Årsregnskap 2014
 

Forord 

Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune. 

Årsregnskapet inneholder de obligatoriske hovedoversiktene samt hovedtall og noteopplysninger, og gir en oversikt over den økonomiske utviklingen de siste årene. I tillegg er det laget et vedlegg til årsregnskapet som inneholder detaljerte regnskapstall, oversikter over prosjekter med finansiering og overførte bevilgninger i investeringsregnskapet. 

For mer utfyllende informasjon om virksomheten i kommunen vises det til årsrapporten. 

 Bodil Sivertsen                                                                                   Odd Fosså

rådmann                                                                                             regnskapssjef

 

 

 

Hovedtall

Tusen kroner

  2014 2013 2012 2011
DRIFT        
Skatteinntekter -2 112 131 -2 025 483 -1 838 816 -1 683 219
Rammetilskudd -1 266 585 -1 183 710 -1 144 534 -1 011 726
Andre driftsinntekter  -1 230 814 -1 159 480 -1 024 919 -989 973
Sum driftsinntekter -4 609 530 -4 368 673 -4 008 269 -3 684 918
Driftsutgifter    4 483 869 4 250 220 3 947 180 3 661 968
Driftsresultat -125 662 -118 453 -61 090 -22 950
Netto finansutgifter  65 115 66 312 58 132 51 393
Reverserte avskrivninger -62 632 -113 152 -112 114 -93 701
Netto driftsresultat -123 179 -165 293 -115 071 -65 258
Interne finansieringstransaksjoner 54 598 90 169 101 665 34 580
Regnskapsmessig mindreforbruk -68 581 -75 124 -13 406 -30 678
         
INVESTERINGER        
Brutto investeringer 640 024 619 341 455 333 364 280
         
LIKVIDITET        
Kasse, bank, postgiro 1 085 594 778 617 661 412 613 213
Arbeidskapital (omløpsmidler -kortsiktig gjeld, korrigert for premieavvik) 649 820 284 031 133 275 219 245
         
FINANSIERING/EGENKAPITAL        
Langsiktig gjeld (ekskl. avsetning for pensjonsforpliktelse) 4 265 813 3 553 184 3 266 924 3 242 052
Egenkapital 4 018 684 3 419 615 3 193 463 3 046 676

 

Driftsregnskap

Tusen kroner

 

Noter Regnskap
2014
Årsbudsjett
2014
Vedtatt budsjett
2014
Regnskap
2013
Driftsinntekter     
Brukerbetalinger   -169 100 -168 565 -155 862 -158 623
Andre salgs- og leieinntekter   -430 887 -357 319 -360 565 -401 058
Overføringer med krav til motytelse   -522 269 -217 455 -166 762 -489 291
Rammetilskudd   -1 266 585 -1 256 200 -1 266 300 -1 183 710
Andre statlige overføringer   -88 137 -82 132 -78 755 -86 279
Andre overføringer   -20 421 -6 284 -5 679 -24 230
Skatt på inntekt og formue   -2 112 131 -2 127 000 -2 140 000 -2 025 483
Eiendomsskatt   0 0 0 0
Andre direkte og indirekte skatter   0 0 0 0
Sum driftsinntekter   -4 609 530 -4 214 955 -4 173 923 4 368 673
Driftsutgifter     
Lønnsutgifter 4 2 250 191 2 275 226 2 244 177 2 136 407
Sosiale utgifter 4 613 386 650 928 616 762 572 197
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon   447 396 332 613 474 496 592 979
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon   920 999 881 898 695 472 667 104
Overføringer   323 838 251 080 222 601 349 666
Avskrivninger 10 62 632 150 075 150 075 113 152
Fordelte utgifter   -134 574 -230 875 -200 529 -181 286
Sum driftsutgifter   4 483 869 4 310 946 4 203 054 4 250 220
Brutto driftsresultat   -125 662 95 991 29 131 -118 453
Finansinntekter     
Renteinntekter og utbytte   -154 884 -157 285 -161 935 -150 581
Mottatte avdrag på utlån   -402 0 0 -254
Sum eksterne finansinntekter   -155 286 -157 285 -161 935 -150 835
Finansutgifter     
Renteutgifter og låneomkostninger   77 674 91 882 94 382 90 764
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)   0 0 0 0
Avdrag på lån   142 060 141 324 141 324 126 029
Utlån   667 500 500 354
Sum eksterne finansutgifter   220 401 233 706 236 206 217 147
Resultat eksterne finanstransaksjoner   65 115 76 421 74 271 66 312
Motpost avskrivninger   62 632 150 000 150 000 113 152
Netto driftsresultat   -123 179 22 412 -46 598 -165 293
Interne finanstransaksjoner     
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk   -75 124 -75 124 0 -13 406
Bruk av disposisjonsfond   -71 769 -67 440 -375 -59 306
Bruk av bundne fond   -24 216 -5 453 -405 -24 180
Sum bruk av avsetninger   -171 109 -148 017 -780 -96 892
Overført til investeringsregnskapet   34 986 34 986 43 367 85 327
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk   0 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond   153 568 79 249 150 51 459
Avsatt til bundne fond   37 153 11 370 3 861 50 275
Sum avsetninger   225 707 125 605 47 378 187 061
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   -68 581 0 0 -75 124

 

Investeringsregnskap

tusen kroner

 

Regnskap
2014
Årsbudsjett
2014
Vedtatt budsjett
2014
Regnskap
2013
Inntekter        
Salg av driftsmidler og fast eiendom -814 0 2 000 -4 258
Andre salgsinntekter 0 0 0 1 762
Overføringer med krav til motytelse -150 435 -165 969 -64 246 -120 785
Kompensasjon for merverdiavgift -96 484 0 0 0
Statlige overføringer -10 020 -20 710 -91 947 -60 087
Andre overføringer -75 0 0 -3 511
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0
Sum inntekter -257 829 -186 679 -154 193 -186 878
Utgifter        
Lønnsutgifter 0 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0 0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 536 382 823 363 920 262 533 658
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 206 0 0 0
Overføringer 103 434 306 967 0 85 758
Renteutgifter og omkostninger 1 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 0 -75
Sum utgifter 640 024 1 130 330 920 262 619 341
Finanstransaksjoner        
Avdrag på lån 104 561 100 000 100 000 85 602
Utlån 314 029 175 000 175 000 119 313
Kjøp av aksjer og andeler 12 269 0 0 32 772
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Avsatt til bundne investeringsfond 49 998 0 0 74 238
Sum finansieringstransaksjoner 480 857 275 000 275 000 311 925
Finansieringsbehov 863 052 1 218 651 1 041 069 744 388
Dekket slik:        
Bruk av lån -650 146 -1 060 003 -876 848 -456 250
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån -121 963 -123 863 -123 863 -164 811
Overført fra driftsbudsjettet -34 986 -31 977 -40 358 -85 327
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -3 808 -2 808 0 0
Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0
Bruk av bundne investeringsfond -52 149 0 0 -3 8000
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0
Sum finansiering -863 052 -1 218 651 -1 041 069 -744 388
Udekket/udisponert  0  0  0  0

 

