Ansvarsforhold

Kommunen har ansvar for:

 1. å behandle spill- og overvann, slik at det ikke skaper problemer for den enkelte og miljøet
 2. kontinuerlig drift og vedlikehold, slik at kommunens avløpsnett til enhver tid tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav

Kommunen er uten ansvar for:

 1. oversvømmelse som følge av nedbør som overstiger de forutsetninger som er lagt til grunn ved dimensjonering av avløpsledninger
 2. oversvømmelse fra sluk for overvann og spillvann som er anbrakt lavere enn kote + 2,34
 3. skader eller ulemper av enhver art som skyldes mangler ved eiendommens sanitæranlegg
 4. skader og ulemper på din private stikkledning p.g.a. arbeider på kommunens avløpsledninger, med mindre dette beviselig skyldes uaktsomhet fra kommunens side

Du har ansvar for:

 1. at dine stikkledninger for avløp blir lagt etter de bestemmelser som gjelder for eiendommen
 2. vedlikeholdet av dine private ledninger fra og med bygningen, til og med påkoblingspunktet på kommunens hovedledning
 3. at ditt sanitæranlegg til enhver tid tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav
 4. at bygningen din er sikret mot oversvømmelse, f.eks. med selvlukkende sluk
 5. at du, som medeier av privat felles avløpsledning, er solidarisk ansvarlig for de forpliktelser dette medfører
  at avløpsvannet ditt ikke inneholder farlige væsker eller skadelige stoffer. Hvis det er nødvendig kan du bli pålagt å føre kontroll med vannets sammensetning

Ved omlegging eller utbedring av offentlige avløpsledninger, kan kommunen kreve at du som eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring.

Kommunen kan også kreve omlegging eller utbedring av din stikkledning, når særlige grunner tilsier det.


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor