Medarbeidere

 

 

Det er to hovedmål for fokusområdet menneskelige ressurser; Sandnes kommune skal være en utfordrende arbeidsplass med kompetente medarbeidere, og en handlekraftig og langsiktig forvalter av ressurser og miljø. Strategiene for det første hovedmålet er å legge til rette for faglig utvikling, ha handlekraftige og modige ledere og en kultur for tverrfaglig samspill og informasjonsdeling. Videre er strategien for det andre hovedmålet at kommunen skal fremme inkludering og mangfold på arbeidsplassene. Det er knyttet konkrete styringsparametere til strategiene som skal måle kommunens prestasjoner innenfor disse hovedmålene. 

Medarbeider Resultat 2009 Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013 Mål 2013
Sykefravær 7,50 % 6,47 % 6,72 % 6,54 % 7,00 % 6,54 %
Seniorpolitikk  92,6 % 83,7 % 87,0 % 81,6 % 79,0 % 82,0 %
Medarbeidertilfredshet - 4,74 - 4,80 - 4,70
Ledelse - 4,75 - 4,82 - 4,68

 

Det samlede sykefraværet for Sandnes kommune var i 2013 på 7,0 prosent og dette tilsvarer en økning på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med 2012. Seniorpolitikk rommer all aktivitet som har som mål å rekruttere, utvikle og beholde gode seniormedarbeidere og deres kompetanse til beste for kommunens formål, den enkelte og for samfunnet. Andelen ansatte mellom 62 og 65 år som fortsetter i arbeid har falt fra 2012, fra 81,6 prosent til 79,0 prosent i 2013. Dette er noe under måltallet på 82,0 prosent.

Medarbeiderundersøkelsen blir gjennomført annethvert år. Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2013.

Forrige     Neste


Del artikkelen