Økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet består av både skattefinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) er avgiftsfinansiert.

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:

  • Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå lenger enn økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten av et utvalg eller av ledelsen i angjeldende resultatenhet.
  • Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte formål. Investeringen har en forhåndsbestemt  plan for gjennomføring i en bestemt periode og vil normalt være avsluttet innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid. De periodiske bevilgningene er framtredende i byggeprosjekter, innenfor park og idrett og delvis innenfor kommunaltekniske prosjekter i kommunen.

Byggeprosjekter

Et byggeprosjekt utvikles i faser, og det er i henhold til ”Rutiner for kommunale byggesaker” knyttet krav om politisk behandling etter hver fase. Byggesaksrutinen angir hvilket organ som har beslutningsmyndigheten, samt regler for avviksbehandling. Fasene i et byggeprosjekt er definert nedenfor, og informasjonen står oppført for hvert tiltak i den etterfølgende teksten:

FASE I PROSJEKTET KODE TYPE RAPPORT/KOSTNADSOVERSLAG GODKJENNES AV
Idéfase  IK Grov beskrivelse og investeringskalkyle Bystyret (økonomiplan)
Byggeprogram K0 Byggeprogram med funksjoner og romprogram Bystyret, etter innstilling fra berørt utvalg
Forprosjektering  KI Prosjektering sammen med arkitekt ut fra byggeprogram Formannskapet (avvik >5 prosent)
Detaljprosjekt  KII Detaljprosjekter og med innhentede anbud Formannskapet (avvik >5 prosent)
Byggeregnskap BR Byggeregnskap for prosjektet Bystyret (innen 18mnd etter fullføring)

Kommunaltekniske prosjekter

Bystyret har vedtatt ”Prosjekthåndbok for kommunaltekniske prosjekter”, som gjelder for kommunalteknikk og park og idrett.  Utviklingen av anleggene følger disse reglene:

FASE I PROSJEKTET KODE TYPE RAPPORT/KOSTNADSOVERSLAG
Forstudie K0 Grov oversiktskalkyle ut fra behovsbeskrivelse i overordnede planer. Overordnede alternativ foreslås. Grunnlag for økonomiplan og eventuelt reguleringsplan. Usikkerhet +/-40 prosent.
Forprosjekt KI Forundersøkelser, vurderinger og valg av strategi,  konkretisert framdrift, utarbeidelse av avtaler/erklæringer. Kostnadskalkyle fremmes med +/-15 prosent usikkerhet. 
Detaljprosjektering  KII Detaljplaner og beskrivelser, anbuds- og kontraktsgrunnlag utarbeides, vedtatt reguleringsplan foreligger. Kostnadskalkyle fremmes med usikkerhet +/-10 prosent.

Hovedtall

I planperioden legges det opp til en ekspansiv vekst i investeringsbudsjettet. Investeringsnivået øker fra kr 861 millioner i 2014 til kr 1,5 milliarder i 2015. Dette innebærer en økning i investeringer på 61 prosent fra 2014 til 2015. 2015 er toppåret for investeringer og nivået reduseres noe utover i perioden.

Det høye investeringsbehovet medfører en stor økning i renter og avdrag i perioden, som får direkte innvirkning på driften. For å få rom til de økte rente- og avdragsutgiftene disse investeringene medfører, har rådmannen, som omtalt under kapittel 3.2.1, sett seg nødt til å legge inn en generell reduksjon på alle tjenesteområder og administrative staber.

Det investeres mye på flere områder. Det investeres i skole- og barnehagebygg, samt i bygg innen omsorg og boligsosial handlingsplan. I tillegg skal det bygges nytt rådhus og ny hoved- brannstasjon. Rådmannen har også prioritert å finne rom for ny svømmehall på Iglemyr i denne økonomiplanen.

Tusen kroner

Investeringsbudsjettet 2015 2016 2017 2018 Totalt
Skole 137240 300800 652800 440800 1531640
Barn og unge 124445 143000 111000 82000 460445
Levekår 472750 240115 168450 74500 955815
Kultur og byutvikling 34350 29000 2700 1700 67750
Teknisk 250743 117895 83575 105625 557838
VAR 86400 73900 73900 72900 307100
Kommune felles 335975 450200 259900 85600 1131675
Eiendom 61735 -875 -8675 37225 89410
Totalt 1503638 1354035 1343650 900350 5101673

Finansieringen av netto skattefinansierte investeringer skjer primært ved bruk av lån. Andre finansieringskilder er overføring fra drift og avdrag på ansvarlige lån fra Lyse, tomteselskapet og næringsparken. Totalt netto investeringsbudsjett for 2015 finansieres ved bruk av lån inklusiv startlån med kr 1 315,8 millioner (90 prosent), mottatte avdrag på utlån med kr 134,9 millioner (9 prosent), overføring fra drift med kr 15 millioner (1 prosent).

Fra og med 2014 er det full momskompensasjon i investeringsbudsjettet. I investeringsbudsjettet utgjør refusjonsinntekten for 2015 kr 208,4 millioner, for 2016 kr 188,4 millioner, for 2017 kr 159,8 millioner og for 2018 er det innarbeidet kr 102,5 millioner.

Tusen kroner

Investeringsbudsjettet Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
Sum investeringsutgifter 1503638 1354035 1343650 900350
Sum investeringsinntekter -322564 -286670 -438273 -319519
Sum finansutgifter 285000 295000 305000 315000
Netto finansbehov 1466074 1362365 1210377 895831
Finansiert slik:        
Bruk av lån, inkludert startlån -1315770 -1194981 -1019619 -645098
Mottak avdrag på utlån -134930 -145063 -155197 -165330
Bruk av disposisjonsfond        
Bruk av ubundne fond        
Overført fra drift -15374 -22321 -35561 -85403
Sum finansiering -1466074 -1362365 -1210377 -895831
Udekket/udisponert 0 0 0 0
Overført fra drift 1,05 % 1,64 % 2,94 % 9,53 %
Lånefinansiering (inkl startlån) 89,75 % 87,71 % 84,24 % 72,01 %

Oppvekst skole

Skolebyggprogrammet som ble vedtatt i bsak 89/14 viser stort behov for investeringer i skolebygg for å imøtekomme veksten i elevtall. Oversikten over fordeling av elever viser at noen skoler har ledig kapasitet. Nærskoleprinsippet gjør at man ikke klarer å utnytte disse, men må bygge nytt og utvide på andre skoler. I 2014 ble det foretatt en kartlegging av mulighetene rundt behovet for ytterligere elevplasser i ungdomsskolen i søndre bydeler. Ny ungdomsskole på Bogafjell er valgt som beste løsning.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2015 2016 2017 2018
1 30001 Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole, B21 skole (((barneskole for 21 klasser og 588 elever))) 19000 1000 18000      
Status KO: Planlagt byggestart april 2015. Forventet ferdigstilt november 2015.

Gymsalen ved skolen skal bygges om til klasserom. I tillegg tilrettelegger prosjektet for at skolen skal være funksjonell som ren barneskole. Rådmannen viderefører budsjettet til prosjektet, justert for prisstigning og endret fremdrift, i samsvar med gjeldende økonomiplan. Prosjektet er forsinket som følge av forsinkelse i byggeprosjektet for Bogafjellhallen, der gymnastikktimene skal foregå fremover. Det er ikke behov for kjøp av tomt til denne utvidelsen.
2 4232599 Ganddal skole, ny liten flerbrukshall samt personalrom, arbeidsrom og kontor 31300 20000 11300      
Status KII: Byggestart 2013. Forventet ferdigstilt august 2015.

Prosjektet må ses sammen med prosjektet for rehabilitering og utvidelse av Ganddal skole. Skolefasilitetene er ferdigstilt i 2014 mens ny dobbel gymsal ferdigstilles til skolestart 2015.  Prosjektet omfatter ombygging, rehabilitering og utvidelse av skolen med inntil 100 nye plasser i tillegg til bygging av ny liten flerbrukshall.
3 4232551 Ganddal skole, ny liten flerbrukshall - spillemidler -5750     -5750    
Etter gjeldende regler, er det beregnet at utbygging av hallen vil gi kr 5,75 millioner i spillemidler.
4  30017 Ganddal skole, opparbeidelse av uteareal 3000 360 2640      
I forbindelse med prosjektet med utvidelse og rehabilitering av Ganddal skole er det ikke tidligere avsatt midler til opparbeidelse av uteareal ved skolen. I tilknytning til de pågående arbeidene ved Ganddal skole, er det beregnet at opparbeidelse av utearealet vil ha en kostnad på om lag kr 3 millioner.
5 30012 Sandved skole, utvidelse, B28 skole (((barneskole for 28 klasser og 724 elever))) 36500 5000 31500      

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt desember 2015.

Skolebyggprogrammet for 2015-2018 viser behov for utvidelse av Sandved skole med 112 nye elevplasser før skolestart 2015. Planlegging av utvidelsen er igangsatt. Ombygging av gymsalen ble vurdert, men ikke funnet hensiktsmessig. Det er ikke behov for kjøp av mer tomteareal for utbyggingen. 

6 30006 Giske ungdomsskole, utvidelse, U21 skole (((Ungdomsskole for 21 klasser og 588 elever))) 31000 1000 14000 16000    
Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt august 2016.

Skolebyggprogrammet for 2015-2018 viser behov for fire nye klasserom og 112 elevplasser ved skolen. Kalkylen for prosjektet er basert på modulbygg. Det er ikke behov for kjøp av mer tomteareal for utbyggingen. Skolen bruker i dag brakkebygg for å ha rom for alle elevene. Brakkebyggene er dårlige og har til dels store bygningsmessige problemer. Plassforholdene ved skolen anses per i dag som kritiske. 
7 30011 Hommersåk skole, utvidelse, B7 skole(((Barneskole for 7 klasser og 196 elever))) 31000   17000 14000    
Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt august 2016.

Hommersåk skole må være en selvstendig B7 skole
fram til ny barneskole står klar i Riska bydel. Dagens skolebygg er ikke stort nok til å romme en full B7 skole. Et nytt bygg må gi plass til 2 klasserom med tilhørende grupperom og mer tilfredsstillende personal- og arbeidsrom. I gjeldende økonomiplan er det avsatt midler til å ferdigstille et nytt bygg ved Hommersåk skole i 2018. Det er nødvendig å framskynde utbyggingen da det er behov for utvidet skolekapasitet allerede fra skoleåret 2016/2017. 
8 30007 Buggeland skole, utvidelse, B21 skole(((Barneskole for 21 klasser og 588 elever))) 97000 1000 30000 44000 22000  
Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt august 2017.

Skolebyggprogrammet for 2015-2018 viser behov for utvidelse med inntil 7 klasserom og 196 nye elevplasser innen skoleåret 2017, for å møte pågående og fremtidig utbygging. I tillegg er det behov for å utvide fra enkel til dobbel gymsal. Det er ikke behov for kjøp av mer tomteareal for utbyggingen. 
9 30009 Ny ungdomsskole Bogafjell, U18 skole(((Ungdomsskole for 18 klasser og 504 elever))) 292000   5000 80000 134000 73000
Status IK: Planlagt byggestart august 2015. Forventet ferdigstilt august 2018.

Ny ungdomsskole på Bogafjell med 18 klasser vil bidra til å løse behovet for kapasitetsøkning på ungdomstrinnet sør i kommunen. Skolen vil ta elever fra barneskolene Bogafjell og Buggeland. Det planlegges to års byggetid. Tomtekostnad er fastsatt og inkludert i kalkylen.
10 30010 Skaarlia skole, B14 skole(((Barneskole for 14 klasser og 392 elever))) 250000   5000 47000 150000 48000
Status IK: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt august 2018.