Anskaffelse/anvendelse av midler

 Tusen kroner

  Regnskap
2014
Reg. budsjett
2014
Oppr. Budsjett
2014
Regnskap
2013
Anskaffelse av midler        
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -4 609 530 -4 214 955 -4 173 923 -4 368 673
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -257 829 -186 679 -154 193 -186 878
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -927 395 -1 341 151 -1 162 646 -771 896
Sum anskaffelse av midler -5 794 754 -5 742 785 -5 490 762 -5 327 447
Anvendelse av midler        
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 4 421 236 4 199 416 4 056 348 4 137 068
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 640 023 1 130 330 920 262 619 341
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 651 261 508 706 511 206 454 834
Sum anvendelse av midler 5 712 520 5 838 452 5 487 816 5 211 243
         
Anskaffelse - anvendelse av midler -82 234 95 667 -2 946 -116 204
Endring i ubrukte lånemidler -319 104 0 0 -41 572
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital -401 338 95 667 -2 946 -157 776
         
Avsetninger og bruk av avsetninger        
Avsetninger 309 300 90 619 4 011 251 097
Bruk av avsetninger -227 066 -150 825 -780 -134 892
Til avsetning senere år 0 0 0 0
Netto avsetninger 82 234 -60 206 3 231 116 204
Int. overføringer og fordelinger 0 0 0 0
Interne inntekter mv -271 159 -433 618 -446 258 -466 673
Interne utgifter mv 271 159 398 157 445 973 466 673
Netto interne overføringer 0 -35 461 -285 0

 

Balanseregnskap

Tusen kroner 

  Noter Regnskap
2014
%-andel
2014
Regnskap
2013
%-andel
2013
EIENDELER          
ANLEGGSMIDLER          
Eiendommer/anlegg 10 3 249 192 23 5 584 639 45
Maskiner, biler,utstyr 10 78 001 1 90 811 1
Konserninterne utlån 9 3 248 231 23 121 334 1
Utlån 8 1 250 234 9 1 214 403 10
Aksjer og andeler 7 298 830 2 318 207 3
Pensjonsmidler 5 3 983 327 29 3 560 106 29
Sum anleggsmidler   12 107 815 87 10 889 500 89
OMLØPSMIDLER          
Kortsiktige fordringer 2,3 357 871 3 314 050 3
Premieavvik 5 349 595 3 314 046 1
Kasse, bank, postgiro 1 1 085 594 8 778 617 6
Sum omløpsmidler   1 793 060 13 1 406 713 11
SUM EIENDELER   13 900 875 100 12 296 213 100
           
EGENKAPITAL OG GJELD          
EGENKAPITAL          
Disposisjonsfond 14 286 420 1 208 429 2
Bundne driftsfond 12,14 116 963 1 104 026 1
Ubundne investeringsfond 14 6 010 0 6 010 0
Bundne investeringsfond 14 108 476 1 110 626 1
Endring i regskapsprinsipp 14 -8 776 0 -8 776 0
Regnskapsmessig mindreforbruk 14 68 659 1 75 203 1
Kapitalkonto 13 3 440 932 21 2 924 097 24
Sum egenkapital   4 018 684 29 3 419 615 28
AVSETNING FORPLIKTELSER          
Pensjonsforpliktelse 5 4 812 733 35 4 514 778 34
ANNEN LANGSIKTIG GJELD          
Annen langsiktig gjeld 11 4 265 813   3 540 684  
Lån Sandnes Parkering Kf 8 10 000   12 500  
Sum annen langsiktig gjeld   4 275 813 31 3 553 184 29
KORTSIKTIG GJELD          
Kreditorer   220 039 2 223 287 2
Skyldig mva. skattetrekk   0   0  
arbeidsgiveravg. og feriepenger   392 797 3 369 640 3
Annen kortsiktig gjeld   180 809 1 215 709 2
Sum kortsiktig gjeld   793 645 6 808 636 7
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   13 900 875 100 12 296 213 100
           
MEMORIAKONTO          
Ubrukte midler av eksterne lån   421 663   102 559  
Andre memoriakonti   0   0  
           
GARANTIANSVAR 15 616 080   490 509  
           
SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL          
OMLØPSMIDLER          
Endring betalingsmidler   306 978   117 205  
Endring premieavvik   35 548   7 019  
Endring kortsiktige fordringer   43 821   34 771  
ENDRING OMLØPSMIDLER   386 347   158 995  
KORTSIKTIG GJELD          
Endring kortsiktig gjeld   14 991   -1 219  
ENDRING ARBEIDSKAPITAL   401 338   157 776  

 

Regnskapsprinsipper

Generelt

Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15 desember 2000 med hjemmel i lov av 25 september 1992 om kommuner og fylkeskommuner §48 nr 6.

Kundefordringer

Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Retningslinjene for tapsavskrivning går i hovedsak ut på at det årlig skal foretas en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap er størst. Det foretas også en generell avsetning. (jfr note 2)

Anleggsmidler

Investeringer i faste eiendommer og anlegg, utstyr og transportmidler som er utgiftsført i investeringsregnskapet føres opp som anleggsmiddel i balansen. Det er i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene gjort et skille mellom drifts- og kapitalutgifter. Anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler skal kun føres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen dersom: 

  • utgiftene gjelder kjøp av driftsmidler med økonomisk levetid fra tre år og oppover. 
  • anskaffelseskost er på kr 100 000 eller mer

I balansen avskrives anleggsmidlene over forventet levetid. Investeringer føres brutto i henhold til anbefaling fra GKRS (god kommunal regnskapssikk). Tidligere år har investeringene vært ført brutto med fradrag for statlige og fylkeskommunale tilskudd.

Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med tapsavsetning. Jfr note 8.

Anlegg under utførelse

Prosjekter som ikke er endelig avsluttet pr 31/12-2014 er midlertidig aktivert på kapittel 2.27 «anlegg under utførelse». Etter hvert som prosjektene avsluttes blir endelig beløp overført til kapittel 2.28 «Faste eiendommer og anlegg».

 

Noter til regnskapet 2014

Note 1 Kasse, bank og postgiro

Innestående på kasse, bank, postgiro pr 31/12 er kr 1 085 593 933. Av dette er kr 99 542 742 bundne skattetrekksmidler.

Note 2 Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulige tap. Denne delkredereavsetningen (tapsavsetningen) utgjør kr 8 480 000. Totalt er det utgiftsført tap i driftsregnskapet i 2014 på kr 897 039.

Økning avsetning tap på krav 620 000
Konstaterte tap 277 036
SUM 897 036

Andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende verdi.

Note 3 Fordringer og gjeld mot kommunale foretak/interkommunale selskap 

  Fordringer  Gjeld 
Sandnes havn KF 181 063 31 896
Sandnes kunst- og kulturhus KF 194 228 158 376
Renovasjonen IKS 0 0
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 113 028 1 022 729
IVAR IKS 7 458 14 318 341
Sandnes Parkering KF 2 617 956 0
Sandnes tomteselskap KF 9 987 059  
Sørmarka Flerbrukshall IKS 236 976  
Multihallen og Storhallen IKS 589 916  
Sandnes eiendomsselskap KF 52 600 028 568 212

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser revisor

  

2014 2013
Lønninger 2 234 860 342 2 121 476 208
Diverse oppgavepliktige utb. 15 331 045  14 930 752
Sum lønnsutgifter 2 250 191 387 2 136 406 960
     
Arbeidsgiveravgift 330 903 904 315 493 824
Pensjonsutgifter 282 482 435 256 703 502
Sum sosiale utgifter 613 386 339 572 197 326

Ved utgangen av året var det ca 5 000 ansatte i kommunen.

