Skolestart

Beskrivelse

Utgangspunktet er at barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år.

Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er i skolepliktig alder. I brevet blir det opplyst om hvor dere skal møte og til hvilket tidspunkt.

Målgruppe

Foresatte med barn i skolepliktig alder

Vilkår

Eleven har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen. 

For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT.

Søknadsfrist

Frist for å søke om tidligere eller utsatt skolestart er 15. november året før.

Skjemalenker

Vedlegg

Sakkyndig uttalelse

Søknaden sendes til

Skjemaet du fyller ut går direkte til barnets nærskole. Dersom du ikke hører noe fra skolen innen rimelig tid, ta direkte kontakt med skolen.

Dersom du flytter til Sandnes i løpet av skoleåret tar du direkte kontakt med rektor ved nærskolen for å søke om skoleplass for barna.

Søknad om utsatt eller tidligere skolestart skal sendes skolen der barnet hører til. Rektor ved skolen vil sende søknaden videre til kommunaldirektøren for behandling. Kommunaldirektøren innhenter sakkyndig vurdering fra PPT.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Serviceerklæring

Overordnet mål

Sikre barns plikt til grunnskoleopplæring og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med lov og forskrifter.

Servicemål

Den enkelte skole skal ved hjelp av oppdaterte lister med navn på barn i aktuell alder, gi de foresatte nødvendig og god informasjon om barnets plikt til opplæring og hvilke rettigheter som følger.

Hva forventes av brukeren

Overholdelse av gitte tidsfrister.

Dato opprettet

01.12.2015 14:00:47

Dato oppdatert

01.12.2015 14:00:47


'

Del artikkelen