Skolebyggprogrammet for 2015-2018 viser behov for ny B14 skole. Elever fra Skaarlia går i dag på Iglemyr skole. Iglemyr skole har i dag ledig kapasitet, men det er utfordringer knyttet til at elevtallet fordeler seg ulikt på de ulike trinn. Det pågår fremdeles utbygging i Skaarlia og ut fra prognoser for elevtall er det behov for at Skaarlia skole står ferdig til skolestart 2018. Skolen er kalkulert til å koste kr 242 millioner. 
11  30018 Senter for flerspråklige barn og unge (FBU), nye lokaler 102000   500 19500 60000 22000
Status IK: Planlegging av prosjektet foretas i 2015

Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) har leiekontrakt i Holbergsgt.15 fram til oktober 2013. Det er gitt tilsagn om forlengelse. Det er nødvendig at senteret får mer permanente lokaler. Dagens lokaler ligger i sentrumsplanens transformasjonsområde B. Det må utarbeides forpliktende planer for senterets framtidige plassering. Det er ønskelig med en samlokalisering med Sandnes læringssenter, flyktningenheten og NAV. 
12  30019 Sandnes læringssenter (SLS), nye lokaler 158000   500 24500 80000 53000
Status IK: Planlegging av prosjektet foretas i 2015

Sandnes læringssenter (SLS
) leier i dag lokaler i Havnegt.2. Lokalene er vel egnet til virksomheten. På samme måten som FBU inngår også disse lokalene i transformasjonsområdet B. Det må derfor utarbeides forpliktende planer for læringssenterets framtidige plassering. Det er ønskelig med en samlokalisering med senter for flerspråklige barn og unge, flyktningenheten og NAV.   
13 30002 Figgjo skole, sanering og nybygg, K20 skole (((Kombinert barne- og ungdomsskole for 20 klasser og 560 elever))) 320000     50000 140000 130000
Status IK: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt august 2018.

I gjeldende økonomiplan er det satt av midler til rivning av eksisterende skolebygg ved Figgjo skole og gjenreising av disse. I skolebyggprogrammet er det vedtatt at elevene fra Figgjo også skal ha ungdomsskoleplass på Figgjo. Nå er prosjektet omdefinert slik at skolen ved nybygging skal utvides med 6 klasserom, grupperom og spesialrom for ungdomsskolen samt personalrom og arbeidsrom for ansatte på ungdomsskoletrinnet. Prosjektet må være ferdig til skolestart 2018. Tomtespørsmålet er uavklart, arbeidet med dette må forseres.
14 30008 Hana skole, utvidelse, B21 skole (((Barneskole for 21 klasser og 588 elever))) 87000     5000 43000 39000
Status IK: Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt august 2018.

Skolebyggprogrammet for 2015-2018 viser behov for utvidelse av Hana skole med 7 klasserom og 196 elevplasser. Areal for ny gymsal er ikke med i planene. Det er ikke behov for kjøp av mer tomteareal for utbyggingen. 
15  20020 Altona skole og ressurssenter, nye lokaler 68000   1000   19000 30000
Status IK: Planlegging av prosjektet foretas i 2015

Altona skole og ressurssenter holder i dag til i lokaler på Altona, Strandgata 79. Det er startet opp et arbeid med områderegulering av området langs Gandsfjorden fra Altona i nord til Sandnes kulturhus i sør. Det er i denne forbindelse lagt opp til at Altona skole og ressurssenter må flytte ut av sine nåværende lokaler.  
16  30021 Planlegging for flere elevplasser på Skeiene, U21 skole(((Ungdomsskole for 21 klasser og 588 elever))) 360000       4000 45000
Skolebyggprogram 2015-2018 viser at Skeiene ungdomsskole må utvides fra å være en U15 til å bli en U21 skole fra 2020. Prosjektet legger opp til en behovsavklaring i løpet av 2017 og planlegging i 2018.
17 30004 Skoler, utendørsanlegg   800 800 800 800 800
Status: Rullering – årsbevilgning

Avsetningen gjelder opprustning og nødvendige rehabiliteringstiltak, samt forvaltning av lekeutstyr i samsvar med forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. 
TOTALSUM OPPVEKST SKOLER  1880050 29160 137240 295050 652800 440800

Oppvekst barn og unge

I følge barnehageplanen er det fremdeles behov for å bygge flere barnehager for å kunne opprettholde full barnehagedekning i kommunen. Kommunen har kjøpt en stor tomt i Kleivaneområdet der det er vedtatt å bygge en barnehage for 10 grupper. I tillegg vurderes barnehage i de tidligere kulturskolelokalene i sentrum samt at det prioriteres å få bygget barnehager for å dekke behovet på Figgjo og Hommersåk.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2015 2016 2017 2018
18 35004 Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med 2 grupper 26200 15000 11200      

Status KO: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt høsten 2015.

Påbygging av Figgjo barnehage var opprinnelige planlagt ferdigstilt til august 2013. Prosjektet har hatt flere forsinkelser av ulike grunner. Barnehagen skal bygges ut med 154 kvm innendørs lekeareal fordelt på 2 grupper som tilrettelegges fleksibelt for små og store barn. Ved lik fordeling mellom små og store barn vil barnehagen får 33 flere barnehagehageplasser. Rådmannen viderefører bevilgningen til prosjektet, justert for prisstigning. Tomtekostnader er inkludert i kalkylen.

19 35007 Sørbø II, ny barnehage med 5 grupper 50200 17000 33200      

Status KII: Byggestart september 2014. Forventet ferdigstilt juni 2015.

Prosjektet er kalkulert til kr 50,2 millioner. KII vedtatt i bsak 106/14. Det planlegges en barnehage med minimum 385 kvm innendørs lekeareal fordelt på 5 grupper som tilrettelegges fleksibelt for små og store barn. Ved en lik fordeling mellom små og store barn vil barnehagen få 83 barn. 

20 35002 Asperholen barnehage, riving og nybygg til 6 grupper 74500 2500 28500 43500    

Status KII: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt august 2016.

Asperholen barnehage skal rives og bygges opp på ny med minimum 462 kvm innendørs lekeareal fordelt på 6 grupper som tilrettelegges fleksibelt for små og store barn. Ved en lik fordeling mellom små og store barn vil barnehagen få 33 nye barn utover de som allerede går i Asperholen barnehage. Barnehagen vil ha drift i den gamle barnehagen frem til nybygget er ferdig. Den gamle barnehagen rives når den nye er ferdigstilt. Det er ikke behov for mer tomteareal til prosjektet.

21 35006 Kleivane, ny barnehage med 10 grupper 113000 12000 46000 55000    

Status K0: Planlagt byggestart våren 2015. Forventet ferdigstilt juni 2016.

Det planlegges en barnehage med minimum 770 kvm innendørs lekeareal fordelt på 10 grupper som tilrettelegges fleksibelt for små og store barn. Ved en lik fordeling mellom små og store barn vil barnehagen få 165 barn. 4 grupper planlegges med oppstart fra nytt barnehageår 2016, mens de resterende vil åpne til nytt barnehageår 2017. 

22  35015 Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper  68000   5000 30000 33000  

Status K0: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt juni 2017.

Det planlegges en sentrumsbarnehage i den gamle kulturskolen med minimum 462 kvm innendørs lekeareal fordelt på 6-7 grupper som tilrettelegges fleksibelt for små og store barn. Ved en lik fordeling mellom små og store barn vil barnehagen få 99 barn.

23 35005 Vatne, ny barnehage med 6-7 grupper 63000     12000 29500 21500

Status K0: Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt juni 2018.

Skolebygget på Vatne er vurdert for barnehageformål. Arbeidet med omregulering pågår. Det er behov for avklaring i forhold til støy fra skytebanen i Vatneleiren. Det planlegges en barnehage med minimum 462 kvm innendørs lekeareal fordelt på 6-7 grupper som tilrettelegges fleksibelt for små og store barn. Ved en lik fordeling mellom små og store barn vil barnehagen få 99 barn.

24  35016 Ny barnehage Hommersåk, 9 grupper 110000     2000 48000 60000

Status K0: Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt juni 2018.

Det er behov for nye barnehageplasser på Hommersåk i 2018. Det planlegges en barnehage med minimum 693 kvm innendørs lekeareal fordelt på 9 grupper som tilrettelegges fleksibelt for små og store barn. Barnehageplassene på Riskatun vil bli flyttet over. 

25 35003 Utendørsanlegg, barnehager   545 545 500 500 500

Status: Årlig bevilgning

Budsjettet disponeres til opprustning av eldre barnehageanlegg, samt opprustning av lekeutstyr for å tilfredsstille forskrift om sikkerhet på lekeutstyr. Bestilleransvaret for utendørsanlegg i barnehager, er lagt til eiendomsselskapet, som utformer dette i samarbeid med oppvekst barn og unge. Politisk tilligger det utvalg for tekniske saker å prioritere tiltak i henhold til årsbevilgningen. Flere barnehager har uteområder som er preget av stor slitasje etter mange år med manglende vedlikehold/oppgraderinger. Rådmannen tilrår at bevilgningen til oppgradering av uteområdene videreføres i samsvar med gjeldende økonomiplan.

TOTALSUM OPPVEKST BARN OG UNGE 504900 47045 124445 143000 111000 82000

Levekår

Innen levekår prioriteres det investeringer på områdene for heldøgnsplasser innen omsorg og boliger innen boligsosial handlingsplan.

Utvidelsen av Riskatun bo- og aktivitetssenter samt bygging av nytt Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, vil gi til sammen 90 nye sengeplasser. I tillegg viser befolkninsprognosene at det vil være ytterligere behov for plasser etter utløpet av denne planperioden. Det er derfor satt av midler til planlegging av disse i 2019.

Boligsosial handlingsplan viser prioriteringer for å framskaffe boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. For å dekke behovet for boliger blir det kjøpt brukte og nye boliger samt bygget egne leilighetsbygg og småhus.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2015 2016 2017 2018
26 4413899 Sandnes helsesenter, 40 sykehjemsplasser - tilskudd fra Husbanken -26564   -26564      
Prosjekt er innvilget kr 26,6 millioner i tilskudd fra Husbanken etter den satsen som var gjeldende ved søknadstidspunktet i 2012. 
27 26001 Påbygg Riska bo- og aktivitetsenter, 29 plasser 105000 10000 95000      

Status KII: Planlagt byggestart 2014. Forventet ferdigstilt desember 2015.

I økonomiplan 2013-2016 ble det avsatt investeringsmidler til 90 nye sykehjemsplasser. I bsak 82/13 ble det besluttet utbygging av Riska bo- og aktivitetssenter for å få plass til 29 av disse plassene. 

28 26002 Påbygg Riska bo- og aktivitetsenter, 29 plasser - tilskudd fra Husbanken -52635     -52635    
Husbanken har innvilget kr 52,6 millioner til prosjektet.
29 26003 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser 240000 60000 83000 97000    

Status KII: Planlagt byggestart 2014. Forventet ferdigstilt desember 2016.

I økonomiplan 2013-2016 ble det avsatt investeringsmidler til 90 nye sykehjemsplasser. I bsak 81/13 ble det besluttet å bygge Rundeskogen bo- og aktivitetssenter for å få plass til 61 av disse plassene. De resterende 29 plassene realiseres i et annet prosjekt. Kalkulerte kostnader kr 240 millioner og tilskudd fra Husbanken for 61 plasser, kr 117 millioner, er innarbeidet i økonomiplanen. 

30 26004 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser - tilskudd fra Husbanken -117000       -117000  
Det er sendt forespørsel til Husbanken om investeringstilskudd. Tilskuddsbeløpet er kalkulert ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av tilskudd.
31 26005 Omgjøring av kjøkken på Åse bo- og aktivitetssenter til 5 plasser med fulldøgnsomsorg 8000       8000  

Status IK: Planlagt byggestart 2017. Forventer ferdigstilt 2017.

Ombygging av kjøkkenet ved Åse bo- og aktivitetssenter kan gi 5 nye sengeplasser. Prosjektet er kalkulert til kr 8 millioner. Forutsetning for prosjektet er at det bygges nytt produksjonskjøkken på Vatne.

32  26010 Omgjøring av kjøkken på Åse bo- og aktivitetssenter til 5 plasser - tilskudd fra Husbanken -4400         -4400
Husbanken gir tilskudd tilsvarende 55 prosent av byggekostnadene til slikt prosjekt.
33 21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig, 27 plasser 148000 0 36000 56000 56000  

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt desember 2017.

Avlastningsenheten er prosjektert med 27 plasser, inkludert 5 plasser i barnebolig. Det arbeides med ulike lokaliseringsmuligheter. Prosjektet er kalkulert til kr 148 millioner.  