Ytelser til ledende personer

  Ordfører Rådmann
Lønn 1 064 445 1 092 495
Pensjonsutgifter 248 569 185 407
Andre ytelser 34 392 31 892

  

Revisor  
Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende  
Regnskapsrevisjon                                       1 190 500
Forvaltningsrevisjon, rådgivning, attestering  1 991 000

 Note 5 Pensjonskostnader

Pensjonskostnader   Pensjonskasser   
   SKP   KLP   SPK 
Årets opptjening 170 407 422 27 343 195 62 211 226
Rentekostnad 110 119 286 32 812 268 37 596 268
Brutto pensjonsutgifter 280 526 708 60 155 463 99 807 494
Forventet avkastning -107 668 579 -31 733 538 -30 253 139
Netto pensjonskostnad 172 858 129 28 421 925 69 554 355
Sum amortisert premieavvik 24 437 977 8 051 773 -1 859 610
Administrasjonskostnad 11 644 194 2 185 164 1 747 777
Samlet kostnad (inkl adm.) 208 940 300 38 658 862 69 442 522

  

Premieavvik   Pensjonskasser    
   SKP   KLP   SPK   SUM 
Forfalt premie: 233 252 598 43 132 052 71 160 007 347 544 657
Administrasjonskostnad: -11 644 194 -2 185 164 -1 747 777 -15 577 135
Netto pensjonskostnad: -172 200 732 -28 421 925 -69 554 355 -270 177 012
Premieavvik: 49 407 672 12 524 963 -142 125 61 790 510
Arb.giv.avgift av premieavvik: 6 966 482 1 766 020 -20 040 8 712 462

 

Pensjonsforpliktelse   Pensjonskasser    
01.01.2014  SKP   KLP   SPK   SUM 
Pensjonsforpliktelse: 2 619 412 699 788 053 799 989 337 410 4 396 803 908
Pensjonsmidler: 2 202 727 254 652 797 168 704 581 844 3 560 106 266
Netto pensjonsforpliktelse: 416 685 445 135 256 631 284 755 565 836 697 641
Arb.giv.avgift av netto p.forpl 58 752 648 19 071 185 40 150 535 117 974 368

 

Pensjonsforpliktelse   Pensjonskasser    
 Estimat 31.12.2014  SKP   KLP   SPK   SUM 
Pensjonsforpliktelse: 2 829 153 137 841 371 486 1 039 714 186 4 710 238 809
Pensjonsmidler: 2 499 992 468 722 901 216 760 433 717 3 983 327 401
Netto pensjonsforpliktelse: 329 160 669 118 470 270 279 280 469 726 911 408
Arb.giv.avgift av netto p.forpl.: 46 411 654 16 704 308 39 378 546 102 494 508

 

Spesifikasjon av estimatavvik   Pensjonskasser   
   SKP   KLP   SPK 
Faktisk pensjonsforpliktelse: 2 616 493 660 804 710 941 939 906 692
Estimert forpliktelse -2 619 412 699 -788 053 799 -989 337 410
Estimatavvik forpliktelse IB 01.01.: -2 919 039 16 657 142 -49 430 718
       
Estimerte pensjonsmidler -2 202 727 254 -652 797 168 -704 581 844
Faktiske pensjonsmidler 2 238 582 716 673 715 708 660 768 348
Estimatavvik midler IB 01.01. 35 855 462 20 918 540 -43 813 496

 

Akkumulert og amortisert premieavvik 
 (inkl. arbeidsgiveravgift)   Sum 
Akkumulert premieavvik 01.01.14 314 046 178
Årets premieavvik 70 502 972
Sum amortisert premieavvik -34 954 615
Akkumulert premieavvik 31.12.14 349 594 535
   
Herav arbeidsgiveravgift 43 201 429

 

 Beregningsforutsetninger 2014 2013
Årlig avkastning (i %) 4,65 5
Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4 4
Årlig lønnsvekst (i %) 2,97 2,87
Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 2,97 2,87
Årlig vekst i pensjonsregulering (i %) 2,97 2,87
Forholdstall fra KRD 1 1,1

Note 6 Mva kompensasjon på helse- og sosial boliger

Sandnes kommune har i stor grad krevd refusjon av merverdiavgift på helse- og sosialboliger som blir utleid til flyktninger og vanskeligstilte. En god del av disse boligene er fysisk tilrettelagt for dette formålet. Kommunens fortolkning har da vært at dette i utgangspunktet gir grunnlag for å kreve refusjon av merverdiavgift på utgifter til både bygging og drift av boligene. I forbindelse med kontroll har Skatt Vest krevd detaljert dokumentasjon til den enkelte leietakers behov for tilrettelagt bolig. Dette har spesielt i ettertid vært vanskelig å dokumentere og kommunen har gitt uttrykk for at Skatt Vest har lagt seg på en streng fortolkning av regelverket. I 2014 har kommunen fått krav om og tilbakebetalt kr 11,3 millioner i merverdiavgift. Deler av dette kravet er bestridt. Det er fremdeles også uavklart hvor mye som eventuelt skal tilbakebetales for perioden 2004 til 2009. I samsvar forsiktighetsprinsippet og god kommunal regnskapsskikk er det tidligere år avsatt et beløp for å dekke et mulig krav om tilbakebetaling også for denne perioden.

Note 7 Aksjer, andeler 

  Antall aksjer/andeler Eierandel i % Bokført verdi
Lyse Energi AS 197 061 19,53 *79 000 000
Forus Næringspark AS 7 400 49 74 000
SF Kino Stavanger/Sandnes 178 500 17,85 3 571 001
Allservice AS 2 950 10 295 000
Sandnes Pro-Service 100 83,33 100 000
Nord-Jæren Bompengeselskap AS 40 16,67 40 000
Måltidets Hus AS 7   5 000
Uni Storebrand AS 638   22 425
Attende AS   14,6 25 000
Biblioteksentralen    8 100
Lysefjorden utviklings AS 8 1,6 49 600
Vagle næringspark AS 300 20 315 000
Nygaardshagen Parkering AS 47 1 175 000
Riskafjord AS   10 000
Universitetsfondet AS 13,2  
Glad Mat AS   4,08  
Sum     84 690 126

* Pålydende verdi på aksjene er kr. 197.061.000 i Lyse Energi AS.

 

 

Egenkapital innskudd kommunale foretak og IKS:
  Eierandel i  %              Bokført verdi
IVAR IKS 21,59             5 539 532
Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 35                210 000
Rogaland revisjon IKS 15,9             1 418 159
Brannvesenet Sør Rogaland IKS 24,5             1 205 000
Renovasjonen IKS 50                600 000
Sørmarka Flerbrukshall IKS 23,55                141 300
Storhallen og Multihallen IKS 32,5                195 000
Interkommunalt Arkiv IKS 23,88                            -  
Sandnes tomteselskap KF 100        100 322 564
Sandnes kunst- og kulturhus KF 100             5 250 000
Sandnes parkering KF 100                250 000
Sum          115 131 555

 

Egenkapital innskudd i kommunale pensjonskasser:
KLP 21 885 982
Sandnes kommunale pensjonskasse 77 122 000
Sum 99 007 982
   
Sum aksjer, andeler 298 829 663

Note 8 Utlån

  2014 2013
Vagle Næringspark AS 826 536  800 503
Nygaardshagen parkering AS 10 000 000 12 500 000
Sosiale lån 2 195 640   1 930 617
Utlån husbankmidler, startlån   768 468 705   710 897 052
Ansvarlig lån Lyse Energi AS  468 743 500  488 274 500
Sum utlån 1 250 234 381 1 214 402 672

Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med en en-block avsetning (tapsavsetning) på kr 10.000.000. 

Det er tatt opp lån i Sandnes Parkering KF som igjen er videreutlånt til Nygaardshagen Parkering AS. Kr 2 500 000 er tilbakebetalt i 2014. De resterende kr 10 000 000 løper rente- og avdragsfritt de 5 første årene. Deretter skal størrelsen på årlige avdrag vurderes. Lånet skal være nedbetalt senest innen 20 år. (2033).

Ansvarlig lån til Lyse Energi AS nedbetales over 30 år. (oppstart 2009) Årlig avdrag vil være kr 19 531 000. Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +2%.

Note 9 Konserninterne utlån

  2014 2013
Lån Sandnes Tomteselskap KF           117 001 000  121 334 000
Lån Sandnes Eiendomsselskap KF 3 131 230 403  
Sum utlån        3 248 231 403  121 334 000

Ansvarlig lån til Sandnes tomteselskap KF skal nedbetales over 30 år. (oppstart 2012). Lånet renteberegnes etter 3 måneders NIBOR +3%. 

Lån Sandnes eiendomsselskap KF skal belastes med en rente som årlig fastsette i forbindelse med økonomiplanen. (oppstart 1/1-15) Foretaket skal betale avdrag på lånet tilsvarende årlige avskrivninger på eiendomsmassen. 

Note 10 Anleggsmidler

  Inventar, utstyr. transportmidler Fast eiendom anlegg Egne tomter Anlegg u/utførelse Bolig og nærings-tomter
Kostpris 1/1 324 419 318 4 175 004 567 294 689 855 1 753 410 447 1 120 586
Tilgang 6 489 285 48 857 549   589 620 946  
Avgang   *-2 747 474 013 *-265 818 095 -269 047 158  
Akkumulerte avskrivninger 252 907 620 331 173 087      
Bokført verdi 31/12-14 78 000 983 1 145 215 016 28 871 760 2 073 984 235 1 120 586
           
Årets avskrivninger 19 299 423 43 478 886      
Årets avskr. i % 10%-20% 2%-5%      

* Overført eiendommer til Sandnes eiendomsselskap KF

Note 11 Langsiktig gjeld 

  2014 2013
Lån til selvkost (vann, avløp, renovasjon) 683 595 653 691
Husbanklån 842 772 787 493
Andre lån 2 739 596 2 099 500
Total langsiktig gjeld 4 265 813 3 540 684

 

  2014 Gj sn rente
Langsiktig gjeld til flytende rente 3 853 881 1,66%-2,19%
Langsiktig gjeld med fast rente 164 946 3,10 %
Langsiktig gjeld med fast rente 103 660 4,20 %
Langsiktig gjeld med fast rente 142 285 2,29 %
Langsiktig gjeld med fast rente 1 040 3,60 %

Note 12 Selvkostfond

Selvkostfond

Kommunale gebyrer vedrørende vann, avløp, renovasjon og oppmåling skal i henhold til vedtak dekke alle driftsutgifter og kapitalkostnader som kan henføres til de enkelte formål. Dette betyr at det legges til grunn et selvkostprinsipp. For 2014 har det vært følgende utvikling vedrørende de enkelte formål.

 

1/1-14

Underskudd
2014

Overskudd
2014

31/12-14

Vann

18 883 466

5 115 757

 

13 767 709

Avløp

20 787 124

763 086

 

20 024 038

Renovasjon

6 536 925

 

12 807 858

19 344 783

Feiervesenet

-1 675 971

1 079 974

 

-2 755 945

Slamavskillere/septiktanker

-1 105 423

171 071

 

-1 276 494

Oppmåling

6 144 215

2 261 011

 

3 883 204

Byggesak

-4 482 342

 

1 633 253

-2 849 089

Arealplan

 

2 199 442

 

2 199 442

 

De akkumulerte underskuddene er midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes av fremtidig overskudd på disse formålene. Overskudd skal dekke fremtidige kostnader og underskudd.

 

  Vann Avløp Renovasjon Slam-tømming Feiing
Gebyrinntekter 61 235 99 485 75 862 2 243 3 374
Øvrige driftsinntekter 2 177 18 133 12 513    
Driftsinntekter 63 352 117 619 88 375 2 243 3 374
Direkte driftsutgifter 56 270 87 195 71 988 1 914 4 240
Avskrivningskostnad 6 189 17 173 2 178    
Kalkulatorisk rente (2,68%) 4 880 12 829 169    
Indirekte netto driftsutgifter 1 615 1 800 1 557 130 155
Driftskostnader 68 954 118 997 75 893 2 045 4 395
+/- Kalk renteinntekt/-kostnad selvkostfond 486 615 325 -26 -58
Resultat -5 116 -763 12 808 -171 -1 676
Kostnadsdekning i % 91,90 % 98,80 % 119,70 % 109,70 % 76,80 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd 01.01.14 18 883 20 787 6 537 -1 105 -1 676
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond  5 116 763 12 808 -171 -1 080
Selvkostfond/fremførbart overskudd 31.12.2014 13 768 20 024 19 345 -1 276 -2 755

Note 13 Kapitalkonto 

1.1.2014  Balanse
(Kapital) kr 2 924 097 346
Debetposter i året:    Kreditposter i året: 
         
Avskriving av utstyr, maskiner og transportmidler  19 299 423   Aktivering av fast eiendom og anlegg 369 282 337
Avskrivning bygg, anlegg 43 332 854   Aktivering tomteområder 0
Nedskrivning aksjer, andeler 0   Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 6 489 285
Pensjonsforpliktelse/midler 0   Kjøp av aksjer og andeler 12 268 978
Avskrivning på utlån 0   Utlån Startlån 153 170 796
Avdrag på utlån  121 963 143   Avdrag på eksterne lån 246 620 983
Avdrag sosiale lån 401 819   Utlån sosiale lån 666 842
Bruk av midler fra eksterne lån  650 145 960   Andre utlån 26 033
Bruk av midler interne lån Sandnes Parkering KF 0   Lån Sandnes eiendomsselskap 438 186 879
      Pensjonsforpliktelse/midler 125 266 093
31.12.2014 BALANSE         
(Kapital)  3 440 932 372      
SUM DEBET  4 276 075 571   SUM KREDIT 4 276 075 571

 

Det er per 1/1-14 overført eiendommer og tomter fra kommunen til nystartet Sandnes eiendomsselskap KF. Bokført verdi på eiendommer og lån var kr 2 703 857 570.

