Investeringsutgifter

 

 

Totale investeringsutgifter i 2013 ble på kr 619,3, og dette er kr 96,5 millioner høyere enn budsjettert. Forbruket er kr 164 millioner høyere enn året før. Hovedtyngden av investeringsprosjektene går over flere år. Hvert enkelt prosjekt styres i henhold til vedtatt totalramme som fastsettes etter forutgående konkurranse. De skattefinansierte prosjektene utgjør 73 prosent av utgiftene. De avgiftsfinansierte VAR-anleggene utgjør 8 prosent. Prosjekter med avtale om avgiftsbehandling1 (administrasjonsavtaler) står for 19 prosent av forbruket. Sammenlignet med 2012, er forbruket på VAR 26 prosent lavere i 2013. Utgiftsnivået på avgiftsbehandlingsprosjektene er 61 prosent høyere i 2013 enn i 2012. De skattefinansierte utgiftene er 64 prosent høyere i 2013 enn året før.

Brutto investeringsutgifter 2013

Utgiftene på de skattefinansierte kommunaltekniske prosjekter og anlegg utgjør kr 81,2 millioner. Utgiftene er i hovedsak knyttet til byutviklingsprosjekter, trafikksikringstiltak og Vagleleiren, Senter for Samfunnssikkerhet. Av byutviklingsprosjekter er prosjektet for Nygaardshagen parkering AS det største med kr 13,6 millioner.

Utgifter på anlegg med avtale om avgiftsbehandling, såkalte administrasjonsavtaler, utgjør kr 117,5 millioner. Disse prosjektene finansieres 100 prosent av refusjonsinntekter fra utbyggingsselskapene og momskompensasjon.

Forbruket innen park- og idrettsområdet utgjør kr 7,1 millioner. Midlene er nyttet innenfor prosjektene for oppgradering av utearealer, kunstgressbaner, parker, grøntanlegg og gravlunder. Mindreforbruk i forhold til budsjett skyldes forsinkelser i arbeidet med grunnerverv til kunstgressbaner.

Regnskapet for de avgiftsfinansierte investeringsprosjekter innenfor vann, avløp og renovasjon viser et samlet forbruk på kr 52,3 millioner. Årsbudsjettet var kr 70,2 millioner. Prosjektene som ikke er ferdigstilte, vil videreføres inn i 2014. Regnskap og budsjett inkluderer felles vei-, vann- og avløpsprosjekt. Det største forbruket er knyttet til avløp ved Stangelandsåna/sone 2 hvor utgiftene til opprenskningen i Indre Vågen blir ført. Her utgjør utgiftene kr 14,2 millioner. Øvrige større prosjekter er Sanering VA-ledninger i Storgata nord, kr 10,4 millioner, opparbeidelse av Folkvordveien VVA, kr 11,6 millioner, og Fornying av renovasjonsbeholderere, kr 2 millioner.

Byggeprosjektene har et forbruk på kr 362,1 millioner, mens budsjettet var på kr 348,2 millioner. Utgifter til skolebygg utgjør kr 107,6 millioner og utgifter til barnehagebygg utgjør kr 20 millioner. Innen levekår er utgiftsnivået til bygg kr 115,3 millioner. Utgifter til felles kommunale bygg utgjør kr 86,4 millioner og kr 32,8 millioner gjelder kultur- og idrettsbygg.

De største byggeprosjektene innen skolebygg i 2013 har vært ”Ganddal skole – nye plasser” og ”Iglemyr skole-utvidelse” med ett forbruk på henholdsvis kr 60 millioner og kr 19,6 millioner. Av barnehagebygg er ”Sørbø – Ny barnehage 6 avd” det største prosjektet med kr 15,6 millioner.

Av bygg innen levekårsområdet er ”Nytt BOAS i Sandnes sykehus – 35 nye plasser” det største med et forbruk på kr 51,9 millioner. Boliger til brukere med store særskilte behov” hadde et forbruk på kr 12,2 millioner.

Innen felles kommunale byggeprosjekt og kultur og idrettsbygg er prosjektene for ”Oppgradering av ventilasjonsanlegg Lundehaugen”, kr 21,9 millioner, og prosjektet for bygging av Bogafjell idrettshall, kr 29,8 millioner, de største enkeltprosjekter her.

Byggeprosjekter, brutto utgifter 2013 

 

Forrige     Neste[1] Avtaler om avgiftsbehandling inngås med utbyggingsselskaper, slik at fradragsrett for moms kan oppnås. Dette gjelder utbyggingen av kommunaltekniske anlegg. Prosjektene finansieres av refusjoner fra utbyggingsselskapene.


Del artikkelen