34  21024 Nytt avlastningssenter med barnebolig, 27 plasser - tilskudd fra Husbanken -44400       -44400  
Det er ikke søkt om tilskudd fra Husbanken. Det er ikke avklart hvilket regelverk Husbanken vil legge til grunn ved tildeling. Tilskuddsbeløpet er her beregnet til 30 prosent av investeringskostnadene.
35 21002 Moldberget borettslag (Kleivane), 7 plasser 26000 20000 6000      

Status KII: Byggestart mars 2014. Forventet ferdigstilt januar 2015.

Foreldreinitiativet har resultert i et pilotprosjekt med avsatte midler til 7 boliger og personalbase, hvor boligene skal selges til beboerne ved ferdigstillelse. KII vedtatt i bsak 2/14. Boligene, med peronalbase, er organisert som borettslag (bsak 116/14).

36 21003 Moldberget borettslag (Kleivane), 7 plasser - tilskudd fra Husbanken -10395   -10395      
Husbanken har innvilget tilskudd kr 10,395 millioner.
37 21004 Moldberget borettslag (Kleivane), 7 plasser -  salgsinntekter -8050   -8050      
I samsvar med bsak 116/14 hvor kjøpekontrakt og vedtekter for borettslaget fremgår, ligger til grunn at boenhetene koster fra kr 1 263 583 til kr 1 376 684. Samlet salgsinntekt er beregnet til kr 8,050 mill.
38 21021 Kjøp av 2 enheter eller tomter i nærhet til personalbasen i Moldberget borettslag (Kleivane) 5000   5000      
Bystyret vedtok i bsak 2/14 at det skal omdisponeres inntil kr 5 millioner fra årets bevilgning på prosjektnr 4413501 Boligsosial handlingsplan, til kjøp av to boenheter i nærområdet. Hensikten er at disse beboerne kan betjenes fra personalbasen i borettslaget. Avtale om kjøp av to leiligheter i lavblokk ved Moldberget borettslag er inngått. Kostnaden er kr 4,4 millioner eksklusive omkostninger. Overtakelsen er primo 2015. Bevilgningen er derfor forskjøvet med ett år. 
39  21025 Kjøp av 2 enheter eller tomter i nærhet til personalbasen i Moldberget borettslag (Kleivane) - tilskudd fra Husbanken -2000   -2000      
Det kan søkes om boligtilskudd fra Husbanken til disse boenhetene. Det antas at en vil kunne få 40 prosent tilskudd.
40 21005 Foreldreinitiativet II, 7 plasser 26800   3000 18800 5000  

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt 2016.

Prosjektet fordrer evaluering av foreldreinitiativet i Kleivane. Tomt er ikke avklart for prosjektet.

41 21006 Foreldreinitiativet II, 7 plasser - tilskudd fra Husbanken -10395         -10395
På lik linje med boligene i Kleivane, vil det søkes tilskudd fra Husbanken til disse boligene. Det innvilges kr 1,485 million per leilighet.
42 21007 Foreldreinitiativet II, 7 plasser - salgsinntekter -8850         -8850
Det er lagt til grunn samme modell som for Moldberget borettslag. Salgsinntekt for 7 boenheter er innarbeidet med kr 8,850 mill. 
43 21008 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8-10 boenheter 40000   2000 10000 28000  

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt 2017.

I henhold til boligsosial handlingsplan har Sandnes et stort etterslep på framskaffelse av omsorgsboliger med heldøgnsbemanning til mennesker med funksjonsnedsettelser. 8-10 boliger og personalbase er vedtatt i økonomiplan 2013-2016. Forventet ferdigstilt ved årsskiftet 2016/2017.

44  21026 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8-10 boenheter - tilskudd fra Husbanken -13779         -13779
Tilskudd fra Husbanken er ikke søkt. Tilskuddet er beregnet ut satser i nytt statsbudsjett, kr 1,530 million per leilighet.
45 21009 Smørbukkveien 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 6 nye boeheter 43500 2000 35000 6500    

Status IK: Planlagt byggestart 2014. Forventet ferdigstilt 2016.

I dagens prosjekt ligger det inne nybygg med fem boenheter, samt rehabilitering/nybygg av eksisterende bygningsmasse, kalkulert til kr 43,5 millioner. Det vurderes hvorvidt det er fordelaktig heller å bygge 8-10 nye boenheter annet sted. 

46 21010 Smørbukkveien 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsetelser - tilskudd fra Husbanken -15300     -15300    
Tilskudd fra Husbanken er ikke søkt. Tilskuddet er beregnet ut fra satser i nytt statsbudsjett, kr 1,530 million per leilighet.
47 21012 Maudlandslia, omsorgsboliger for funksjonshemmede 40000 6700 29300 4000    

Status KII: Planlagt byggestart oktober 2014. Forventet ferdigstilt oktober 2015.

Tiltak med 9 boenheter tilknyttet heldøgnsbemanning for utviklingshemmede, ligger inne som tiltak i økonomiplan fra tidligere år. Kartlegging viser behov for 6 nye boliger per år. Driftsmidler for tiltaket ligger inne fra 2015. Reguleringsplan er godkjent, og formannskapet har godkjent byggeprogram i fsak 1/12. Totalkalkyle er oppdatert i forhold til Husbankens sats for investeringstilskudd i 2014.

48 21013 Maudlandslia, omsorgsboliger for funksjonshemmede - tilskudd fra Husbanken -13365     -13365    
Husbanken har gitt tilsagn for investeringstilskudd kr 13,4 millioner.
49 4413554 Boliger til brukere med store særskilte behov - tilskudd fra Husbanken -7260   -7260      
Kommunen oppfører et særskilt tilrettelagt botilbud med 4 boenheter og personalfunksjoner lokalisert på Vatne. Prosjektet har vedtatt kostnadsoverslag II på kr 27,685 millioner (fsak 86/13). Husbanken har innvilget tilskudd, kr 7,3 millioner. Botilbudet ferdigstilles i løpet av høsten 2014. Det forventes at tilskuddet kommer til utbetaling tidlig i 2015.
50 21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 101000 2000 54000 45000    

Status IK: Planlagt byggestart august 2015. Forventet ferdigstilt desember 2016.

Dagens bygg er i dårlig forfatning, og når nybygg er på plass vil eksisterende bygg saneres. Det vurderes å bygge ny institusjon ved siden av den eksisterende. Denne løsningen forutsetter at en må benytte et areal som ligger mellom dagens institusjon og Sandnesvegen. Dette arealet er disponert til grønnstruktur i kommuneplan. Endring av arealformål (grønnstruktur i kommuneplanen) er meldt inn til kommuneplanprosessen, og detaljreguleringsarbeid foregår parallelt med dette. Nytt bygg vil ikke medføre endringer i bemanningsressurser. 

51  21027 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg - tilskudd fra Husbanken -32100       -32100  
Tilskudd fra Husbanken er ikke søkt da byggeprogram ikke er ferdigstilt. Det er imidlertid gjort beregninger for tilskudd som dekker 30 prosent av investeringskostnadene.
52 21015 Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inntil 20 boenheter per år     56500 54500 54500 54500
Midlene brukes til anskaffelse av kommunale boliger for vanskeligstilte. Antall boliger vil avhenge av type boliger på bakgrunn av behov hos brukerne (enslige, familier osv).
53 21016 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år - tilskudd fra Husbanken   -13520 -13520 -13520 -13520 -13520
Det søkes Husbanken om tilskudd for alle boenheter som brukes til uteleieformål. Satsen for tilskudd varierer utfra målgruppen, tjenesteomfang med videre. For ordinære utleieboliger ytes 20 prosent i tilskudd mens andre kan tildeles opp mot 40 prosent. Investeringstilskuddet utløses dersom det er personalbase tilknyttet botilbudet.
54  21015 Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inn til 20 boenheter per år - redusert for underprosjekter      -20400 -14600 -10400 -3400
Arbeidsgruppen for boligsosial handlingsplan har planlagt bruk av deler av midlene som bevilges. Beløpene som er disponert, trekkes ut og presenteres som underprosjekter nedenfor.
55  25004 Underprosjekt til boligsosial handlingsplan. Småhus - 2 per år     3400 3400 3400 3400
Småhus tilpasset personer med større rusproblemer. Estimat kr 1,5 millioner per bolig inkludert opparbeidelse av tomt. Kjøp eller leie av tomten kommer i tillegg.
56  25002 Underprosjekt til boligsosial handlingsplan. Sanering og nybygg av Syrinveien, 6 boenheter 13000 1000 12000      
Stor tomt med 2 saneringsmodne boenheter. Arkitekt har vurdert og tegnet forslag til nybygg som vil gi 4 tre-roms og 2 fire-roms leiligheter, totalt 6 boenheter.
57  25001 Underprosjekt til boligsosial handlingsplan. Nybygg Årsvollveien, 3 boenheter 11500   6000 5500    
Denne tomten har hatt bolig for vanskeligstilte som ble revet i 2012. Nytt forslag vil gi 2 to-roms og 1 fem-roms leilighet, totalt 3 boenheter.
58  25003 Underprosjekt til boligsosial handlingsplan.  Nybygg og sanering av Myrveien, 3 boenheter 12700     5700 7000  
På denne tomten står en bolig med 2 leiligheter. Disse er i dårlig stand og vurderes revet. Nytt forslag kan gi tre leiligheter men henholdsvis tre rom, fire rom og fem rom.
59 21017 Welhavensvei, boligtiltak med  17 boenheter 65000 1000 64000      

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt vår 2016.

Sett i sammenheng med utfordringene kommunen har med høy andel bostedsløse, ser rådmannen at det er hensiktsmessig å gjøre en ytterligere innsats for å øke antall ordinære kommunale utleieboliger. Det er anskaffet og regulert tomt i Welhavensvei som skal bebygges med 17 boliger, med kombinasjon av to- og tre-roms leiligheter. Utformingen skjer i samarbeid med Husbanken og målgruppen er vanskeligstilte boligsøkere. 

60 21018 Welhavensvei, boligtiltak med  17 boenheter - tilskudd fra Husbanken -19500     -19500    
Husbanken har godkjent størrelsen på prosjektet. Endelig tilsagn om tilskudd er ikke mottatt, men det antas at prosjektet vil få 30 prosent tilskudd. 
61 4414499 Laboratorieutstyr   750 750 750 750  
Samhandlingsreformen medfører at det er nødvendig at kommunens laboratorieutstyr blir oppgradert. Dette gjelder utstyr som for eksempel brukes til oksygenmåling og EKG. I følge kommunelegen er ikke tidligere bevilgning nok til å dekke behovet. 
62 2001199 Utskiftning utstyr omsorg (((Med utstyr til omsorg menes her løftehjelpemidler, behandlingsutstyr og andre fysiske pleiehjelpemidler som koster over kr 100 000 ved innkjøp.)))   200 200 200 200  
Mye av utstyret i omsorgsdistriktene er gammelt og slitt. Det er stor fare for at utstyret slutter å fungere. Enhetene har ikke midler til å erstatte dette innenfor egne rammer. 
63  26011 Oppstart nytt bo- og aktivitetssenter           2000
Befolkningsprognosene fra økonomiplanen 2015, viser at antall eldre over 80 år øker med om lag 4 000 personer i perioden fra 2020 til 2040. Det vil være behov for om lag 20 nye heldøgnsplasser i 2030. Det må avsettes midler i slutten av perioden for å være i forkant av befolkningsutviklingen og starte prosessen med å lokalisere og planlegge et nytt bo- og aktivitetssenter tidlig.
64  21027 Nybygg Håholen, 7-9 boenheter 36000   2000   16000 18000
I utarbeidet romprogram fra 2011, er nytt bygg med 7-9 leiligheter, fellesarealer og en mindre personaldel en mulig løsning. Målgruppe er personer med psykisk lidelse og rusproblematikk. Tiltaket vil være berettiget til å søke investeringstilskudd fra Husbanken, kr 1,53 millioner per boenhet.
TOTALSUM LEVEKÅR 535507 90130 404961 178430 -38570 23556