Note 14 Fond

Tusen kroner

  2014 2013
Disposisjonsfond    
Disposisjonsfond pr. 1.1. 208 429 216 277
Avsatt i driftsregnskapet 153 568 51 459
Bruk i investeringsregnskapet 3 808 2 000
Avsatt i investeringsregnskapet    
Bruk i driftsregnskapet 71 769 57 306
Disposisjonsfond pr. 31.12. 286 420 208 429
     
Ubundne investeringsfond    
Ubundne investeringsfond pr. 1.1. 6 010 6 010
Avsatt til i investeringsregnskapet    
Bruk i investeringsregnskapet    
Ubundne investeringsfond pr. 31.12. 6 010 6 010
     
Bundne investeringsfond    
Bundne investeringsfond pr. 1.1. 110 626 74 388
Avsatt til i investeringsregnskapet 49 998 74 238
Bruk i investeringsregnskapet 52 149 38 000
Bundne investeringsfond pr. 31.12. 108 475 110 628
     
Bundne driftsfond    
Bundne driftsfond pr. 1.1. 104 026 77 931
Avsatt til i driftsregnskapet 37 153 50 275
Bruk av i driftsregnskapet 24 216 24 180
Bundne driftsfond pr. 31.12. 116 963 104 026
     
Endring i regnskapsprinsipp (drift)*    
Endring i regnskapsprinsipp 1.1 8 776 8 776
Avsatt 0 0
Endring i regnskapsprinsipp 31.12 8 776 8 776
     
Udisponert i investeringsregnskapet    
Udisponert 1.1 0 0
Disponert 0 0
Udisponert 31.12 0 0
     
Regnskapsmessig mindreforbruk    
Udisponert 1.1 75 202 13 484
Disponert 75 124 13 406
Avsatt 68 581 75 124
Udisponert 31.12 68 659 75 202

Note 15 Garantiansvar

   Antall år    Beløp   Utløper 
Diverse foreninger og lag:      
A/L Hans og Grete barnehage(1991) 30 1 222 200 2021
Bogafjellbakken Naturbarnehage BA (25/6-02) 30 5 296 167 2033
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 20 1 260 000 2025
Buggeland barnehage BA 30 9 943 933 2035
Håbafjell Idrettsbarnehage BA (tidl Grasdalen Foreldrelagsbarnehage BA) 30 3 322 146 2030
Huset vårt KS 30 5 345 072 2026
Håbet barnehage(01/01-94) 30 359 100 2024
Håholen barnehage 15 853 316 2025
Lundegård barnehage BA (28/8-02) 30 3 551 215 2033
Ormaskogen Barnehage BA (4/3-04) (tidl Trones foreldrelagsbh) 30 7 831 660 2034
Prestholen borettslag(6/2-01) 30 7 987 953 2031
Riska Bofellesskap Stft 30 2 990 662 2028
Sandnes foreldrebarnehage (17/6-95) 30 1 697 727 2025
Sandnes kirkelige fellesråd  20 3 725 000 2018
Sandnes kirkelige fellesråd 20 40 013 220 2029
Sandnes kirkelige fellesråd 30 59 225 381 2042
Skaarlia barnehage(19/12-00) 30 5 259 058 2031
Strutsen barnehage 20 8 473 445 2028
Trollhaugen foreldrelagsbarnehage BA (23/01-04) 30 6 858 801 2034
Utsikten vest FUS barnehage SA 30 9 166 009 2038
       
Private lånetakere:      
Forus Utvikling AS (40% av 110 millioner)   44 000 000 2031
IVAR IKS   387 697 711 2037
       
SUM ALLE GARANTIER:   616 079 776  

Regnskapsskjema 1A

Tusen kroner

   Regnskap
2014
Budsjett regulert
2014
Budsjett opprinnelig
2014
Regnskap
2013 
         
Frie disponible inntekter        
Skatt på inntekt og formue -2 112 131 -2 127 000 -2 140 000 -2 025 483
Ordinært rammetilskudd -1 266 585 -1 256 200 -1 266 300 -1 183 710
Skatt på eiendom        
Andre inntekter -1 000 -1 000 -1 000 -3 746
Andre generelle statstilskudd -68 893 -71 335 -70 705 -142 198
         
Sum frie disponible inntekter -3 448 609 -3 455 535 -3 478 005 -3 355 137
         
Finansinntekter og finansutgifter        
Renteinntekter og utbytte -151 854 -157 285 -161 935 -149 682
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 76 699 92 832 94 582 91 624
Avdrag på lån 141 910 141 324 141 324 126 017
         
Netto finansinntekter/-utgifter 66 755 76 871 73 971 67 959
         
Avsetninger og         
bruk av avsetninger        
Til dekning av tidligere års        
regnskapsmessige underskudd        
Til ubundne avsetninger 152 568 152 568 0 0
Til bundne avsetninger 7 435 7 509 0 164
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd -75 124 -75 124 0 -13 406
Bruk av ubundne avsetninger -68 825 -68 825 0 0
Bruk av bundne avsetninger -4 406 -4 404 0 -1 208
         
Netto avsetninger 11 648 11 724 0 -14 450
         
Overført til investeringsregnskapet 34 986 34 986 43 367 85 327
Til fordeling drift -3 335 220 -3 331 954 -3 360 667 -3 216 301
Sum fordelt til drift(fra skjema 1B) 3 266 638 3 331 954 3 360 667 3 141 177
         
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -68 582 0 0 -75 124

Regnskapsskjema 1B

Tusen kroner

   Regnskap 2014   Budsjett 2014   Budsjett opprinnelig 2014   Regnskap 2013 
Ordinær grunnskoleopplæring 789 915 787 963 782 288 751 606
Voksenopplæring 10 775 14 673 18 804 8 263
Sum oppvekst skole  800 690 802 636 801 089 759 869
Barnehager inkludert fellesutgifter 649 294 632 861 614 506 591 989
PPT, barnevern og helsestasjonstjenesten 156 090 156 585 159 686 170 019
Sum oppvekst barn og unge  805 383 789 446 774 192 762 009
Levekår felles 26 681 36 591 98 766 52 162
Omsorgstjenester 679 371 679 371 639 356 626 426
Helse og rehabiliteringstjenester 207 448 207 459 206 180 191 271
Sosiale tjenester 138 032 131 864 118 896 121 178
Aktivitets-, avlastnings- og samordningstjenester 109 561 108 566 96 559 95 750
Sum Levekår  1 161 092 1 163 851 1 159 757 1 086 787
Kultur og byutvikling felles 3 429 3 475 9 773 2 590
Byutvikling 28 864 35 724 29 507 32 811
Kultur og fritid, bibliotek og kulturskole 79 469 81 115 90 863 71 635
Sum Kultur og byutvikling  111 761 120 314 130 143 107 036
Teknisk  73 976 75 790 77 271 80 641
Organisasjon  83 066 83 175 81 774 78 397
Økonomi  37 229 37 405 36 824 34 495
Rådmannens stabsenheter 22 546 22 946 25 073 30 072
Eiendom 185 705 185 572 110 344 113 560
Kommunens felles 10 796 79 626 191 092 110 209
Politisk virksomhet 17 812 18 584 20 499 20 137
Sum rådmann og fellesutgifter  236 859 306 728 347 008 273 979
Sum drift  3 310 056 3 379 345 3 408 058 3 183 213
Kalkulatoriske renter og avskrivinger  -43 418 -47 391 -47 391 -42 036
Til fordeling drift skjema 1A  3 266 638 3 331 954 3 360 667 3 141 177

