Friluftskartet

Velkommen til fine naturturopplevelser i Sandnes. I dette turkartet presenterer vi 16 turområder som er av forskjellig karakter. For hvert turområde presenterer vi turforslag av forskjellig vanskelighetsgrad som vi tror vil dekke de fleste behov. På kartene er stiene markert med rødt og turveiene med blått. Turveiene er normalt egnet for barnevogn eller motorisert rullestol. Det er infotavler og skilting til turmål ved parkeringsplassene som er avmerket på kartene.

Sandnes kommune har store og varierte naturområder. Sentrum og et sammenhengende jordbruksareal ligger på Flat-Jæren, mens landet stiger rett øst for byen.  I dette landskapet ligger hovedtyngden av friluftsområdene, med oppdyrkede areal og beitemark innimellom. Landskapet varierer her av markerte nuter og bratte fjell, skog- og graskledde lier og åser, innsjøer og vassdrag. Kystlinjen er lang, med hovedsakelig fjell som stuper bratt ned i sjøen. Nord for Riska er det en liten øygard med fine holmer og øyer.

Tilgjengelighet

Generelt er turveier i kartene egnet for barnevogn og motorisert rullestol. Terrenget i turområdene er av svært ulik karakter og turstiene er merket med rødt enten med røde prikker eller T. En må derfor selv vurdere mulighetene i forhold til egne forutsetninger. Målestokklinjen på kartene gjør det mulig å beregne avstand.

Vinteraktiviteter

Utvalgte vatn blir kontrollert for sikker is. Dette blir i de aktuelle tidsperioder lagt ut på kommunens hjemmesider. Når det er snøforhold og oppkjørte skispor er rundløypen med utgangspunkt fra  Si-hytta og rundløypen ved skiskytterstadion  forbeholdt skiaktiviteter. Ta hensyn til oppkjørte skispor.

Fisking

Nasjonale regler gjelder for fritidsfiske. Se side 42. Vann og vassdrag med fritt fiske fra offentlig grunn er vist på kart side 4 og 5.

Husk båndtvangen!

Hunden skal, i følge Hundelovens § 6, være i bånd fra 1. april til 20. august. I tillegg har bystyret i Sandnes kommune vedtatt helårig båndtvang i de mest brukte turområdene.

Dette gjelder:

  • Parkdraget langs Storåna fra sentrum til Ganddal
  • Turområdet rundt Stokkalandsvatnet
  • Melshei (inkl. Rogaland Arboret)
  • Vagleskogen

Ferdsel over innmark

Flere steder i kommunen har velvillige grunneiere tilrettelagt for turstier over egen innmark. Her må du følge/ ha respekt for skiltingen som den enkelte grunneier ha satt opp over sin eiendom.

Ferdsel med hest og sykkel

Det oppfordres til å følge friluftsloven§ 2 med å opptre hensynsfullt og varsomt. Dette for ikke å være til sjenanse for andre og ikke sette spor/slitasje på turveier/ stier og ellers i terrenget. Det oppfordres til å bruke tilrettelagde ridestier til ridning.

Nyttig å vite

Turkartet legges ut på Servicekontoret og kan  lastes ned mer detaljert og oppdatert på  hjemmesiden til Sandnes kommune (www.sandnes.kommune.no/frilufriluftsliv) Her finner du også turkartene på engelsk og polsk. Badevannskvalitet kontrolleres og overvåkes  i noen utvalgte vann og sjøer. Opplysninger om disse målingene finner du på kommunens nettsider. Tilbakemelding om løypenett og eventuelle feil og mangler kan rettes til Servicekontoret i kommunen tlf 51336000.

 

Friluftskartet kan hentes på servicekontoret eller lastes ned HER


Informasjon

Samarbeidspartnere

Sandnes kommune samarbeider om  tilrettelegging for et bredt friluftsliv med Jæren (JFF) og Ryfylke friluftsråd (RYF),Stavanger Turistforening (STF), Statskog, ulike lag og organisasjoner,  grunneiere og privatpersoner. Informasjon om turmuligheter kan du også finne på stf.no og Ut.no

Utgitt i 2016 av Sandnes kommune, Bymiljø. Kart: Geodata, Sandnes kommune

Info: Sandnes kommune servicekontor: Tlf: 51336000. servicekontoret@sandnes.kommune.no

Formgiving: Odd Inge Worsøe.  Foto: Odd Inge Worsøe der ikke annet er oppgitt.

Nettutgave: www.sandnes.kommune.no/friluftsliv

Foto: Odd Inge Worsøe

'

Del artikkelen

Utleie i turområdene

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor