Hovedoversikt balansen

 

 

Tusen kroner

  Regnskap 2012 Regnskap 2013 Endring
Eiendeler      
Anleggsmidler 10 094 264 10 889 500 795 236
Faste eiendommer og anlegg 5 071 925 5 584 639 512 714
Utstyr, maskiner, transportmidler 97 862 90 811 -7 051
Utlån 1 255 467 1 214 403 -41 064
Konserninterne langsiktige fordringer 125 667 121 334 -4 333
Aksjer og andeler 292 439 318 207 25 768
Pensjonsmidler 3 250 904 3 560 106 309 202
       
Omløpsmidler 1 247 718 1 406 713 158 995
Kortsiktige fordringer 238 133 292 391 54 258
Konserninterne kortsiktige fordringer 41 146 21 658 -19 488
Kasse, postgiro, bankinnskudd 661 412 778 617 117 205
Premieavvik 307 027 314 046 7 019
Sum eiendeler 11 341 982 12 296 213 954 231
       
Egenkapital og gjeld      
Egenkapital 3 193 463 3 419 615 226 152
Disposisjonsfond 216 277 208 429 -7 848
Bundne driftsfond 77 931 104 026 26 095
Ubundne investeringsfond 6 010 6 010 0
Bundne investeringsfond 74 388 110 626 36 238
Regnskapsmessig mindreforbruk 13 484 75 203 61 719
Kapitalkonto 2 814 149 2 924 097 109 948
Udisp i inv.regnskapet 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp -8 776 -8 776 0
Langsiktig gjeld 7 341 103 8 067 962 714 359
Sertifikatlån 2 500 000 2 752 000 252 000
Andre lån 766 924 788 684 21 760
Pensjonsforpliktelser 4 074 179 4 514 778 440 599
Konsernintern langsiktig gjeld 0 12 500 12 500
Kortsiktig gjeld 807 417 808 636 1 219
       
Sum egenkapital og gjeld 11 341 982 12 296 213 954 231
Memoriakonto 0 0 0
Ubrukte lånemidler -60 987 -102 559  
Motkonto til memoriakontiene 60 987 102 559  

Forrige     Neste


Del artikkelen