Sentrum

 

 

Sandnes kommune har etter vedtak i bystyret i 2007, hatt et regime (GASS1) der alle utbyggere betaler inn et kostnadsbidrag til viktige felles infrastrukturtiltak i sentrum. Seks prosjekter er av formannskapet prioritert for gjennomføring. Det er i 2013 gjort mye forberedende arbeid på disse GASS-prosjektene. I 2014 starter gjennomføringen.

Situasjonen kan beskrives slik:

 • Ny jernbaneundergang Ivar Aasensgate. Planlegging og prosjektering er utført i 2013 og koordinert med pågående utbygging av Bystasjonen. Også bygging koordineres med Bystasjonen. Prosjektet vil bli bygd sommeren 2014.
 • Opprustning av Langgaten. Det er i 2013 utarbeidet en formingsveileder/ materialplan som grunnlag for valg av løsninger og kvaliteter ved opprustningen. Bymiljø har nedsatt en tverrfaglig prosjektgruppe med representasjon av Sandnes sentrum til å forberede gjennomføringen. Planlagt oppstart for byggearbeidene er høsten 2014 med ferdigstillelse i 2016.
 • Ruten. Her er det i 2013 gjennomført arbeider med både Ruten parkering under bakken og Ruten lysning. Formannskapet får i februar 2014 forelagt to saker om arbeidet.
 • Omlegging Elvegaten. Detaljplanlegging, prosjektering og andre forberedelser til bygging er foretatt i 2013.
 • Havnepromenade. Dette prosjektet må tilpasses utbyggingen av Havneparken Sandnes. Forberedelser til bygging er foretatt i 2013.
 • Gamlatorget. Her er ingen vesentlige arbeider foretatt i 2013.

Formannskapet holdes løpende orientert om GASS-arbeidet gjennom egne kvartalsvise statusrapporter. Denne rapporteringen startet opp sommeren 2013. Rådmannen utarbeidet i 2013 to kvartalsrapporter. Rådmannen vil i første halvår 2014 legge fram en sak om samlet oversikt og vurdering av gjennomføringen av GASS-prosjektene. Her vil GASS-prosjektene med kostnader, tidsplan og likviditet på GASS-fondet bli redegjort for.

Konsernprosjekter byutvikling

Bystyret besluttet i desember 2012 å fusjonere Sandnes indre havn KF inn i Sandnes tomteselskap KF fra og med 01.01.2013. Denne fusjonen er gjennomført i 2013.

Også andre konsenprosjekter (byutvikling) ble gjennom dette vedtaket i bystyret tillagt Sandnes tomteselskap KF. Rådmannen koordinerer disse konsernprosjektene, og legger fram kvartalsvise rapporterer for formannskapet. Dette kom i gang sommeren 2013, og rådmannen la i 2013 fram to kvartalsrapporter. I denne porteføljen av konsernprosjekter inngår følgende:

 • Havneparken Sandnes. Gjennom det felles infrastrukturselskapet SIAS er detaljerte planer og prosjektering foretatt. Første kvartal A5 forventer oppstart andre halvår 2014. Sandnes kommune har ervervet kvartal A4 (samt opsjon på A7) til nytt rådhus. Planlegging har startet i 2013. Følges opp videre med arkitektkonkurranse i 2014. ST KF har gjennomført et betydelig markedsarbeid for sine kvartaler. Det har også vært behov for å initiere nødvendige planjusteringer for deler av Havneparken. Dette arbeidet pågår.
 • Norestraen Sør. Planarbeider foretatt, men ennå ikke endelig ferdigstilt og sendt inn til kommunen for behandling. Noen avklaringer gjenstår.
 • Norestraen Nord. Arkitektkonkurranse i form av parallelloppdrag forberedes.
 • Ruten. Omfatter både Ruten parkering under bakken, og Ruten lysning oppå bakken.
 • Skeianeområdet. Dette omfatter området rundt nåværende rådhus. Parallelloppdrag konkurranse er gjennomført. Etter at regulering er foretatt, vil området bli lagt ut for salg. Dette forutsettes å utgjøre et vesentlig element i finansieringen av nytt rådhus.
 • Vågsbunnen – Elveparken. Det er i 2013 gjennomført et parallelloppdrag som skal danne grunnlag for områderegulering.
 • Nord-Jæren Utvikling AS (NJU) – Sandnes øst. Videre planarbeid og etappedeling må avklares i revidert kommuneplan i 2014.
 • Bærheim. For dette området omfattes også en grensejustering med Sola kommune, der området overføres fra Sandnes til Sola. Kommunene samarbeider om prosessen som gjelder grensejustering og reguleringen av området.

Forrige     Neste

[1] GASS = Gjennomføring Av SentrumsStrategien.


Del artikkelen