Visjon, verdier, mål og etikk

Kommunens visjon ”Sandnes – i sentrum for framtiden” er grunnlag for arbeidsgiverstrategien. Som medarbeidere skal vi bidra til en framtidsrettet utvikling av kommunen som tjenesteyter, samfunnsutvikler og organisasjon. Ledere er ansvarlige for at alle medarbeidere blir gjort kjent med kommunens visjon, verdier og etiske retningslinjer.

Verdier
Sandnes kommune bygger sin virksomhet på verdiene romslig, modig og sunn. Verdiene skal prege våre beslutninger og våre handlinger.

Romslig betyr at vi vektlegger mangfold, toleranse og god kommunikasjon.
Modig betyr at vi er ambisiøse og våger å ta modige grep.
Sunn betyr at helse, trivsel og miljø står i fokus på våre arbeidsplasser.

Overordnede mål
Med utgangspunkt i visjon og verdier har Sandnes kommune satt seg følgende mål for arbeidsgiverstrategien:

  • Vi skal være en foretrukket arbeidsgiver med kompetente ledere.
  • Vi skal være nytenkende og skape gode tjenester i samarbeid med våre tjenestemottakere og innbyggere.
  • Vi skal legge vekt på både å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.
  • Vi skal være en foregangskommune innen likeverd og mangfold.
  • Vi skal tilby konkurransedyktige betingelser.
  • Vi skal ha arbeidsplasser som oppleves som trygge, meningsfylte og helsefremmende.

Strategien for å nå disse målene er konkretisert i dette dokuments øvrige kapitler.

Etikk
I Sandnes kommune skal vi utvise åpenhet, redelighet og ærlighet i all vår atferd. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til at hver medarbeider utfører sine oppgaver på en etisk forsvarlig måte, også slik at kommunens omdømme ikke skades.

Alle medarbeidere skal gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som gjelder for stillingen og har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske retningslinjer. Ledere har et særlig ansvar for implementering og oppfølging.

Varsling
Medarbeidere har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold i Sandnes kommune. Før ekstern varsling bør forholdet være forsøkt tatt opp internt.

 

Måling av utvikling: Omdømme- og etikkindeksen i medarbeiderundersøkelsen
Referansedokumenter: Etiske retningslinjer og varslingsrutiner