Hovedoversikt investeringsregnskapet

 

 

Tusen kroner

INVESTERING Regnskap 2012 Regnskap 2013 Årsbudsjett 2013 Avvik budsjett Prosentvis avvik
Investeringsutgifter 455 333 619 341 522 804 96 537 18,5 %
Finansieringstransaksjoner (avdragsutgifter, utlån, avsetning til senere år) 335 109 311 925 268 809 43 116 16,0 %
Investeringsinntekter -185 657 -186 878 -108 310 -78 568 72,5 %
Finansieringsbehov  604 785 744 388 683 303 61 085 8,9 %
Finansiert slik:          
Bruk av lån inkl. Startlån -289 051 -456 250 -505 112 48 862  
Mottatt avdrag på utlån -165 005 -164 811 -92 864 -71 947  
Salg av aksjer og andeler          
Bruk av tidligere års udisponert          
Overføringer fra driftsregnskapet -74 236 -85 327 -85 327 0  
Bruk av disposisjonsfond -2 500 0 0 0  
Bruk av ubundne investeringsfond          
Bruk av bundne fond -73 993 -38 000 0 -38 000  
Sum finansiering -604 785 -744 388 -683 303 -61 085  
Udekket / udisponert 0 0 0 0  

Forrige     Neste


Del artikkelen