Regnskapsskjema 2A

Tusen kroner

  Regnskap
2014
Reg. budsjett
2014
Oppr.budsjett
2014
Regnskap
2013
Investeringer i anleggsmidler 640 024 1 130 330 920 262 619 341
Utlån og forskutteringer 314 029 175 000 175 000 119 313
Kjøp av aksjer og andeler 12 269 0 0 32 772
Avdrag på lån 104 561 100 000 100 000 85 602
Avsetninger 49 998 0 0 74 238
Årets finansieringsbehov 1 120 881 1 405 330 1 195 262 931 266
Finansiert slik:        
Bruk av lånemidler -650 146 -1 060 003 -876 848 -456 250
Inntekter fra salg av anleggsmidler -814 0 2 000 -4 258
Tilskudd til investeringer -10 095 -20 710 -91 947 -63 598
Kompensasjon for merverdiavgift -96 484 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -272 398 -289 832 -188 109 -285 596
Andre inntekter 0 0 0 1 762
Sum ekstern finansiering -1 029 938 -1 370 545 -1 154 904 -807 939
Overført fra driftsregnskapet -34 986 -31 977 -40 358 -85 327
Bruk av avsetninger 55 957 2 808 0 38 000
Sum finansiering -1 120 881 -1 405 330 -1 195 262 -931 266
Udekket/udisponert 0 0 0 0