Kultur og byutvikling

Hovedinvesteringen for området er Vitenfabrikken, trinn 2. Vitenfabrikken delfinansieres med tilskudd av Kulturdepartementet og Rogaland fylkeskommune.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2015 2016 2017 2018
65 6305003 Digitalisering av reguleringsplaner 4700 1000 650      
Bystyret bevilget kr 1,7 millioner i bsak 54/05 til prosjekt digitalisering av eldre reguleringsplaner. Kr 1,1 millioner av tildelt ramme er brukt, og det er behov for å sikre videreføring av prosjektet gjennom ytterligere bevilgninger. Prosjektet er et svært viktig bidrag for å effektivisere planprosessen for næringslivet, internt i kommunen og samhandlingen mellom disse. Dette vil også sikre og forbedre en god brukerdialog. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2015
66 4540401 Sandnes kunst og kulturhus, utskiftning av sceneteknisk utstyr 1200 300 300 300 300  
Det tekniske utstyret i Sandnes kunst og kulturhus, har behov for nødvendige oppgraderinger. Lysbord og bevegelig scenelys må skiftes ut og oppgraderes i løpet av kort tid. 
67 4542001 Sandnes kunst og kulturhus, oppgradering sal 1 (KINOKINO) trinn II 1600 800 800      
I gjeldende økonomiplan ble det bevilget kr 600 000 til renovering og bygningsmessig oppgradering av sal 1 i Sandnes kunst og kulturhus. Det er behov for ytterligere oppgradering for at salene skal framstå som tiltalende for utleie. Det er behov for både nytt gulvteppe og nye seter. 
68 4630101 Avsetning til utsmykning   1721 2800 2700 2400 1700
I bsak 75/13 ble det vedtatt nye retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom. Det skal settes av minimum 0,2 prosent og inntil 0,5 prosent av total brutto investeringsbudsjett for byggeprosjekter, parkanlegg og andre skattefinansierte anleggsprosjekter i offentlige rom, til kunst. I forslaget til økonomiplan 2015-2018 er det lagt inn 0,2 prosent. Utsmykkingsutvalget ser behov for økning av prosentandel for å kunne utføre ordningen, men Rådmannen har ikke funnet rom for høyere beløp i perioden. 
69 15001 Vitenfabrikken II 67700 13000 29200 25500    

Status KI: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt oktober 2016.

Vitenfabrikken byggetrinn II er en utvidelse av Vitenfabrikken og omfatter en fullstendig rehabilitering av Solaveien 10. Vitenfabrikken skal få nye administrasjonslokaler, personalfasiliteter, utstillingslokaler, verksteder og bibliotek. Utstillingslokalene skal romme Sandnes byhistorie og den regionale industri- og håndtverkshistorie. Videre vil det bli bygget papirarkiv som skal dekke behov for regionen. Prosjektet er delfinansiert med midler fra Kulturdepartementet og Rogaland Fylkeskommune. 

70 15002 Vitenfabrikken II, inntekter fra staten -22000 -12400 -9600      
Prosjektet er delfinansiert med midler fra Kulturdepartementet og Rogaland fylkeskommune. Fra Kulturdepartementet er det tildelt kr 22 millioner. Midlene utbetales årlig etter søknad med vedlagt forbruk og prognose for behov påfølgende år. Midlene utbetales årlig etter søknad og tildeles utfra størrelsen på tilskuddsposten i fylkeskommunen hvert år. 
71 15003 Vitenfabrikken II, inntekter fra Rogaland fylkeskommune -6000 -2125 -2000 -1875    
Prosjektet er delfinansiert med midler fra Kulturdepartementet og Rogaland fylkeskommune. Fra Rogaland fylkeskommune er det tildelt kr 6 millioner.
72  1200945 Oppdatering datasystem, digital satsning, biblioteket 100   100      
Sandnes bibliotek står nå overfor en stor utfordring i å tilby brukere et tidsriktig og godt digitalt tilbud. Det trådløse nettverket per i dag, har ikke kapasitet til vanlig bruk i bibliotekrommet og klagene øker fra publikum. Videre opplever Sandnes bibliotek en økt etterspørsel etter tidsriktige programvarer og digitalt innhold. Dette vil kreve en investering i oppgradering av trådløst nettverk og oppdatert internett tilgang for brukere på kr 100 000. 
73  15005 Støydemping i gymsaler 1000   500 500    
Det er behov for støydemping i 8 gymsaler som benyttes til øvingslokaler for korps. 
TOTALSUM KULTUR OG BYUTVIKLING 48300 2296 22750 27125 2700 1700

Teknisk

I planperioden skal ny idrettshall på Bogafjell og ny idrettshall i Sandnes idrettspark ferdigstilles. I tillegg er det lagt inn midler til rehabilitering av Riskahallen. Rådmannen har også funnet rom for å legge inn midler til ny svømmehall på Iglemyr. Svømmehallen vil bygges slik at det er mulig å utvide bygget med idrettshall på et senere tidspunkt.

2015 markeres som friluftslivets år. Det er lagt inn flere investeringer som legger til rette for at kommunens innbyggere skal kunne ta i bruk naturen og turområdene som finnes i kommunen.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2015 2016 2017 2018
74 60001 Bogafjell idrettshall 110000 35000 75000      

Status KII: Byggestart august 2014. Forventet ferdigstilt august 2015.

Bogafjellhallen bygges som en ordinær hall, og inkluderer små tilpasninger slik at fritidstilbud til barn og unge kan tilbys i enkle lokaler utstyrt til formålet, samt garderober for kunstgressbanene. Kostnadsoverslag II ble vedtatt i fsak 41/14. Rådmannen har innarbeidet midler til fullfinansiering av prosjektet i samsvar med gjeldende økonomiplan. 

75 60002 Bogafjell idrettshall - spillemidler -14000       -14000  
I henhold til gjeldende regelverk, er det beregnet at prosjektet vil utløse kr 14 millioner i spillemidler.
76 60003 Sandnes idrettspark, Giskehallen 2 87000 6500 39000 41500    

Status K0: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt våren 2016.

Ny flerbrukshall inkludert tilpasninger til eksisterende bygg, med oppgradering av eksisterende garderobefasiliteter. Giskehallen 2 er en avgjørende del av avtale med Rogaland fylkeskommune om utvikling av undervisningstilbudet på Sandnes videregående skole. Det framgår av avtalen med fylkeskommunen at det skal inngås leieavtale på ordinære vilkår. Prosjektet forutsetter leieavtale med fylkeskommunen som skal dekke om lag 40 prosent av leiekostnadene. Bygget må tilpasses den eksisterende Giskehallen i byggestil og rømningsveier.  Byggeprogrammet er per dags dato til politisk behandling (fsak 75/14, bystyret 28.10.2014) Rådmannen har innarbeidet midler til fullfinansiering av prosjektet i samsvar med gjeldende økonomiplan, justert for prisstigning. 

77 60004 Sandnes idrettspark, Giskehallen 2 - spillemidler -18880       -18880  
I henhold til gjeldende regelverk, er det beregnet at prosjektet vil utløse kr 18,9 millioner i spillemidler.
78 60005 Riskahallen, rehabilitering 70000 5000 45000 20000    

Status K0: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt 2016.

Riskahallen er tilstandsvurdert og anslag på behov for oppgradering av hele hallen er satt til kr 70 millioner i 2011. Rådmannen har innarbeidet bevilgning av beløpet i kommende planperiode.

