Hovedoversikt driftregnskap

 

 

  Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap
( 1000 kr. )   2013 2013 2013 2012
           
Driftsinntekter          
Brukerbetalinger   -158 623 -147 360 -148 625 -140 470
Andre salgs- og leieinntekter   -401 058 -357 301 -331 373 -369 274
Overføringer med krav til motytelse   -489 291 -186 083 -127 386 -401 267
Rammetilskudd   -1 183 710 -1 190 000 -1 205 000 -1 144 534
Andre statlige overføringer   -86 279 -68 559 -68 141 -80 297
Andre overføringer   -24 230 -8 564 -11 564 -25 611
Skatt på inntekt og formue   -2 025 483 -2 011 000 -1 981 000 -1 838 816
Eiendomsskatt          
Andre direkte og indirekte skatter          
Sum driftsinntekter   -4 368 673 -3 968 867 -3 873 089 -4 000 269
           
Driftsutgifter          
Lønnsutgifter 4 2 136 407 2 118 566 2 113 337 1 980 750
Sosiale utgifter 4 572 197 585 532 545 244 526 640
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon   592 979 480 220 469 779 621 548
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon   667 104 651 977 632 659 642 529
Overføringer   349 666 252 884 212 390 298 634
Avskrivninger 10 113 152 140 000 140 000 112 114
Fordelte utgifter   -181 286 -191 563 -190 788 -235 035
Sum driftsutgifter   4 250 220 4 037 616 3 922 621 3 947 180
           
Brutto driftsresultat   -118 453 68 749 49 532 -61 090
           
Finansinntekter          
Renteinntekter og utbytte   -150 581 -140 381 -145 771 -143 186
Mottatte avdrag på utlån   -254     -363
Sum eksterne finansinntekter   -150 835 -140 381 -145 771 -143 549
           
Finansutgifter          
Renteutgifter og låneomkostninger   90 764 85 685 90 185 91 857
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)          
Avdrag på lån   126 029 126 151 126 151 109 135
Utlån   354 500 500 689
Sum eksterne finansutgifter   217 147 212 336 216 836 201 681
           
Resultat eksterne finanstransaksjoner   66 312 71 955 71 065 58 132
           
Motpost avskrivninger   -113 152 -140 000 -140 000 -112 114
Netto driftsresultat   -165 293 704 -19 403 -115 071
           
Interne finanstransaksjoner          
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk   -13 406 -13 406   -30 678
Bruk av disposisjonsfond   -59 306 -68 308 -43 603 -18 407
Bruk av bundne fond   -24 180 -19 025   -18 524
Bruk av likviditetsreserve          
Sum bruk av avsetninger   -96 892 -100 739 -43 603 -67 609
           
Overført til investeringsregnskapet   85 327 85 327 62 856 74 236
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk          
Avsatt til disposisjonsfond   51 459 7 568 150 59 877
Avsatt til bundne fond   50 275 7 140   35 161
Avsatt til likviditetsreserven          
Sum avsetninger   187 061 100 035 63 006 169 275
           
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk   -75 124     -13 406

Del artikkelen