Økonomiplan 2015-2018

Levekår

Innen levekår prioriteres det investeringer på områdene for heldøgnsplasser innen omsorg og boliger innen boligsosial handlingsplan.

Utvidelsen av Riskatun bo- og aktivitetssenter samt bygging av nytt Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, vil gi til sammen 90 nye sengeplasser. I tillegg viser befolkninsprognosene at det vil være ytterligere behov for plasser etter utløpet av denne planperioden. Det er derfor satt av midler til planlegging av disse i 2019.

Boligsosial handlingsplan viser prioriteringer for å framskaffe boliger til grupper som har vanskelig for å skaffe egen bolig. For å dekke behovet for boliger blir det kjøpt brukte og nye boliger samt bygget egne leilighetsbygg og småhus.

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST TOTAL KALKYLE BEVILGET FØR 2015 2016 2017 2018
26 4413899 Sandnes helsesenter, 40 sykehjemsplasser - tilskudd fra Husbanken -26564   -26564      
Prosjekt er innvilget kr 26,6 millioner i tilskudd fra Husbanken etter den satsen som var gjeldende ved søknadstidspunktet i 2012. 
27 26001 Påbygg Riska bo- og aktivitetsenter, 29 plasser 105000 10000 95000      

Status KII: Planlagt byggestart 2014. Forventet ferdigstilt desember 2015.

I økonomiplan 2013-2016 ble det avsatt investeringsmidler til 90 nye sykehjemsplasser. I bsak 82/13 ble det besluttet utbygging av Riska bo- og aktivitetssenter for å få plass til 29 av disse plassene. 

28 26002 Påbygg Riska bo- og aktivitetsenter, 29 plasser - tilskudd fra Husbanken -52635     -52635    
Husbanken har innvilget kr 52,6 millioner til prosjektet.
29 26003 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser 240000 60000 83000 97000    

Status KII: Planlagt byggestart 2014. Forventet ferdigstilt desember 2016.

I økonomiplan 2013-2016 ble det avsatt investeringsmidler til 90 nye sykehjemsplasser. I bsak 81/13 ble det besluttet å bygge Rundeskogen bo- og aktivitetssenter for å få plass til 61 av disse plassene. De resterende 29 plassene realiseres i et annet prosjekt. Kalkulerte kostnader kr 240 millioner og tilskudd fra Husbanken for 61 plasser, kr 117 millioner, er innarbeidet i økonomiplanen. 

30 26004 Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser - tilskudd fra Husbanken -117000       -117000  
Det er sendt forespørsel til Husbanken om investeringstilskudd. Tilskuddsbeløpet er kalkulert ut fra gjeldende retningslinjer for tildeling av tilskudd.
31 26005 Omgjøring av kjøkken på Åse bo- og aktivitetssenter til 5 plasser med fulldøgnsomsorg 8000       8000  

Status IK: Planlagt byggestart 2017. Forventer ferdigstilt 2017.

Ombygging av kjøkkenet ved Åse bo- og aktivitetssenter kan gi 5 nye sengeplasser. Prosjektet er kalkulert til kr 8 millioner. Forutsetning for prosjektet er at det bygges nytt produksjonskjøkken på Vatne.

32  26010 Omgjøring av kjøkken på Åse bo- og aktivitetssenter til 5 plasser - tilskudd fra Husbanken -4400         -4400
Husbanken gir tilskudd tilsvarende 55 prosent av byggekostnadene til slikt prosjekt.
33 21001 Nytt avlastningssenter med barnebolig, 27 plasser 148000 0 36000 56000 56000  

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt desember 2017.

Avlastningsenheten er prosjektert med 27 plasser, inkludert 5 plasser i barnebolig. Det arbeides med ulike lokaliseringsmuligheter. Prosjektet er kalkulert til kr 148 millioner.  

34  21024 Nytt avlastningssenter med barnebolig, 27 plasser - tilskudd fra Husbanken -44400       -44400  
Det er ikke søkt om tilskudd fra Husbanken. Det er ikke avklart hvilket regelverk Husbanken vil legge til grunn ved tildeling. Tilskuddsbeløpet er her beregnet til 30 prosent av investeringskostnadene.
35 21002 Moldberget borettslag (Kleivane), 7 plasser 26000 20000 6000      

Status KII: Byggestart mars 2014. Forventet ferdigstilt januar 2015.

Foreldreinitiativet har resultert i et pilotprosjekt med avsatte midler til 7 boliger og personalbase, hvor boligene skal selges til beboerne ved ferdigstillelse. KII vedtatt i bsak 2/14. Boligene, med peronalbase, er organisert som borettslag (bsak 116/14).

36 21003 Moldberget borettslag (Kleivane), 7 plasser - tilskudd fra Husbanken -10395   -10395      
Husbanken har innvilget tilskudd kr 10,395 millioner.
37 21004 Moldberget borettslag (Kleivane), 7 plasser -  salgsinntekter -8050   -8050      
I samsvar med bsak 116/14 hvor kjøpekontrakt og vedtekter for borettslaget fremgår, ligger til grunn at boenhetene koster fra kr 1 263 583 til kr 1 376 684. Samlet salgsinntekt er beregnet til kr 8,050 mill.
38 21021 Kjøp av 2 enheter eller tomter i nærhet til personalbasen i Moldberget borettslag (Kleivane) 5000   5000      
Bystyret vedtok i bsak 2/14 at det skal omdisponeres inntil kr 5 millioner fra årets bevilgning på prosjektnr 4413501 Boligsosial handlingsplan, til kjøp av to boenheter i nærområdet. Hensikten er at disse beboerne kan betjenes fra personalbasen i borettslaget. Avtale om kjøp av to leiligheter i lavblokk ved Moldberget borettslag er inngått. Kostnaden er kr 4,4 millioner eksklusive omkostninger. Overtakelsen er primo 2015. Bevilgningen er derfor forskjøvet med ett år. 
39  21025 Kjøp av 2 enheter eller tomter i nærhet til personalbasen i Moldberget borettslag (Kleivane) - tilskudd fra Husbanken -2000   -2000      
Det kan søkes om boligtilskudd fra Husbanken til disse boenhetene. Det antas at en vil kunne få 40 prosent tilskudd.
40/P19 21005 Foreldreinitiativet II, 7 plasser 26800   6000 34600 -8800  -5000

Framskyndes ett år frem i henhold til vedtak i bystyret.

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt 2016.

Prosjektet fordrer evaluering av foreldreinitiativet i Kleivane. Tomt er ikke avklart for prosjektet.

41/P20 21006 Foreldreinitiativet II, 7 plasser - tilskudd fra Husbanken -10395        -10395 0

Framskyndes ett år frem i henhold til vedtak i bystyret.

På lik linje med boligene i Kleivane, vil det søkes tilskudd fra Husbanken til disse boligene. Det innvilges kr 1,485 million per leilighet.

42/P21 21007 Foreldreinitiativet II, 7 plasser - salgsinntekter -8850        -8850 0

Framskyndes ett år frem i henhold til vedtak i bystyret.

Det er lagt til grunn samme modell som for Moldberget borettslag. Salgsinntekt for 7 boenheter er innarbeidet med kr 8,850 mill. 

43 21008 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8-10 boenheter 40000   2000 10000 28000  

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt 2017.

I henhold til boligsosial handlingsplan har Sandnes et stort etterslep på framskaffelse av omsorgsboliger med heldøgnsbemanning til mennesker med funksjonsnedsettelser. 8-10 boliger og personalbase er vedtatt i økonomiplan 2013-2016. Forventet ferdigstilt ved årsskiftet 2016/2017.

44  21026 Nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 8-10 boenheter - tilskudd fra Husbanken -13779         -13779
Tilskudd fra Husbanken er ikke søkt. Tilskuddet er beregnet ut satser i nytt statsbudsjett, kr 1,530 million per leilighet.
45/P22 21009 Smørbukkveien 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, 6 nye boeheter 0 2000 33000 -28500  -6500  

Utgår i henhold til vedtak i bystyret.

Status IK: Planlagt byggestart 2014. Forventet ferdigstilt 2016.

I dagens prosjekt ligger det inne nybygg med fem boenheter, samt rehabilitering/nybygg av eksisterende bygningsmasse, kalkulert til kr 43,5 millioner. Det vurderes hvorvidt det er fordelaktig heller å bygge 8-10 nye boenheter annet sted. 

46/P23 21010 Smørbukkveien 13, boliger for mennesker med funksjonsnedsetelser - tilskudd fra Husbanken 0     -15300 15300  

Utgår i henhold til vedtak i bystyret.

Tilskudd fra Husbanken er ikke søkt. Tilskuddet er beregnet ut fra satser i nytt statsbudsjett, kr 1,530 million per leilighet.

P24 21029  Boliger for funksjonshemmede ca. 10 stk 40000   5000 25000  10000  
P25 21030  Tilskudd boliger til funksjonshemmede -15300        -15300  
P26 21009  Utvidelse/vedlikehold Smørbukkveien 13 9000   4500 4500    

Utvidelse i tråd med opprinnelig formannskapsvedtak, 2 enheter og fellesrom, samt oppgradering/nødvendig vedlikehold av eksisterende bygg.

47 21012 Maudlandslia, omsorgsboliger for funksjonshemmede 40000 6700 29300 4000    

Status KII: Planlagt byggestart oktober 2014. Forventet ferdigstilt oktober 2015.

Tiltak med 9 boenheter tilknyttet heldøgnsbemanning for utviklingshemmede, ligger inne som tiltak i økonomiplan fra tidligere år. Kartlegging viser behov for 6 nye boliger per år. Driftsmidler for tiltaket ligger inne fra 2015. Reguleringsplan er godkjent, og formannskapet har godkjent byggeprogram i fsak 1/12. Totalkalkyle er oppdatert i forhold til Husbankens sats for investeringstilskudd i 2014.

48 21013 Maudlandslia, omsorgsboliger for funksjonshemmede - tilskudd fra Husbanken -13365     -13365    
Husbanken har gitt tilsagn for investeringstilskudd kr 13,4 millioner.
49 4413554 Boliger til brukere med store særskilte behov - tilskudd fra Husbanken -7260   -7260      
Kommunen oppfører et særskilt tilrettelagt botilbud med 4 boenheter og personalfunksjoner lokalisert på Vatne. Prosjektet har vedtatt kostnadsoverslag II på kr 27,685 millioner (fsak 86/13). Husbanken har innvilget tilskudd, kr 7,3 millioner. Botilbudet ferdigstilles i løpet av høsten 2014. Det forventes at tilskuddet kommer til utbetaling tidlig i 2015.
50 21014 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg 101000 2000 54000 45000    

Status IK: Planlagt byggestart august 2015. Forventet ferdigstilt desember 2016.

Dagens bygg er i dårlig forfatning, og når nybygg er på plass vil eksisterende bygg saneres. Det vurderes å bygge ny institusjon ved siden av den eksisterende. Denne løsningen forutsetter at en må benytte et areal som ligger mellom dagens institusjon og Sandnesvegen. Dette arealet er disponert til grønnstruktur i kommuneplan. Endring av arealformål (grønnstruktur i kommuneplanen) er meldt inn til kommuneplanprosessen, og detaljreguleringsarbeid foregår parallelt med dette. Nytt bygg vil ikke medføre endringer i bemanningsressurser. 

51  21027 Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg - tilskudd fra Husbanken -32100       -32100  
Tilskudd fra Husbanken er ikke søkt da byggeprogram ikke er ferdigstilt. Det er imidlertid gjort beregninger for tilskudd som dekker 30 prosent av investeringskostnadene.
52 21015 Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inntil 20 boenheter per år     56500 54500 54500 54500
Midlene brukes til anskaffelse av kommunale boliger for vanskeligstilte. Antall boliger vil avhenge av type boliger på bakgrunn av behov hos brukerne (enslige, familier osv).
53 21016 Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år - tilskudd fra Husbanken   -13520 -13520 -13520 -13520 -13520
Det søkes Husbanken om tilskudd for alle boenheter som brukes til uteleieformål. Satsen for tilskudd varierer utfra målgruppen, tjenesteomfang med videre. For ordinære utleieboliger ytes 20 prosent i tilskudd mens andre kan tildeles opp mot 40 prosent. Investeringstilskuddet utløses dersom det er personalbase tilknyttet botilbudet.
54  21015 Boligsosial handlingsplan, anskaffelse av inn til 20 boenheter per år - redusert for underprosjekter      -20400 -14600 -10400 -3400
Arbeidsgruppen for boligsosial handlingsplan har planlagt bruk av deler av midlene som bevilges. Beløpene som er disponert, trekkes ut og presenteres som underprosjekter nedenfor.
55  25004 Underprosjekt til boligsosial handlingsplan. Småhus - 2 per år     3400 3400 3400 3400
Småhus tilpasset personer med større rusproblemer. Estimat kr 1,5 millioner per bolig inkludert opparbeidelse av tomt. Kjøp eller leie av tomten kommer i tillegg.
56  25002 Underprosjekt til boligsosial handlingsplan. Sanering og nybygg av Syrinveien, 6 boenheter 13000 1000 12000      
Stor tomt med 2 saneringsmodne boenheter. Arkitekt har vurdert og tegnet forslag til nybygg som vil gi 4 tre-roms og 2 fire-roms leiligheter, totalt 6 boenheter.
57  25001 Underprosjekt til boligsosial handlingsplan. Nybygg Årsvollveien, 3 boenheter 11500   6000 5500    
Denne tomten har hatt bolig for vanskeligstilte som ble revet i 2012. Nytt forslag vil gi 2 to-roms og 1 fem-roms leilighet, totalt 3 boenheter.
58  25003 Underprosjekt til boligsosial handlingsplan.  Nybygg og sanering av Myrveien, 3 boenheter 12700     5700 7000  
På denne tomten står en bolig med 2 leiligheter. Disse er i dårlig stand og vurderes revet. Nytt forslag kan gi tre leiligheter men henholdsvis tre rom, fire rom og fem rom.
59 21017 Welhavensvei, boligtiltak med  17 boenheter 65000 1000 64000      