Regnskapsskjema 2B

Tusen kroner

 Prosjektnummer   Regnskap
2014
Årsbudsjett
2014
Oppr. Budsjett
2014
Regnskap
2013
12009 INVESTERINGER IKT 1 417 5 051 871 2 617
12013 IP telefoni 357 400 400 0
12016 Lisenser 0 110 110 0
12019 Investering, ID håndtering 357 1 120 0 380
12023 Ny E-handelsløsning 0 938 0 0
12024 MicroMarc og RFID på bibliotek 707 627 0 823
12026 Hypernett SFO tilleggsmodul 0 0 0 248
12027 Endring av samband/infrastruktur 0 504 0 1 396
12028 Nytt sekundært serverrom 0 392 0 308
12029 Nytt verktøy for datasikkerhet 0 216 0 84
12030 Nødnett 0 0 0 0
12031 Nytt datasystem for å håndtere inntak 0 0 0 30
12032 Biblioteket - Oppgradering av telefoni systemet 43 100 100 0
12033 Omlegging av IP adresser 225 353 0 146
12040 IT, trådløse nettverk 0 20 0 1 205
12060 Sandnes matservice, utstyr 128 128 0 133
12081 Kompetansetjenester, videokonferanseutstyr 0 150 150 0
20011 UTSKIFTING AV UTSTYR, OMSORG 26 200 200 125
20019 Minibusser Vågsgjerd 0 0 0 1203
37004 Hana barnehage, utstyr til nye avdelinger 231 0 0 333
40025 Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon 10 661 8 000 4 500 -553
40071 Nytt rådhus 0 2 000 9 025 2 200
40080 Redusert kostnadsnivå investeringer 5% 0 6 224 -25 000 0
40091 INNSPARING ENØK-TILTAK 11 484 23 469 26 500 43 710
42073 BUGGELAND SKOLE NR. 2 0 0 1 000 356
42091 Ny sentrumskole 1-10 199 951 0 -4 455
42171 NY SKOLE, HANA 0 0 0 300
42223 MALMHEIM SKOLE 0 0 0 95
42307 Riska u skole nytt elevbygg 0 0 0 5 639
42309 Inneklima Øygard 102 0 0 379
42312 Gandal skole, nye plasser 62 559 60 462 30 000 59 992
42313 Skoleanlegg Iglemyr, utv. til 3 parallell 22 117 29 500 50 000 19 597
42314 Bogafjell skole, tilpasn. til ren Bskole 14 0 8 000 37
42317 Figgjo skole - renovering og modernisering 0 0 0 80
42318 Sørbø skole - utvidelse 90 739 101 424 95 500 18 877
42322 Skarlia - Progr. ny barneskole med 392 plasser 0 0 0 6 000
42323 Planlegging av nytt skoleanlegg Skaarlia 0 0 5 000 0
42324 Konsulentmidler til utredninger/analyser 0 0 1 000 0
42325 Ny gymsal på Ganddal skole 5 419 20 000 10 000 687
42331 Giske ungdomskole, utvidelse 0 0 1 000 0
42501 Klatretårn Stangeland barneskole 319 0 0 0
43046 Vatne barnehage-ombygging barn m/spes behov 0 0 4 300 0
43051 Varatun modulbarnehage 7 0 0 430
43054 Porsholen, utvidelse med 2 avdelinger 0 0 0 25
43055 Varatun, utvidelse med 2 avdelinger 0 0 1 900 17
43059 Sandvedhaugen barnehage 384 2 850 3 000 136
43060 Rådhusmarka barnehage, midl. barnehage 0 0 0 135
43061 Høle barnehage, bygge ny 158 11 259 0 50
43304 Nye Brueland 10 avd 79 5 699 0 122
43305 10 småbarnspl i 6 avd 534 1 772 0 640
43308 Barnehager oppgrad/ombygg 0 0 0 2
43310 Nye Jønningheia BHG (etter brann) 6 avd. 456 6 516 0 482
43313 Rehab og utvidelse av Hommersåk barnehage 0 0 3 700 8
43314 Rehab og utvidelse av Asperholen barnehage 19 0 20 000 299
43315 Midlertidig bruk av Hana gamle skole til barnehage 0 0 0 94
43316 Utforming av utearealet i Gravarslia barnehage 270 383 0 617
43322 Barnehage - påbygg 2 nye avd 0 0 24 900 262
43323 Kleivane - Ny barnehage med 6 avd 0 0 7 000 0
43324 Sørbø - Ny barnehage med 6 avdelinger 28 324 40 617 31 000 15 581
43325 Hove - Ny barnehage med 5 avdelinger 0 0 8 000 1 000
43327 IT-kabling ved Hana barnehage 0 0 0 108
43328 Hana barnehage, regulering og uteområde 183 500 4 000 0
43540 Kjøp av to nye barnehagetomter 0 0 15 000 0
44078 Riskatun - nye sykehj. plasser 0 0 0 276
44093 Forprosjekt flere pasientrom i Byhagen BOAS 0 0 0 75
44102 FH-boliger Øygard 66 15 732 0 676
44103 FH-boliger Hanamyrveien 49 0 0 0
44104 Kanalgaten 8, nybygg 799 13 496 0 135
44105 Nytt botilbud for funksjonshemmede 8 3 858 5 000 158
44106 Foreldreinitiativet II 0 0 4 500 0
44107 Kjøp av 2 boenheter el. tomter i nærheten av personalbasen i Kleivane 0 5 000 0 0
44132 TILTAK SOSIAL BOLIGPLAN 2 191 -9 0 25 662
44135 Strakstiltak boliger vanskeligstillte 17 034 17 940 82 500 33 209
44136 Avlastn.enhet m/barnebol. forpr 0 0 5 000 0
44137 Omsorgsboliger Maudlandslia 0 0 12 500 1 500
44138 Nytt BOAS i Sandnes sykehus med 35 plasser 75 029 78 844 47 379 51 936
44139 Nytt BOAS på Altona 0 0 0 792
44141 Rusvernet på Soma. Nytt hovedbygg 0 0 36 500 27
44142 Soma modulbygg 0 0 0 5
44144 Laboratorieutstyr 241 1 000 750 0
44145 Utbygging og oppgradering av Langgata 94 0 1 000 0 0
44146 Utbygging og oppgradering av Lindeveien 17 0 0 655 0
44147 Smørbukkveien 13, boliger mennesker med funksjonsnedsettelser 0 0 14 000 0
44153 Lunden 43-45 ombygg utleieboliger 0 0 0 55
44154 Påbygg Riska BOAS, 29 plasser 0 0 30 000 669
44155 Nytt BOAS 61 plasser 0 0 60 000 79
44712 Bil Arbeidstrening 501 501 0 0
44713 Svømmehall riskatun rehab 0 0 5 000 0
45037 Idrettshall/kirke/flerbrukshus Bogafjell -2 0 55 000 29 881
45038 Ny idrettshall i Sandnes idrettspark 0 0 6 500 0
45040 Sandved Multi-/friidrettshall 0 0 0 0
45071 BMX-BANE KVÅL 0 0 0 500
45404 Sandnes kulturhus, utstyr 300 300 300 0
45411 FOGDAHUSET, KJØP 0 0 0 79
45414 Vitensenter - Sandnes museum 4 0 8 000 1 226
45417 Utsmykkingsprosjekt Vitenfabrikken 149 0 0 0
45420 KINOKINO trinn II 800 800 800 600
45421 Skeianetunet - rehabilitering 0 0 3 000 0
45422 Forskuttere studentboliger 0 5 400 5 400 0
45501 Riving av 3 brakker på Vatne dr.stasjon 0 413 0 0
45708 Biblioteket, ny inngang 384 419 0 561
46052 SOMA GRAVKAPELL 2 000 2 000 0 0
46095 Ny prestebolig på Bogafjell 0 0 5 000 0
46301 KUNSTERISK UTSMYKKING 0 1 291 1 721 0
47072 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM 0 0 -10 000 0
47075 Reinvesteringer kommunale bygg 4 090 6 513 52 600 36 176
47077 Brannteknisk utbedringer 1 533 2 918 0 4 773
60101 MASKINPARK, BILER 1 012 983 750 2 189
60103 Nytt produksjonskjøkken Vatne 0 0 20 000 0
60331 UTVIKLING GIS SYSTEM 0 588 0 85
60332 KARTGRUNNLAG(DIGITAL), UTVIKLINGSPROSJEK 0 561 0 0
63021 GATELYS 313 1 239 1 400 61
63022 Lysplan 251 500 500 0
63042 BYUTVIKLINGSPROSJEKTER 0 3 003 1 700 700
63050 Kultur og byutviklingsprosjekt (politisk styrt) 87 1 000 1 000 0
65032 TRAFIKKSIKRING AKSJON SKOLEVEI (GEN) 2 304 6 000 800 1 862
65033 Trafikksikkerhetstiltak 5 112 6 286 9 850 0
65035 Universell utforming på eksisternede veinett og trafikkarealer 1 249 600 600 0
65036 Trafikksikkerhet, fortau sentrum 555 1 980 0 0
65042 REASFALTERING KOM.VEIER 0 0 0 0
65051 SENTRUMSTILTAK GENERELT 205 17 438 7 650 134
65054 Vei- Sikring kommunale broer 237 1 738 500 0
65055 Oppfølgingstiltak KDP sentrum (GASS) 0 2 000 0 0
65061 AVTALE TP 2001-2009 13 713 5 017 2 600 2 419
65064 Vagleleiren, Senter for Samfunnssikkerhet 6 282 0 0 15 620
65065 Offentlige arealer (alle formål) 2 814 10 000 10 000 9 823
65066 Tilbakekjøp Jærvn. 34 2 0 0 1216
67012 OMRÅDE SMEAHEIA UTBYGGING 0 5 425 0 0
67032 SKAARLIA 0 3 314 0 0
68011 UTEAREALER SKOLENE, GENERELT 0 0 800 299
68037 Folkehelse - Friluftlivets år 2015 0 1 266 0 0
68051 IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT 393 1 403 450 112
68054 Kunstgressbaner 9 784 280 136 3 450
