Økonomiplan 2015-2018

Finansiering av investeringene

NR PROSJEKT TILTAKSTEKST 2015 2016 2017 2018
203 1100799 Startlån 175000 175000 175000 175000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Lånerammen for startlånordningen ble i økonomiplan 2014-2017 økt til kr 175 millioner. Rådmannen foreslår å videreføre dette.

204 1100799 Avdragsinntekter startlån -110000 -120000 -130000 -140000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.
205 9000099 Avdragsutgifter startlån 110000 120000 130000 140000
Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Låntakerne betaler avdrag på startlånene i tråd med nedbetalingsplanen. Disse avdragene bokføres som avdragsinntekter for kommunen.
206 9000099 Bruk av startlån -175000 -175000 -175000 -175000

Startlånordningen er en låneordning for innbyggere som har vanskelig for å komme inn i boligmarkedet. Husbanken finansierer ordningen, mens kommunene står for de faktiske utlånene. Utlånene finansieres av innlånte midler fra Husbanken. 

207 9000099 Avdrag på utlån tomteselskapet, Lyse og Forus næringspark -24930 -25063 -25197 -25330

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF, Lyse energi AS og Forus næringspark AS er omtalt i avsnitt om andre inntekter. Avdragene på de ansvarlige lånene føres etter gjeldende regler i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med følgende avdrag i perioden:

Avdrag

2015

2016

2017

2018

Sandnes tomteselskap KF

4 333

4 333

4 333

4 333

Lyse energi AS

19 530

19 530

19 530

19 530

Forus næringspark AS

1 067

1 200

1 333

1 467

Totalt

24 930

25 063

25 197

25 330

208 9000199 Momskompensasjon på investeringer -208425 -188358 -159773 -102500
 Momskompensasjon på investeringer skal fra og med 2014 inntektsføres direkte i investeringsregnskapet. Det er budsjettert med gjennomsnittlig 15 prosent momskompensasjon, for å ta høyde for at det er noen prosjekter og utgifter som ikke er berettiget momskompensasjon.
209/P40 9000199 Bruk av lån (til egne investeringer) -1096544 -1063647 -520763 -194954

Endret langsiktig låneopptak i henhold til vedtak i bystyret.

Investeringer som ikke finansieres av tilskudd som er budsjettert på prosjektene eller andre inntekter (tiltak 205-212), må lånefinansieres. Det legges i perioden opp til høy lånefinansiering som omtalt i kapitlet om forutsetninger, rammevilkår, kommunens økonomiske situasjon og risiko. Utvikling i lånegjeld er omtalt i avsnitt om utvikling i lånegjeld.

210/P39 9000199 Overføring fra drift

-61200

-28755 -48472 -119692

Endret overføring fra drift i henhold til vedtak i bystyret.

Deler av investeringene finansieres ved overføring fra drift til investering. På grunn av det høye investeringsnivået og de stramme driftsrammene, som er omtalt i kapitlet om forutsetninger, rammevilkår, kommunens økonomiske situasjon og risiko, er overføringene fra drift til investering relativt lave de tre første årene i perioden.       

TOTALSUM FINANSIERING -1391099 -1305823 -754205 -442476