOKINO. På grunn av prekære oppgraderingsbehov i kulturhuset foreslår styret å omdisponere kr 500 000 fra investeringsmidlene tiltenkt KINOKINO til kulturhuset for 2015. I tillegg foreslås det at bevilgningen på kr 800 000 i 2014 og 2015 til KINOKINO videreføres ut planperioden.

Når det gjelder investeringsmidler er likevel det mest prekære knyttet til ny praksis/tolkning nasjonalt for gjeldende brannforskrifter. Disse pålegger kulturhuset en oppgradering av brannvarslingssystemet. Dette ligger ikke i rammene og har en kostnad på kr 1,6 millioner. Dersom oppgradering av brannvarslingssystemet ikke gjennomføres, må arrangement med bruk av scenerøyk avlyses. Dette rammer om lag halvparten av alle arrangement.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - Driftsbudsjettet

Rådmannen tilrår hovedsakelig styrets forslag og har innarbeidet avsetninger til følgende:

 • Basis rammetilskudd i 2015 på kr 9,842 millioner. I tillegg kompenseres det for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2014. Lokale lønnsforhandlinger for 2014 er i skrivende stund ikke gjennomført.
 • Lønnsoppgjør i 2015 kompenseres etter framlagt forhandlingsprotokoll og finansieres av kommunens lønnsreserve.
 • Videreføring av kommunal egenandel på kr 550 000 til RAS-prosjektet og kr 118 000 til AiR. Eventuell overføring av AiR fra foretaket til kultur og fritid må håndteres særskilt i 2015.
 • Tilskudd på kr 700 000 i 2016 og 2018 til musikalproduksjoner.

Rådmannen tilrår ikke styrets forslag om:

 • Reversering av reduksjon i rammetilskudd på kr 1 million som bystyret vedtok i forbindelse med sammenslåingen av Sandnes kulturhus KF og KINOKINO KF til nytt Sandnes kunst- og kulturhus KF.

Rådmannens merknader og tilrådninger som er innarbeidet i rådmannens forslag til økonomiplan - Investeringsbudsjettet

Rådmannen har foreslått å tilføre kr 1,6 millioner til nytt brannvarslingssystem i andre perioderapport 2014. Tiltaket er derfor ikke foreslått prioritert i rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018. Det er heller ikke avsatt kr 800 000 i investeringsmidler i perioden 2016-2018 til oppgraderinger i KINOKINO. Rådmannen tilrår å omdisponere kr 500 000 fra investeringsmidlene til KINOKINO til kulturhuset for 2015.

Forslag til vedtak:

 1. Økonomiplan 2015-2018 for Sandnes kunst- og kulturhus KF godkjennes med følgende endringer:
  • Reduksjon i rammetilskudd på kr 1 million fra gjeldende økonomiplan 2014-2017 reverseres ikke.
  • Midler til oppgradering av brannvarslingssystemet utgår da den er behandlet i sak om perioderapport per 31.08.2014 grunnet framdrift og krav til ferdigstillelse.
  • Det bevilges ikke kr 800 000 i investeringsmidler i perioden 2016-2018 til oppgraderinger i KINOKINO.
 2. Sandnes kunst- og kulturhus KF kompenseres for faktisk lønnsoppgjør i 2015 etter framlagt forhandlingsprotokoll.
 3. Rådmannen bes innarbeide helårsvirkningen av lønnsoppgjøret 2014 i 2015 i samsvar med bystyrets vedtak.

Vedlegg: Styrets forslag til økonomiplan 2015-2018, se vedlegg til økonomiplan 2015-2018.