79  60007 Riskahallen, rehabilitering - spillemidler -12902     -12902    
Rehabilitering av Riskahallen for kr 70 millioner vil, i henhold til gjeldende regelverk, gi spillemidler på kr 12,9 millioner.
80 6503299 Trafikksikring, aksjon skolevei, kommunal finansieringsandel   400 400 400 500 500
Bevilgningen omfatter egenandel som kommunen yter i forbindelse med trafikksikringstiltak, hvor fylkeskommunen yter tilskudd i forbindelse med aksjon skolevei. Trafikksikkerhetsprosjekter søknadsbehandles i fylkets trafikksikkerhetsutvalg, i konkurranse med andre kommuner i Rogaland. 
81 6503299 Trafikksikring eksisterende veinett, strakstiltak   400 650 650 650 600
Det er behov for en rekke trafikksikkerhetstiltak på eksiterende veinett. Dette er tiltak til oppfølging i utvalg for byutvikling. Konkret omhandler dette fartsdempende tiltak, krysningstiltak og skilting. 
82 6506199 Avtale med Rogaland fylkeskommune   2600 2600 2600    
Denne avtalen skal sikre framdriften i utbygging av trafikksikkerhetstiltak og tilbud for gående og syklende samt miljøtiltak i Sandnes kommune. Avtalen er knyttet til oppfølging av handlingsplan i Transportplan for Jæren/Jæren pakke 2. Avtalen omfatter tilskudd fra Sandnes kommune, statlige/fylkeskommunale midler og bompenger. 
83 6505499 Sikringstiltak i forbindelse med lovpålagt tilsyn med kommunale broer   500 500 500 500 500
Kommunen har gjennomført lovpålagt tilsyn med kommunens broer. Tilsynet viser at det er behov for sikringstiltak, kalkulert til kr 500 000 per år i planperioden.
84 6503599 Universell utforming på eksisterende veinett og trafikkarealer   600 400 200 200  
Bymiljø har i samarbeid med Diakonhjemmets høgskole startet registreringsarbeidet ved kvartalene i gamle sentrum. En gruppe studenter har fått som prosjektoppgave å lage rapport for ett kvartal i sentrum. Gruppen registrer mangler og foreslår utbedringstiltak. 
85 6302199 Nyanlegg gatelys   1400 1800 1600 1600 1600
I utbyggingsavtaler inngått etter 01.01.2000, blir investeringer til gatelys inkludert i refusjonsgrunnlaget på lik linje med andre kommunaltekniske anlegg. Gatelysnettet eldes i akselererende tempo, og behovet for utskifting av armaturer og stolper er økende. 
86 6505199 Sentrumstiltak generelt   150 150 150 150 150
Bevilgningen omfatter tiltak som forbedrer den bruksmessige kvaliteten på gaterommet i sentrum. Utvalg for tekniske saker prioriteringer tiltak. 
87 6304299 Byutviklingstiltak   1700 1700 1700 1700 1700
Kommunen er en viktig partner og medspiller i byutvikling, utvikling av sentrumsområdet og konkrete enkeltprosjekter. Særlig aktuelt er kommunalt engasjement i oppgradering av offentlige uterom og plasser. Det er viktig å definere gaterom og møteplasser i området fra Langgaten (historiske Sandnes) til Vågen. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. 
88 6505117 GASS-egenandel(((GASS= Gjennomføring Av SentrumsStrategien)))   6500 12000 15150 1500 9150
Til dekning av kommunens andel av utbyggingsavtalene i forbindelse med GASS-prosjektene. Ved gjennomføring av prosjekter innen GASS, dekkes 30 prosent av utgiftene fra bykassen. Det er fire GASS prosjekter under planlegging, disse er Ruten med underjordisk parkering, Langgata, Havnepromenaden og Omlegging Elvegaten. Avsetning av midler til GASS prosjekter er basert på foreløpig framdriftsplan. 
89 6860199 Gravlunder generelt   75 100 100 100 100
Tiltaket gjelder ulike mindre rehabiliteringstiltak på gravlundene i forbindelse med parkeringsplasser, steinmurer, gjerder med mer. Utvalg for tekniske saker står for prioritering av tiltak i henhold til årsbevilgningen. 
90 6860399 Trær på gravlundene   200 200 200 200 200
Bioforsk har på oppdrag fra Sandnes kommune gjort en evaluering av sikkerheten knyttet til trærne på gravlundene. I tillegg er behovet for skjøtsel beskrevet. På bakgrunn av denne rapporten tilrådes det at det utarbeides en prioritert handlingsplan, som tar vare på gamle, ærverdige, trær. Trærne er en av gravlundenes sentrale verdier, og det skal føles godt og trygt å ferdes på våre gravlunder. Det plantes samtidig nye trær ved behov.
91 6860299 Omregulering av graver   695 318      
Prosjektet omhandler omregulering av graver på eldre gravfelt da det her forekommer avvik fra opprinnelig regulering og plassering. Ved utvidelser eller opparbeidelse av nye gravlunder blir hver enkelt grav koordinatfestet, noe som gir god oversikt. 
92 6805199 Idrettsplasser og løkker   450 450 450 450 450
Tiltaket gjelder rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. 
93 6841299 Kommunale lekeplasser, kartlegging og oppgradering   600 600 600    
Sandnes kommune har 175 kommunale lekeplasser. På mange lekeplasser er lekeutstyret i en slik forfatning at det må skiftes/fjernes. Prosjektet har i første fase kartlagt tilstanden på alle kommunale lekeplasser og det er vurdert tiltak som fjerning/sanering eller oppgradering der dette er hensiktsmessig. Oppgradering og utskifting av lekeutstyr er i gang og prosjektet vil være ferdig i løpet av 2016.
94 6841399 Universell utforming ved Sandvedparken lekeplass       870    
Sandvedparken lekeplass er en stor lekeplass lokalisert i kommunens største parkdrag. Den er mye brukt av barnehager, skoleklasser, familier og til forskjellige arrangementer. For at alle innbyggerne skal kunne bruke parken, er det nødvendig å omlegge denne i samsvar med prinsippene for universell utforming. 
95 6820199 Park og grøntanlegg   225 225 225 225 225
Tiltaket gjelder forbedringer og opparbeidelse av mindre tiltak i parker, grøntanlegg og friområder. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen.  
96 6830199 Friluftsområder   125 400 400 400 400
Tiltaket gjelder opparbeidelse/rehabilitering og utvikling av eksisterende anlegg samt mindre nyanlegg etter prioritering i handlingsplan for idretts-, mosjons- og friluftsanlegg. Tiltaket vil kunne utløse spillemidler. Utvalg for tekniske saker prioriterer tiltak i henhold til årsbevilgningen. 
97 6863499 Oppfølging av ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna   300 300 300 300 300
Det er utarbeidet en tiltaksplan for å ta vare på og videreutvikle parkdragene langs Storåna, fra Ganddal til Vågen. Parkdraget er komplisert og mange hensyn må tas. Å investere i oppfølgingen av denne planen vil ha betydning for folkehelse, hverdagsglede, flora, fauna, vannkvalitet og myke trafikanters framkommelighet i Sandnes sitt viktigste parkdrag. 
98 6010199 Utskifting av maskiner/biler til bydrift   750 750 750 750 750
Bydrift har en del gammelt og slitt utstyr. Det er behov for å bytte eldre utstyr for å følge med i utviklingen av nye driftsmetoder. Gamle maskiner og biler gir økte driftskostnader knyttet til vedlikehold. 
99 41011 Nytt produksjonskjøkken på Vatne 41000 1000 36000 4000    
Et nytt og moderne kjøkken vil dekke kommunens behov for mat og matforsyning til eldreomsorg, barnehager, skoler og intern/ekstern catering. Ved flytting fra nåværende kjøkken ved Åse bo- og aktivitetssenter frigjøres arealer som kan ombygges til nødvendige plasser med fulldøgnsbemanning.
100  6302099 Utskifting av utrangerte gatelys 26000   8000 8000 5000 5000
EU-direktivet, økodesigndirektivet, forbyr fra og med 2015 distribusjon av høy intensive utladningslamper (hql), samt lyskilder tilpasset disse armaturene. Slike armaturer og tilhørende lyskilder forbys av miljøhensyn da de inneholder kvikksølv, de er samtidig lite energieffektive sammenlignet med gatelys av nyere teknologi. Sandnes kommune har per 01.01.2014 om lag 5 500 slike armaturer i gatelysnettet som må skiftes ut i løpet av en 4 års periode. 
101  6861099 Høle gravlund 2500   2500      
Sak om endring av gravstørrelser med opparbeidelse av ny gangveinett på Høle gravlund ble vedtatt i bsak 76/14. Revidert gravferdsforskrift setter krav til gravstørrelse som ikke oppfylles på Høle kirkegård. Det er dermed nødvendig med endring av eksisterende felt i henhold til revidert forskrift. Det er behov for ny drenering på deler av kirkegården og å anlegge nytt gangveisystem på kirkegården. 
102  6820115 Barnetråkk 700   700      
Revisjon av barnetråkk er vedtatt i bsak 102/14. Barnetråkk er en metode for kartlegging av hvilke områder og stier som barn og unge benytter til lek og aktiviteter i kommunen. Det benyttes kart hvor det tegnes inn hvilke områder som benyttes, samt supplerende informasjon om hva det benyttes til. 
103  6506799 Tiltak av støyplan 2500   500 750 750 500
Handlingsplan mot støy for Sandnes kommune 2013-2018 ble vedtatt i bsak 153/13. I handlingsplanen legges det i første rekke opp til flere støyskjermingstiltak av blant annet barnehager og skoler. Det vil også være nødvendig med støyskjerming av boliger langs riks- og fylkesveier.
104  60008 Iglemyr svømmehall 150000   5000 5000 60000 80000

Status K0: Planlagt byggestart 2017. Forventet ferdigstilt 2018.

Området ved Iglemyr skole er regulert til idrettsformål. I denne planperioden er det lagt inn, som trinn 1, kr 150 millioner til svømmehall med 8 baner, 25 meter, samt 2 stykk varmtvannsbasseng og garderobe/serviceanlegg. Trinn 1 skal tilrettelegge for et neste byggetrinn med oppføring av flerbrukshall (ordinær idrettshall) eller dobbel flerbrukshall. Selv om oppføringen vil komme etter 2018 må valg av konsept tas i sak om byggeprogram for svømmehallen. Planene for utbygging, er i henhold til utredning, framlagt i bsak 138/14

105  60009 Iglemyr svømmehall - spillemidler -31000         -31000
Spillemidler for svømmehallen er med gjeldende regelverk beregnet å utløse kr 31 millioner. I tillegg vil det være berettiget momskompensasjon. Tilskuddet forutsetter kulturdepartementet sin godkjenning av funksjonsprogram med detaljerte tegninger. Utbetalingstidspunktet er usikkert.
106  6804999 Støyskjermingstiltak Flomlysbanen 700   700      
Sandnes Ulf har bekostet kunstgress på den tidligere grusbanen Flomlysbanen. Bruken av banen har dermed økt, og naboene plages av støy og baller i hagene. I samråd med kommunelegen er det derfor innført restriksjoner på bruken. Dette er uheldig da banekapasiteten i området er anstrengt. Det foreslås å sette opp støyskjerming for å bedre forholdene for naboene samt å kunne utnytte banens kapasitet. 
107  6805170 Merking av friidrettsbanen 500   500      
Merkingen på friidrettsbanen er så slitt at oppmerkingen ikke er godkjent for større arrangementer. Det er nødvendig med ny oppmerking
108  6830180 Rehabilitering av turkartet "Ut i det grønne" + rehabilitering av "fiskekartet" 600   600      
Heftet "Ut i det grønne" er et friluftskart med informasjon og beskrivelser av mulige friluftsaktiviteter i Sandnes. Fiskekartet er et eget hefte med kart og informasjon om fiskemuligheter i Sandnes. Begge disse utgivelsene inneholder feil og mangler da de er mer enn 10 år gamle. Det er nødvendig med en revidering av begge heftene for å gi god og korrekt informasjon til brukerne. 
109  6830181 Skilting etter ny nasjonal standard i Dale/Kubbetjørn/Lifjell området 300   300      
Området er et svært mye brukt turområdet for hele regionen og for turister. Det er utviklet ny nasjonal standard for skilting. I samarbeid med turistforeningen er det ønskelig å oppgradere dette området i henhold til standarden. Tiltaket kan utløse spillemidler. 
110  6805171 Vegetasjonsrydding og beplantning idrettsanlegg 700   400 300    
Grøntområdene tilknyttet idrettsanleggene er overgrodde og det er behov for å fjerne ugress som sprer seg til landbruket, samt skjøtsel av skogene (Ormaskogen, Lura med flere). Det er i tillegg behov for ny leplanting i Sandnes idrettspark. 
111  6830999 Utvidelse parkeringsplass på Gramstad 500       500  
På store utfartsdager er det kaotisk med for lite parkering på Gramstad. Veien opp Gramstaddalen er nå under utvidelse og Turistforeningen har bedt kommunen om å utvide parkeringsplassen. Utvidelse av parkeringsplassen planlegges utført i 2017. 
112  6831099 Rehabilitering lysanlegg i Melsheia 2000       1000 1000
Lysanlegget er gammelt og armaturer og stolper må skiftes. Nedgravning av kabel bør også vurderes. Tiltaket kan utløse 1/3 del spillemidler. 
113  6805099 Skifte av kunstgress         2500 2500
De første kunstgressbanene vil være klar for bytte av dekke i 2017. Antatt kostnad er om lag  kr 2,5 millioner per bane. Tiltaket kan utløse spillemidler 1/3 del. 
114  6805150 Kunstgressbane, Figgjo - spillemidler -2875         -2875
Kunstgressbanen blir ferdigbygget i 2014. Det er lang ventetid på spillemidler, og inntektene budsjetteres først i 2018.
115  6820136 Øglændsparken - pilotprosjekt fremtidens byer bedre bymiljø 3000   1500 1500    
Opparbeidelse av Øglændsparken som pilotprosjekt for fremtidens byer bedre bymiljø. Opparbeidelse og utarbeidelse av tekniske planer etter forprosjekt, utarbeidet i 2014, etter politisk vedtatt kostnadsramme på kr 3 millioner. 
116  6010499 Ferdigstillelse av kontorarealer, Vatne driftsstasjon 500   500      
Verkstedbygget ved Vatne driftsstasjon er betydelig renovert etter brannen. Deler av bygget settes nå i stand til nye kontorlokaler til bydrift. Dette er i tråd med planene i mulighetsstudien for Vatne driftsstasjon. Innflytting i kontorlokalene er et ledd i en intern flytteprosess, som har til hensikt å samle virksomhetene i Vatne og frigjøre arealer til andre formål. 
117  6010599 Utskifting kjøl- og fryseanlegg, Trones mottakskjøkken 300   300      
Både aggregat til kjølerom og fryserom bør skiftes. Maskinene er fra 1987 og er vannkjølte. Fryserommet er ute av drift fordi leverandør ikke har mulighet til å framskaffe nødvendige deler. Ved stopp i aggregat til kjølerom, oppstår det en akutt vanskelig situasjon for mottakskjøkkenet. 
118  7580099 Rundkjøring og diagonal Hoveveien 19500   4900 10000 4600  
I forbindelse med utvidelse av E-39 Kvelluren-bro, i regi av Statens vegvesen, skal Sandnes kommune anlegge ny rundkjøring med tilhørende gang og sykkelvei på Hove, samt diagonal til E-39. Anlegget skal være klart for tilknytning til E-39 1.kvartal 2017. Prosjektet er grovkalkulert til en totalkostnad på kr 61 millioner, inklusiv innløsning og rivning av 2 eiendommer. Det skal gjennom inngåtte utbyggingsavtaler innbetales bidrag til kommunen for opparbeidelse av dette anlegget, disse bidragene utgjør per 2014 om lag kr 41 millioner. Tidspunkt og sum for innbetaling av bidrag forutsetter planlagt framdrift i utbygginger. Kommunens andel er dermed beregnet til kr 19,5 millioner.  
119  6803799 Folkehelse - friluftslivets år 2015 3000 1200 1800      
Friluftslivets år 2015 er en del av "Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv" presentert av klima og miljødirektoratet 2013. Prosjektet har som formål å øke deltakelse i friluftslivsaktiviteter for alle innbyggere. I samarbeid med Turistforeningen, vil en blant annet oppgradere stier og bygge samlingssted for aktiviteter. Slike friluftprosjekter kan utløse en spillemiddelandel på opptil 50 prosent. Tiltakene som planlegges gjennomført presenteres i en fremtidig sak. 
120  6803899 Folkehelse - tilrettelegging for økt sykkelbruk 3000   3000      
Sykling fremmer folkehelsen gjennom en sunn og aktiv livsstil. Det er samtidig et miljøvennlig og praktisk transportmiddel i sentrale strøk som er et viktig bidrag i reduksjon av klimagassutslipp. Grunnet store trafikkproblemer på vegnettet i regionen ansees motivasjonen som stor for å bruke sykkel fremfor bil. Kommunen skal gjennom ulike tiltak tilrettelegge for at stadig flere velger sykkelen som fremkomstmiddel, og spesielt i sentrale strøk. Rådmannen tilrår bevilgning på kr 3 millioner hvorav kr 1,5 millioner er finansiert ved bruk av bundet fond, fremtidens byer.
121  6803899 Folkehelse - tilrettelegging for økt sykkelbruk, bruk av midler fra framtidens byer (bundne fond) -1500   -1500      
Det anvendes fondsmidler fra fremtidens byer som delfinansiering av tiltaket for økt sykkelbruk.
122  6507099 Støyskjerming boliger Sørbøgeilen 2500   2500      
I forbindelse med klagebehandling av reguleringsplan 2006126, ble det i utvalg for kultur og byutvikling 30/11, vedtatt støyskjerming av boliger i Sørbøgeilen mot Hoveveien. Behovet oppstod som følge av omlegging av Hoveveien i forbindelse med utbygging. 
TOTALSUM TEKNISK 445643 66370 250743 104993 50695 71750

