Økonomiplan 2015-2018

Teknisk

I planperioden skal ny idrettshall på Bogafjell og ny idrettshall i Sandnes idrettspark ferdigstilles. I tillegg er det lagt inn midler til rehabilitering av Riskahallen. Rådmannen har også funnet rom for å legge inn midler til ny svømmehall på Iglemyr. Svømmehallen vil bygges slik at det er mulig å utvide bygget med idrettshall på et senere tidspunkt.

2015 markeres som friluftslivets år. Det er lagt inn flere investeringer som legger til rette for at kommunens innbyggere skal kunne ta i bruk naturen og turområdene som finnes i kommunen.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2015 2016 2017 2018
74 60001 Bogafjell idrettshall 110000 35000 75000      

Status KII: Byggestart august 2014. Forventet ferdigstilt august 2015.

Bogafjellhallen bygges som en ordinær hall, og inkluderer små tilpasninger slik at fritidstilbud til barn og unge kan tilbys i enkle lokaler utstyrt til formålet, samt garderober for kunstgressbanene. Kostnadsoverslag II ble vedtatt i fsak 41/14. Rådmannen har innarbeidet midler til fullfinansiering av prosjektet i samsvar med gjeldende økonomiplan. 

75 60002 Bogafjell idrettshall - spillemidler -14000       -14000  
I henhold til gjeldende regelverk, er det beregnet at prosjektet vil utløse kr 14 millioner i spillemidler.
76 60003 Sandnes idrettspark, Giskehallen 2 87000 6500 39000 41500    

Status K0: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt våren 2016.

Ny flerbrukshall inkludert tilpasninger til eksisterende bygg, med oppgradering av eksisterende garderobefasiliteter. Giskehallen 2 er en avgjørende del av avtale med Rogaland fylkeskommune om utvikling av undervisningstilbudet på Sandnes videregående skole. Det framgår av avtalen med fylkeskommunen at det skal inngås leieavtale på ordinære vilkår. Prosjektet forutsetter leieavtale med fylkeskommunen som skal dekke om lag 40 prosent av leiekostnadene. Bygget må tilpasses den eksisterende Giskehallen i byggestil og rømningsveier.  Byggeprogrammet er per dags dato til politisk behandling (fsak 75/14, bystyret 28.10.2014) Rådmannen har innarbeidet midler til fullfinansiering av prosjektet i samsvar med gjeldende økonomiplan, justert for prisstigning. 

77 60004 Sandnes idrettspark, Giskehallen 2 - spillemidler -18880       -18880  
I henhold til gjeldende regelverk, er det beregnet at prosjektet vil utløse kr 18,9 millioner i spillemidler.
78 60005 Riskahallen, rehabilitering 70000 5000 45000 20000    

Status K0: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt 2016.

Riskahallen er tilstandsvurdert og anslag på behov for oppgradering av hele hallen er satt til kr 70 millioner i 2011. Rådmannen har innarbeidet bevilgning av beløpet i kommende planperiode.

