Økonomiplan 2015-2018

Vedtatt investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet består av både skattefinansierte og avgiftsfinansierte investeringer. Investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon (VAR) er avgiftsfinansiert.

Investeringstiltakene kan i hovedsak deles i to typer investeringer:

  • Årlige bevilgninger/rulleringer er av en slik karakter at tiltakene kan ha pågått i flere år forut for økonomiplanen og de kan være planlagt å pågå lenger enn økonomiplanperioden. Bevilgede midler disponeres og prioriteres enten av et utvalg eller av ledelsen i angjeldende resultatenhet.
  • Periodiske bevilgninger er prioriterte midler til bestemte formål. Investeringen har en forhåndsbestemt  plan for gjennomføring i en bestemt periode og vil normalt være avsluttet innenfor økonomiplanperioden, eller være påbegynt med en planlagt avslutning fram i tid. De periodiske bevilgningene er framtredende i byggeprosjekter, innenfor park og idrett og delvis innenfor kommunaltekniske prosjekter i kommunen.

Byggeprosjekter

Et byggeprosjekt utvikles i faser, og det er i henhold til ”Rutiner for kommunale byggesaker” knyttet krav om politisk behandling etter hver fase. Byggesaksrutinen angir hvilket organ som har beslutningsmyndigheten, samt regler for avviksbehandling. Fasene i et byggeprosjekt er definert nedenfor, og informasjonen står oppført for hvert tiltak i den etterfølgende teksten:

FASE I PROSJEKTET KODE TYPE RAPPORT/KOSTNADSOVERSLAG GODKJENNES AV
Idéfase  IK Grov beskrivelse og investeringskalkyle Bystyret (økonomiplan)
Byggeprogram K0 Byggeprogram med funksjoner og romprogram Bystyret, etter innstilling fra berørt utvalg
Forprosjektering  KI Prosjektering sammen med arkitekt ut fra byggeprogram Formannskapet (avvik >5 prosent)
Detaljprosjekt  KII Detaljprosjekter og med innhentede anbud Formannskapet (avvik >5 prosent)
Byggeregnskap BR Byggeregnskap for prosjektet Bystyret (innen 18mnd etter fullføring)

Kommunaltekniske prosjekter

Bystyret har vedtatt ”Prosjekthåndbok for kommunaltekniske prosjekter”, som gjelder for kommunalteknikk og park og idrett.  Utviklingen av anleggene følger disse reglene:

FASE I PROSJEKTET KODE TYPE RAPPORT/KOSTNADSOVERSLAG
Forstudie K0 Grov oversiktskalkyle ut fra behovsbeskrivelse i overordnede planer. Overordnede alternativ foreslås. Grunnlag for økonomiplan og eventuelt reguleringsplan. Usikkerhet +/-40 prosent.
Forprosjekt KI Forundersøkelser, vurderinger og valg av strategi,  konkretisert framdrift, utarbeidelse av avtaler/erklæringer. Kostnadskalkyle fremmes med +/-15 prosent usikkerhet. 
Detaljprosjektering  KII Detaljplaner og beskrivelser, anbuds- og kontraktsgrunnlag utarbeides, vedtatt reguleringsplan foreligger. Kostnadskalkyle fremmes med usikkerhet +/-10 prosent.