Endringer i organisasjonen og tjenestene

 

 

Ny organisering av kommunens planarbeid

Både gjennom revisjonsrapport og interne utviklingsprosjekt har det blitt påpekt at det er et klart behov for å endre organiseringen av kommunens planarbeid.  Det har vært fokusert på:

  • redusere hierarki – delegere ansvar
  • samle funksjoner – begrense områder med organisasjonsmessig overlapping
  • bedre samordning mellom areal- og transportplan
  • samle fagmiljøene som arbeider med overordnet plan (byplan og rådmannens stab)
  • bygge miljø for utvikling av analyser og strategigrunnlag

Den nye strukturen gjelder fra 01.01.2014, og innebærer at byplan blir erstattet med to nye resultatenheter, plan og geodata, og stabsenheten samfunnsplan med ansvar for kommuneplan og annen langsiktig planlegging. 

Sammenslåing av kultur og fritid

Prosessen med sammenslåingen av de to resultatenhetene kultur og fritid ble gjennomført i 2013 og er operativ fra 2014. Den nye enheten skal styrke kommunens brede grenseflate mot frivillige lag og organisasjoner og bidra til å utvikle potensialet som finnes i nyskapende samhandling med frivillige lag og foreninger. 

Sandnes bydrift, bymiljø og samfunnsområdet

Det er besluttet at Sandnes bydrift og resultatenheten bymiljø samorganiseres under felles direktør i nytt tjenesteområde teknisk. Strategisk stabsområde samfunn avvikles. Stabsenheten sunn by og to rådgivere i rådmannens stab overføres til ny stabsenhet samfunnsplan hos kommunaldirektør kultur og byutvikling. SLT1-koordinator flyttes til tjenesteområdet oppvekst barn og unge og merkantil funksjon flyttes til tjenesteområdet oppvekst skoler. Strategisk stabsenhet eiendom er skilt ut i kommunalt foretak. Endringene trer i kraft fra 01.01.2014. 

Helsetjenester til asylsøkere og flyktninger

Desentralisering av Hero mottak, Dale, har medført justeringer i organisering og endringer i plassering av helsetjenester til asylsøkere. Helsetjenester for både flyktninger og asylsøkere er nå plassert i samme bygg som Brueland helsestasjon. Det er denne helsestasjonen som ivaretar helsestasjonsoppfølging av barn til asylsøkere.

Digital plandialog og byggesaksinnsyn

Innføring av saksbehandlingssystemet Public 360 har gjort det mulig for Sandnes kommune å tilby flere og bedre digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. I oktober 2013 lanserte kommunen eByggWeb, en enkel og brukervennlig innsyns- og dialogløsning for plansaker og byggesaker. Via portalen er det mulig å følge med i saksgangen og få tilgang til alle dokumenter fra søknad leveres til endelig vedtak. Et nytt kartverk er også koplet til portalen samtidig som det er mulig å sende inn høringsuttalelser til plansaker.  Den nye innsynsportalen som nå er tatt i bruk i Sandnes, er et samarbeidsprosjekt gjennom Smartkommune som består av 15 kommuner.

Byplan

Kommunen har et betydelig etterslep av tunge planoppgaver, og tilfanget av nye områdereguleringer er svært høyt. I 2013 startet et utviklingsprosjekt hos byplan for å effektivisere og forenkle saksbehandlingsprosesser og styrke kommunikasjon og brukerrelasjoner, både i forhold til interne brukere i egen organisasjon, politiske beslutningstakere og mellom kommunen og utviklingsaktørene. Prosjektet er godt i gang og er allerede i ferd med å gi resultater. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private reguleringsplaner ble i 2013 redusert med 20 prosent fra året før, fra et gjennomsnitt på 412 dager i 2012 til 326 dager i 2013.

Forrige     Neste


[1] SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet.


Del artikkelen