79  60007 Riskahallen, rehabilitering - spillemidler -12902     -12902    
Rehabilitering av Riskahallen for kr 70 millioner vil, i henhold til gjeldende regelverk, gi spillemidler på kr 12,9 millioner.
80 6503299 Trafikksikring, aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel   400 400 400 500 500
Bevilgningen omfatter egenandel som kommunen yter i forbindelse med trafikksikringstiltak, hvor fylkeskommunen yter tilskudd i forbindelse med aksjon skolevei. Trafikksikkerhetsprosjekter søknadsbehandles i fylkets trafikksikkerhetsutvalg, i konkurranse med andre kommuner i Rogaland. 
81 6503299 Trafikksikring eksisterende veinett, strakstiltak   400 650 650 650 600
Det er behov for en rekke trafikksikkerhetstiltak på eksiterende veinett. Dette er tiltak til oppfølging i utvalg for byutvikling. Konkret omhandler dette fartsdempende tiltak, krysningstiltak og skilting. 
82 6506199 Avtale med Rogaland fylkeskommune   2600 2600 2600    
Denne avtalen skal sikre framdriften i utbygging av trafikksikkerhetstiltak og tilbud for gående og syklende samt miljøtiltak i Sandnes kommune. Avtalen er knyttet til oppfølging av handlingsplan i Transportplan for Jæren/Jæren pakke 2. Avtalen omfatter tilskudd fra Sandnes kommune, statlige/fylkeskommunale midler og bompenger. 
83 6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer   500 500 500 500 500
Kommunen har gjennomført lovpålagt tilsyn med kommunens broer. Tilsynet viser at det er behov for sikringstiltak, kalkulert til kr 500 000 per år i planperioden.
84 6503599 Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer   600 400 200 200  
Bymiljø har i samarbeid med Diakonhjemmets høgskole startet registreringsarbeidet ved kvartalene i gamle sentrum. En gruppe studenter har fått som prosjektoppgave å lage rapport for ett kvartal i sentrum. Gruppen registrer mangler og foreslår utbedringstiltak. 
85 6302199 Nyanlegg gatelys   1400 1800 1600 1600 1600
I utbyggingsavtaler inngått etter 01.01.2000, blir investeringer til gatelys inkludert i refusjonsgrunnlaget på lik linje med andre kommunaltekniske anlegg. Gatelysnettet eldes i akselererende tempo, og behovet for utskifting av armaturer og stolper er økende. 
86 6505199 Sentrumstiltak generelt   150 150 150 150 150
Bevilgningen omfatter tiltak som forbedrer den bruksmessige kvaliteten på gaterommet i sentrum. Utvalg for tekniske saker prioriteringer tiltak. 
87 6304299 Byutviklingstiltak   1700 1700 1700 1700 1700
Kommunen er en viktig partner og medspiller i byutvikling, utvikling av sentrumsområdet og konkrete enkeltprosjekter. Særlig aktuelt er kommunalt engasjement i oppgradering av offentlige uterom og plasser. Det er viktig å definere gaterom og møteplasser i området fra Langgaten (historiske Sandnes) til Vågen. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. 
88 6505117 GASS-egenandel(((GASS= Gjennomføring Av SentrumsStrategien)))   6500 12000 15150 1500 9150
Til dekning av kommunens andel av utbyggingsavtalene i forbindelse med GASS-prosjektene. Ved gjennomføring av prosjekter innen GASS, dekkes 30 prosent av utgiftene fra bykassen. Det er fire GASS prosjekter under planlegging, disse er Ruten med underjordisk parkering, Langgata, Havnepromenaden og Omlegging Elvegaten. Avsetning av midler til GASS prosjekter er basert på foreløpig framdriftsplan. 
89 6860199 Gravlunder generelt   75 100 100 100 100
Tiltaket gjelder ulike mindre rehabiliteringstiltak på gravlundene i forbindelse med parkeringsplasser, steinmurer, gjerder med mer. Utvalg for tekniske saker står for prioritering av tiltak i henhold til årsbevilgningen. 
90 6860399 Trær på gravlundene   200 200 200 200 200
Bioforsk har på oppdrag fra Sandnes kommune gjort en evaluering av sikkerheten knyttet til trærne på gravlundene. I tillegg er behovet for skjøtsel beskrevet. På bakgrunn av denne rapporten tilrådes det at det utarbeides en prioritert handlingsplan, som tar vare på gamle, ærverdige, trær. Trærne er en av gravlundenes sentrale verdier, og det skal føles godt og trygt å ferdes på våre gravlunder. Det plantes samtidig nye trær ved behov.
91 6860299 Omregulering av graver   695 318      
Prosjektet omhandler omregulering av graver på eldre gravfelt da det her forekommer avvik fra opprinnelig regulering og plassering. Ved utvidelser eller opparbeidelse av nye gravlunder blir hver enkelt grav koordinatfestet, noe som gir god oversikt. 
92 6805199 Idrettsplasser og løkker   450 450 450 450 450
Tiltaket gjelder rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. 
93 6841299 Kommunale lekeplasser, kartlegging og oppgradering   600 600 600    
Sandnes kommune har 175 kommunale lekeplasser. På mange lekeplasser er lekeutstyret i en slik forfatning at det må skiftes/fjernes. Prosjektet har i første fase kartlagt tilstanden på alle kommunale lekeplasser og det er vurdert tiltak som fjerning/sanering eller oppgradering der dette er hensiktsmessig. Oppgradering og utskifting av lekeutstyr er i gang og prosjektet vil være ferdig i løpet av 2016.
94 6841399 Universell utforming ved Sandvedparken lekeplass       870    
Sandvedparken lekeplass er en stor lekeplass lokalisert i kommunens største parkdrag. Den er mye brukt av barnehager, skoleklasser, familier og til forskjellige arrangementer. For at alle innbyggerne skal kunne bruke parken, er det nødvendig å omlegge denne i samsvar med prinsippene for universell utforming. 
95 6820199 Park og grøntanlegg   225 225 225 225 225
Tiltaket gjelder forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen.  
96 6830199 Friluftsområder   125 400 400 400 400
Tiltaket gjelder opparbeidelse/rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Tiltaket vil kunne utløse spillemidler. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. 
97 6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna   300 300 300 300 300
Det er utarbeidet en tiltaksplan for å ta vare på og videreutvikle parkdragene langs Storåna, fra Ganddal til Vågen. Parkdraget er komplisert og mange hensyn må tas. Å investere i oppfølgingen av denne planen vil ha betydning for folkehelse, hverdagsglede, flora, fauna, vannkvalitet og myke trafikanters framkommelighet i Sandnes sitt viktigste parkdrag. 
98/P27 6010199 Utskifting av maskiner/biler til bydrift   750 250 250 250 250

