Utvikling og innovasjon

I Sandnes kommune fremmer vi utvikling og innovasjon ved at vi våger å tenke nytt og skape nye løsninger som gir verdi for virksomheten, samfunnet og innbyggerne våre. Vi involverer medarbeidere, innbyggere, næringsliv og andre samarbeidspartnere for å utvikle smarte og innovative tjenester.

Mål: Sandnes kommune er nytenkende og skaper gode tjenester i samarbeid med våre tjenestemottakere og innbyggere.

Ledere skal legge til rette for at hver enkelt arbeidsplass preges av en kultur som fremmer nytenkning og innovasjon.

Hva er innovasjon?
Innovasjon skjer når vi tar steget fra gode ideer til gjennomført praksis. Vi identifiserer behov for noe NYTT, utvikler noe NYTTIG og den nye løsningen blir NYTTIGGJORT. Innovasjon kan innebære både radikale endringer og utvikling i mindre steg. Fellestrekk er at løsningen på behovet ikke er kjent på forhånd, og at veien for å finne de gode løsningene kan innebære en risiko for å ikke lykkes. Innovasjon kan være å kopiere gode løsninger fra andre, men at vi tar dem i bruk på vår egen måte.

Hvorfor utvikling og innovasjon i Sandnes?
Sandnes kommune er i sterk vekst og vi står overfor mange utfordringer. Nye behov oppstår og vi skal stadig yte tjenester og møte behovene til et økende befolkningstall. Derfor har Sandnes kommune et kontinuerlig fokus på å søke nye løsninger for å videreutvikle våre tjenester. Innovasjon kan bidra til rett ressursbruk, bedre tjenester og økonomisk gevinst.

Hvordan vi jobber med utvikling og innovasjon?
I Sandnes kommune har vi politisk og administrativ ledelse som inspirerer og tilrettelegger for utvikling og innovasjon. Våre medarbeidere tar initiativ og bidrar aktivt. Innbyggere og andre samarbeidspartnere involveres i utviklings- og innovasjonsarbeidet.

Sandnes kommune er opptatt av å øke egen innovajonskompetanse. Vi skaper og deltar på arenaer for kunnskapsdeling, både på tvers av fagområder internt og med eksterne aktører. Teknologi, metoder og innovasjonsverktøy tas i bruk, og nye løsninger utvikles, testes, evalueres og justeres.

Gjennom Sandnes kommunes årlige innovasjonspris, deler vi og løfter fram gode eksempler på utviklings- og innovasjonsprosjekter.

 

Måling av utvikling: Løsningsorientert kultur - indeks i medarbeiderundersøkelsen