Kulturminner og minnesmerker

Kulturminner finnes det flere av i og rundt vassdraget. På Osaland ligger tre grindbygde innlandsnaust fra slutten av 1800-tallet og fra ca. 1920. Ved Ims ligger det også et gammelt naustmiljø.
Nedenfor toppen av Storaberget ligger rester av en bygdeborg fra eldre jernalder. Fra Hogstad går en merket sti opp til toppen av fjellet og man kan se murrestene på NØ-kanten rett under toppen av fjellet.

Rett øst av Sviland kirke ligger Sviland kraftstasjon, også kalt ”Ljonheim”. Den ble bygd i 1909 av Sandnes elektrisitetsverk og var den første kraftstasjonen i Sandnes.

Kiselgurfabrikken på Ims

I og ved Liavatnet ligger det noen spor etter en svært spesiell industrihistorie. Her ligger det steinmurer som ble bygget for å demme opp vatnet for så å skjære ut kiselgur, og rester etter fundamentene til fire master til taubanen som transporterte kiselguren ned til  Ims.
Kiselgur er en lett og porøs leirliknende jordart som dannes ved at skall etter kiselalger avleires som sedimenter i tykke lag, særlig i innsjøer. Kiselgur har god evne til å ta opp væsker, har lyd- og varmeisolerende egenskaper, og derfor har vært mye brukt som isolasjonsmiddel, tidligere også i dynamitt. Kiselgur er forholdsvis sjelden, det er enkelte forekomster i Rogaland og på Sørlandet. Ellers kan nevnes kiselgurlagene under Berlin, og forekomster i Nord-Amerika. Kiselgurfabrikken på Ims var den største industrielle virksomheten i Høle fra 1890-årene og ei årrekke framover. Det ble tatt ut kiselgur flere steder i Liavatnet og Storavatnet. Etter at vannet var demt opp, ble kiselguren skåret ut og så tørket på bergene i nærheten. Fabrikklokalene på Ims bestod av mølle, tre tørkehus, lagerhus og brygge med sjøhus. Kiselguren ble transportert i taubane fra vannene og ned til fabrikken. Fabrikken ble siden flyttet, og mellom Lutsivatnet og Storavatnet (Forenesvatnet) ligger ruinene etter den siste fabrikkperioden. Kiselgurdrifta var på topp rundt 1890-årene og fram til første verdenskrig da den største driften tok slutt pga eksportproblemer. Det var fortsatt uttak fram til 1950, da driften tok helt slutt.

Mastefundament i Liavatnet - Foto: Odd Inge Worsøe
Mastefundament i Liavatnet - Foto: Odd Inge Worsøe

Minnesmerker

Ved Lutsi gård står en minnebauta over to motstandsmenn som under krigen forsøkte å skjule en radiosender på Risholmen i Lutsivatnet. De ble avslørt og pågrepet i en dramatisk aksjon i april 1945. En av motstandsmennene ble drept under aksjonen.

Les mer om historien i boka ”Sandnes i krig” utgitt i 2005.


'

Del artikkelen

Utleie i turområdene

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor