Økonomiplan 2015-2018

Økonomi

Nr Tiltakstekst 2015 2016 2017 2018
157 Datasystemer, finansieres av fond første 2 år vedtatt ØP 2014-2017   375 375 375
Regnskap og lønn sitt driftsbudsjett ble i økonomiplan 2014-2017 styrket med kr 375 000 til utvikling av kommunens økonomi-, HRM- og innfordringssystemer. Dette vil dekke økte årlige lisenser til nødvendige tilleggsmoduler for å oppfylle krav til elektronisk samhandling og forbedre arbeidsflyten. Denne bevilgningen vil gjøre det mulig for regnskap og lønn å ta unna stadig større mengder på alle områder, uten å øke bemanningen tilsvarende. Tiltaket finansieres med bruk av disposisjonsfond i 2014 og 2015. Budsjetteknisk må derfor denne finansieringen reverseres fra og med 2016.
158 Kemner, datasystemet SOFIE, prisøkning 100 100 100 100
Årsak til justeringen er at kostnadene for drift er økt ved tillegg av funksjonalitet, blant annet ved inkludering av opplæringsmiljø, som ikke var med i opprinnelig avtale.
159 Anskaffelser, økning 1 årsverk 650 650 650 650
Stillingen ble vedtatt opprettet i første perioderapport 2014 (bsak 88/14). Tiltaket viderefører finansering av stillingen. 
160 Økonomi- og HRM-systemer 350      
For å sikre at Sandnes kommunes ressurser benyttes på best mulig måte, er det ønskelig med en gjennomgang av økonomi- og HRM-systemer i kommunen. Hensikten er å finne ut om vi har den mest optimale sammensetning av systemer. 
161 Redusert ramme -396 -396 -396 -396
Reduksjon i rammen for økonomi øker fra kr 133 000 i 2014 til kr 529 000 i 2015 og ut perioden. Konsekvensene av tiltaket vises i teksten i tiltak 162.
162 Ny reduksjon i rammen i 2017 og 2018   1600 -1504 -1504
Ny reduksjon i rammen i 2017 og 2018 for økonomi tilsvarer kr 335 000 i 2017, økende til kr 558 000 fra 2018. Rådmannen vil løse innsparingskravet ved å ta i bruk et innkjøpsovervåkings- og kontraktsoppfølgingssystem. Hensikten med programmet er blant annet å sjekke innkjøpsavtaler/kontrakter, automatisere priskontroll, øke bruken av inngåtte rammeavtaler og forbedre kvaliteten i anbudsbeskrivelser. For å få effekt av programmet, er det nødvendig at andelen elektroniske faktura inn til kommunen øker og at det er personellressurser til å mate kontraktsdata inn i systemet samt at systemet må driftes. Rådmannen vil derfor, i tillegg til å anskaffe et program, ansette en person til å jobbe med dette i 2016. Første år brukes til å tilrettelegge og mate organisasjonsdata og avtale- og kontraktsdata inn i programmet. Innsparinger beregnes fra og med år 2017 til å bli kr 1,5 millioner.
  SUM ØKONOMI 704 2329 -775 -775