Skoleskyss

Beskrivelse

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Pris

Skoleskyss er gratis.

Målgruppe

  • Elever i grunnskole, videregående skole og privatskole
  • Elever med funksjonshemning 
  • Elever som er midlertidig skadet eller syke

Vilkår

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
  • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

Veiledning

Du søker om fri skoleskyss via skolen. Skolen vil videreformidle søknaden til Kolumbus (gjelder skyss pga avstand, funksjonshemming, sykdom eller skade).

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

Fylkeskommunen/kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen/kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen/kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Serviceerklæring

Overordnet mål

Oppfylle Opplæringslovens §7-1:
Elevar i 2. – 10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse/ førskolen er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. Når det er nødvendig, har elevar rett til gratis båttransport utan omsyn til reiselengda.

Servicemål

Sandnes kommune skal etterstrebe å tilby, i samarbeid med fylkeskommunen, den mest hensiktsmessige skyss til de elever som har krav på dette. Skoledagen må organiseres slik at evt. ventetid holdes på et minimum.

Hva forventes av brukeren

Bruker må melde fra om behov for skyss til skolen.
Ved behov for midlertidig skyss pga. eksempelvis brukket fot, må bruker sørge for å få legeerklæring som omtaler hvor lenge eleven har behov for skyssen.

Samarbeidspartnere

Rogaland Kollektivtrafikk -Kolumbus planlegger og organiserer skoleskyssen, og har i samarbeid med ruteselskapene ansvaret for utførelsen av skoleskyssen. Har du som elev eller foreldre spørsmål om skyss, kan du henvende deg til skolen din, til kontaktperson i kommunen, til Kolumbus eller til Rogaland fylkeskommune. Mer kontaktinformasjon finner du i menyen til høyre, i brosjyren Grunnskoleskyss i Rogaland og i fylkeskommunens skyssreglement.
 

Lover

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Dato opprettet

01.12.2015 13:58:36

Dato oppdatert

01.12.2015 13:58:36


'

Del artikkelen

Ansvarlig