Status IK: Planlagt byggestart 2015. Forventet ferdigstilt vår 2016.

Sett i sammenheng med utfordringene kommunen har med høy andel bostedsløse, ser rådmannen at det er hensiktsmessig å gjøre en ytterligere innsats for å øke antall ordinære kommunale utleieboliger. Det er anskaffet og regulert tomt i Welhavensvei som skal bebygges med 17 boliger, med kombinasjon av to- og tre-roms leiligheter. Utformingen skjer i samarbeid med Husbanken og målgruppen er vanskeligstilte boligsøkere. 

60 21018 Welhavensvei, boligtiltak med  17 boenheter - tilskudd fra Husbanken -19500     -19500    
Husbanken har godkjent størrelsen på prosjektet. Endelig tilsagn om tilskudd er ikke mottatt, men det antas at prosjektet vil få 30 prosent tilskudd. 
61 4414499 Laboratorieutstyr   750 750 750 750  
Samhandlingsreformen medfører at det er nødvendig at kommunens laboratorieutstyr blir oppgradert. Dette gjelder utstyr som for eksempel brukes til oksygenmåling og EKG. I følge kommunelegen er ikke tidligere bevilgning nok til å dekke behovet. 
62 2001199 Utskiftning utstyr omsorg (((Med utstyr til omsorg menes her løftehjelpemidler, behandlingsutstyr og andre fysiske pleiehjelpemidler som koster over kr 100 000 ved innkjøp.)))   200 200 200 200  
Mye av utstyret i omsorgsdistriktene er gammelt og slitt. Det er stor fare for at utstyret slutter å fungere. Enhetene har ikke midler til å erstatte dette innenfor egne rammer. 
63  26011 Oppstart nytt bo- og aktivitetssenter           2000
Befolkningsprognosene fra økonomiplanen 2015, viser at antall eldre over 80 år øker med om lag 4 000 personer i perioden fra 2020 til 2040. Det vil være behov for om lag 20 nye heldøgnsplasser i 2030. Det må avsettes midler i slutten av perioden for å være i forkant av befolkningsutviklingen og starte prosessen med å lokalisere og planlegge et nytt bo- og aktivitetssenter tidlig.
64  21027 Nybygg Håholen, 7-9 boenheter 36000   2000   16000 18000
I utarbeidet romprogram fra 2011, er nytt bygg med 7-9 leiligheter, fellesarealer og en mindre personaldel en mulig løsning. Målgruppe er personer med psykisk lidelse og rusproblematikk. Tiltaket vil være berettiget til å søke investeringstilskudd fra Husbanken, kr 1,53 millioner per boenhet.
P32 21031  Boliger for vanskeligstilte (hybelhus) 50000   10000 40000    
Administrasjonen bes vurdere ulike løsninger for å skaffe bolig til flere, inkludert hybelhus.
TOTALSUM LEVEKÅR 591007 90130 425461 228730 -68115 37801