VAR

Investeringene på VAR-området er i hovedsak videreføringer av pågående prosjekter. Det største enkeltprosjektet er sanering og nyoppbygging av kulvert i Stangelandsåna. For å hindre uønskede hendelser med utslipp av kloakk i gjestehavna er det behov for å investere på nytt her.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2015 2016 2017 2018
123 7504199 Hoveveien - opparbeidelse av vann og avløp 10000 5000 5000      
I forbindelse med utbygging ved feltene Sørbø og Hove var det beregnet å måtte opparbeide vann- og avløpsledninger. Prosjektet har imidlertid endret karakter og er nå redusert i omfang til bare å gjelde deler av Hoveveien. Prosjektkostnadene er kalkulert til kr 10 millioner. Kr 5 millioner ble bevilget i 2014.
124 7601199 Vann, andre prosjekter   3000 3000 3000 3000 3000
I forbindelse med utbygging av veianlegg, gang- og sykkelveier samt utbedringstiltak er det nødvendig å samordne nye anlegg og utbedring av eksisterende anlegg. Disse vurderes fortløpende. Det er også behov for utskifting/legging av vannledninger i forbindelse med andre prosjekter. 
125 7602199 Generelle tiltak i henhold til hovedplan vann   1000 1000 6000 8000 10000
Generelle tiltak i tråd med hovedplan avløp og vannmiljø, som vedtas av bystyret. Enkeltsaker meldes opp i egne saker til utvalg for tekniske saker
126 7603899 Sanering gamle vannledninger   5000 5000 5000 3000 3000
Prosjektet må ses i sammenheng med generelle tiltak i tråd med hovedplan avløp og vannmiljø og omfatter sanering av gamle vannledninger. 
127 7603799 Høle, vannforsyning, Hommersåk resterende del   8000 10000      
Det er tidligere etablert overføringsledning mellom Høle og Ims. Første byggetrinn av ny hovedvannledning fra Hommersåk til Høle, som går fra Ims til Bersagel, ble ferdigstilt 2012. Prosjektering av videre trasé ble ferdigstilt høst 2012. Det må vurderes behov for høydebasseng på strekningen for å sikre vannforsyningen til området. Strandakjelda på Høle vil etter hvert bli nedlagt, mens Hølelia vannverk vil stå som reservevannforsyning for abonnentene i Høle-området
128 7701299 Avløp/rens andre prosjekter   3000 3000 3000 3000 3000
Flere mindre prosjekter som gjelder nye avløpsledninger må gjennomføres i forbindelse med byggeprosjekter, bygging av vei, gang- og sykkelveier med videre. Behovet for utskifting av avløpsledninger blir vurdert fortløpende. 
129 7702199 Generelle tiltak i henhold til hovedplan avløp   1000 1000 1000 1000 1000
Generelle tiltak i tråd med hovedplan avløp og vannmiljø som vedtas av bystyret. Enkeltsaker meldes opp i egne saker til utvalg for tekniske saker. 
130 7704299 Avløp Høle/Hommersåk, sone 9/10   4000 4000      
Prosjektet gjelder sanering og nyanlegg i sone 9/10 i tråd med hovedplan avløp og vannmiljø, for å redusere utslipp i tråd med fylkesmannens krav. 
131 7709199 Avløp Lurabekken sone 1   1000 1000 3000 11000 15000
Prosjektet gjelder sanering og nyanlegg i sone 1 i tråd med hovedplan avløp og vannmiljø, for å redusere utslipp i tråd med fylkesmannens krav. 
132 7710299 Avløp Stangelandsåna sone 2   8000 8000 10000 6000 6000
Det er laget en egen tiltaksplan for Stangelandsåna. Saneringsprosjekter i denne sonen er prioriterte tiltak for å redusere forurensningen til gjestehavnen. I forbindelse med gjennomføring av tiltak i sentrum og åpning av Storåna, er det prioritert å øke avsetningene til disse tiltakene i perioden. 
133 7711199 Storåna kloakk sone 5   2000 2000 4000 4000 4000
Prosjektet omfatter forbedring i avløpsforhold som påvirker vannkvaliteten i Indre havn. 
134 7713299 Avløp Hana sone 4   1500 1500 3000 3000 3000
Prosjektet gjelder sanering og nyanlegg i sone 4 i tråd med hovedplan avløp og vannmiljø, for å redusere utslipp i tråd med fylkesmannens krav.
135 7714299 Avløp Sentrum sone 3   7000 8000 8000 8000 8000
Prosjektet gjelder sanering og nyanlegg i sone 3 i tråd med hovedplan avløp og vannmiljø  for å redusere utslipp i tråd med fylkesmannens krav. Tiltak på avløpsnettet i sentrum utføres også for å hindre uønsket utslipp i gjestehavnen. 
136 7716199 Kloakkering spredt bebyggelse   2000 1000 1000 1000 1000
Dette er en del av prosjektet som omfatter ny hovedvannledning og delvis hovedledning for avløp fra Hommersåk til Ims/Høle. Det er behov for opprydning i forhold til forurensning i de største hytteområdene. 
137 7806299 Avfallsheholdere/teknisk utstyr inkludert plastinnsamling   1900 1900 1900 1900 1900
Tiltaket gjelder kjøp av renovasjonsbeholdere. Det er årlig behov for fornying og anskaffelse av større beholder grunnet volumvekst. Arbeidet med utskiftning av utrangerte beholdere videreføres. Det er viktig å ha en aktiv rolle ved vurderinger av nye innsamlingssystem samt tilby nedgravde løsninger der hvor dette er egnet. 
138 7806599 Etterdrift bossplasser   1000 1000 1000 1000 1000
Utslippstillatelsen for etterdrift av Varatun gamle fyllplass setter strenge krav til oppfølging. Avslutningsarbeidene må tas over tid, ikke minst for å få tilkjørt rimelige overskuddsmasser for tildekning og terrengutforming. Det er behov for investeringer ved Varatun bossplass for å fornye og utbedre eksisterende miljøbrønner for overvåking av sigevannet. Planering av terreng og oppfølging av handlingsplan for utslippstillatelsen pågår. 
139 7807199 Hytterenovasjon   1000 1000 1000 1000 1000
Hytterenovasjonsordningen trenger en gjennomgang med hensyn til omlegging til kildesortering, innhentingsrutiner, kapasitet og utstyr. Ombygging til nedgravde anlegg i forbindelse med hytterenovasjon, har vist seg fordelaktig. 
140 7807299 Miljøstasjoner   1000 1000 1000 1000 1000
Miljøstasjonene skal sikre tilstrekkelig kildesorteringstilbud til kommunens innbyggere. Antall miljøstasjoner er per i dag for lite til at det gis tilfredsstillende dekning. I tillegg er stasjonene utrangerte og trenger oppgradering av design og funksjonalitet. Tiltaket følger opp mål og strategier i vedtatt hovedplan for avfall samt behovet for å sikre enkelte miljøstasjoner med overvåkningskamera for å hindre misbruk og hærverk
141 7505000 Forussletta 8500 4000 4500      
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Vegvesenet i forbindelse med etablering av kollektivfelt fra sørsiden av Kvadrat og frem til kommunegrensen til Stavanger. I kollektivfeltet skal det også legges til rette for en eventuell skinneløsning. Da jernbaneverket ikke ønsker VA-ledninger under skinnebanen, må disse flyttes. Prosjektet ble igangsatt i 2014 med en kostnadsramme på kr 8,5 millioner og planlegges ferdigstilt 2015. 
142 7504900 VA-prosjekt Langgata 15000 5000 5000 5000    
Langgata skal oppgraderes og i den forbindelse skal også VA-ledninger skiftes ut. Prosjektet utføres etappevis i rolige perioder av hensyn til handel og liv i gata. Første byggetrinn er i 2014 og avsluttes før julehandelen. Prosjektet er foreløpig kalkulert til kr 15 millioner. 
143  7506199 Berghagen Vesleveien 6500   6500      
Prosjektet er et vann og avløpsprosjekt med oppgradering av privat vei til kommunal standard etter frivillig refusjon fra private. Ved gjennomføring av prosjektet vil boliger legges om til separatsystem og privat vei vil etter opparbeidelse kunne overtas av kommunen. 
144  7506099 Kulvert Stangelandsåna 34000   12000 12000 10000  
Spillvannsledning som henger i kulvert til Stangelandsåna er av svært dårlig tilstand og det har i 2014 vært flere uønskede hendelser som medførte utslipp av kloakk til gjestehavnen. Sanering av anlegget er nødvendig for å unngå videre utslipp i framtiden. Prosjektet er foreløpig kalkulert til kr 34 millioner med planlagt oppstart i 2015
145  7507099 Klimatilpasning       3000 5000 7000
Nedbørsmønsteret har de senere år endret karakter, noe som medfører økende tilfeller av kraftig nedbør over kortere perioder. Det er nødvendig med tilpasning for å kunne håndtere store mengder overvann i korte tidsrom som følge av de stadig økende nedbørsmengdene om en skal forhindre skader på eiendom og øvrig infrastruktur. 
146  7507199 ENØK-tiltak tekniske installasjoner       2000 3000 4000
Tekniske installasjoner til vann og avløpssystemet som pumpestasjoner, renseanlegg og vannmagasiner er energikrevende. En reduksjon i energiforbruket er et viktig klimatiltak etter nasjonale mål for energieffektivisering. Dette vil samtidig redusere driftskostnader for kommunenes anlegg. 
TOTALSUM VAR 74000 65400 86400 73900 73900 72900

Kommunens fellesområde

Hovedprioriteringen blant investeringene på kommunens fellesområde er nytt rådhus. Det har i flere år vært arbeidet med ulike løsninger for kommunens administrasjonsbygg. Det er kjøpt tomt i havneparken, kvartalet A4, til bygging av nytt rådhus. Arkitektkonkurranse ble utlyst høsten 2014. Kommunens avtale om opsjon på kjøp av kvartalet A7 for ytterligere bygg av administrasjonsbygg er sagt opp. Da kommunen fremdeles har behov for å bygge flere administrasjonslokaler, er arbeidet med å finne nye tomteområder igangsatt.

Kommunene i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har nå inngått avtale om bygging og eierstrategi for ny hovedbrannstasjon. Brannstasjonen skal ha tilleggsfunksjoner for legevakt med øyeblikkelig hjelp tilbud og ambulansesentral. Ny brannstasjon skal bygges på Stangeland og i følge avtalen skal Sandnes, som vertskommune, stille byggeklar tomt til disposisjon, vederlagsfritt. I tillegg er det Sandnes kommune som skal bygge og eie bygget, de andre kommunene skal betale leie.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2015 2016 2017 2018
147 1200999 Digital strategi   1300 1300 1300 1300 1300
IKT er et viktig virkemiddel for modernisering og omstilling i offentlig sektor. Sandnes kommunes mål er økt produktivitet, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet gjennom riktig utnyttelse av IKT i framtidige løsninger. For å sikre at basissystemer og infrastruktur kan bli oppgradert, slik at reell effektivisering kan oppnås, viderefører rådmannen styrkingen av bevilgningene til IKT prosjektet med kr 1,3 millioner årlig for perioden 2015-2018.
148 6505199 Kommunedelplan (KDP) sentrum   1000 1000 1000 1000  
Vedtatt gjennomføringsstrategi til KDP for Sandnes sentrum omfatter krav om kostnadsbidrag fra utbyggingsaktørene og en kommunal deltakelse for å gjennomføre planens felles rekkefølgebestemmelser i §1.4. 
149 1202899 Nytt sekundært serverrom 1000 700 300      
Det er behov for nytt sekundert serverrom for å sikre kapasitet i forhold til kommunens datamengde. Til prosjektet som er kalkulert til kr 1 million, har bystyret tidligere bevilget kr 700 000. 
150 6506599 Offentlige arealer (alle formål) 100000 20000 15000 45000 20000  
I økonomiplanperioden er det flere arealer avsatt til offentlig formål i kommuneplanen, som må realiseres og utvikles til byggeklar tomtegrunn for å møte kommunens behov. For flere av disse må det framforhandles avtaler om kjøp av grunn. Selve ervervs- og planprosessene utføres av tomteselskapet som er kommunens aktør. Offentlige områder, slike som Sørbø HUP1, Skogsbakken, Skaarlia, Åse gård og områder innenfor Lurabyen, er eksempler på arealer som kommer til utvikling.
151 10001 Nytt rådhus, kvartalet A4 450000 3500 35000 154000 178000 79500

Status IK: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt juni 2018.

Bygging av nytt rådhus 11 000 m2, i henhold til vedtak i bsak 188/12. Store deler av sentraladministrasjonen samt politiske funksjoner, inklusive bystyresal vil være lokalisert i bygget. Parkering vil skje gjennom frikjøpsavtale/eget parkeringsanlegg, utenfor tomten. Opsjon på tomt A7 er frafalt i bsak 112/14. Arbeidet med å finne erstatningsarealer for A7, i Sandnes sentrum, er påbegynt. Arkitektkonkurranse for rådhusbygget lyses ut høsten 2014 med frist 12.01.2015. Det er planlagt innflytting i bygget våren 2018.

152 10002 Nytt rådhus, kvartalet A4, kjøp tomt 74250 7425 66825      

Status IK: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt juni 2018.

I samsvar med inngått kjøpsavtale skal kommunen overta kvartalet A4 i juni 2015. Midler til betaling av gjenstående av kjøpesummen er innarbeidet.

153 10003 Nytt rådhus, kvartalet A4, p-anlegg med 110 plasser 23500     9000 10000 4500

Status IK: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt juni 2018.

Løsningen for hvordan kravet til parkering skal løses er ikke klar. Rådmannen viderefører avsetningen slik at den kan benyttes til enten avtale om frikjøp eller til å etablere p-plasser i annet felles parkeringsanlegg.

154
10005 Nytt rådhus, områderegulering Skeiane og Haakon VII gt 4000 2000 1500 500    

Status IK: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt juni 2018.

Rådmannen har iverksatt bystyrets oppdrag om å få utarbeidet en samlet områdereguleringsplan for kommunens eiendommer i Skeiane og Haakon VII’s gt., i henhold til vedtak i bsak 188/12. Eiendommene er forutsatt omregulert og solgt. Inntektene er del av finansieringen av nytt rådhus. Det er gjennomført arkitektkonkurranse som del av planarbeidet og planutformingen pågår.

155 10006 Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken 2000 1500 500      

Status IK: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt juni 2018.

Jfr vedtatt områdereguleringsplan, må kvartalet A4 detaljreguleres. Pågående arkitektkonkurranse vil være grunnlag for dette arbeidet.

156
10007 Nytt rådhus, kvartalet A4, salg av eksisterende rådhus -120000         -120000

Status IK: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt juni 2018.

I 2018 er det innarbeidet kr 120 millioner i investeringsinntekter for eiendomssalg i Skeianeområdet og Haakon VII's gt. Beløpet bygger på de vurderinger som ble lagt frem i Bsak 188/12 hvor det ble innhentet ekstern verdivurdering. Det er først når resultatet av områdereguleringen foreligger at det foreligger et grunnlag for å reberegne forventet salgsinntekt. 

157 10008 Nytt rådhus, salg av Jærveien 34 -11000         -11000

Status IK: Planlagt byggestart 2016. Forventet ferdigstilt juni 2018.

I vedtatt funksjonsprogram for nytt rådhus er det lagt til grunn at partikontorene flyttes dit. Barnevernstjenesten må tilsvarende skaffe nye sentrumslokaler. Dette arbeidet pågår jfr oppfølging av Bsak 112/14 om erstatningsareal for A7.

158 4002501 Ny brannordning - detaljregulering teknisk plan prosjektering ny hovedstasjon 4000 4000        

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt februar 2017.

Eierkommunene i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har godkjent (bsak 98/14) ny brannstasjonsstruktur, eierstrategi overfor selskapet og revidert selskapsavtale. Her fremgår det at anskaffelse og byggeklargjøring av tomt for nye stasjoner skal skje for vertskommunens regning.  Detaljregulering av området startet opp 2014 og forventes ferdigstilt 1. kvartal 2015. Bygget prosjekteres i 2014.

159 10014 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon 93900 1500 37500 45500 9400  

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt februar 2017.

Ny hovedbrannstasjon for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS skal bygges på Stangeland. Legevakt og øyeblikkelig hjelpetilbud med 20 sengeplasser for Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal skal samlokaliseres med brannstasjonen. Tilbud om øyeblikkelig hjelp er berettiget til tilskudd fra Husbanken, beregnet til kr 37,4 millioner. Detaljregulering av området startet opp 2014 og forventes ferdigstilt 1. kvartal 2015. Bygget prosjekteres i 2014.

160  10015 Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon, tilskudd fra Husbanken -37400       -37400  

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt februar 2017.

Legevakt og øyeblikkelig hjelpetilbud med 20 sengeplasser for Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal skal samlokaliseres med brannstasjonen. Tilbud om øyeblikkelig hjelp er berettiget tilskudd fra Husbanken, beregnet til kr 37,4 millioner.Detaljregulering av området startet opp 2014 og forventes ferdigstilt 1. kvartal 2015. Bygget prosjekteres i 2014.

161 10013 Ny hovedbrannstasjon 375400 6100 150200 181600 37500  

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt februar 2017.

Eierkommunene i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har godkjent (bsak 98/14) ny brannstasjonsstruktur, eierstrategi overfor selskapet og revidert selskapsavtale. Her fremgår det at anskaffelse og byggeklargjøring av tomt for nye stasjoner skal skje for vertskommunens regning. Kommunen skal videre oppføre og eie bygget, men fakturere selskapet for husleie beregnet etter selvkostprinsippet. Selskapet vil så refordele alle husleieutgifter og legge det inn i tilskuddet som kommunene betaler i henhold til eierbrøk.  Ny hovedbrannstasjon for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS skal bygges på Stangeland. Detaljregulering av området startet opp 2014 og forventes ferdigstilt 1. kvartal 2015. Bygget prosjekteres i 2014.

162  10016 Ambulansesentral 24700 400 9900 12000 2400  

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt februar 2017.

Ny hovedbrannstasjon for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS skal bygges på Stangeland. Legevakt og øyeblikkelig hjelpetilbud med 20 sengeplasser for Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal skal samlokaliseres med brannstasjonen. I tillegg skal ambulansesentral for Helse vest bygges i tilknytning til stasjonen. Detaljregulering av området startet opp 2014 og forventes ferdigstilt 1. kvartal 2015. Bygget prosjekteres i 2014.

163 4002502 Oppgjør brannstasjonstomt -24750   -24750      

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt februar 2017.

Eierkommunene i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har godkjent (bsak 98/14) ny brannstasjonsstruktur, eierstrategi overfor selskapet og revidert selskapsavtale. Her fremgår det at anskaffelse og byggeklargjøring av tomt for nye stasjoner skal skje for vertskommunens regning. Kommunen skal videre oppføre og eie bygget, men fakturere selskapet for husleie beregnet etter selvkostprinsippet. Selskapet vil så refordele alle husleieutgifter og legge det inn i tilskuddet som kommunene betaler i henhold til eierbrøk.  Ny hovedbrannstasjon for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS skal bygges på Stangeland. Legevakt og øyeblikkelig hjelpetilbud med 20 sengeplasser for Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal skal samlokaliseres med brannstasjonen. Tilbud om øyeblikkelig hjelp er berettiget tilskudd fra Husbanken, beregnet til kr 37,4 millioner. I tillegg skal ambulansesentral for Helse vest bygges i tilknytning til stasjonen. Detaljregulering av området startet opp 2014 og forventes ferdigstilt 1. kvartal 2015. Bygget prosjekteres i 2014. Tekst gjelder for tiltakene 159-165 samlet.

164  1200941 IKT - nytt intranett  5000 2000 3000      
I bsak 78/14 ble det vedtatt at kommunen skal gå til anskaffelse av nytt intranett. I 1. perioderapport 2014 ble kr 1,3 millioner av årets IKT-bevilgning disponert til formålet, samt at det ble finansiert kr 700 000 ved bruk av kommunens reservefond. Total ramme for prosjektet er kr 5 millioner.
165 1203099 Nødnett 1000   1000      
Digitalt nødnett vil bli innført i løpet av 2015.  Samtidig vil det også bli innført et nytt  nasjonalt  legevakt  nr 116 117. Legevakten / legetjenester vil få betydelige kostnader i samband med innføring.  Alle helseradioer må byttes ut, likeens sentral på legevakt og rom for server. 
166 1201999 ID håndtering     1250      
Kommunen har behov for en sikker og effektiv administrering av brukertilganger og identitetshåndtering for alle ansatte inn i kommunens nettverk. Skal Sandnes kommune oppnå full effekt av en ID-løsning, må alle relevante system inngå i løsningen. For å få effekt av grunninvesteringen må det satses videre på utvikling og økt omfang av systemer.
167  1200942 Ny backup løsning     400      
For å sikre kommunens økende datamengder, er det behov for å øke kapasiteten og oppgradere/skifte ut eksisterende backup-løsning. Dagens løsning er ustabil og etterhvert utdatert. 
168  1200943 Oppgradering Public 360 1200   300 300 300 300
I avtalen som kommunen har inngått for Public 360, ligger det årlig implementering av oppgraderinger. Rådmannen har lagt inn kr 300 000 årlig i hele planperioden til dette formålet.
169  1105199 Økt egenkapital Sandnes kommunale pensjonskasse 11000   11000      
Ny premietariff K2013 tar høyde for økt levealder og medfører behov for å øke pensjonskassens premiereserver. Pensjonskassens aktuar har beregnet at oppreserveringsbehovet utgjør kr 55,6 millioner for SKP. Finanstilsynet har bestemt at 20 % av oppreserveringsbehovet skal dekkes av egenkapitalen. Pensjonskassen har sendt søknad til Finanstilsynet om å slippe å belaste egenkapitalen og begrunnet dette med at pensjonskassen har dekket hele oppreserveringen ved disponering av overskudd.  20 % av oppreserveringsbehovet utgjør rundt kr 11 millioner og det er dette beløpet Sandnes kommune må innbetale hvis det blir negativt svar fra Finanstilsynet.
TOTALSUM KOMMUNENS FELLESOMRÅDE 977800 51425 311225 450200 222500 -45400

