Skoletilhørighet

Beskrivelse

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til. Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte når barnet kommer i opplæringspliktig alder. I brevet blir det opplyst om hvor man skal møte og til hvilket tidspunkt, og informert om hvilke rettigheter opplæringslova gir i den forbindelse. Elever kan etter søknad tas inn ved en annen skole i kommunen enn den de hører til, under forutsetning av at det er ledig kapasitet på denne skolen. Ved et slikt skolebytte frafaller en eventuell rett til gratis skoleskyss.

Målgruppe

Foresatte med barn i skolepliktig alder

Vilkår

Hvilken skole eleven hører til, avgjør kommunen etter en konkret vurdering. Vurderingen skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til om for eksempel søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolen og om skoleveien er farlig.  

Veiledning

Kommunen fatter vedtak om hvilken skole eleven hører til. Dersom du ønsker at barnet ditt skal gå på en annen skole enn nærskolen sender du søknad om dette direkte til rektor ved den aktuelle skolen.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Du kan klage både på vedtak om hvilken skole eleven hører til og på vedtak om skolebytte til annen skole.

Dato opprettet

01.12.2015 14:03:12

Dato oppdatert

01.12.2015 14:03:12


'

Del artikkelen

Ansvarlig