Privat avløp

Avløpsregelverket

Formålet med avløpsbestemmelsene er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger ved utslipp av avløpsvann. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften gjelder alt utslipp av sanitærtavløpsvann. Avløpsforskrift for Jæren gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter opp til 50 personekvivalenter (pe) i Sandnes kommune.

Avløpsbestemmelsene i forurensningsforskriften er tilpasset EU. Rensekravene er basert på følsomhetsvurdering av resipienttype og tettstedsstørrelse, myndighetsfordelingen mellom stat og kommune er basert på tettstedsstørrelse. Kommunen har myndighet for utslipp fra avløpsanlegg opp til 2000 pe i ferskvann og 10000 pe i sjø (kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften).

Den lokale avløpsforskriften for Jæren har noen andre krav for utslipp fra mindre anlegg enn det som gjelder generelt i hele Norge. For Sandnes er det bl.a. særskilte regler for hytter, for utslipp til sårbare sjøresipienter og til deler av Figgjovassdraget.  Det er også satt krav om utarbeidelse av samlet plan der hvor kommunen mener at avløp må sees under ett for et større område.

Krav hjemlet i forskrift kan i utgangspunktet ikke fravikes, med mindre det er gitt særskilte bestemmelser om dette i forskriften. Enkeltvedtak med hjemmel i forurensningsforskriften kan imidlertid påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Grenseoppgang mellom forurensningsforskrift og lokal avløpsforskrift

Bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 12 (utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende) som omhandler virkeområde, søknad og behandling av søknad, omgjøring, klage osv. gjelder også i Sandnes kommune i tillegg til bestemmelsene i lokal avløpsforskrift for Jæren. Den lokale avløpsforskriften erstatter kun paragrafene 6-13 i kapittel 12 i forurensningsforskriften.

Bestemmelsene i den lokale avløpsforskriften gjelder krav til avløpsnett, rensegrad, utslippsted, krav til renseanlegg osv.

Søknad  om utslippstillatelse

Utslipp fra mindre avløpsanlegg (forurensningsforskriften kap 12)

Kommunene på Jæren har utarbeidet et eget søknadsskjema, med veiledning, for søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg (< 50 pe). Dette søknadsskjemaet skal brukes i Sandnes, og alle de andre kommunene på Jæren.

Utslipp fra mindre tettbebyggelser (forurensningsforskriften kapittel 13)

Statens forurensningstilsyn (SFT) har utarbeidet søknadsskjema med veiledning som kan brukes for større anlegg (50 – 500 pe).

Søknadsskjema og veileder, kapittel 13

NB! Les søkeveiledningene før du fyller ut søknadsskjema.
Ta kontakt med Sandnes kommune, kommunalteknikk, for ytterligere informasjon og veiledning i enkeltsaker. Se også www.avlop.no for mer informasjon om regelverk og teknisk veiledning for mindre avløpsanlegg. Informasjon om avløpsforskriften for Jæren med kartvedlegg for alle kommunene finnes også på hjemmesiden til Aksjon Jærvassdrag.

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Brukerveiledning for slamavskillere 

  • Tømmefrekvens følger kommunens rutiner, hvor hovedregel er tømming hvert 2. år.
  • Etter hver tømming (og før den tas i bruk igjen) må eier fylle slamavskilleren med vann dersom dette er foreskrevet av leverandøren.
  • Kjemikalier, løsningsmidler, maling og andre giftstoffer må ikke ledes til slamavskilleren.  Det samme gjelder for klorholdig vann fra svømmebasseng og større boblebad.
  • Regnvann og drensvann (overvann) må heller ikke ledes til slamavskilleren.
  • Dekslet over tanken må ikke tildekkes.
  • Tanken må ikke utsettes for trafikkbelastning dersom den ikke har kjøresterk installasjon.
  • Hvis det er fare for oppdrift av slamavskilleren når den er tom, skal den forankres i henhold til leverandørbeskrivelse.
  • Ekstragebyr vil bli belastet kunden dersom tanken ikke er klargjort for tømming.

 

Brukerveiledning for slamavskillere

'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor