Konkurransedyktige betingelser

 

 

Turnover

Det sluttet 263 personer i 2013. Dette tilsvarer en turnover på 5 prosent, tilsvarende som i 2011 og 2012. I tallet har kommunen ikke tatt med medarbeidere som går av med pensjon, ute i fødselspermisjon, støttekontakter og familiehjelper. I 2014 skal Rogaland Revisjon IKS gjennomføre en forvaltningsrevisjon der turnover er et av flere områder det søkes å finne svar på. Kommunen har rutine på at medarbeidere som slutter skal ha en sluttsamtale, der vil det være naturlig å spørre om sluttårsak, og samle dette i en ”rapport”.

Forhandlinger

I 2013 var det et mellomoppgjør1.  Det ble ingen brudd i forhandlingene i 2013. Oppgjøret endte slik:

  • For kapittel 4: 1,17 prosent
  • For kapittel 3 og 5: 4 prosent

Årsaken til at det er høyere uttelling i kapittel 3 og 5 er først og fremst relatert til markedet. I vår region er det store utfordringer å rekruttere sentrale yrkesgrupper, for eksempel ingeniører. Derfor har det har blitt en del skjevheter som en har forsøkt rettet opp noe i forbindelse med lønnsoppgjøret.

Lønnsutvikling og likelønn

Menn tjener fremdeles mer enn kvinner. Årsaken til lønnsgapet kan ha sammenheng med tillegg som gis primært i form av prosent, og at menn generelt innehar stillinger med høyere lønn enn kvinner. Kvinner innehar vesentlig flere deltidsstillinger enn menn. I 2013 ga Sandnes kommune flere lønnstillegg som kronetillegg. Grunnlagsmaterialet i tabellen under er alle ansatte utenom lederne (kap.3).

Lønnsutvikling fra 2012 til 2013

01.05.2013 ble revidert lokal lønnspolitikk vedtatt. En partsammensatt gruppe hadde ansvar for dette. Målet var en forutsigbar og oversiktlig lokal lønnspolitikk.

Kjønnsfordeling i ulike lønnsgrupper

Sandnes kommune har flest kvinnelige ansatte i de lave lønnskategoriene (lederstillingene er ikke inkludert).

Prosentvis fordeling i lønnsgrupper 

Kjønnsdelt lederlønn

Kvinnelige ledere har i gjennomsnitt 95 prosent av mennenes lederlønn. Det har også i 2013 vært en økning for kvinnene. De to siste årene har kvinnene tatt inn på mennenes lønn med 2 prosent. Dette skyldes flere kvinnelige ledere i de høyest lønnede lederstillingene.

Kjønnsdelt lederlønn

 

Ledere per 31.12 Kvinner Menn
Tjenesteområde 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Oppvekst skole 12 12 12 13 17 17 17 18
Levekår 8 8 8 10 9 9 9 7
Oppvekst barn og unge 26 26 26 26 2 2 3 3
Kultur og byutvikling  3 4 3 6 4 3 5 3
Bydrift 0 0 0 0 4 5 5 5
Organisasjon 6 6 6 6 1 1 1 1
Økonomi 1 1 1 1 3 3 3 3
Samfunn 0 0 0 0 3 3 3 3
Rådmann+direktører  6 6 7 7 4 4 3 1
Totalt 62 63 63 69 47 47 49 44

 

 

Stillingstype

I Sandnes kommune er det flest kvinner som innehar vikariat. Dette har sammenheng med at det er flest kvinnelige ansatte. Vikariat innebærer en løsere tilknytning til arbeidsplassen, noe som blant annet medfører at medarbeiderne ikke får den samme lønns- og kompetanseutvikling som fast ansatte.

Vikarer og faste ansatte fordelt etter kjønn 

Forrige     Neste
[1] Mellomoppgjør er en betegnelse på revisjon av tariffavtaler med gyldighetstid over flere år. I motsetning til hovedoppgjør, omfatter krav og tilbud som regel bare lønnsøkninger. I Norge har det vært vanlig siden midten av 1970-tallet å ha mellomoppgjør hvert oddetallsår.


Del artikkelen