68055 Kunstgressbaner, grunnerverv 0 23 681 0 0
68060 Kunstgr.baner-bystyrets ØP 2012-2015 0 9 500 6 000 0
68111 UTEAREALER BARNEHAGER, GENERELT 0 200 945 30
68201 PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT 1 547 2 645 225 19
68203 Figgjo, bydelspark 0 1 674 0 0
68205 Bystrand Luravika, planarbeid/prosjektering 0 800 0 0
68301 FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT 145 1 683 125 0
68304 Kjøp av areal på Lifjell til friluftsformål 1 105 1 446 0 0
68306 Ekstraordinær oppgradering av adkomstveg til Alsvik 169 200 200 0
68401 LEKEPLASSER, GENERELT 1 387 281 0 529
68412 Konsekvenser av innsparinger på kommunale lekeplasser 0 600 600 0
68512 Sandnes idrettspark 0 0 0 377
68513 Oppgradering Stadion for tippeliga 2012 0 0 0 551
68601 GRAVLUNDER GENERELT 1 060 1 622 75 257
68602 Omregulering av graver 0 695 695 0
68603 Trær på gravlundene 0 309 200 0
68622 SOMA GRAVLUND, OPPARB. TRINN 2 178 1 218 0 104
68633 Utbygging Riska gravlund 2 975 4 104 3 000 0
68634 Ny tiltaksplan for parkdraget langs Storåna 0 600 300 0
68635 Sandnes og Jæren rideklubb- relok 0 300 0 0
69001 RESTAREALER 0 2 502 0 0
69021 HJEMMELSERKLÆRINGER GENERELT 0 4 236 0 0
69100 UTBYGGINGSAVTALER 146 0 0 -5
69101 PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN 0 9 983 0 0
74052 Brattebø Gård, adm. avtale, reg. plan 2005109 2 501 2 091 0 -942
74053 B4 Folkvord 0 0 0 4
74056 Adm.avtlae Sørbøhagane , Sørbø-Hove 13 618 11 060 0 4 629
74061 Adm.avtale Stangelandsforen 0 0 0 10
74064 Adm. avtale Ganddal GA13 del B, Storholen 0 0 0 1 532
74066 Adm. avtale Bogafjell G2 0 54 0 436
74069 Adm. avtale Frøylandsbekken, reg.plan 2003113 0 0 0 20
74070 Adm. avtale boligfelt på Sviland 2 873 5 793 0 18 520
74071 Adm. avtale Bogafjell felt B3, delplan 5 0 0 0 2 905
74072 Opparbeidelse av Kleivane etappe 1 10 705 9 473 0 15 437
74073 Adm. avtale Stangelandsforen B8 0 0 0 2 481
74075 Adm.avtale Skaarlia 2, B13, nytt boligfelt 1 739 1 672 0 3 544
74077 Adm. avtale Sandsgårg, nytt boligfelt 1 287 912 0 4 369
74078 Adm.avtale Bogafjell G3 0 0 0 10 258
74079 Adm.avtale Bogafjell idrettsområde 233 187 0 18 741
74080 Adm.avtale Sørbø-Hove, hovedfelt B06-B07 1 776 1 627 0 881
74081 Adm.avtale Schweigaardsgate gnr 69 gnr 10 49 49 0 405
74082 Adm.avtale Sørbø-Hove B06-B07 1 339 1 764 0 6 692
74083 Havneparken Sandnes, 1. etappe 504 227 0 987
74084 Adm. avtale Kleivane B6 5 447 5 904 0 2 306
74085 Adm.avtale Aase Gaard GA17 18 976 14 275 0 9 448
74086 Adm.avtale for boligfelt Hesthammer 6 745 6 203 0 8 925
74087 Adm.avtale Hove gård, VVA regplan 2006326 9 926 9 024 0 5 943
74088 Adm.avtale nytt boligfelt Sørbøhagane B04 7 159 5 246 0 0
74089 Adm.avtale Paulinehagen gnr 52 bnr 223 2 130 1 734 0 0
74090 Adm.avtale boligfelt Åsveien 5 846 5 098 0 0
74091 Adm.avtale Asheimtunet del 1 7 254 3 578 0 0
74092 Adm.avtale næringsområde Stangeland FKI - 1 6 912 6 288 0 0
74094 Adm.avtale Bogafjell S9 6 863 5 924 0 0
74095 Adm.avtale Kleivane, Toppen Au29 1 476 939 0 0
74097 Adm.avtale boligområde Sørbø Hove B09, B10 og B13 2 262 0 0 0
74098 Adm.avtale boligområde Kleivane B05 3 105 2 100 0 0
74099 Nullstilling av prosjekt 3 700 0 0 0
75002 Utbyggingsavtale Vågsgt. 40 0 1 502 0 0
75005 Hans og Gretestien reg.plan 79 124 0 0 0 0
75006 Åpning Storåna m. tilh. anlegg 0 0 0 26
75014 VA ledninger Jadarveien/Ryggjaveien 0 0 0 0
75019 Ny jernbaneundergang Luravika 0 0 0 2 668
75024 VA-ledning Hanaveien 0 0 0 22
75028 VVA-anlegg Århaugen 0 0 0 38
75029 VA-ledninger Ims-Bersagel 22 0 0 3 961
75030 VA-ledninger Sandved idrettsanlegg 0 0 0 235
75032 Sanering VA-ledninger Varatunveien, budsjett 9 958 0 0 1 040
75033 VA- ledninger Dreggjavikveien del 2 22 27 0 948
75034 Sanering VA-ledninger Vemorkveien 3 0 0 683
75035 Sanering VA-ledninger Jærveien 607 0 0 2 291
75036 Opparbeidelse av Liljeveien 64 0 0 2 263
75037 Opparbeidelse av VVA i Hans og Grete stien 35 0 0 3 946
75038 Sanering av VA-ledninger i Storgata nord 6 545 1 687 0 18 804
75039 Opparbeidelse av Folkvordveien VVA 7 848 2 124 0 11 876
75040 Sandering av VA ledninger i Villaveien 72 6 000 6 000 4 743
75041 Hoveveien - Opparbeidelse av vann og avløp 48 600 5 000 1 697
75042 Sanering av vannledning i Sandved Terasse - pilot prosjekt 0 0 0 77
75043 Oppgradering av tekniske anlegg Vatne -300 0 0 107
75044 Oppgradering av tekniske anlegg Foss Eikeland/Vatne 731 0 0 997
75045 Frøylandsbekken bro 841 0 0 2 339
75046 Sanering VA-ledninger i Vølstadveien 0 0 0 2 654
75049 VVA-prosjekt 2 588 5 000 5 000 0
75050 Forussletta 0 0 8 500 0
75051 Vannforsyning Hommersåk-Høle, 2 byggetrinn, Hetlandsvatne-Breivik 18 489 0 0 1 956
75052 Opparbeidelse VVA Tunveien 4 933 0 0 316
75053 Historisk rasteplass Foss Eikeland 157 2 000 0 0
75054 Sanering VA-ledninger langs Forussletta 1 657 4 000 0 0
75055 Sanering Midtbergveien 466 0 0 0
75056 Sanering av VA-ledninger i Parkveien sør 10 648 0 0 0
75057 Oppgradering teknisk installasjon/pumpestasjon Smeaheia 964 800 0 0
75058 Sanering av VA - ledninger i Gitleveien 4 405 3 000 0 0
75059 Kydnastien 151 800 0 0
75062 Klimatilpasning, OFU 334 0 0 0
75063 Vestregt.-Hogstadbakken, sanering VA 1 698 5 500 0 0
75064 Roald Amundsensgate - trafikksikkerhet 456 0 0 0
75800 Hoveveien 1 167 -1 781 0 909
75802 Lura Næringsområde 0 277 0 0
76011 VANN, ANDRE PROSJEKTER 780 5 447 3 000 53
76021 GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN 136 -5 292 1 000 218
76037 Vannfors. Høle, rest del 0 17 636 8 000 0
76038 Sanering gml. V-ledninger 1 103 2 726 5 000 1 374
77012 AVLØP/RENSING ANDRE PROSJEKTER 309 6 200 3 000 0
77021 GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN AVLØP 0 2 600 1 000 0
77042 HOVEDAVLØP HØLE 0 6 382 4 000 0
77091 AVLØP LURABEKKEN/SONE 9 0 0 1 000 0
77102 AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2 13 876 4 637 8 000 14 913
77111 AVLØP, STORÅNAKLOAKKEN 0 4 410 2 000 90
77121 TILSKUDD PRIVAT SEPARERING (GENERELT) 0 1 700 0 3 347
77132 Avløp Hana sone 4 0 0 1 500 0
77142 AVLØP SENTRUM/SONE 3 0 10 000 7 000 0
77151 AVLØP VEST 0 0 0 92
77161 Kloakkering spredt bebyggelse 0 0 2 000 0
78062 FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH. 913 1 900 1 900 1 954
78065 MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) 0 2 008 1 000 128
78070 HYTTERENOVASJON KILDESORTERING 0 0 0 41
78071 Nedgravde innsamlingssystemer renovasjon 0 1 000 1 000 28
78072 Miljøstasjoner 13 1 000 1 000 604
81001 Langgata 48 AS 1 703 0 0 0
81002 Jernbaneundergang Ivar Aasensgt-St. Olavsgt 24 631 0 0 2 132
81003 Opparbeidelse av Ruten som sentrumspark 47 0 0 318
81004 Havnepromenade Sandnes indre havn 1 287 0 0 351
81005 Omlegging Elvegata 427 0 0 119
81503 Kanalgata 0 0 0 450
82001 Arbeidsfelleskapet Ruten parkering 46 0 0 140
90000 RENTER/UTBYTTE OG LÅN 0 306 967 0 0
  Sum investering i anleggsmidler (regnskapsskjema 2A) 640 024 1 130 330 920 262 619 341

Revisjonsberetning

Revisjonsberetning 2014