Viktig informasjon vedrørende tilkobling, frakobling og ferdigmelding


Sandnes kommune har fått utarbeidet nye skjemaer for følgende områder:

1. Søknad om sanitærabonnement

2. Ferdigmelding av arbeid på privat vann- og/eller avløpsanlegg

3. Frakobling av privat vann- og/eller avløpsledning

Disse skjemaene er tilgjengelige under "skjemaer A-Å", eller ved å følge lenken på førstesiden for rørlegger og entreprenør. Skjemaene kan benyttes både for elektronisk og manuell utfylling.

Bruken av disse skjemaene gjelder fra og med januar 2014.

Nærmere beskrivelse av skjemaene og utfylling følger nedenfor.

Det forventes at alle autoriserte rørleggerfirma gjør sine rørleggere kjent med informasjonen. Det må utføres nøyaktighet i utfylling av skjemaer da dette danner grunnlaget for videre arbeid og for fremtidig behov av informasjon.
 
NORM FOR BRUK AV VANNMÅLER
Vi gjør oppmerksom på norm for bruk av vannmålere som ble vedtatt 18.12.12 i Sandnes Kommune. Normen omtaler blant annet krav til montering, konsoll, vannmålerstørrelse og plombering. Det er viktig å merke seg at alle boligblokker som er oppdelt eller seksjonert skal ha vannmåler på hovedinntaket for vann, se punkt 1.14. Du vil finne link til  normen på førstesiden for rørlegger og entreprenør eller ved å søke i søkefeltet.

 
FRAKOBLING AV VANN OG AVLØP
Alle stikkledninger som ikke skal benyttes videre må kobles fra ved anboring på hovedledning. All frakobling av vann og avløp skal dokumenteres til kommunen gjennom skjemaet som heter Frakobling av privat vann- og/eller avløpsledning og skal avmerkes tydelig på et ledningskart som skal vedlegges.


NB! I de tilfeller hvor rørleggerfirma/entreprenør mangler godkjent ansvarsrett må dette søkes om og avklares i forkant av innsendelse av skjemaene.

Følges ikke forskrifter og normer vil det kunne medføre en vurdering av ansvarsretten.

 

  1. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT
Søknaden skal leveres fra autorisert rørleggerfirma med sentral eller lokal godkjenning for ansvarsrett.

Separering
Ved separering, både gjennom pålegg eller ved eget initiativ, må dette søkes om til kommunen.
Der privat stikkledning går over annens eiendom, skal tinglyst erklæring vedlegges søknaden.

Sprinkleranlegg: (side 2 under Vannforsyning)
Installasjon av sprinkleranlegg er et søknadspliktig tiltak. Tilfredsstillende dokumentasjon av anlegget må fremlegges som vedlegg til søknaden:

  • Beskrivelse av anlegget og alle nødvendige tegninger
  • Hydrauliske beregninger
  • Vannmengde- og trykkrav til anlegget påføres i søknadsskjemaet

I Sandnes kommune kan sprinkleranlegg tappe av ledningsnettet maks. 50 l/s i område som er regulert til næring/offentlig formål, og 20 l/s i område som er regulert til bolig. I tilfelle sprinkleranlegg krever større vannmengder må dette ordnes lokalt med for eksempel vanntank.

Vannmåler (side 2 under Vannforsyning)
Norm for bruk av vannmåler omtaler blant annet krav til montering, konsoll, vannmålerstørrelse og plombering. Kommunens sanitærreglement finnes også på kommunens internettside. Reglementet omtaler krav til vannmåler i punkt 3.5.

Tilbakestrømmingssikring (side 2 under Vannforsyning)
Sandnes kommune følger ”Tekniske bestemmelser, standard abonnementsvilkår for vann og avløp” punkt 2.4 når det gjelder sikring mot forurensing. Kravet om utstyr for sikring mot tilbakestrømning i boliger, gjelder for nybygg, inntil annet blir bestemt. Punkt 2.4 viser til NS-EN 1717 og VA-miljøblad nummer 61.

Dette skal alltid fylles ut:

- Dimensjon og materiale på hhv. privat vannledning, privat spillvannsledning og privat overvannsledning.

- Ved utvendig sanitæranlegg skal det alltid vedlegges ledningskart med inntegnet ledningstrasé med påkoblingspunkt. Kommunens ledningskart benyttes til dette.

-Tinglyst erklæring skal alltid foreligge hvis private vann- og/eller avløpsledninger går over annens eiendom. Bymiljø skal ha en kopi av den tinglyste erklæringen før Søknaden om sanitærabonnement kan behandles av kommunen.

- Hvis det søkes om dispensasjon i LNF-område skal det oppgis nederst på side 3 i skjemaet. Nærmere informasjon om dispensasjonen står i rubrikken i skjemaet.

- Nederst på side 3 skal ansvarlig utfører (altså den som fysisk utfører arbeidet) signere på vegne av ansvarlig foretak. Gjerne med stempel. Viktig å skrive navnet også i blokkbokstaver.

 

2. FERDIGMELDING AV ARBEID PÅ PRIVAT VANN- OG/ELLER  AVLØPSANLEGG
Dette skjemaet benyttes for å bekrefte at et arbeid på private vann- og/eller avløpsanlegg er ferdigstilt.

Det er viktig at alle felt i skjemaet blir utfylt. Ferdigmeldingene vil ikke bli behandlet, men sendt i retur dersom dokumentasjonen under ”krav til vedlegg” er mangelfull.

 

3. FRAKOBLING AV PRIVAT VANN- OG/ELLER AVLØPSLEDNING
Dette skjemaet benyttes alltid når private stikkledninger skal kobles fra. Den aktuelle private stikkledning kobles fra ved anboring på hovedledningen. Selv hvis den eksisterende stikkledning skal benyttes senere må den kobles fra ved anboring hvis man ønsker å stoppe abonnementet hos kommunen.

  • Ved riving skal alltid vann og avløp kobles fra først.

  •  Frakoblingen skal avmerkes tydelig på et ledningskart. Ta kontakt med Bymiljø for å få ledningskart.

  • Hvis det er vannmålere i bygget så skal Bymiljø kontaktes for å foreta en kommunal avlesning av måleren. Vannmåleren er kommunens eiendel og fjerning av denne uten riktig fremgangsmåte vil medføre at kommunen belaster huseier eller de ansvarlige for kostnaden av denne.

Det er kun ansvarlig utfører som fysisk har utført frakoblingen som skal signere på dette skjemaet etter at frakoblingen er gjort.


ALLE STIKKLEDNINGER SOM IKKE SKAL BENYTTES VIDERE
MÅ KOBLES FRA VED ANBORING PÅ HOVEDLEDNING

 

Med hilsen

Signe Stahl Kvandal 
Vann- og avløpssjef 


 Linda Arnø
 Avdelingsingeniør

 


'

Del artikkelen

Kontakt oss

Besøksadresse:
Elvegata 25
4306 SANDNES

Postadresse:
Postboks 583
4302 Sandnes

Telefon: 51 33 58 00
bymiljo@sandnes.kommune.no


Leder: Kjersti Ohr

Kart  

Bymiljø

Du tar det for gitt - vi tar det på alvor