Endret i henhold til vedtak i bystyret.

Bydrift har en del gammelt og slitt utstyr. Det er behov for å bytte eldre utstyr for å følge med i utviklingen av nye driftsmetoder. Gamle maskiner og biler gir økte driftskostnader knyttet til vedlikehold. 

99 41011 Nytt produksjonskjøkken på Vatne 41000 1000 36000 4000    
Et nytt og moderne kjøkken vil dekke kommunens behov for mat og matforsyning til eldreomsorg, barnehager, skoler og intern/ekstern catering. Ved flytting fra nåværende kjøkken ved Åse bo- og aktivitetssenter frigjøres arealer som kan ombygges til nødvendige plasser med fulldøgnsbemanning.
100/P28  6302099 Utskifting av utrangerte gatelys 18000   0 8000 5000 5000

Endret kalkyle i henhold til bystyrets vedtak - utsettes 1 år.

EU-direktivet, økodesigndirektivet, forbyr fra og med 2015 distribusjon av høy intensive utladningslamper (hql), samt lyskilder tilpasset disse armaturene. Slike armaturer og tilhørende lyskilder forbys av miljøhensyn da de inneholder kvikksølv, de er samtidig lite energieffektive sammenlignet med gatelys av nyere teknologi. Sandnes kommune har per 01.01.2014 om lag 5 500 slike armaturer i gatelysnettet som må skiftes ut i løpet av en 4 års periode. 

101  6861099 Høle gravlund 2500   2500      
Sak om endring av gravstørrelser med opparbeidelse av ny gangveinett på Høle gravlund ble vedtatt i bsak 76/14. Revidert gravferdsforskrift setter krav til gravstørrelse som ikke oppfylles på Høle kirkegård. Det er dermed nødvendig med endring av eksisterende felt i henhold til revidert forskrift. Det er behov for ny drenering på deler av kirkegården og å anlegge nytt gangveisystem på kirkegården. 
102  6820115 Barnetråkk 700   700      
Revisjon av barnetråkk er vedtatt i bsak 102/14. Barnetråkk er en metode for kartlegging av hvilke områder og stier som barn og unge benytter til lek og aktiviteter i kommunen. Det benyttes kart hvor det tegnes inn hvilke områder som benyttes, samt supplerende informasjon om hva det benyttes til. 
103  6506799 Tiltak av støyplan 2500   500 750 750 500
Handlingsplan mot støy for Sandnes kommune 2013-2018 ble vedtatt i bsak 153/13. I handlingsplanen legges det i første rekke opp til flere støyskjermingstiltak av blant annet barnehager og skoler. Det vil også være nødvendig med støyskjerming av boliger langs riks- og fylkesveier.
104/P29  60008 Iglemyr svømmehall 130000   5000 55000 60000 10000

Endret kalkyle i henhold til bystyrets vedtak.

Status K0: Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt 2018.

Området ved Iglemyr skole er regulert til idrettsformål. I denne planperioden er det lagt inn, som trinn 1, kr 150 millioner til svømmehall med 8 baner, 25 meter, samt 2 stykk varmtvannsbasseng og garderobe/serviceanlegg. Trinn 1 skal tilrettelegge for et neste byggetrinn med oppføring av flerbrukshall (ordinær idrettshall) eller dobbel flerbrukshall. Selv om oppføringen vil komme etter 2018 må valg av konsept tas i sak om byggeprogram for svømmehallen. Planene for utbygging, er i henhold til utredning, framlagt i bsak 138/14

105  60009 Iglemyr svømmehall - spillemidler -31000         -31000
Spillemidler for svømmehallen er med gjeldende regelverk beregnet å utløse kr 31 millioner. I tillegg vil det være berettiget momskompensasjon. Tilskuddet forutsetter kulturdepartementet sin godkjenning av funksjonsprogram med detaljerte tegninger. Utbetalingstidspunktet er usikkert.
106  6804999 Støyskjermingstiltak Flomlysbanen 700   700      
Sandnes Ulf har bekostet kunstgress på den tidligere grusbanen Flomlysbanen. Bruken av banen har dermed økt, og naboene plages av støy og baller i hagene. I samråd med kommunelegen er det derfor innført restriksjoner på bruken. Dette er uheldig da banekapasiteten i området er anstrengt. Det foreslås å sette opp støyskjerming for å bedre forholdene for naboene samt å kunne utnytte banens kapasitet. 
107  6805170 Merking av friidrettsbanen 500   500      
Merkingen på friidrettsbanen er så slitt at oppmerkingen ikke er godkjent for større arrangementer. Det er nødvendig med ny oppmerking
108  6830180 Rehabilitering av turkartet "Ut i det grønne" + rehabilitering av "fiskekartet" 600   600      
Heftet "Ut i det grønne" er et friluftskart med informasjon og beskrivelser av mulige friluftsaktiviteter i Sandnes. Fiskekartet er et eget hefte med kart og informasjon om fiskemuligheter i Sandnes. Begge disse utgivelsene inneholder feil og mangler da de er mer enn 10 år gamle. Det er nødvendig med en revidering av begge heftene for å gi god og korrekt informasjon til brukerne. 
109  6830181 Skilting etter ny nasjonal standard i Dale/Kubbetjørn/Lifjell området 300   300      
Området er et svært mye brukt turområdet for hele regionen og for turister. Det er utviklet ny nasjonal standard for skilting. I samarbeid med turistforeningen er det ønskelig å oppgradere dette området i henhold til standarden. Tiltaket kan utløse spillemidler. 
110  6805171 Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg 700   400 300    
Grøntområdene tilknyttet idrettsanleggene er overgrodde og det er behov for å fjerne ugress som sprer seg til landbruket, samt skjøtsel av skogene (Ormaskogen, Lura med flere). Det er i tillegg behov for ny leplanting i Sandnes idrettspark. 
111  6830999 Utvidelse parkeringsplass på Gramstad 500       500  
På store utfartsdager er det kaotisk med for lite parkering på Gramstad. Veien opp Gramstaddalen er nå under utvidelse og Turistforeningen har bedt kommunen om å utvide parkeringsplassen. Utvidelse av parkeringsplassen planlegges utført i 2017. 
112  6831099 Rehabilitering lysanlegg i Melsheia 2000       1000 1000
Lysanlegget er gammelt og armaturer og stolper må skiftes. Nedgravning av kabel bør også vurderes. Tiltaket kan utløse 1/3 del spillemidler. 
113  6805099 Skifte av kunstgress         2500 2500
De første kunstgressbanene vil være klar for bytte av dekke i 2017. Antatt kostnad er om lag  kr 2,5 millioner per bane. Tiltaket kan utløse spillemidler 1/3 del. 
114  6805150 Kunstgressbane, Figgjo - spillemidler -2875         -2875
Kunstgressbanen blir ferdigbygget i 2014. Det er lang ventetid på spillemidler, og inntektene budsjetteres først i 2018.
115/P36  6820136 Øglændsparken - pilotprosjekt fremtidens byer bedre bymiljø 0   0 0    
P37

6840130 

Oppgradering lekeplass Øglændsparken 200   200      
P38 6820799  Tiltak/midlertidig park, tiltak på deler av Ruten 1000   1000      

Endret kalkyle i henhold til vedtak i bystyret.

Opparbeidelse av Øglændsparken som pilotprosjekt for fremtidens byer bedre bymiljø. Opparbeidelse og utarbeidelse av tekniske planer etter forprosjekt, utarbeidet i 2014, etter politisk vedtatt kostnadsramme på kr 3 millioner. 

116  6010499 Ferdigstillelse av kontorarealer, Vatne driftsstasjon 500   500      
Verkstedbygget ved Vatne driftsstasjon er betydelig renovert etter brannen. Deler av bygget settes nå i stand til nye kontorlokaler til bydrift. Dette er i tråd med planene i mulighetsstudien for Vatne driftsstasjon. Innflytting i kontorlokalene er et ledd i en intern flytteprosess, som har til hensikt å samle virksomhetene i Vatne og frigjøre arealer til andre formål. 
117  6010599 Utskifting kjøl- og fryseanlegg, Trones mottakskjøkken 300   300      
Både aggregat til kjølerom og fryserom bør skiftes. Maskinene er fra 1987 og er vannkjølte. Fryserommet er ute av drift fordi leverandør ikke har mulighet til å framskaffe nødvendige deler. Ved stopp i aggregat til kjølerom, oppstår det en akutt vanskelig situasjon for mottakskjøkkenet. 
118  7580099 Rundkjøring og diagonal Hoveveien 19500   4900 10000 4600  
I forbindelse med utvidelse av E-39 Kvelluren-bro, i regi av Statens vegvesen, skal Sandnes kommune anlegge ny rundkjøring med tilhørende gang og sykkelvei på Hove, samt diagonal til E-39. Anlegget skal være klart for tilknytning til E-39 1.kvartal 2017. Prosjektet er grovkalkulert til en totalkostnad på kr 61 millioner, inklusiv innløsning og rivning av 2 eiendommer. Det skal gjennom inngåtte utbyggingsavtaler innbetales bidrag til kommunen for opparbeidelse av dette anlegget, disse bidragene utgjør per 2014 om lag kr 41 millioner. Tidspunkt og sum for innbetaling av bidrag forutsetter planlagt framdrift i utbygginger. Kommunens andel er dermed beregnet til kr 19,5 millioner.  
119  6803799 Folkehelse - friluftslivets år 2015 3000 1200 1800      
Friluftslivets år 2015 er en del av "Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv" presentert av klima og miljødirektoratet 2013. Prosjektet har som formål å øke deltakelse i friluftslivsaktiviteter for alle innbyggere. I samarbeid med Turistforeningen, vil en blant annet oppgradere stier og bygge samlingssted for aktiviteter. Slike friluftprosjekter kan utløse en spillemiddelandel på opptil 50 prosent. Tiltakene som planlegges gjennomført presenteres i en fremtidig sak. 
120  6803899 Folkehelse - tilrettelegging for økt sykkelbruk 3000   3000      
Sykling fremmer folkehelsen gjennom en sunn og aktiv livsstil. Det er samtidig et miljøvennlig og praktisk transportmiddel i sentrale strøk som er et viktig bidrag i reduksjon av klimagassutslipp. Grunnet store trafikkproblemer på vegnettet i regionen ansees motivasjonen som stor for å bruke sykkel fremfor bil. Kommunen skal gjennom ulike tiltak tilrettelegge for at stadig flere velger sykkelen som fremkomstmiddel, og spesielt i sentrale strøk. Rådmannen tilrår bevilgning på kr 3 millioner hvorav kr 1,5 millioner er finansiert ved bruk av bundet fond, fremtidens byer.
121  6803899 Folkehelse - tilrettelegging for økt sykkelbruk, bruk av midler fra framtidens byer (bundne fond) -1500   -1500      
Det anvendes fondsmidler fra fremtidens byer som delfinansiering av tiltaket for økt sykkelbruk.
122  6507099 Støyskjerming boliger Sørbøgeilen 2500   2500      
I forbindelse med klagebehandling av reguleringsplan 2006126, ble det i utvalg for kultur og byutvikling 30/11, vedtatt støyskjerming av boliger i Sørbøgeilen mot Hoveveien. Behovet oppstod som følge av omlegging av Hoveveien i forbindelse med utbygging. 
TOTALSUM TEKNISK 415843 66370 241943 152993 50195 1250