Eiendom

Innen eiendomsområdet er det prioritert investeringer innen ENØK-området. Satsing på energibesparende tiltak vil på sikt føre til reduserte kostnader i driften.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2015 2016 2017 2018
170 40001 ENØK, tiltak kommunale bygg   3000 3300 3300 3300 3300
Rullerende årsbevilgning til ENØK-tiltak gir kommunen muligheten til å arbeide med konkrete tiltak for å redusere energiforbruk og slik få mer effektiv drift av byggporteføljen. Mulighetene for å redusere energiforbruket og få en bedre og mer effektiv drift av byggene, ligger i å nyttegjøre seg investeringer i energibesparende tiltak. Besparelsen som oppnås, innarbeides i driftsbudsjettet.
171 4009106 ENØK, energimerking av bygg   1000 1100      
I henhold til myndighetskrav fra 01.07.2010 ble det lovpålagt å gjennomføre energimerking av boliger og yrkesbygg. I utgangen av 2011 hadde kommunen energiattest for 20 bygg. Energimerke består av en energikarakter og oppvarmingskarakter.
172 40002 ENØK, utfasing av oljekjel   1000 1100 1100 1100 3000
I henhold til nasjonale føringer og kommunens delmål beskrevet i kommunens miljøplan for 2007-2020, anbefales det at oljefyring i eksisterende bygg erstattes med mer klimanøytrale energikilder. 
173 4009111 ENØK, SD-anlegg skolebygg (((sentral driftsovervåkning)))   3600 2600      
For effektiv styring/bruk av tekniske innretninger, anbefales utvalgte skolebygg implementert og optimalisert i et SD-anlegg. Ved installasjon av anlegget forventes energibesparelser i byggene å bli 25 -30 prosent. Prosjektet planlegges å bli ferdigstilt i 2015. 
174 4009112 ENØK, SD-anlegg barnehager (((sentral driftsovervåkning))) 3000 2300 700      
For effektiv styring/bruk av tekniske innretninger, anbefales utvalgte barnehager implementert og optimalisert i et SD-anlegg. 
175 4009113 ENØK, fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones 30000 19400 5300 5300    
Svak infrastruktur for vannbåren varme er et betydelig hinder for å kunne ta i bruk og veksle mellom ulike miljøvennlige energikilder. Eiendomsselskapet har sett på energiforbruk og i eget handlingsprogram foreslås konvertering for Iglemyr skole, Høle skole og Trones skole nord og sør. Det ses i den sammenheng også på å anskaffe aktuelle støtteprogram. 
176 40003 ENØK, solvarmeenergi 4000   2000 2000    
Energi fra sol er et innovativt og framtidsrettet prosjekt. Prosjektet anbefales gjennomført på Lunde bo- og aktivitetsenter, Lundehaugen skole, Sørbøhallen og Sørbø skole. 
177 41002 ITV-anlegg (kameraovervåkning)   1000 1000 1000 1000 1000
Overvåkningsutstyr bidrar til å forebygge og redusere omfanget av hærverk. Dersom arbeidet med å komplettere overvåkningsanlegg på skolene skal fortsette, må det settes av en årlig bevilgning på kr 1 millioner til formålet
178 41004 Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering   5000 5000 5000 5000 5000
Det er behov for oppgradering av tekniske innretninger og ventilasjonsanlegg i flere av kommunens bygg. For å bedre innemiljøet er det også behov for ny/oppgradert solavskjerming i flere bygg. 
179 26007 Trones bo- og aktivitetssenter nytt ventilasjonsanlegg 15000   15000      
Med bakgrunn i nye målinger av inneklimaet ved Trones bo- og aktivitetssenter, er det behov for å skifte ut ventilasjonsanlegget. Anleggene er 30 år gamle og anses som overmodent for utskiftning. Tiltaket er kalkulert til å koste kr 15 millioner. 
180 26008 Riska bo- og aktivitetssenter, rehabilitering av ventilasjonsanlegg 20000 10000 10000      
Aggregatet til ventilasjonsanlegget er utslitt. For å få et tilfredsstillende innemiljø, må rehabilitering foretas. Kostnaden for oppgradering av ventilasjonsanlegget er kalkulert til å koste kr 20 millioner.
181 10011 Salg av kommunalt eierskap/eiendommer   -10000 -10000 -15000    
I fsak 85/13 ble det fremlagt en oversikt over kommunens eiendommer og eierandeler som ikke anses å være sentrale for kommunens drift. Antatt salgsinntekt er lagt inn med kr 10 millioner i 2015 og kr 15 millioner i 2016.
182 41010 Redusert kostnadsnivå investeringer -150000 -25000 -25000 -50000 -50000  
I bsak 149/13, ble det vedtatt innsparing med 5% generelt i investeringsbudsjettet. Innsparinger ble lagt inn for prosjekter i eiendomsforetaket i 1. perioderapport 2014. I eiendomsselskapet er det fra 1. september 2014 opprettet en utviklingsavdeling. I tillegg til omorganisering av personalressurser, tilrås det i kommende økonomiplan å bevilge midler til stilling som porteføljeforvalter i avdelingen. En hovedoppgave i utviklingsavdelingen vil være å planlegge og velge den beste løsningen innenfor investeringsprosjekter, både økonomisk og byggmessig. Dette vil på sikt redusere kostnadene og gi bedre langsiktige løsninger.
183  60010 Giskehallen, rehabilitering av svømmehall 70000         6000
Tilstandsvurdering med grovkalkyle fra Rambøll, kalkulert til kr 70 millioner. I forbindelse med bygging av Giskehallen 2 er noe rehabilitering innkalkulert. Ytterligere rehabiliteringer vil være nødvendig, men for å opprettholde tilstrekkelig svømmekapasitet på kort sikt, anbefales det å vente med disse til svømmehallen på Iglemyr står ferdig. 
184  30022 Smeaheia skole havarert kjelanlegg     350      
Kjelanlegget benytter biogass fra gamle Varatun bossplass. Det benyttes nå en midlertidig løsning ved hjelp av elektrisk kjel. Kommunen har en forpliktelse om avbrenning av gass fra den gamle fyllingen.
185  41013 Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer     300 300 300 300
Omlegging intern kommunikasjon til tekniske styresystemer og overgang til ip kommunikasjon. Videreføring av prosjekt 1203399. 
186  41014 Adgangskontroll anlegg - utfasing av eldre låsesystem og overgang til elektronisk skallsikring     525 525 525 525
Det er behov for elektronisk ytre skallsikring. Det mistes nøkler og må skiftes låsesylindre. For effektiv drift og administrering foreslås det oppgraderinger i utvalgte formålsbygg.
187  26012 Lunde bo- og aktivitetssenter, utskiftning og oppgradering i ventilasjonsanlegg 4800   4800      
Ventilasjonsanlegget er fra byggets opprinnelse. Anlegget har større korrusjonsskader og prosjekterte luftmengder kan ikke opprettholdes.
188  41015 Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunensformålsbygg, hvor krav gjør seg gjeldende     200 200 200 200
Lovverket for prosjektering av varmeanlegg har vært i endring. Kommunen er ansvarlig for egen risikovurdering og sikring av store varmeanlegg.
189  30023 Austrått skole, utskiftning og oppgradering av ventilasjonsanlegget på taket         15000 4000
Ventilasjonsaggregatet har gått over forventet levetid. Anlegget er plassert på taket og må utbedres for å unngå påvirkning av vær og hærverk.
190  26013 Rovik bo- og aktivitetssenter, inneklima tiltak 15000   10000 5000    
Kommunens yrkeshygieniker har foretatt målinger. På bakgrunn av disse målinger er det laget en rapport som viser at bygget har store avvik. Byggets opprinnelige ventilasjonsanlegg er gammelt og må utskiftes.
191  40005 Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov 40000   10000 10000 10000 10000
Kartlegging har identifisert energisparepotensiale i 10 utvalgte skolebygg som vil gi god mulighet til å oppfylle kommunens mål om redusert energibruk. Kalkulert energibesparing legges inn som innsparing på energiområdet. 
192  40006 Enova program energibesparende tiltak i skole bygg for reduksjon av energibehov - tilskudd fra Enova -3500     -1100 -1200 -1200
Investeringer i henhold til Enovaprogrammet gir tilskudd, kr 3,5 millioner.
193  30024 Oppgradering av uteområder skoler og barnehager 4000   2000 2000    
Prosjektet omfatter terrengmessige inngrep med drenering og masseutskifting som ikke har vært utført tilfredsstillende ved utbygging samt anskaffelser av lekeapparater som ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene.
194  21028 Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter 15000   5000 10000    
Det er akutt behov for utskifting av stålplatetak samt utskifting av papptekking på mellomfløy og renovering av fasader.
195 41003 Universell utforming     2000 1000 1000 1000
I følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven/plan- og bygningsloven skal Norge være universelt utformet innen 2025. Målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor viktige samfunnsområder. For den kommunale bygningsmassen vil en kartlegge eksisterende bygningsmasse og lage plan for tiltak, og iverksetting av der det er brukere eller ansatte som har behov for tilrettelegging. 
196  41018 Branntekniske tiltak i barnehager 3500   3500      
På bakgrunn av registrerte avvik i branntekniske rapporter, er det behov for oppgradering/ombygging for å oppfylle dagens forskriftskrav, jamfør brannvernloven og internkontrollforskriften.
197  41019 Branntekniske tiltak i Giskehallen 460   460      
På bakgrunn av registrerte avvik i branntekniske rapporter er det behov for oppgradering/ombygging for å oppfylle dagens forskriftskrav, jamfør brannvernloven og internkontrollforskriften.
198  30025 Gasskap Riska ungdomsskole 100   100      
Anskaffelse av skap for oppbevaring av gass i fysikkrom Riska ungdomsskole.
199  41023 Nedgravde søppelcontainere     400 400 400 400
På grunn av brannfare må avfallscontainere sikres. Det har hittil vært gjort ved bygging av avfallsskur. For nye anlegg tilrådes nedgravde søppelcontainere.
200  41020 Branntekniske tiltak i helsebygg 2000     2000    
På bakgrunn av registrerte avvik i branntekniske rapporter er det behov for oppgradering/ombygging for å oppfylle dagens forskriftskrav, jamfør brannvernloven og internkontrollforskriften.
201  41021 Branntekniske tiltak i skoler 3500       3500  
På bakgrunn av registrerte avvik i branntekniske rapporter er det behov for oppgradering/ombygging for å oppfylle dagens forskriftskrav, jamfør brannvernloven og internkontrollforskriften.
202  41022 Branntekniske tiltak i idretts- og kulturbygg 2500         2500
På bakgrunn av registrerte avvik i branntekniske rapporter er det behov for oppgradering/ombygging for å oppfylle dagens forskriftskrav, jamfør brannvernloven og internkontrollforskriften.
TOTALSUM EIENDOM 79360 11300 51735 -16975 -9875 36025

Finansiering

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST 2015 2016 2017 2018
203 1100799 Startlån 175000 175000 175000 175000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Lånerammen for startlånordningen ble i økonomiplan 2014-2017 økt til kr 175 millioner. Rådmannen foreslår å videreføre dette.

204 1100799 Avdragsinntekter startlån -110000 -120000 -130000 -140000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.
205 9000099 Avdragsutgifter startlån 110000 120000 130000 140000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.
206 9000099 Bruk av startlån -175000 -175000 -175000 -175000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken. 

207 9000099 Avdrag på utlån tomteselskapet, Lyse og Forus næringspark -24930 -25063 -25197 -25330

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF, Lyse energi AS og Forus næringspark AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med følgende avdrag i perioden:

Avdrag

2015

2016

2017

2018

Sandnes tomteselskap KF

4 333

4 333

4 333

4 333

Lyse energi AS

19 530

19 530

19 530

19 530

Forus næringspark AS

1 067

1 200

1 333

1 467

Totalt

24 930

25 063

25 197

25 330

208 9000199 Momskompensasjon på investeringer -208425 -188358 -159773 -102500
 Momskompensasjon på investeringer skal fra og med 2014 inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.
209 9000199 Bruk av lån (til egne investeringer) -1140770 -1019981 -844619 -470098
 Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter (tiltak 205-212), må lånefinansieres. Det legges i perioden opp til høy lånefinansiering som omtalt i kapitlet om forutsetninger, rammevilkår, kommunens økonomiske situasjon og risiko. Utvikling i lånegjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lånegjeld.
210 9000199 Overføring fra drift -15374 -22321 -35561 -85403

Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. På grunn av det høye investeringsnivået og de stramme driftsrammene, som er omtalt i kapitlet om forutsetninger, rammevilkår, kommunens økonomiske situasjon og risiko, er overføringene fra drift til investering relativt lave de tre første årene i perioden.       

TOTALSUM FINANSIERING -1389499 -1255723 -1065150 -683331