Arbeidsmiljø

 

 

Det samlede sykefraværet i Sandnes kommune i 2013 ble målt til 7,0 prosent. Dette er en økning på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 2012, og er over målsetting på 6,5 prosent som er nedfelt i kommunens IA-avtale. Sett over en lenger periode, 2002-2013, som er årene kommunen har hatt IA-avtale, er sykefraværet på 7 prosent innenfor de svingninger som har vært registrert disse årene, med lavest sykefravær på 6,4 prosent og høyest sykefravær på 7,5 prosent.

Sykefravær 2002-2013

På landsbasis viser nyeste statistikk fra SSB, som er for perioden 3. kvartal 2012 til og med 3. kvartal 2013, at sykefraværet har vært ganske stabilt samlet for landet og at kommunal sektor har hatt en liten nedgang sammenlignet med foregående periode. Statistikken viser at totalt sykefravær i landet var 6,2 prosent i 2013 mot 6,3 prosent i 2012. For kommunal sektor, kommuner og fylkeskommuner, var tallene for siste periode 7,8 prosent mot 8,1 prosent i forrige periode. 

Andel langtidsfravær (fravær over 8 uker) i kommunen har vært stabilt de siste årene med 48,9 prosent i 2013 mot 48,7 prosent i 2012.

For egenmeldt fravær var andelen i 2013 på 17,1 prosent. Andel egenmeldt fravær har vært veldig stabilt over flere år, men viser en liten stigning de siste årene. Tilsvarende tall for foregående år har vært 16,9 prosent i 2012 og 16,4 prosent i 2011. 

Når det gjelder sykefravær fordelt på kjønn er dette i 2013 registrert med henholdsvis 7,6 prosent for kvinner og 4,4 prosent for menn. For de største tjenesteområdene er fordeling mellom kjønn følgende:

Sykefravær i de største tjenesteområdene   

 

Rapport sykefravær 2013

Arbeidet med å holde sykefraværet lavt og innenfor målsetting har et kontinuerlig fokus i hele organisasjonen. Mål for sykefravær som kommunen har fastsatt gjennom IA-avtalen på 6,5 prosent har ligget fast siden 2002 og vurderes som et ambisiøst mål på grunnlag av sykefraværsstatistikk for kommunal sektor og andre kommuner som det er naturlig å sammenligne seg med. Oppfølging av den enkelte sykemeldt i henhold til myndighetskrav og interne sykefraværsrutiner som kommunen har etablert vil i tillegg være viktig for å nå dette målet. 

Forrige     Neste


Del artikkelen